21
Ca₂'í₃ Jesús jë₄ juɨg₂ Jerusalén
(Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)
Jme₁ma₂quián₅ dsi₁léin₂ Jerusalén, dsi₃léin₂ quián₅ juɨg₂ Betfagé a₂niog₅ cau₅ Má'₂ Olivos, ja₁jaun₂ ca₂chen₃ Jesús on₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, ca₂juá'₂:
―O₂nó'₅ 'nia'₂ juɨg₂ pí'₁ niog₅ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁dsau₅₄ në₅. Ja₁jaun₂ dsian'₂ 'nia'₂ jan₂ i₂bú'₄ mɨ́₂ rë₂'ŋe'₅₄, chéin'₅ quian'₅₄ guein₂ quiáin₅. O₂chein'₅₄ 'nia'₂ jaun₂ të'₅₄ ja₁lá₃. Në₁jua'₂ 'ein₂ ŋag₅ 'e₂ lë₃ tsɨin'₅₄, jaun₂ juɨg'₅₄ 'nia'₂: “Te₁gui'₅₄ bá₄ 'nio₃ ca₂tiá₂.” Jaun₂ në₃ cón'₅ bá₄ cuag₃.
Ca₂lë₃ le₂në₅ ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ a₂ca₂tó'₂ ne₄ si₂ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, jme₁ca₂juá'₂:
Chei'₅₄ dsa₂ juɨg₂ i₂tián'₅ Sión:
“Jag₄, në₅ jón'₅ Rag₅₄ quián'₂ 'nia'₂ ja₁cong'₂,
a₂lɨ́in₅ jan₂ dsa₂ me'₂, tsá₃ jláin'₁,
jóin'₅ co₂dsɨin₅₄ jan₂ bú'₄,
jóin'₅ quian'₅₄ jaun₅ já'₂ i₂cán₂ lio₅₄ bá₄”.*
Jaun₂ ca₂i₃lén₂ bá₄ i₂on₃ 'éi₂, ca₂jmo₃ bá₄ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ca₂cuë₃ Jesús. Jaun₂ ca₂i₁te₂ bú'₄ lia'₂ jma₃quian'₅₄ guein₂ quiáin₅, ca₂i₁jiog₃ ja₁'en₅₄ Jesús. Jaun₂ ca₂jlág₂ nɨ₁tsɨn'₅₄ mɨ₂ca'₄ já'₂, jaun₂ guë́₄ ca₂co₃dsag₅₄ Jesús. Jaun₂ dsa₂ juɨn₅ i₂quiain'₅₄ në́₃ i₂jŋiá₅ le₃ne₄ juɨ₅ qui₂ca₂néi'₃ 'mɨ'₂ le₂'i₄ juɨ₅ ja₁ŋɨ́₃ Jesús; i₂lɨn₅₄ guë'₂ qui₂ca₂'nia₃ mog'₅₄ 'ma₂tsɨ́n₅, qui₂ca₂jó₃ dsi₂juɨ₅. Dsa₂ i₂i₃lén₂ le₃ne₄ juɨ₅, quian'₅₄ i₂ja₂lén₂ le₃chi₁co'₅₄ në́₃, qui₂ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂:
¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ tsɨ₁jon₂ David!
¡Juɨ₁le₂jŋió₃ bá₄ i₂në₅ i₂já₅ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄!
¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃!
10 Jme₁ca₂'í₃ Jesús jë₄ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ qui₂ca₂tón'₂ go₂'i₃ dsa₂ juɨg₂, juɨn₅ i₂qui₂ca₂ŋag₃:
―¿'Ein₂ bá₄ në₅?
11 Jaun₂ qui₂ca₂ŋag₃ dsa₂ juɨn₅ i₂quian'₅₄ Jesús, ca₂juá'₂:
―Jesús bá₄ la₂, dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, i₂chan₂ juɨg₂ Nazaret ja₁tén₄ Galilea.
