4
Ca₂caun₃ i₂së₃dsen₃ táu₂ quió'₅ Jesús
(Marcos 1:12-13; Lucas 4:1-13)
Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂të₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ ca₂të́'₃ Jesús caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ ia₁jaun₂ ja₁jaun₂ cáun₂ táu₂ i₂së₃dsen₃.
Të₂láu₃ jmɨg₄ të₂láu₃ nei₅, ca₂jme₃'ɨn₅₄ Jesús; cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂lë₃ i₁cón'₅ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ i₂së₃dsen₃ ja₁coin₂, a₂cáun₂ táu₂, jaun₂ ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ Jesús:
―Chi₂jua'₂ dsón'₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, jmo₄ juɨ₁le₅₄ i₁ŋí'₄ nɨ₁cang₁ tio'₅₄ në₅.
La₁ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Chi₁ton₅ ne₄ Si₂: “On₃jua'₅₄ jmá'₃ quian'₅₄ i₁ŋí'₄ le₃tan₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ le₃chain₂, ján₃ bá₄ 'nió'₅ jme₃tan₅₄ dsa₂ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂'uë'₂ mɨ₂'o₄ Diú₄.”*
Ŋó₃ jaun₂, ca₂jiog₃ táng₃ i₂së₃dsen₃ të₂ juɨg₂ Jerusalén ciudad jŋió₅, jaun₂ ca₂jiog₃ të₂ guei'₅₄ guá'₅ templo ja₁ŋei₅ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Chi₂jua'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, tian'₅₄ ja₁në₅; ia₁ juá'₂ ne₄ Si₂:
Chen₃ Diú₄ ángeles quiáin₅
ia₁jaun₂ jmo₃ 'í₁;
chó'₂ quian'₅₄ gu₂
ia₁jaun₂ tsá₃ jéng'₂ uɨg₅ nióg'₃ quian'₅₄ cang₄.
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Ján₃ bá₄ juá'₂ ne₄ Si₂: “Tsá₃ tang'₅₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quiáng'₂.”
Con'₂ guë́₄ siá'₂ táng₃ ca₂jiog₃ i₂së₃dsen₃ juɨ₅ caun₂ má'₂ ja₁ŋei₅ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂'ë₃ le₃jë́₃ juɨg₂ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ cha₂. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Dsia₅₄ jniá₂ gog'₂ 'ne₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, në₁jua'₂ ca₂chi₁jne'₄ ne₃ a₂jme₁juag'₂.
10 Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Jesús:
Guan'₂ Satanás, ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: “Jme₁juɨn'₂ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quiáng'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ ne₄ 'éi₂ bá₄ jme₁ti₁.”§
11 Jaun₂ në́₃ ca₂ŋá'₃ i₂së₃dsen₃, jaun₂ ca₂o₃lén₂ ángeles ca₂jme₃ti₃ ta₁ ne₄ Jesús.
Ca₂jme₃lióg₃ Jesús ta₁ quió'₅, 'uë₃ Galilea
(Marcos 1:14-15; Lucas 4:14-15)
12 Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Jesús a₂'en₅₄ Juan₅₄ né'₃ 'má₃, jaun₂ ŋó₃ juɨ₅ 'uë₃ Galilea. 13 Tsá₃ ca₂jŋia₃ jë₄ juɨg₂ Nazaret, ŋó₃ bá₄ ca₂i₁'i₅ të₂ Capernaum, caun₂ juɨg₂ a₂niog₅ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ 'uë₃ ja₁tén₄ Zabulón quian'₅₄ Neftalí. 14 Jaun₂ le₂në₅ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ca₂tó'₂ ne₄ si₂ Isaías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄:
15 'Uë₃ ja₁tén₄ Zabulón quian'₅₄ Neftalí
a₂niog₅ le₃quióng₄ Cuá₃ Jordán, chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄,
'uë₃ Galilea le₃quió'₅ dsɨ₂nau₂:
16 dsa₂ i₂jme₁tián'₄ jë₄ qui₁né'₃
ma₂ca₂jág₃ caun₂ si₂ juë'₂;
dsa₂ i₂jme₁tián'₄ 'uë₃ ja₁'ei₅ 'én'₁ 'mú₃,
ne₄ quió'₅ ma₂ca₂'ág₂ si₂.*
17 Të₂le₃ ne₄ juɨ₅ jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂'ë́₂ jág₁, ca₂juá'₂:
―Jein'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂, ia₁ ma₂ja₂quián₃ guá₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄.
