20
Jág₁ jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ caun₂ ja₁nau₂
’Lë́₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁gon₂ Diú₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂ i₂o₂'ɨn₅ të₃ o₃'iog₂, ca₂i₁tioin₁₂ dsa₂ i₂jmo₃ ta₁ ja₁nau₂ quió'₅ ja₁jnia₄ cho'₅₄ uɨng₂ uvas. Ca₂lɨ́'₃ bá₄ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂jmo₃ ta₁ a₂'liain'₅₄ jma₃ca₂'éi'₃ cu₄ denario lia'₂ co₂jmɨg₄, jaun₂ ca₂chein₃ dsa₂ 'éi₂ juɨ₅ ja₁nau₂ quió'₅. Jme₁co₂lág₂ jaun₂ o₂'ɨ́in₃ táng₃ con'₂ hora ŋí₁ ŋi₃ të₂le₃ o₃'iog₂,* jaun₂ ca₂jɨ́in₂ dsa₂ sián'₂ i₂tión₂ jɨn₅₄ jë₄ 'ma'₅₄. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: “O₂nó'₅ 'nia'₂ ján₃ o₂jmo₄ ta₁ ja₁nau₂ quió₃, quɨ́₄ bá₄ jniá₂ 'liang'₅₄ 'nia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄.” Jaun₂ i₃lén₂ bá₄ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ o₂'ɨ́in₃ táng₃ con'₂ dsi₂ŋí'₃, con'₂ siá'₂ hora ŋí₁ 'nɨ₅ të₂le₃ ca₂'láu₂ në́₃; le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ ján₃. Con'₂ siá'₂ o₂'ɨ́in₃ bá₄ guë́₄ con'₂ hora ŋí₁ 'ŋiá₂ të₂le₃ ca₂'láu₂,§ ŋó₃ juɨ₅ jë₄ 'ma'₅₄, jaun₂ ca₂dsáin'₂ táng₃ dsa₂ i₂jɨn₅₄ tión₂. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: “¿'E₂ lë₃ tión'₂ 'nia'₂ ja₁lá₃ ta₁ne₁jmɨg₄ tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo'₂?” Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂ ca₂juá'₂: “Ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ tio₅.” Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂ ca₂juá'₂: “O₂nó'₅ 'nia'₂ ján₃, o₂jmo₄ ta₁ ja₁nau₂ quió₃; quɨ́₄ bá₄ jniá₂ 'lian'₅₄ 'nia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄.”
'Jme₁ca₂nei₂ jmɨg₄ jaun₂, ca₂juá'₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ i₂te₂né'₂ dsa₂ ta₁: “Te'₂ dsa₂ i₂ma₂në₂jmo₃ ta₁, jaun₂ quɨ'₅₄ 'liain'₅₄. Jme₁lióg₄ de'₂ jŋiá₅ quian'₅₄ dsa₂ i₂në₂tión'₂ jë₁ca₂tó'₂, jaun₂ dsian₅ quian'₅₄ i₂në₂tión'₂ le₂'uɨg₅₄.” Jaun₂ dsi₃lén₂ dsa₂ i₂ca₂tón'₂ ca₂jmo₃ ta₁ hora ŋí₁ 'ŋiá₂ të₂le₃ ca₂'láu₂, jaun₂ le₂jain₂ le₂jain₂ ca₂gue₃ 'liain'₅₄ jma₃ca₂'éi'₃ cu₄ denario. 10 Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂ca₂i₃ton'₅₄ le₂'uɨg₅₄, i₃jiog₅ dsɨ́₅ a₂jme₁gue₃ guë́₄ ŋag₅₄ 'liain'₅₄; la₁ co₂rë₂ bá₄ 'liain'₅₄ ca₂gue₃ jma₃ca₂'éi'₃ cu₄ denario le₂jain₂ le₂jain₂. 11 La₁ jme₁ma₂në₂gue₃ 'liain'₅₄, i₃léin₂ i₃chog'₄ dso₄ ne₄ juɨg₅₄, 12 jaun₂ ca₂juá'₂: “Dsa₂ i₂o₃lén₂ jë₁ca₂tó'₂, caun₂ hora bá₄ në₂tióin'₂ në₂jmo₃ ta₁; co₂jaun₂ bá₄ 'liain'₅₄ në₂gue₃ ján₃ con'₂ 'liog'₅₄ jnia'₅₄ i₂në₂tió'₄ në₂jmó₁ ta₁ ta₁ne₁jmɨg₄ në₂ŋag₅₄ 'iog₂ dséi₂ 'ŋio₅ lɨn₃.” 13 La₁ ca₂ŋag₃ juɨg₅₄ ca₂tsɨ́'₃ jan₂: “A₂mei₅₄ quiáng₃, tsá₃ 'e₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jmo₅ jniá₂ ja₁cong'₂. ¿Tsa₁ ca₂lë₃ jág₁ a₂'liang'₅₄ ca₂'éi'₃ cu₄ denario guë'₂? 14 Juɨ₁le₂'ŋio₂ 'au'₂ con'₂ ma₂'liang'₅₄ në₅, guan'₂ quiáng'₂. Në₁jua'₂ jniá₂ le₂në₅ ca₂lë₃ dsɨ₃ quɨ́₄ 'lian'₅₄ dsa₂ i₂në₂tong₅₄ jë₁ca₂tó'₂ con'₂ 'lian'₅₄ 'ne₂, 15 ¿o₃ tsa₁ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ jmo₅₄ quian'₅₄ cu₄ quió₃ 'a₂ lia'₂ jŋia'₅₄ 'nio₃ jmo₅₄? ¿O₃ ja₂ uɨg₅ 'au'₂ 'e₂, ia₁ a₂'ua₁ dsɨ₃?”
