11
Dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂
(Lucas 7:18-35)
Jme₁ca₂dsan₃ cuë₅ Jesús jág₁ në₅ cuë́'₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, ca₂o₃'ɨ́in₃ táng₃ ja₁jaun₂, ca₂'í₃ juɨ₅ ca₂i₁'ë́₄ jág₁, i₂jme₁tɨin₂₃ dsa₂ juɨg₂ tio'₅₄ con'₂ ma₂quián₅ jaun₂.
Juan₅₄ në́₃, të₃ 'ein₅₄ né'₃ 'má₃, ca₂rë₃ŋi₅ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. Jaun₂ ca₂chein₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ a₂ca₂i₁ŋag₁₂:
―¿'Ne₂ líng'₅ dsa₂ i₂lë́₅ jág₁ jiá₃, o₃ jŋia₄ jnia'₅₄ i₂sián'₂ 'e₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―O₂nó'₅ 'nia'₂ o₂chei'₅₄ Juan₅₄ 'e₂ a₂të₅ ne'₅₄ 'nia'₂ la₂, 'e₂ a₂nag'₂ 'nia'₂ në́₃. O₂dsia₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ qui₂jág₅ dsa₂ ten₄; dsa₂ i₂jme₁guian'₅₄ guë'₂ në́₃, ma₂i₂nioi₅₄ rë'₂ táng₃; dsa₂ i₂jme₁lɨ́n₄ 'mé'₅ 'iog₅ ma₂le₁jɨ́in₃ táng₃ dso₄ a₂jme₁lɨ́in₄; dsa₂ i₂jme₁guɨn₄ guë'₂ në́₃ ma₂nag₂₃; dsa₂ i₂ma₂dsan₃, jein'₅₄ táng₃; ja₁con₂ dsa₂ te₂ŋé₂ në́₃ dsɨ₂'ag₅ jág₁ dse₃ la₂ a₂lión₂ dsa₂. 'E₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂tsá₃ 'ag₅ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅ ja₁con₂ jniá₂.
Jme₁ma₂i₂len₃ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ a₂'ɨin₂₃ Juan₅₄:
―¿'E₂ jme₁lɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁të₃ ne'₅₄ lia'₂ con'₂ jme₁i₁nóg'₄ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ jaun₂? ¿O₃ bá₄ jme₁lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂jme₁jɨng'₄ jan₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ ca₂'nau₂ nɨ₁'ma₂ ta₅ a₂lë₁qui₂bí₂ dsí₂ juɨ₅ la₂ juɨ₅ në₅? Chi₂jua'₂ tsá₃ le₂jaun₂ në́₃, ¿'e₂ guë'₂ ca₂i₁jag'₄ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ a₂jme₁lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂jme₁jɨng'₄ jan₂ dsa₂ i₂qui'₂ tsɨn'₅₄ jlá'₁? La₁ on₃jua'₅₄ le₂jaun₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂quɨ́'₅ tsɨn'₅₄ jlá'₁, i₂tón'₅ dsi₂néi₂ quió'₅ rag₅₄ bá₄ i₂le₂'éi₂. ¿'E₂ guë'₂ ca₂i₁jag'₄ 'nia'₂ jaun₂ në́₃? ¿O₃ bá₄ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ 'e₂? Dsón'₂ bá₄ jaun₂ juá'₅ jniá₂. I₂lɨ́n₅ tson₂ guë́₄ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ bá₄ 'éi₂. 10 Juan₅₄ 'éi₂ bá₄ i₂'ɨn₅ Si₂ quió'₅ Diú₄ ja₁juá'₂:
Tsɨng₅₄ jan₂ dsa₂ quiáng₃ ne₄ juɨ₅ quiáng'₂, jón₃,
a₂dsɨ₃can₅ jág₁, jmo₃ co₂jŋia₅₄ juɨ₅.*
11 A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, 'i₁jan₂ dsa₂ i₂ma₂can₅ dsa₂ mɨ́₂ i₂chan₂ mɨ₂güɨ́g₃, tsá₃ 'ein₂ ma₂lɨn₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂. La₁ia₁, i₂lɨ́n₅ i₂me'₂ guë́₄ ja₁gon₂ Diú₄, i₂'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ Juan₅₄ 'éi₂. 12 Ca₂le₃ ca₂guan₃ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂, ca₂të₂ jmɨg₄ në₃, con'₂ 'i₄ juɨ₅ bá₄ ma₂já₅ tiá₂ ja₁gon₂ Diú₄. Jaun₂ dsa₂ con'₂ i₂tiá₂ dsɨ́₅ bá₄ chan'₂ tiá₂ juɨ₅ jaun₂. 13 Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, quian'₅₄ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés në́₃, a₂jŋia'₅₄ con'₂ ca₂'ë́₂ jág₁ ja₁gon₂ Diú₄ bá₄ jaun₂, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ jme₁ca₂guan₃ Juan₅₄. 14 Ján₃ bá₄ chi₂jua'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ guéi'₁ jág₁ la₂, Juan₅₄ 'éi₂ bá₄ i₂ca₂jme₃ti₃ jág₁ a₂lë́₅ a₂jme₁jiá₃ Elías. 15 Juɨ₁lia'₂ i₂le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, juɨ₁nei₅₄.
