17
Ca₂rë₃tsɨ́n₃ 'a₂ lia'₂ jniá₂ Jesús
(Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36)
Jŋéi₂ jmɨg₄ cang₂ jaun₂, ca₂jŋia₃ Jesús Pe₄, Jacobo,* quian'₅₄ Juan₅₄ rɨn'₅₄ Jacobo në́₃, ca₂i₃léin₂ con'₂ guioin₅₄ caun₂ má'₂ ŋei₅. Ja₁jaun₂ ca₂rë₃tsɨ́n₃ 'a₂ lia'₂ jniá₂ Jesús të₃ jág₅ 'éi₂. Ne₄ Jesús ca₂jnia₃ tág₅ juɨ₁lia'₂ jniá₂ 'iog₂; tsɨn'₅₄ guë'₂ në́₃ ca₂jnia₃ tiog₂ jau₂ ca₂lia'₂ tág₅ lɨn₃. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂jnia₃ Moisés quian'₅₄ Elías, tióin₂ dsia₂₃ jág₁ quiain'₅₄ Jesús. Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Te₁gui'₅₄, ¡'e₂ guë́₄ dse₃ lia'₂ tio'₅₄ jniog₄ ja₁lá₃! Chi₂jua'₂ niog'₂, jmo₅₄ jniá₂ 'nɨ₅ tsɨ₁'io₅ láu₃: caun₂ quiáng'₂, caun₂ quió'₅ Moisés, caun₂ guë'₂ quió'₅ Elías në́₃.
Të₃jë₄ dsia₅ Pe₄ jág₁ jaun₂, ca₂lioin₂ caun₂ jnei₅ tág₅; jaun₂ jë₄ jnei₅ jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ a₂juá'₂:
―I₂la₂ bá₄ jón₃ quiáng₃, i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nióg₃ guë́₄ lɨn₃. 'E₂ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ₃ quiain'₅₄. Nei₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅.
Jme₁ca₂nág₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jág₁ jaun₂, ca₂rë₃gó'₅ ca₂le₃jë́₃ ca₂i₃gain'₅₄ 'uë₃ le₁'éin₂, Jaun₂ ca₂guán'₃ táng₃ Jesús cau₅ quió'₅, ca₂jŋau'₃, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Nau₂ 'nia'₂; Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃.
Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ táng₃, tsá₃ ma₂'ein₂ i₂sián'₂ ca₂jɨ́in₂; jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Jesús ma₂chéin'₅.
Jme₁ja₂lein₃ sióin₅ táng₃ má'₂ jaun₂, ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃, ca₂juá'₂:
―Tsá₃ 'ein₂ juɨg'₅₄ 'nia'₂ a₂në₂jag'₅₄ 'nia'₂ në₅, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ jë₁ma₂ca₂jen'₅₄ táng₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ne₄ 'mú₃.
10 Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús:
―Chi₂jua'₂ le₂në₅, ¿'E₂ lë₃ juá'₂ të₅juá'₅, Elías bá₄ i₂jiá₃ le₂'uɨg₅₄?
11 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Dsón'₂ Elías bá₄ jiá₃ le₂'uɨg₅₄, jaun₂ 'éi₂ bá₄ jme₃rë́₃ ca₂le₃jë́₃. 12 La₁ juá'₅ jniá₂, i₂ma₂guan₅ bá₄ Elías, la₁ tsá₃ 'ein₂ ca₂rë₃cuɨg₅. Jaun₂ qui₂ca₂jmóg'₂ dsa₂ lia'₂ lë́₂ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'a₂ lia'₂ 'nio₃ jmóg'₂. Ján₃ bá₄ le₂në₅, Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ₃ŋɨ́i₂ uɨg₅ o₄gú₃ dsa₂ 'éi₂.
13 Jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃lí'₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, Juan₅₄ i₂ca₂chon₃ dsa₂ jmɨg₂ bá₄ 'ɨn₅ Jesús, a₂juá'₂ le₂jaun₂.
Ca₂jme₃'lión₂ Jesús jan₂ chi'₂ i₂'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ dsɨ́₅
(Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43)
14 Jme₁ca₂dsi₃lein₃ ja₁tion'₅₄ dsa₂ juɨn₅, jaun₂ ca₂jme₃quián₃ jan₂ dsa₂ ja₁chén'₄ Jesús, jaun₂ ca₂chi₃jné₃ ne₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂:
15 ―Te₁gui'₅₄, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ chi'₂ quiáng₃, 'ŋio₅ lɨn₃ ŋág₅ uɨg₅ lɨ́in₅ dso₄ 'ei₂; 'lióng₂ ráun₂ ma₂ca₂táin'₂ dsi₂si₂, dsi₂jmɨg₂ në́₃. 16 Ma₂i₁jŋiai₅₄ jniá₂ ne₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáng'₂, la₁ tsá₃ ca₂tió'₃ jme₃'lió₂.
