2
Ca₂o₃lén₂ dsa₂ can'₅₄ i₂dsi₂ jág₁
Ca₂rë₃chán₃ Jesús jë₄ juɨg₂ Belén, ja₁tén₄ 'uë₃ Judea, jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́n₄ Herodes rag₅₄ 'uë₃ jaun₂. Jaun₂ ca₂o₃lén₂ co₂nió'₃ dsa₂ i₂chan₂ uɨ́ng₂ të₂le₃ ja₁'ia₂* 'iog₂, jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ juɨg₂ Jerusalén. Jaun₂ ca₂ŋag₃:
―¿Na₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos i₂ca₂rë₃chán₃? Ia₁ 'uë₃ të₂le₃ ja₁'ŋia₂ 'iog₂, ma₂në₂jɨn₄ jnia'₅₄ nei₅ quiáin₅, jaun₂ ja₂náu₅ jnia'₅₄ a₂jme₁juɨin'₂.
Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Rag₅₄ Herodes jág₁ në₅, 'ŋio₅ lɨn₃ tsá₃ ma₃tei₄ ca₂'ág₂ dsɨ́₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén. Jaun₂ në́₃ ca₂të́'₃ rag₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ të₅juá'₅ quián₅ dsa₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ a₂já'₄ dsón'₂ lë́₅ jág₁ le₃chan₂ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂:
―Juɨg₂ Belén, ja₁tén₄ 'uë₃ Judea. Ia₁ le₂la₂ ca₂tó'₂ ne₄ si₂ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄:
Jaun₂ 'ne₂, Belén, juɨg₂ tén₅ 'uë₃ Judá,
on₃jua'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ juɨg₂ i₂me'₂ guë́₄
të₂le₃ ne₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ 'uë₃ në₅;
ia₁ ja₁con'₂ 'ne₂ bá₄ o₃'ɨn₅ jan₂
i₂gon₂, cán₂ ne₄ juɨ₅,
jmo₃ 'í₁ dsa₂ juɨg₂ Israel quiáng₃.
Jaun₂ Herodes në́₃ ca₂të́'₃ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂ con'₂ jë₄ të₃co'₅₄, jaun₂ ca₂ŋag₃ lɨ́g'₂ 'e₂ jmɨg₄ të₃dsón'₂ ca₂rë₃jniá₂ nei₅ jaun₂. Jme₁ma₂në₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂ jaun₂ guë́₄ ca₂chei₃ juɨ₅ juɨg₂ Belén, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂:
―O₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁jaun₂, o₂quion₂ de'₂ 'nia'₂ 'í₁ rë₂ të₂le₃ quió'₅ chi'₂ bë'₅₄ i₂'ɨ́n'₅ 'nia'₂ në₅; jaun₂ jë₁ma₂ca₂dsáin'₂ 'nia'₂, i₂con'₄ 'nia'₂ jág₁ ia₁jaun₂ nei₅₄ jniá₂ ján₃ i₂jme₁juɨin'₂.
Jme₁ma₂në₂néi₂ dsa₂ 'éi₂ jág₁ quió'₅ rag₅₄, jaun₂ ca₂i₃léin₂. Jaun₂ në́₃, nei₅ a₂ma₂ca₂jág₃a të₂le₃ 'uë₃ ja₁'ia₂a 'iog₂, ca₂ŋó₃ ne₄ juɨ₅ quió'₅, ca₂lia'₂ ca₂'ág₂ tei₄ ne₄ ja₁jme₁'en₅₄ guein₂. 10 Jme₁ca₂jág₃ jaun₂,§ ca₂jmo₃ 'io'₂ 'ŋio₅ lɨn₃; 11 jaun₂ jme₁ca₂i₃toin'₅₄ dsi₂néi₂, ca₂jɨ́in₂ guein₂ bë'₅₄ quiain'₅₄ chog₅₄ i₂chen₂ María. Jaun₂ në́₃, ca₂chi₃jné₃ ca₂jme₃juɨin'₂ guein₂. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ qui₂ca₂niá₃ tsɨ₁gu₅ quió'₅, ca₂cuë₃ cu₄nióg₄, chen₂, no'₅₄ mirra në́₃. 12 Cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂quɨ₃ dsa₂ 'éi₂ a₂ca₂jmo₃ Diú₄ jág₁ a₂tsá₃ ma₃dsɨ₃lein₃ juɨ₅ ja₁con₂ Rag₅₄ Herodes, jaun₂ juɨ₅ siá'₂ bá₄ ca₂i₃lein₃ juɨ₅ go₅₄.
Ca₂cuɨng₃ Së́₄ quiain'₅₄ María juɨ₅ 'uë₃ Egipto
13 Cang₂ guë́₄ jaun₂, jme₁ma₂i₂len₃ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂, ca₂quɨ₃ Së́₄ a₂ca₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ja₁coin₂, a₂ca₂juá'₂:
―Nau₂, jŋia₅ i₂bë'₅₄ quiáng'₂, chog₅₄ në́₃, cuɨng₅ 'nia'₂ juɨ₅ 'uë₃ Egipto. Ja₁jaun₂ o₂'ú₅ ca₂lia'₂ ca₂juá'₃ jniá₂. Ia₁ 'nau'₂ Herodes 'nai'₂ guein₂ a₂jŋag'₃.