Ca₂të́'₃ Jesús quén₂ dsa₂ i₂tsán'₂ ju₄
(Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11)
18 Co₂ráun₂ ŋó₃ Jesús i₁ŋɨ₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ Galilea. Ja₁jaun₂, ca₂jɨ́in₂ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄, quiain'₅₄ dsó₂ rɨin'₅₄ i₂chen₂ Drë́₄. Dsa₂ i₂tsán'₂ ju₄ bá₄ 'éi₂, jaun₂ hora jaun₂ dé₄ në́₃ jme₁tioin'₅₄ táun₂ 'má₅ dsi₂jmɨg₂. 19 Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús:
―'Éin₃ jniá₂, jaun₂ cuë₅₄ ta₁ a₂chi₁liang'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁lia'₂ chi₂liáng'₁ ju₄ në₅.
20 Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂dsia₃ cau₅ 'má₅ quió'₅, jaun₂ i₃léin₂ quiong'₅₄.
21 Me'₂ guë́₄ ne₄ juɨ₅ ja₁i₃léin₂ jaun₂, ca₂jɨ́in₂ con'₂ guë́₄ on₃ dsó₂: Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄ rɨin'₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo. Jme₁tioin'₅₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ qui₂'méi₅ 'má₅ quió'₅, quiain'₅₄ jmei₂. Jaun₂ ca₂të₃ Jesús, 22 jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂tí₂ tsɨ₁mu₅ quió'₅ ca₂téin₂ jmei₂, jaun₂ ca₂i₃léin₂ ca₂jme₃quiain'₅₄ Jesús.
Ca₂jme₃tɨn₅ Jesús juɨn₅ lɨn₃ dsa₂
(Lucas 6:17-19)
23 I₂ŋɨ₅₄ Jesús le₂tan₅₄ 'uë₃ Galilea, qui₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas lia'₂ caun₂ ja₁qui₂ŋɨ́i₅. Qui₂'ë́₂ jág₁ dse₃ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, ján₃ bá₄ qui₂jme₂'lióin₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ dso₄ 'e₂ niog₅ lɨ́n₅ dsa₂. 24 Le₂tan₅₄ 'uë₃ Siria ca₂i₃'ág₃ jág₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅ Jesús ŋɨ₂₃, jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂le₁quian₅ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jmɨ₁uɨg₅, quian'₅₄ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂quɨ'₂ uɨg₅ quió'₅. Ca₂i₁quiain₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄, dsa₂ i₂lɨ́n₅ dso₄ 'ei₂, quian'₅₄ dsa₂ 'lian'₂ në́₃. Ja₁jaun₂ ca₂jme₃'lión₂ Jesús ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂.
25 Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂chan₂ Galilea, dsa₂ i₂chan₂ ta₁guia₃ juɨg₂ ja₁të́'₂ dsa₂ Decápolis, quian'₅₄ dsa₂ i₂chan₂ Jerusalén, dsa₂ i₂tián'₅ 'uë₃ Judea quian'₅₄ dsa₂ i₂tián'₅ le₂'ŋo'₅₄ Cuá₃ Jordán në́₃, ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂jme₃quiain'₅₄ Jesús.
* 4:4 Deuteronomio 8:3. 4:6 Salmo 91:11-12. 4:7 Deuteronomio 6:16. § 4:10 Deuteronomio 6:13. * 4:16 Isaías 9:1-2.