16
Dsa₂ fariseos quian'₅₄ dsa₂ saduceos mɨ₂₃ ne₄ Jesús a₂jmo₃ 'éi₂ caun₂ léi₄ juë'₂
(Marcos 8:11-13; Lucas 12:54-56)
Dsa₂ fariseos quian'₅₄ dsa₂ saduceos i₁lein₅₄ i₁jɨin₅₄ Jesús, ia₁ a₂'no'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ tiain'₃ Jesús quian'₅₄ jág₁; jaun₂ ca₂mɨ₃ a₂jmo₃ 'éi₂ caun₂ léi₄ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃.
La₁ ca₂ŋag₃ Jesús:
―['Nia'₂ tɨng'₂ jág'₁ të₂le₃ ca₂'láu₂ jme₁lɨn₅₄, juá'₂ 'nia'₂: “Dse₃ bá₄ 'ei₅ táng₃ 'ióg₃, ia₁ guéin₂ bá₄ jniá₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃.” Ján₃ bá₄ juá'₂ 'nia'₂ jme₁lɨn₅₄ juɨ₁lia'₂ të₃ o₃'iog₂, “Tiá'₃ jmɨ́₅ në₃, ia₁ guéin₂ jniá₂ jnei₅ tio'₅₄ guei'₅₄.” Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ jua'₅₄ 'e₂ jein₅ jág₁ 'a₂ lia'₂ jniá₂ guei'₅₄, jŋia'₅₄ lia'₂ 'e₂ a₂të₅ ne'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ në₃ bá₄, tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ jein₅ jág₁.]* Tsɨ₁jon₂ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂tsá₃ nag₃ la₂, mɨ₂₃ a₂jmo₅₄ jniá₂ caun₂ léi₄ a₂o₂dsang₂. La₁ 'i₁caun₂ léi₄ siá'₂ tsá₃ 'e₂ ŋe'₂ 'nia'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ caun₂ léi₄ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ Jonás bá₄.
Jaun₂ ca₂tén₂ bá₄ Jesús dsa₂ 'éi₂, ca₂ŋái'₃.
Levadura quió'₅ dsa₂ fariseos
(Marcos 8:14-21)
Jme₁ca₂'an₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jmɨ₁ŋí'₄, ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ tsá₃ 'e₂ i₁ŋí'₄ le₁quian₅ guë́'₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús:
―Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ jaun₂ tsá₃ le₃tɨn'₂ 'nia'₂ juá'₅ a₂jme₂tag₅ dsa₂ fariseos, dsa₂ saduceos në́₃. Ia₁ juá'₅ quió'₅ lë́₅ lia'₂ lë́₅ juɨ₁ levadura.
Jaun₂ ca₂dsia₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jág₁ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄:
―Ia₁ tsá₃ i₁ŋí'₄ le₁quian₁ bá₄ jniog₄, jaun₂ bá₄ juá'₂ le₂në₅.
La₁ ca₂rë₃lí'₄ bá₄ Jesús 'e₂ jág₁ dsia₂₃, jaun₂ ca₂juá'₂:
―¿'E₂ lë₃ juá'₂ 'nia'₂ tsá₃ le₁quian'₄ i₁ŋí'₄? ¡'E₂ guë́₄ ca₂juɨg₄ 'én'₂ 'nia'₂! ¿'E₂? ¿Tsa₁ ma₂ca₂rë₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂? ¿Tsa₁ ma₃dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ ca₂dsio'₄ jniá₂ 'ŋiá₂ i₁ŋí'₄ ca₂lɨn₅ quió'₅ 'ŋiá₂ mei₅ dsa₂, on₃ guë'₂ dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ je₂liá'₂ tsɨ₁mɨ'₂ 'nau₅₄ a₂ca₂cag'₅₄ táng₃ 'nia'₂? 10 ¿On₃ guë'₂ dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ ca₂dsio'₄ jniá₂ guio₃ i₁ŋí'₄ ca₂lɨn₅ quió'₅ quén₂ mei₅ dsa₂, on₃ guë'₂ dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ je₂liá'₂ tsɨ₁mɨ'₂ 'nau₅₄ a₂ca₂chóng₂ a₂ca₂cag'₅₄ 'nia'₂ në́₃? 11 ¿'A₂ bá₄ lia'₂ ŋɨ́₄ tsá₃ rë₂len'₅₄ 'nia'₂? On₃jua'₅₄ i₁ŋí'₄ 'ë₅ jniá₂ jme₁në₂juá'₃ jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ quian'₅₄ levadura quió'₅ dsa₂ fariseos quian'₅₄ dsa₂ saduceos.
12 Jaun₂ guë́₄ ca₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ 'éi₂ a₂'ë₅ Jesús jaun₂, on₃jua'₅₄ a₂ca₂tɨ́in₂ jmo₃ 'í₁ juɨ₁lia'₂ juɨ₁ levadura a₂cón'₂ dsa₂ i₁ŋí'₄, a₂ca₂tɨ́in₂ jmo₃ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juá'₅ a₂jme₂tag₅ dsa₂ fariseos quian'₅₄ dsa₂ saduceos bá₄.
Ca₂juá'₂ Pe₄ lia'₂ tí₅ jág₁ dsau₅ a₂lɨ́n₅ Jesús dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄
(Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21)
13 Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús ma₂quián₅ juɨg₂ Cesarea ja₁tén₄ Filipo, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅:
―¿'Ein₂ lɨ́n₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, juá'₂ dsa₂?
