10
Ca₂quión'₂ Jesús guia₃-tɨ́n₂ dsa₂ jë₄ quió'₅ dsa₂ quiáin₅
(Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16)
Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂cuë₃ bí₂ 'éi'₃ a₂'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, a₂qui₂jme₃'lióin₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ dso₄ a₂niog₅ lɨ́n₅ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ jmɨ₁uɨg₅ në́₃.
Le₂la₂ bá₄ chen₂ ta₁guia₃-tɨ́n₂ dsa₂ i₂ca₂quión'₂ Jesús 'éi₂ quiáin₅: Si₂mu₅₄, i₁të́'₂ dsa₂ Pe₄; quiain'₅₄ Drë́₄ rɨin'₅₄; Jacobo* quian'₅₄ Juan₅₄ rɨin'₅₄, ja₁ŋí'₄ Zebedeo; Fe₂li₄ quian'₅₄ Bartolomé; To₁má₄ në́₃ quian'₅₄ Të₅₄ i₂jme₁cán₂ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄; Jacobo i₂lɨ́n₅ ja₁ŋí'₄ Alfeo; Tadeo në́₃; Si₂mu₅₄ në́₃ i₂të́'₂ dsa₂ cananista; Judas Iscariote në́₃, i₂ca₂jɨ́n'₂ Jesús.
Ca₂chen₃ Jesús dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ a₂ca₂i₁'ë́₄ jág₁ dse₃
(Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6)
Dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ në₅ bá₄ ca₂chen₃ Jesús jme₁ma₂në₂cuë₃ jág₁ la₂:
―Tsá₃ o₁nó'₅ 'nia'₂ juɨ₅ 'uë₃ go₄ dsɨ₂nau₂, on₃ guë'₂ o₂ton'₅₄ 'nia'₂ 'i₁caun₂ juɨg₂ a₂tén₅ 'uë₃ Samaria. Ja₁jaun₂ bá₄ o₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁tion'₅₄ dsa₂ i₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ já'₂ cha'₂ i₂ma₂i₂cón'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Israel. O₂nó'₅ 'nia'₂ qui₂o₂'ë́₃ jág₁ dse₃ la₂ chei'₅₄ 'nia'₂ dsa₂, ma₂ja₂quián₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. O₂jmo₄ 'nia'₂ le₁jɨ́n₃ dsa₂ i₂lɨ́n₅ 'mé'₅ 'iog₅; ca₂le₃jɨ́n₃ guë'₂ i₂lɨ́n₅ dso₄ siá'₂ në́₃, o₂jme₁'lioin₅₄; o₂jme₁jen'₅₄ 'nia'₂ 'lag₄; o₂'uɨn'₅₄ 'nia'₂ je₂na'₅₄ quió'₅ dsa₂ në́₃. Jaun₂ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ në₂gue'₅₄ 'nia'₂ bí₂ la₂ on₃jua'₅₄ a₂cha₂ 'lia'₅₄, le₂në₅ o₂jmo₄ 'nia'₂ ján₃, o₂cuë'₅₄ dsa₂ bí₂ tsá₃ 'lia'₅₄ cán'₁. Tsá₃ 'e₂ cán'₁ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ a₂'nió'₅ le₂'i₄ juɨ₅, on₃ guë'₂ cu₄nióg₄, on₃ guë'₂ cu₄tiog₂, on₃ guë'₂ ŋí₁ guéin₂ të₂lau₂ quiáng'₂, 10 on₃ guë'₂ të₂'mɨ'₂ jua'₅₄ a₂to'₅₄ lio₅₄ cán'₁. Jmá'₃ co₂dsán'₃ tsɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ cán'₁, tsá₃ cán'₁ 'nia'₂ lau₂ ton₂ tag'₅₄ a₂ŋag₅₄ guë́₄ con'₂ a₂ma₂le₁ton₅ tag'₅₄, on₃ guë'₂ 'ma₂'ɨ₅₄; ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁, ca₂tɨ́in₂ bá₄ gue₃ má₃ quió'₅.