17 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―¡'En₁ jmá'₃ tsá₃ 'e₂ 'én'₂ 'nia'₂! ¿Je₂liá'₂ jmɨg₄ jmá'₃ 'nió'₅ 'ú₄ quian'₅₄ 'nia'₂? ¿Je₂liá'₂ jmɨg₄ jmá'₃ 'nió'₅ jmo₅₄ tió'₅ dsɨ₃ quian'₅₄ 'nia'₂? I₂jŋia₅ chi'₂ ja₁lá₃.
18 Jaun₂ ca₂jí₂ Jesús ca₂jéin₂ je₂na'₅₄. Jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ të₂dsɨ́₅ chi'₂ 'éi₂, jaun₂ guë́₄ në́₃ ca₂'lóin₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂.
19 Jme₁co₂lág₂ jaun₂ ca₂dsia₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jág₁ quian'₅₄ Jesús jë₄ con'₂ guioin₅₄, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ 'éi₂:
―¿'E₂ 'uɨg₅₄ tsá₃ ca₂tián₃ jnia'₅₄ dsén₄ i₂'lɨn'₅₄?
20 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Ne₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ca₂juɨg₄ 'én'₂ bá₄ 'nia'₂. A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ 'én'₂ 'nia'₂, tsá₃ a₂nag₅₄ o₁jŋia'₅₄ con'₂ tí₅ ca₂mɨ́g₂ mɨ₂jon₂ mostaza, lé₂ le₃jme₁juɨg'₅₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ má'₂ ó₃: “Jŋiag'₃ ja₁në₅, gua₂ të₂le₃ ca₂taun₂”; má'₂ jaun₂ në́₃ jŋióg'₃ ja₁'ë'₂ 'nia'₂. 'I₁caun₂ tsá₃ 'e₂ cha₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ lé₂ le₃jmó'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂.
Ca₂'ë́₂ táng₃ Jesús jág₁ a₂jóin₂
(Marcos 9:30-32; Lucas 9:43-45)
22 Të₁lia'₂ i₂nioi₅₄ co₂lë₅ le₂con₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Galilea, jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Jesús a₂jáng'₂ dsa₂ jɨ́in'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ o₄gú₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 23 Jaun₂ jŋag'₃ dsa₂, la₁ a₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂, jein'₅₄ bá₄ táng₃. Ca₂tá'₂ 'lia'₂ bá₄ dsɨ́₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jme₁ca₂nág₂ jág₁ jaun₂.
Ca₂quí₃ 'lia'₅₄ ja₁con₂ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅
24 Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús juɨg₂ Capernaum quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂o₃lén₂ dsa₂ i₂cág'₅ jma₃tɨn₃ 'éi'₃ cu₄ dracma a₂'nió'₅ quió'₅ guá'₅ templo, jaun₂ dsa₂ 'éi₂ ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Pe₄, ca₂ŋag₃:
―¿Tsa₁ quí₅ të₅ quián'₂ 'nia'₂ 'lia'₅₄ quió'₅ guá'₅?
25 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄:
―Ján₅. Quí₅ bá₄.
Jme₁ca₂'i₃ Pe₄ dsi₂néi₂, jaun₂ 'ŋiog₅ Jesús de'₂ jŋiá₅ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Pe₄:
―¿'A₂ lia'₂ lɨ́n'₂ 'ne₂, Si₂mu₅₄? Juɨ₁lia'₂ jan₂ rag₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ¿'Ein₂ quió'₅ mɨ₂₃ 'lia'₅₄? ¿Quió'₅ dsa₂ go₅₄, o₃ quió'₅ jmá'₃ dsɨ₂nau₂ 'e₂?
26 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄:
―Quió'₅ dsɨ₂nau₂ bá₄.
Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―Tsá₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ go₅₄ quí₃ jaun₂ në́₃. 27 La₁, jaun₂ tsá₃ tɨin₃ 'lɨg'₅₄, gua₂ o₂'éi₂ mɨ₂cu₄ dsi₂jmɨg₂, O₂dsen₅₄ i₁ju₁ i₂nág'₃ le₂'uɨg₅₄ mɨ₂cu₄. Mɨ₂'o₄ i₁ju₁ 'éi₂, dsiang'₂ caun₂ cu₄ 'ua'₂. A₂jaun₂ quɨ'₅₄ quián₂ jniog₄ le₃ó₃.
* 17:1 ján₃ bá₄ chein₂ Santiago. 17:20 mostaza: On₃jua'₅₄ mɨ₁ján'₅ a₂cuɨ́'₅ dsa₂ go₄ jniog₄; caun₂ nɨ₁'ma₂ dsón'₂ bá₄ jaun₂ a₂të́'₂ të₅sí₃ Brassica nigra. 17:20 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ chi₁ton₅ versículo 21 bá₄ ján₃, a₂juá'₂ le₂la₂: “La₁ juɨ₁lia'₂ i₂'lɨn'₅₄ le₂në₅, tsá₃ o₂'ɨin₅ në₁jua'₂ tsá₃ chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄ a₂jme₂'ɨin₅₄.”