16 ’¿'E₂ quian'₅₄ lé₂ le₃quɨ́ng₄ a₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂chan₂ jmɨg₄ në₃? Lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ i₂bë'₅₄ i₂tion'₅₄ co₅ jë₄ 'ma'₅₄, tioin'₅₄ co₂mɨ'₅₄ qui₂guió'₅ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄:
17 Në₂jéi₄ jnia'₅₄ te₁fi₁ o₄quián'₂ 'nia'₂,
la₁ tsá₃ në₂dsián'₃ guë'₂ 'nia'₂;
ján₃ guë'₂ në₂jmó₁ jnia'₅₄ son₅₄ quió'₅ 'lag₄
a₂ta'₂ 'lia'₂ dsɨ́₅ dsa₂,
la₁ tsá₃ ca₂tá'₂ guë'₂ quɨ'₂ 'au'₂ 'nia'₂.
18 Ia₁ ca₂guan₃ Juan₅₄, i₂tsá₃ 'e₂ 'lióng₂ jme₁guë́'₅ on₃ guë'₂ 'e₂ jme₁'ɨ́n'₂ në́₃, jaun₂ ca₂'ag₃ dsa₂ a₂'ein₅₄ je₂na'₅₄. 19 Ca₂guan₃ guë'₂ táng₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂guë́'₅ i₂'ɨ́n'₂, 'ag₅ táng₃ dsa₂ a₂lɨ́in₅ jlé₂ 'í₅ quian'₅₄ má₄ jmɨ́g₃, a₂lɨ́in₅ a₂mei₅₄ quián₅ dsa₂ cha₂ dsáu₁, quian'₅₄ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄ në́₃. La₁ tion₅₄ bá₄ le₃lí'₄ dsa₂ a₂dsau₅ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ Diú₄, 'uɨg₅₄ ia₁ ŋɨ́'₂ bá₄ dsɨ́₅ dsa₂ i₂gue₅ jág₁ në₅.