11 ’Jë₁ma₂ca₂dsi₃nó'₅ 'nia'₂ lia'₂ caun₂ juɨg₂ ca'₅₄ o₃ juɨg₂ pí'₁ 'e₂, ja₁jaun₂ jŋia₄ 'nia'₂ ja₁quió'₄ dsa₂ i₂léi₄ dsen₃ 'ua₁ dsɨ́₅, quió'₅ 'éi₂ tión'₂ 'nia'₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁'uɨ́ng'₃ táng₃. 12 Jë₁ma₂të́₂ rë₁tóng'₁ dsi₂néi₂ quió'₅, cuɨin₅₄ 'nia'₂ Diú₄ jua'₅₄ 'nia'₂: “Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ dsi₂néi₂ la₂.” 13 Në₁jua'₂ dsa₂ dsi₂néi₂ jaun₂ léi₄ gue₂₃ bá₄ lia'₂ i₁rë₂ jág₁, jág₁ quián'₂ 'nia'₂ a₂cuɨ́in'₅ Diú₄, juɨ₁të₂'ŋiá₄ bá₄ 'ei₅ tei₄ ja₁con₂ dsa₂ 'éi₂ dsi₂néi₂ jaun₂. La₁ në₁jua'₂ léi₄ tsá₃ dse₃ le₁'ág₄ dsɨ́₅ dsa₂ gue₂₃ jág₁ quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁të₂'ŋiá₄ bá₄ jág₁ 'ei₅ tei₄ jaun₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. 14 Në₁jua'₂ cha₂ ja₁lɨn₅₄ tsá₃ 'nio₃ dsa₂ guein₃ 'nia'₂, on₃ guë'₂ 'nio₃ nag₃ jág₁ quián'₂ 'nia'₂ në́₃, co₂ŋei'₅₄ 'uɨ́n'₂ 'nia'₂ dsi₂néi₂ jaun₂, o₃ juɨg₂ jaun₂, séi'₃ 'nia'₂ 'liog₂ tag'₅₄. 15 Ia₁ a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, 'ŋio₅ guë́₄ uɨg₅ gue₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁chan₂ Sodoma quian'₅₄ Gomorra.
Qui₂co₃'ein₃ dsa₂
(Marcos 13:9-13; Lucas 21:12-17)
16 ’Tsɨ́n₂ jniá₂ 'nia'₂ jaun₂, a₂lɨ́ng'₅ në₂jag₄ bá₄ já'₂ cha'₂ jɨn₄ co₂'nió'₄ já'₂ tsau₂ dsɨ́₅. Jmo₄ 'nia'₂ jaun₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂'io₅ mai₅₄ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂mɨ'₂, ton'₂ 'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ i₁ju₂. 17 Rë₂ján'₁ 'nia'₂ jaun₂ ia₁ qui₃jáng'₂ dsa₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄, qui₃bóg₂ dsa₂ në́₃ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas. 18 Lia'₂ ne₄ dsi₄má'₂ lia'₂ ne₄ rag₅₄ në́₃, dsi₁jŋia₃ dsa₂ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂; jaun₂ le₂në₅ bá₄ lé₂ le₃o₁jang'₄ 'nia'₂ jág₁ dsau₅ ne₄ 'éi₂, quian'₅₄ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂ sián'₂ në́₃. 19 La₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃jáng'₂ dsa₂ ne₄ta₁, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ 'ɨ₅ 'au'₂ 'e₂ jua'₅₄ o₃ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄; ia₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁jua'₅₄ 'nia'₂ jág₁, Diú₄ bá₄ cuë₃ jág₁ a₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄ juɨg'₅₄ dsa₂. 20 Ia₁ on₃jua'₅₄ guion'₅₄ 'nia'₂ jua'₅₄ jág₁; 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Ŋéi'₅ 'nia'₂ juá'₂ juɨ₅ të₂'au'₂.
