3
'Ë́₂ Juan₅₄ jág₁ caun₂ 'uë₃ quein₂ ja₁co₂'ŋiog₅
(Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)
Jmɨg₄ jaun₂ guan₃ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂, caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ ja₁tén₄ 'uë₃ Judea, a₂'ë́₂ jág₁, a₂juá'₂:
―Jein'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂, ia₁ ma₂ja₂quián₃ jmɨg₄ jë₁gon₃ Diú₄.
Juan₅₄ la₂ bá₄ 'éi₂ i₂ca₂'ɨn₃ Isaías i₂jme₁juá'₂ o₄quió'₄ Diú₄ jme₁ca₂tó'₂ ne₄ si₂ a₂juá'₂ le₂la₂:
Né'₂ a₂táun₂ dsa₂ tiá₂ jág₁
caun₂ 'uë₃ quein₂ ja₁co₂'ŋiog₅, a₂juá'₂:
“Jmo₄ 'nia'₂ co₂jŋia₅₄ juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄;
nia₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅.”*
Nɨ₁tsɨn'₅₄ Juan₅₄ 'éi₂ jme₁lë́₄ 'mɨ'₂ a₂rë₂ta₄ quian'₅₄ jŋi₄ já'₂ camello; a₂jme₁jén'₅ tú'₅ guë'₂ quian'₅₄ lo₄ já'₂; má₃ a₂jme₁guë́'₅ guë'₂, jmá'₃ i₁nɨ'₂ tia₄ quian'₅₄ jmɨ₁tá'₄ cha₂ ja₁nau₂. Jme₁ja₂lén₂ dsa₂ chan₂ Jerusalén, quian'₅₄ dsa₂ i₂tián'₅ 'uë₃ Judea quian'₅₄ dsa₂ i₂tián'₅ cau₅ Cuá₃ Jordán në́₃, jme₁qui₂ja₂néi₃ jág₁ a₂cuë₅ 'éi₂. Jme₁ma₂ca₂lë₃ jmo₂₃ qui₂ŋí₃ quió'₅ ne₄ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ dso₄ a₂qui₂rë₂cáin'₄, jaun₂ guë́₄ ca₂cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂ Cuá₃ Jordán.
La₁ jme₁ca₂jág₃ Juan₅₄ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ fariseos ja₂lén₂ quian'₅₄ dsa₂ saduceos në́₃, a₂mɨ₂₃ cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂, jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄:
―¡'Nia'₂ tsɨ₁jon₂ dsɨ₂mɨ'₂! ¿'Ein₂ bá₄ në₂chí'₃ 'nia'₂ a₂cuɨng'₂ long'₅₄ a₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄ a₂ja₂quián₃? Jmo₄ 'nia'₂ jaun₂ juɨ₁le₂jniá₂ a₂léi₄ të₃dsón'₂ a₂ma₂ca₂jein'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂. Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ lé₂ le₃jua'₅₄ 'nia'₂: “Lág₅ jnia'₅₄ tsɨ₁jon₂ Abraham”; ia₁ jniá₂ juá'₅, ca₂të₂ nɨ₁cang₁ tio'₅₄ la₂, lé₂ le₃jmo₃ Diú₄ jmói'₂ tsɨ₁jon₂ Abraham. 10 Ia₁ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ ŋi₁dsi₁ a₂qui₂uɨ́n'₂ 'ma₂. Ca₂le₃jë́₃ 'ma₂ a₂tsá₃ dse₃ mɨ́g₂ 'ag₅, uɨ́n'₂ bá₄, dsɨ₂to'₅₄ si₂. 11 Jniá₂ në́₃, dsau₅ bá₄ në₂tiáng₃ 'nia'₂ jmɨg₂ co₂'nió'₄ a₂jáng'₅ léi₄ a₂jein'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂; la₁ i₂já₅ chi₁co'₅₄ quió₃ në́₃, 'éi₂ bá₄ i₂'uan'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ lau₂ ton₅ tag₅₄ bá₄ tsá₃ ca₂tɨ́ng₂ i₁quian₃. 'Éi₂ guë́₄ në́₃, tióg₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, dsi₂si₂ në́₃. 12 Në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂chi₁chan'₂ ŋí₁ a₂quió'₅ mɨ́g₂ trigo, dsia₃ jma₃quén₅ quian'₅₄ jme₁qui₅. Jmá'₃ mɨ́g₂ bá₄ cág'₃, 'ma₃ dsi₂néi₂, la₁ qui₂dsɨ́'₂ bá₄ jme₁qui₅ dsi₂si₂ ja₁tsá₃ ma₃o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ éi₃.§
Ca₂jŋó₂ Jesús jmɨg₂
(Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-22)
13 Jaun₂ në́₃, Jesús, o₂'ɨ́in₃ 'uë₃ Galilea, ca₂dsióg₃ të₂ Cuá₃ Jordán ia₁jaun₂ cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂.* 14 Tsá₃ jme₁gue₅ Juan₅₄ le₂'uɨg₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ Jesús:
―Jniá₂ bá₄ i₂'nió'₅ quió₃ tsón'₄ 'ne₂ jmɨg₂. ¿'A₂ bá₄ lia'₂ 'ne₂ ŋe'₃ ja₁con₂ jniá₂?
15 La₁ ca₂juá'₂ Jesús:
―Juɨ₁le₅₄ bá₄ le₂në₅ të₂në₃, ia₁ dsi₂ten₅₄ de'₂ jmó₁ jniog₄ le₂në₅ ia₁jaun₂ jme₁ti₁ ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃.
Jaun₂ bá₄ ca₂gue₃ Juan₅₄.
16 Jme₁ma₂lë₅ cho₅ Juan₅₄ jmɨg₂, jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ Jesús dsi₂jmɨg₂. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂niá₃ dsɨ₄ mɨ₂güɨ́g₃ ca₂lë₃, jaun₂ ca₂jɨ́n₂ Jesús Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ ca₂sión₃ ne₄ quió'₅, i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ i₁ju₂. 17 Jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ guei'₅₄ a₂ca₂juá'₂:
―I₂la₂ bá₄ jón₃ quiáng₃ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nióg₃ guë́₄ lɨn₃. 'E₂ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ₃ quiain'₅₄.
* 3:3 Isaías 40:3. 3:6 lit. “ca₂tióg₃ Juan₅₄ jmɨg₂.” 3:7 lit. “tióg₂ Juan₅₄ jmɨg₂.” § 3:12 'Nio'₂ ja₁ton₅ Mateo 13:30. * 3:13 lit. “ia₁jaun₂ tióg₂ Juan₅₄ jmɨg₂.” 3:14 lit. “tián'₄ 'ne₂ jmɨg₂.” 3:16 lit. “tióg₂ Juan₅₄ jmɨg₂.”