16 'Jaun₂ në́₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ të₂le₃ jë₁ca₂tó'₂ rë₂në́₃, léin₂ i₂le₂'uɨg₅₄ jmɨg₄ jaun₂; le₂në₅ bá₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́n₅ i₂le₂'uɨg₅₄ rë₂në́₃, léin₂ dsa₂ të₂le₃ jë₁ca₂tó'₂.
Con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂'ë́₂ Jesús jág₁ a₂jóin₂
(Marcos 10:32-34; Lucas 18:31-34)
17 Jme₁ma₂'en₅₄ Jesús juɨ₅ uɨ́g₂ tso₄ a₂dsióg₄ Jerusalén, jaun₂ ca₂të́'₃ cau₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂:
18 ―Juɨ₁lia'₂ jág'₂ 'nia'₂, tio'₅₄ jniog₄ juɨ₅ tso₄ la₂ a₂dsi₁náu₅ Jerusalén. Ja₁jaun₂ jáng'₂ dsa₂ jɨ́in'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ o₄gú₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, ne₄ të₅juá'₅ në́₃; 'éi₂ guë́₄ në́₃ cuë₃ 'éi'₃ a₂jŋag'₃ dsa₂. 19 Jáng'₂ dsa₂ në́₃ o₄gú₃ dsɨ₂nau₂ ia₁jaun₂ jmóg'₂ burlas, qui₃bóg₂ dsa₂, jaun₂ guë́₄ tioin₃ cróg₄ jŋag'₃; la₁ a₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂, jein'₅₄ le₃chain₂ bá₄ táng₃.
Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂mɨ₃ chog₅₄ Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄
(Marcos 10:35-45)
20 Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ chog₅₄ Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo, ja₁'en₅₄ Jesús. Jaun₂ ca₂chi₃jné₃ ca₂mɨ₃ a₂jmo₃ 'éi₂ dse₃ dsɨ́₅. 21 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―¿'E₂ 'niog'₂ 'ne₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ chog₅₄ chi'₂ 'éi₂:
―¿Tsa₁ cuë́'₁ jmɨg₄ a₂tian'₃ jma₃jan₂ chi'₂ quiáng₃ cong'₂, jë₁ma₂të́₂ rë₁ne'₅₄ gong'₂ ne₄ta₁ quiáng'₂, jan₂ të₂le₃ gog'₂ ne₁, jan₂ guë'₂ të₂le₃ gog'₂ jen₅?
22 La₁ Jesús në́₃ ca₂ŋag₃:
―Tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ a₂mɨ'₂. ¿Tian'₃ 'nia'₂ dsɨ₃ŋɨ́g'₂ ca₂le₃jë́₃ juɨ₁lia'₂ a₂dsɨ₃ŋɨ́₂ jniá₂ guë'₂?*
Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂:
―Tián₂ bá₄ jnia'₅₄.