21 ’Ia₁ lé₂ táng₃, juɨ₁lia'₂ rɨn'₅₄ dsa₂ qui₃jɨ́in'₂ rɨin'₅₄ jaun₂ jŋag'₃ dsa₂, juɨ₁lia'₂ jmei₂ guë'₂ dsa₂ qui₃jɨ́in'₂ chi'₂ quiáin₅; chi'₂ guë'₂ në́₃ qui₃náu₃ 'nei₂ jmái'₃ chog₅₄-jmei₂, qui₃jáng'₂ a₂jme₃dsiog₅ dsa₂. 22 Ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jme₃'ŋiai₅₄ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂; la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂tión₂ tiá₂ ca₂të₂ jë₁ca₂tó'₂, i₂'éi₂ bá₄ i₂lión₂. 23 Jë₁ma₂qui₂co₃'ein₃ dsa₂ juɨ₁lia'₂ caun₂ juɨg₂, cuɨng₅ 'nia'₂ juɨ₅ juɨg₂ siá'₂ táng₃; a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, të₃ tsá₃ ma₂lë₅ quen'₄ 'nia'₂ i₁niog'₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Israel, a₂guan'₂ táng₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
24 ’Juɨ₁lia'₂ jan₂ i₂jme₂tɨn₅, tsá₃ juɨin'₂ con'₂ guë́₄ të₅ quiáin₅; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃, tsá₃ juɨin'₂ con'₂ guë́₄ juɨg₅₄. 25 Tió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂tɨn₅ léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ të₅ quiáin₅; juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ guë'₂ në́₃, dsi₁léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ juɨg₅₄. Chi₂jua'₂ 'ŋiog₅ dsa₂ juɨn'₂ caun₂ dsi₂néi₂ ma₂quion₅ dsa₂ Be'elzebú, ¡'ë₂ guë́₄ bá₄ 'ɨn₃ dsa₂, juɨ₁lia'₂ i₂tion'₅₄ dsi₂néi₂ quió'₅!
'Ein₂ 'nió'₅ jme₃gan₃ dsa₂
(Lucas 12:2-7)
26 ’'Uɨg₅₄ jaun₂, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ 'i₁caun₂ juɨ₁lia'₂ a₂rë₂jlë₅ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃jniá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂rë₂'ma₄ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃ŋi₅ dsa₂. 27 Juɨ₁lia'₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ la₂ jë₄ të₃co'₅₄, jua'₅₄ 'nia'₂ të₃jɨn₄ dsa₂ juɨn₅; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ con'₂ tei₄, jua'₅₄ 'nia'₂ co₂mɨ'₅₄ juɨ₁lia'₂ ja₁ŋei₅. 28 Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ quian'₅₄ i₂jŋɨ'₃ nɨ₁ŋɨ́₅, la₁ të₂'au'₂ 'nia'₂ tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃jmo₃; i₂'éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁gang'₃ juɨ₁lia'₂ i₂lé₂ le₃jŋɨ'₃ nɨ₁ŋɨ́₅ quian'₅₄ guë'₂ të₂'au'₂ 'nia'₂ a₂jeng'₃ ja₁'lɨg'₅₄.
29 ’¿Tsa₁ 'nɨ₅ dsa₂ on₃ i₁tan₅ pí'₁ quian'₅₄ caun₂ ŋí₁ guéin₂? La₁ 'i₁jan₂ i₁tan₅ tsá₃ tián'₃ 'uë₃ jua'₅₄ tsá₃ ŋi₅ Ŋéi'₅ 'nia'₂. 30 Ia₁ le₂jiog₅ nɨ₁jŋi₂ dsei'₂ 'nia'₂ le₁'í₁ je₂liá'₂ mɨ'₂ tí₅ ján₃. 31 Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ quen'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ juɨn₅ lɨn₃ i₁tan₅.
Juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jnia₅ a₂cuɨin₂₃ Jesucristo jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
(Lucas 12:8-9)
32 ’Juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jnia₅ të₂le₃ quió₃ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniá₂ në́₃ jme₁jniag₅ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂ ne₄ Ŋe'₃ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; 33 la₁ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jnia₅ a₂tsá₃ cuɨg₂₃ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁jnia₅ jniá₂ a₂tsá₃ cuɨ́in₅ ne₄ Ŋe'₃ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃.