Ca₂'uɨ́n'₂ Jesús dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ dsia₅ 'ma'₅₄ i₁dsi₅ guá'₅
(Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)
12 Ca₂dsióg₃ Jesús jme₁ca₂dsióg₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo, jaun₂ qui₂ca₂'uɨ́in'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁ma₂tion'₅₄ dsia₅ 'ma'₅₄ i₁dsi₅ guá'₅, dsa₂ i₂'nag₅, i₂qui₂lá₅ në́₃, qui₂ca₂jéin'₃ nɨ₁mesa ja₁jme₁jmó'₂ dsa₂ ta₁ jme₂tsɨ́in₃ cu₄, qui₂ca₂quɨ́'₂ 'ma₂sɨ₅₄ ja₁jme₁tián'₄ dsa₂ i₂'nɨ₅ i₁ju₂; 13 jaun₂ ca₂juá'₂:
―Ne₄ Si₂ juá'₂: “'Né₅ quió₃ lë́₅ ca₂ne₅₄ 'né₅ ja₁të₁ja₂lén₂ dsa₂ ja₂chi'₅₄ Diú₄”;§ la₁ 'nia'₂ në́₃ ma₂jmo'₅₄ në₂jag₄ bá₄ të₂'lau₂ quió'₅ dsa₂ 'ang₂.*
14 Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ ten₄ quian'₅₄ dsa₂ guian'₅₄ në́₃ con₂ Jesús i₁dsi₅ guá'₅, jaun₂ ca₂jme₃'lióin₂ bá₄ dsa₂ 'éi₂. 15 La₁ jme₁ca₂jág₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ të₅juá'₅ léi₄ jlá'₁ a₂ca₂jmo₃ Jesús jaun₂, ton'₂ ia₁ ca₂nág₂ në́₃ tion'₅₄ chi'₂ co₂mɨ'₅₄ qui₂guió'₅ i₁dsi₅ guá'₅, a₂juá'₂: “¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ tsɨ₁jon₂ David!”, jaun₂ ca₂rë₃'néi₃. 16 Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―¿Tsa₁ nag'₂ 'e₂ juá'₂ chi'₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Ján₅, nag₅ bá₄ jniá₂. Ia₁, ¿tsa₁ ma₂'í'₂ 'nia'₂ ne₄ Si₂ ja₁juá'₂:
Te₁gui'₅₄, 'ne₂ bá₄ ma₂ca₂jmo'₅₄
'e₂ a₂'uë₂ mɨ₂'o₄ chi'₂ bë'₅₄
quian'₅₄ mɨ₂'o₄ guein₂ tei₄ i₂guén'₅ dsi'₅₄,
'uë₂ jág₁ a₂jme₂juɨin'₂ 'ne₂?
17 Jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ bá₄ ja₁tion'₅₄ 'éi₂, jaun₂ ca₂ŋái'₃ táng₃ juɨg₂ Betania. Ja₁jaun₂ ca₂jŋia₂ caun₂ nei₅.
Ca₂juá'₂ Jesús caun₂ jág₁ a₂ca₂cuë́'₃ uɨg₅ caun₂ nɨ₁'ma₂ higuera a₂tsá₃ mɨ́g₂ cha₂
(Marcos 11:12-14, 20―26)
18 Jme₁jnia₃ jaun₂, jme₁ma₂tioin'₅₄ juɨ₅ a₂i₂lein₃ táng₃ juɨ₅ jë₄ juɨg₂ Jerusalén. Jesús në́₃ ca₂tá'₂ i₁cón'₅. 19 Jaun₂ ca₂jág₃ caun₂ nɨ₁'ma₂ higuera a₂dsi₅₄ cau₅ juɨ₅, jaun₂ ca₂jme₃quiáin₃ 'uɨg₅₄, la₁ tsá₃ 'e₂ mɨ́g₂ ca₂dsó'₂ guë'₂ guei'₅₄ nɨ₁'ma₂; jŋia'₅₄ lia'₂ jmá'₃ mog'₅₄ bá₄ cha₂. Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ nɨ₁'ma₂:
―¡Lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄, tsá₃ ma₃juɨ₁'ag₅₄ mɨ́g₂ quiáng'₂!
Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ bá₄ ca₂rë₃quéin₃ nɨ₁'ma₂ jaun₂. 20 Jme₁ca₂të́₂ ne₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ a₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús:
―¿'A₂ bá₄ lia'₂ con'₂ tan₅₄ lia'₂ dsɨ₂juɨ₅ ca₂rë₃quéin₃ nɨ₁'ma₂ në₅?
21 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂'éi'₂ 'nia'₂ caun₂-tɨn₃ 'au'₂ lia'₂ 'éng'₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ juɨ₁lia'₂ a₂në₂jmo₃ jniá₂ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ higuera në₅, lé₂ le₃jmó'₂ 'nia'₂, ia₁ lé₂ le₃jua'₅₄ 'nia'₂ ján₃ juɨg'₅₄ nɨ₁má'₂ ó₃: “Jŋiag'₃ ja₁në₅, o₃ o₂'ú₅ jmɨ₁ŋí'₄”, le₂jaun₂ dsón'₂ lé₂ bá₄. 22 Le₂jaun₂ bá₄ ján₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ jme₁mɨ'₂ ne₄ Diú₄, në₁jua'₂ 'én'₂ të₃dsón'₂ 'nia'₂, guéi'₁ bá₄ 'nia'₂.