14 Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂:
―I₂lɨn₅₄ dsa₂ juá'₂ a₂lɨ́ng'₅ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂; i₂sián'₂ guë'₂ juá'₂ a₂lɨ́ng'₅ Elías; i₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂ táng₃ a₂lɨ́ng'₅ Jeremías, o₃ jan₂ i₂sián'₂ i₂já₅ 'ë́₂ jág₁ quió'₅ Diú₄.
15 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―¿'Nia'₂ guë'₂ në́₃? ¿'E₂ juá'₂ 'nia'₂ 'ein₂ lɨ́n₅ jniá₂?
16 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Si₂mu₅₄ Pe₄:
―'Ne₂ lɨ́ng'₅ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁, Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ jén'₃.
17 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―'E₂ guë́₄ dsen'₃ 'ne₂, Si₂mu₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Jonás, ia₁ 'i₁jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ tsá₃ në₂jme₃jnia₅ ne'₅₄ a₂në₅, jŋia'₅₄ lia'₂ Ŋe'₃ jniá₂ i₂guá₅ i₂juɨ́g₃ bá₄. 18 Jaun₂ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'ne₂, a₂ma₂cheng'₂ Pedro, jaun₂ ne₄ nɨ₁'lau₂ la₂ jmóg'₄ jniá₂ guá'₅ quió₃, jaun₂ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ i₂'io₅ bí₂ 'mú₃ tsá₃ le₃quɨ'₅₄ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂tió'₃ quiong'₅₄ quian'₅₄ mai₅₄ quió'₅. 19 Jaun₂ o₄gog'₂ 'ne₂ dsia₅₄ jniá₂ jág₁ dse₃ quió₃ a₂lë́₅ co₂'nió'₄ ŋí₁ llave a₂niá₃ ja₁dsɨ₃tion'₅₄ dsa₂ ja₁gon₂ Diú₄. Ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂tsá₃ cuë́'₂ 'ne₂ jmɨg₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quió₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ lé₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂cuë́'₂ 'ne₂ jmɨg₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quió₃, a₂jaun₂ bá₄ lé₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ján₃.
20 Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃ 'i₁jan₂ a₂lɨ́in₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.
Ca₂'ë́₂ Jesús jág₁ a₂jóin₂
(Marcos 8:31--9:1; Lucas 9:22-27)
21 Të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁ŋó₄ jaun₂, ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂'ë́₂ jág₁ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, a₂tion₅₄ dsó₃ juɨ₅ Jerusalén, ja₁dsɨ₃ŋɨ́i₂ 'lióng₂ ne₅₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂jmóg'₂ dsa₂ can'₅₄ quián₅ guá'₅, quian'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅ në́₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ a₂jŋag'₃ dsa₂, la₁ a₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂, jein'₅₄ bá₄ táng₃.
22 Jaun₂ Pe₄ në́₃ ca₂jiog₃ le₃cau₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ a₂të₂néi'₂ a₂jme₁jnéi₂ juɨ₅, ca₂juá'₂:
―¡Tsá₃ o₁le₅₄ le₂në₅, Te₁gui'₅₄! ¡O₁lɨ́g'₂ bá₄ tsá₃ juɨ₁dsi₂ŋɨ́'₂ 'ne₂ le₂në₅!
23 La₁ Jesús në́₃, ca₂jéin'₃ le₂ca'₃, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Pe₄:
―¡Jŋiag'₃ cau₅ quió₃, Satanás! Jŋia'₅₄ jnɨ'₂ bá₄ 'ne₂ juɨ₅ quió₃, ia₁ tsá₃ le₂jaun₂ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Diú₄. Ia₁ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂.
24 Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅:
―Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nio₃ 'éin₃ jniá₂, co₂dsia₅ juɨ₁dsi₂'én₂ dsɨ́₅ guioin₅₄, juɨ₁jmo₁₂ co₂jŋiai₅₄ a₂jóin₂,§ juɨ₁jia₂ chi₁co'₅₄ quió₃. 25 Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂tsá₃ 'nio₃ jón₂ ia₁ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ le₃chain₂ dse₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, dsɨ₂'én₂ quió'₅. La₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂tén'₂ dsɨ́₅ gue₃ 'mú₃ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂, le₃chain₂ dse₃ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂. 26 Ia₁, ¿'e₂ bá₄ ta₁ jmo₃ a₂lí'₂ dsa₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, në₁jua'₂ dsɨ₃'én₂ bá₄ guë'₂ jme₂dsí₂ quió'₅ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂? ¿O₃ je₂liá'₂ lé₂ le₃quí₃ dsa₂ 'lia'₅₄ ia₁jaun₂ tɨ́n'₄ jme₂dsí₂ quió'₅? 27 Ia₁ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jŋiói'₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ Jmei₂, quian'₅₄ ángeles quiáin₅, ja₃qui₅ 'lian'₅₄ dsa₂ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ niog₅ ca₂jmo₃. 28 A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, chan₂ i₂lɨn₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂tion'₅₄ ja₁lá₃ tsá₃ dsián₃ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ ne₅₄ jɨ́in₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂jŋiói'₂ lɨ́in₅ rag₅₄ a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃.
* 16:3 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ gui'₅₄ guë́₄ tsá₃ chi₁ton₅ jág₁ a₂tio'₅₄ 'ŋió'₃ corchetes [le₂la₂]. 16:18 griego: Petros, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ nɨ₁cang₁. 16:18 'Nio'₂ ja₁ton₅ 1 Pedro 2:7. § 16:24 lit. “juɨ₁quian₅₄ cróg₄ quió'₅.”