Juɨg₂ jë₁tsá₃ ne'₅₄ dsa₂
(Lucas 10:13-15)
20 Jaun₂ në́₃, ca₂jme₃lióg₃ Jesús qui₂ca₂jéin₂ dsa₂ ja₁'lióng₂ guë́₄ léi₄ juë'₂ ma₂qui₂ma₂jmo₃, ia₁ tsá₃ ma₂jéin'₃ dsa₂ dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂juá'₂:
21 ―¡'E₂ guë́₄ juɨ́g'₂ 'nia'₂ dsa₂ juɨg₂ Corazín! ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g'₂ 'nia'₂ i₂chan₂ Betsaida! Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jniá₂ ma₂jmo₃ léi₄ juë'₂ në₅ jë₄ juɨg₂ Tiro quian'₅₄ juɨg₂ Sidón juɨ₁lia'₂ a₂ma₂jmo₃ jniá₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, lɨ́g'₂ bá₄ tsá₃ ma₂ca₂jéin'₃ dsa₂ 'éi₂ dsɨ́₅, jme₁cuë₃ léi₄ a₂quɨ'₂ dsɨ́₅ jme₁i₃nioi₅₄ le₁qui'₂ 'mɨ'₂ taun₅ qui₂le₁séin₅ ti₁juá₃ në́₃. 22 La₁ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jmɨg₄ i₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, ja₂lɨn₃ guë́₄ tson₂ uɨg₅ a₂guéi'₁ 'nia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁chan₂ Tiro quian'₅₄ Sidón. 23 'Nia'₂ guë'₂ dsa₂ i₂chan₂ juɨg₂ Capernaum, ¿lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂uɨg'₅₄ guei'₅₄ lɨn₃? On₃jua'₅₄ le₂jaun₂. Të₂ ja₁jɨ'₂ lɨn₃ ja₁tion'₅₄ 'lag₄ bá₄ sén'₂ 'nia'₂. Ia₁ jua'₂ mei'₂ guë́₃ jniá₂ ca₂jmo₃ léi₄ juë'₂ jë₄ juɨg₂ Sodoma juɨ₁lia'₂ a₂ma₂ca₂jmo₃ jniá₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, a₂niog₅ bá₄ juɨg₂ jaun₂ ca₂të₂ jmɨg₄ në́₃. 24 Jaun₂ juá'₅ jniá₂, jmɨg₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, 'ŋio₅ guë́₄ uɨg₅ guéi'₁ 'nia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁chan₂ juɨg₂ Sodoma.
Ja₁jŋia₅ dsa₂ i₂ma₂'ú'₃
(Lucas 10:21-22)
25 Jmɨg₄ jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús:
―Jme₁juɨ́n'₁ jniá₂ 'ne₂, Tia₅₄, i₂lɨ́ng'₅ juɨg₅₄ gua'₅₄ 'uë₃ quian'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ia₁ ca₂'ma'₅₄ a₂në₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂tɨn₂ si₂, i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, a₂ma₂ca₂jme₁jniag'₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ guein₂, i₂tsá₃ 'e₂ cuɨ́'₅. 26 Dsón'₂ bá₄ jaun₂, Tia₅₄, ia₁ le₂në₅ ca₂rë₃'ŋió₃ 'au'₂.
27 Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂:
―O₄gu₃ jniá₂ ma₂ca₂dsia₃ Ŋe'₃ ca₂le₃jë́₃. 'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ cuɨn₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ 'a₂ lia'₂ të₃dsón'₂ lɨ́in₅, jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Jmei₂; ján₃ bá₄ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ cuɨn₅ Jmei₂ 'a₂ lia'₂ të₃dsón'₂ lɨ́in₅, jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Ja₁ŋi'₅₄ táng₃, ján₃ bá₄ jme₃jniai₂₃ ja₁con₂ i₂'nio₃ le₃ŋi₅. 28 I₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁con₂ jniá₂, ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ i₂qui₂ma₂'ú'₃ dsɨ́₅, i₂qui₂le₁quian₅ guei₂, jaun₂ cuë₅₄ jniá₂ ja₁jan'₄ 'nia'₂. 29 Gue₄ 'nia'₂ ta₁ quió₃ a₂cuë́₅ jniá₂ 'nia'₂, jme₁tɨn₅ 'nia'₂ jmó'₂ ján₃, 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ jniá₂, ia₁ juɨn'₂ dsɨ₃ lɨ́ng₅, meg'₂ bá₄ lë́₅ dsɨ₃; jaun₂ le₂në₅ bá₄ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ dsiang'₂ ja₁jŋia₃ të₂'au'₂. 30 Ia₁ ta₁ a₂cuë́₅ jniá₂ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ a₂'ua'₂ ta₁; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ on₃jua'₅₄ a₂guei₂ cán'₁ 'nia'₂ a₂cuë́₅ jniá₂ 'nia'₂.
* 11:10 Malaquías 3:1. 11:12 o₃, “ca₂të₃ jmɨg₄ në₃, ma₂já'₅ ja₁gon₂ Diú₄ në₂jag₄ bá₄ a₂lë́₂ 'nei₂. Jaun₂ dsa₂ i₂con'₂ qui₂jmo₂₃ 'nei₂ në́₃, 'nio₃ join₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ juɨ₅ jaun₂.” 11:23 griego: hades, co₂'nió'₄ a₂juá'₂, ja₁quió'₄ 'lag₄.