Jesús bá₄ i₂'uɨn₄ a₂lë́₂ le₁dson'₅₄ dsa₂
(Lucas 12:51-53; 14:26-27)
34 ’Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂guio₃ jniá₂ a₂i₃'ei₃ tei₄ mɨ₂güɨ́g₃; ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ guio₃ jniá₂ a₂i₃'ei₃ tei₄. Mɨ'₅₄ 'nei₂ bá₄ a₂quian₄ jniá₂. 35 A₂jaun₂ bá₄ guio₃ jniá₂ a₂i₃dsia₃ mɨ'₅₄ dsi₂néi₂:
Chi'₂ jme₃'ŋiai₅₄ jmei₂,
chi'₂ ja₁mɨ́g₄ dsa₂ në́₃
jme₃'ŋiai₅₄ chog₅₄;
i₂lɨ́n₅ mɨ₂lo₅₄ në́₃
tóin'₃ mɨ'₅₄ quian'₅₄ ma₂chog₅₄.
36 Dsa₂ i₂lɨ́n₅ jmei₂ dsi₂néi₂
qui₂jme₃'iog₅₄ chi'₂ quiáin₅.§
37 ’Juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ chog₅₄-jmei₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ léin₂ dsa₂ quiáng₃; le₂në₅ bá₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ja₁ŋi'₅₄ o₃ ja₁mɨ́g₄ 'e₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ léin₂ dsa₂ quiáng₃; 38 juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ ca₂'ág₂ caun₂ dsɨ́₅ ca₂join₃ chi₂jua'₂ ca₂join₃,* a₂jiá₃ chi₁co'₅₄ quió₃, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ léin₂ dsa₂ quiáng₃. 39 Juɨ₁lia'₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nio₃ lí'₂ le₃chain₂ dse₃, dsɨ₃'én₂ quió'₅; ján₃ bá₄ le₂në₅, juɨ₁lia'₂ i₂ca₂guen₃ 'mú₃ o₄quió₃ jniá₂, lí'₂ bá₄.
Co₂'nió'₄ 'lian'₅₄ dsa₂
(Marcos 9:41)
40 ’Juɨ₁lia'₂ i₂guen₅ 'nia'₂, guei₂₃ jniá₂; juɨ₁lia'₂ i₂guei₅ jniá₂ guein₂₃ i₂ca₂chei₃ jniá₂ në́₃. 41 I₂guen₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ ia₁ a₂lɨ́in₅ i₂chen₄ quián₅ Diú₄, co₂jaun₂ bá₄ 'lia'₅₄ gue₃ ján₃ juɨ₁lia'₂ 'lian'₅₄ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. Le₂në₅ bá₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ i₂guen₅ jan₂ dsa₂ dsen₃ ia₁ lɨ́in₅ dsa₂ dsen₃, gue₃ 'liain'₅₄ ján₃ con'₂ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ jan₂ dsa₂ dsen₃. 42 Juɨ₁'ein₂ guë́₃ dsa₂ i₂cuë₅ caun₂ vaso jmɨg₂ güɨ́g'₂, cuë́'₅ jan₂ dsa₂ me'₂ le₂në₅ quiáng₃ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'ein₂₃ jniá₂, a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅, tion₅₄ bá₄ gue₃ 'liain'₅₄.
* 10:2 Jacobo: ján₃ bá₄ chein₂ Santiago. 10:4 cananista: partido quió'₅ dsa₂ i₂'nio₃ táun₂ 'uë₃ 'éi'₃ quió'₅ Roma. Jma₃quén₅ ca₂quioin₃ le₃on₃ Si₂mu₅₄ 'éi₂, ia₁ ŋɨ́₄ lë₃ mei'₂ tsá₃ ca₂ne₅₄ a₂chein₂. 10:15 Sodoma quian'₅₄ Gomorra: 'Í₂ Génesis 18 - 19. § 10:36 Miqueas 7:6. * 10:38 lit. “i₂tsá₃ cán₂ cróg₄ quió'₅.”