Jesús bá₄ i₂'io₅ 'éi'₃
(Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8)
23 Jaun₂ ca₂'í₃ táng₃ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo, jaun₂ të₁lia'₂ 'ein₅₄ jme₂tɨin₂₃ dsa₂, jaun₂ ca₂jme₃quián₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ i₂lɨ́n₅ dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂, con₂ Jesús, jaun₂ ca₂ŋag₃:
―¿'E₂ ta₁ lɨ́n'₅ 'ne₂, 'e₂ lë₃ jmo'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jmo'₂ ŋɨ'₂? ¿'Ein₂ ca₂cuë₃ bí₂ 'éi'₃ në₅?
24 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Ján₃ bá₄ ŋag₄ jniá₂ caun₂ 'nia'₂: në₁jua'₂ ca₂ŋag'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ tí₅, jaun₂ guë́₄ juá'₄ jniá₂ 'ein₂ cuë₅ bí₂ 'éi'₃ a₂jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo₂₃. 25 Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂chon₃ Juan₅₄ jmɨg₂ dsa₂, ¿'ein₂ quió'₅ 'éi'₃ jaun₂? ¿Quió'₅ Diú₄, o₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'e₂?
Jaun₂ ca₂dsia₃ dsa₂ can'₅₄ jág₁ con'₂ guioin₅₄, ca₂juá'₂:
―Në₁jua'₂ ca₂chei₅₄ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ bá₄ jaun₂, në₃ cón'₅ bá₄ ŋag₃: “¿'E₂ lë₃ tsá₃ ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ 'éi₂?” 26 La₁ në₁jua'₂ ca₂ŋag₄ guë'₂ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃, le₃'ne₂ dsa₂ juɨg₂ quian'₅₄ jniog₄, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ jmo₂₃ dsɨ́₅ a₂jme₁lɨ́n₄ Juan₅₄ jan₂ dsa₂ i₂ca₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. 27 Jaun₂ në́₃, ca₂ŋag₃ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Tsá₃ a₂jaun₂ ne₄ jnia'₅₄ 'ein₂ ca₂chen₃ 'éi₂.
Jaun₂ në́₃, ca₂ŋag₃ Jesús:
―Ján₃ bá₄ le₂në₅ tsá₃ juá'₄ jniá₂ 'ein₂ cuë₅ bí₂ a₂jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo₂₃ ŋɨ₂₃.
Jág₁ jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ on₃ ja₁ŋi'₅₄ jan₂ dsa₂
28 Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂:
―¿'A₂ lia'₂ lɨ́n'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ jág₁ la₂? Jan₂ dsa₂ jme₁chan₂ on₃ ja₁ŋi'₅₄. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ quiáin₅ i₂lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄: “Jón₃, gua₂ o₂jmo₄ ta₁ ja₁nau₂ quián₂ jmɨg₄ në₃.” 29 Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ quiáin₅: “¡Tsá₃ nei₅₄!” La₁ jme₁co₂lág₂ jaun₂ ca₂jme₃tsɨ́in₃ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅, jaun₂ ŋó₃ bá₄ i₁jmo₅₄ ta₁. 30 Jaun₂ ca₂ŋe₄ táng₃ jmei₂ i₁chi'₄ chi'₂ jan₂ quiáin₅. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂. I₂'éi₂ në́₃ ca₂ŋag₃: “Nei₅₄ bá₄ jniá₂, tia₅₄, i₁jmo₃ ta₁.” La₁ tsá₃ ŋei₅₄ guë'₂ jaun₂ në́₃. 31 Jë₄ le₃oin₃ le₂jaun₂, ¿'ein₂ ca₂jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ jmei₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃:
―Chi'₂ i₂le₂'uɨg₅₄ bá₄.
Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús:
―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄, o₃ juɨ₁lia'₂ 'io₅₄ i₂'nag₅ quió'₅ në́₃, i₂le₂'éi₂ bá₄ tiá₂ le₂'uɨg₅₄ dsɨ₃ton'₅₄ ja₁gon₂ Diú₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'nia'₂. 32 Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁guan₃ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂, ca₂jme₃jniai₂₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ dsón'₂ ca₂tɨ́ng'₂ 'nia'₂ tiáng'₄. La₁ tsá₃ a₂jaun₂ ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂. Ia₁ a₂dsau₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄, quian'₅₄ 'io₅₄ i₂'nag₅ quió'₅ në́₃, ca₂rë₃'éin₂ jág₁ quió'₅ Juan₅₄. La₁ a₂dsau₅ bá₄ o₁jŋia'₅₄ a₂ca₂të́₂ ne'₅₄ 'nia'₂ jaun₂, tsá₃ ca₂tá'₂ jén₂ 'au'₂ 'nia'₂, on₃ guë'₂ ca₂rë₃'éng'₂.