23 Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Jesús:
―Dsón'₂ bá₄ jaun₂ dsɨ₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ niog₅ dsɨ₃ŋɨ́₂ jniá₂, la₁ juɨ₁lia'₂ a₂juá'₂ 'nia'₂ në₅ a₂tiáng'₄ jma₃ca₂ton₂ cau₅ quió₃, on₃jua'₅₄ jniá₂ ca₂tɨ́ng₂ cuë₅₄ a₂jaun₂. Ja₁jaun₂ ma₂jmo₃ Ŋe'₃ jniá₂ co₂jŋia₅₄ a₂tian'₃ con'₂ i₂ca₂tɨ́n₂ bá₄.
24 Rɨin'₅₄ i₂guian₃ guë́₄ 'éi₂ në́₃ ca₂rë₃'néi₃ quian'₅₄ i₂on₃ 'éi₂ jme₁ca₂nág₂ jág₁ jaun₂. 25 La₁ ca₂të₃ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ dsɨ₂tan₅₄ dsa₂ can'₅₄ i₂tián'₅ gon₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂, qui₂toin'₂ dsa₂ 'éi'₃ bén₂. Le₂jaun₂ bá₄ jmo₅ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂tan₅₄ i₂sion₅ guë́₄, tiáin'₅ goin₂ jmo₂₃ 'éi'₃. 26 La₁ jɨn'₄ 'nia'₂, tsá₃ le₂jaun₂ lé₂. Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nio₃ jmo₃ juɨn'₂, ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃ ta₁ ne₄ rɨin'₅₄; 27 chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ 'nio₃ cán₂ ne₄ juɨ₅, 'nió'₅ jme₃ti₃ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. 28 Ia₁ le₂në₅ bá₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, tsá₃ ta₁ jaun₂ já₅ jua'₅₄ a₂jme₃ti₃ dsa₂ ne₅₄; a₂jme₃ti₃ ta₁ ne₄ dsa₂ bá₄ já₅, a₂quí₃ quian'₅₄ 'mú₃ co₂'nió'₄ 'lia'₅₄ ia₁jaun₂ tɨ́n'₄ juɨn₅.
Ca₂jme₃'lión₂ Jesús on₃ dsa₂ ten₄
(Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43)
29 Jme₁ma₂tioin'₅₄ juɨ₅ 'uɨin₂ juɨg₂ Jericó, juɨn₅ dsa₂ ja₁jaun₂ ca₂jme₃quiain'₅₄ Jesús. 30 Juɨ₅ ja₁ŋó₄ jaun₂, jme₁tián'₄ on₃ dsa₂ ten₄ cau₅ juɨ₅. Dsa₂ 'éi₂ në́₃ jme₁ca₂nág₂ a₂ŋó₅ Jesús cau₅ jaun₂, ca₂juá'₂ tiá₂:
―¡Te₁gui'₅₄, tsɨ₁jon₂ David, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jnia'₅₄!
31 Jaun₂ ca₂jí₂ bá₄ dsa₂ ia₁jaun₂ dsɨ₃léin₂ tei₄. La₁ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ co₂mɨ'₅₄ ca₂tóin'₂ bá₄, ca₂juá'₂:
―¡Te₁gui'₅₄, tsɨ₁jon₂ David, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jnia'₅₄!
32 Jme₁ca₂nág₂ Jesús, jaun₂ ca₂nau₂, jaun₂ ca₂të́'₃ le₃on₃ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂ŋag₃:
―¿'E₂ 'niog'₂ 'nia'₂ jmo₅₄ jniá₂ o₄quián'₂ 'nia'₂?
33 Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂:
―Te₁gui'₅₄, a₂jnia₅₄ mɨ₂ne₄ bá₄ jnia'₅₄ 'niog₂.
34 Jaun₂ ca₂dsia₃ bá₄ Jesús ŋéi₂ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂tí₂ gu₂ jme₁ne₁ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂jnia₃ jme₁ne₁ dsa₂, jaun₂ i₃léin₂ bá₄ jaun₂ ca₂jme₃quiain'₅₄ Jesús.
* 20:3 lit. “hora 'nɨ₅.” 20:5 lit. “hora jŋéi₂.” 20:5 lit. “hora ŋi₃.” § 20:6 lit. “hora guia₃-cáun₃.” * 20:22 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ le₂la₂ ján₃: “¿Tian'₃ 'nia'₂ cán'₁ o₂i₁ dsɨ₅ juɨ₁lia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ a₂can₅₄ jniá₂?” 20:23 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ le₂la₂ ján₃: “ján₃ bá₄ cán'₁ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ juɨ₁lia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ can₅₄ jniá₂.” 20:25 o₃, “i₂tián'₅ gon₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂.”