14 A₂ca₂nau₂ jaun₂ Së́₄, ca₂tág₃ guein₂ quian'₅₄ chog₅₄ a₂'uë₂ jaun₂, ca₂i₃léin₂ juɨ₅ Egipto. 15 Ja₁jaun₂ ca₂tóin'₂ ca₂lia'₂ ca₂jon₃ Herodes. Ca₂lë₃ le₂në₅ ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ a₂ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄, jme₁ca₂juá'₂: “Të₂ Egipto bá₄ ca₂të₃ jniá₂ jón₃ quiáng₃.”*
Jmo₅ Herodes 'éi'₃ a₂jme₃dsiain₂₃ guein₂
16 Jme₁ca₂rë₃lí'₄ Herodes ca₂jme₃gau₅ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂ quió'₅, ca₂rë₃'néi₃ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂chein₃ dsa₂ a₂jme₃dsiain₂₃ ca₂le₃jɨ́n₃ guein₂ i₂con'₂ ma₂tion'₅₄ tɨn₃ ŋi₂, guein₂ i₂pí'₁ guë́₄ në́₃ i₂chan₂ ma₂quián₅ Belén, lia'₂ con'₂ tí₅ ma₂ne₁ŋó₄ jmɨg₄ a₂ca₂juá'₂ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂. 17 Jaun₂ le₂në₅ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ca₂tó'₂ ne₄ si₂ Jeremías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄:
18 Ca₂né'₂ të₁tsɨ'₅₄ co₂mɨ'₅₄ jë₄ juɨg₂ Ramá,
a₂'o₅ dsa₂ a₂quɨ'₂ dsɨ́₅ guë́₄ lɨn₃;
Raquel bá₄ 'éi₂ ca₂'o₃
o₄quió'₄ chi'₂-guein₂ quiáin₅,
jaun₂ tsá₃ ca₂gue₃ jua'₅₄ 'ein₂ guë́₃ jmo₃ lián'₂ dsɨ́₅,
ia₁ ma₂ca₂dsan₃ bá₄ guein₂.
19 La₁ cang₂ guë́₄ jaun₂, jme₁ma₂ca₂jon₃ Herodes, ca₂quɨ₃ Së́₄ a₂ca₂jme₃jnia₅ táng₃ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ja₁coin₂ 'ein₅₄ Egipto, 20 Ca₂juá'₂ ángel:
―Nau₂, jŋia₅ táng₃ i₂bë'₅₄ quiáng'₂, chog₅₄ në́₃, jaun₂ o₂nó'₅ táng₃ 'nia'₂ juɨ₅ 'uë₃ Israel, ia₁ ma₂ca₂dsan₃ bá₄ i₂jme₁'nio₃ jme₁jŋɨ'₃ guein₂.
21 A₂ca₂nau₂ jaun₂ táng₃ Së́₄, ca₂tág₃ chi'₂ quiáin₅, quian'₅₄ chog₅₄, juɨ₅ 'uë₃ Israel. 22 La₁ jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Së́₄ a₂ma₂lɨ́n₅ ta₁ Arquelao 'uë₃ Judea, ta₁ a₂jme₁lɨ́n₄ Herodes jmei₂, jaun₂ ca₂rë₃gó'₅ dsó₃ ja₁jaun₂. Ia₁ ca₂'ë́₂ táng₃ Diú₄ jág₁ jë₄ quɨ₂₃, jaun₂ juɨ₅ 'uë₃ Galilea bá₄ ca₂ŋó₃. 23 Jme₁ca₂dsióg₃ ja₁jaun₂, ca₂ŋó₃ ca₂i₁gua₂ juɨg₂ ja₁chei₂ Nazaret. Le₂në₅ bá₄ ca₂rë₃ti₃ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂ca₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂: “A₂quiong₃ dsa₂ nazareno.”
* 2:1 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, caun₂ cosa a₂tsá₃ 'i₄ jme₂dsí₂, a₂ca₂jmo₃ Diú₄. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Salmo 8:3; Romanos 1:25. 2:6 Miqueas 5:2. 2:7 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, caun₂ cosa a₂tsá₃ 'i₄ jme₂dsí₂, a₂ca₂jmo₃ Diú₄. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Salmo 8:3; Romanos 1:25. § 2:10 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, caun₂ cosa a₂tsá₃ 'i₄ jme₂dsí₂, a₂ca₂jmo₃ Diú₄. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Salmo 8:3; Romanos 1:25. * 2:15 Oseas 11:1. 2:18 Raquel: 'io₅₄ quián₅ Jacob, Génesis 29. 2:18 Jeremías 31:15.