Jág₁ jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ co₂nió'₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂jmó'₂ ta₁ ja₁nau₂
(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)
33 ’Nei₂ 'nia'₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ siá'₂ la₂: Jan₂ dsa₂ ca₂chéin'₃ cho'₅₄ uɨng₂ uvas ja₁nau₂ quió'₅. Jaun₂ ca₂jmo₃ jnɨ́₁ le₃lág'₃; ca₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ ja₁jlein'₃ mɨ́g₂ në́₃; caun₂ guë'₂ tsɨ₁'né₅ ŋei₅ ca₂chi'₃ ja₁guá₃ jmo₃ 'í₁. Jaun₂ ca₂lɨ́'₃ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ sián'₂ i₂nio₃ ne₄ ja₁nau₂, jaun₂ ca₂ŋó₃ bá₄ 'ŋiog₅ i₁ŋɨ₂ juɨg₂ siá'₂. 34 Jme₁ca₂të́₂ jein₂ a₂ca₂rau₂ mɨ́g₂, jaun₂ dsa₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂ ca₂chein₃ co₂nió'₃ dsa₂ mozo quiáin₅, a₂jme₁i₂mɨ́₃ a₂jáng'₃ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ ja₁nau₂ ca₂dsio₄ mɨ́g₂ con'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ juɨg₅₄. 35 La₁ dsa₂ i₂tion'₅₄ jmó'₂ ta₁ ja₁nau₂ në́₃, ca₂jŋai'₃ bá₄ dsa₂ mozo i₂chen₄ quián₅ juɨg₅₄. Ca₂cuë́'₃ bá₄ jan₂ tioin'₅₄; jan₂ guë'₂ ca₂jŋɨi'₃; jan₂ guë'₂ ca₂cuë́'₃ quian'₅₄ nɨ₁cang₁. 36 La₁ juɨg₅₄ ja₁nau₂ në́₃, juɨn₅ guë́₄ i₂ca₂chein₃ cang₂ jaun₂ con'₂ guë́₄ le₂'uɨg₅₄; la₁ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂tion'₅₄ jmo₅ ta₁ ja₁nau₂ në́₃, le₂jaun₂ bá₄ qui₂ca₂jmái'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mozo i₂chen₄ 'éi₂.
37 ’La₁ jë₁ca₂tó'₂ në́₃, dsa₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂ ca₂chein₃ ja₁ŋi'₅₄, ia₁ lɨ́in₂: “Jme₃go₃ dsa₂ jme₃gain₃ chi'₂ quiáng₃.” 38 La₁ jme₁ca₂jág₃ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂ ca₂jɨ́in₂ ja₁ŋi'₅₄ dsa₂ juɨg₅₄ ca₂dsióg₃, jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁ tioin'₅₄: “I₂në₅ bá₄ tɨn₃ ja₁nau₂ la₂ cang₂; në₃ o₁jŋɨ́i'₄ jniog₄ ia₁jaun₂ jniog₄ bá₄ lé₂ quián₂.” 39 Le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃. Ca₂jŋai'₃ bá₄ 'éi₂ tioin'₅₄, jaun₂ ca₂dsei₂₃ le₃co'₅₄ jnɨ́₁; ja₁jaun₂ ca₂jŋag'₃.
40 ’Jaun₂ në́₃, jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ rë₁jŋió'₂ dsa₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂, ¿'e₂ lɨ́n'₂ 'nia'₂ jmo₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jmó'₂ ta₁ ja₁nau₂ 'éi₂?
41 Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂:
―A₂jme₃dsiain₂₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄ 'éi₂ ca₂lia'₂ tsá₃ ŋéi₂ dsɨ́₅, jaun₂ cuë́'₃ dsa₂ sián'₂ ja₁nau₂ con'₂ i₂léi₄ jáng'₃ ca₂dsio₄ con'₂ ca₂tɨ́in₂ jë₁ma₂të́₂ jein₂ a₂ráu₃.
42 Jaun₂ në́₃, ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂:
―¿Tsa₁ ma₂'í'₂ 'nia'₂ ne₄ Si₂ ja₁juá'₂:
Nɨ₁cang₁ a₂tsá₃ ca₂rë₃ji'₅₄ të₅'ia'₂,
ca₂dsióg₃ ca₂lë₃ nɨ₁cang₁ a₂dsen₅₄ guë́₄
të₁ron₅₄ qui'₅₄ 'ia'₂;
a₂ca₂jmo₃ Te₁gui'₅₄ bá₄ jaun₂,
jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ jlá'₁, lág₂ jniog₄?
43 ’'Uɨg₅₄ jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, co₂dsia₅ jŋiá'₂ Diú₄ o₄gog'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅, o₄gú₃ i₂sián'₂ bá₄ dsia₃ con'₂ i₂léi₄ jáng'₃ a₂ráu₃. 44 La₁ juɨ₁lia'₂ nɨ₁cang₁ la₂ në́₃, juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂ca₂tán'₂ ne₄, lé₂ le₁juɨg₁ le₁dsog'₅₄ quió'₅; o₃ në₁jua'₂ ca₂jlɨ́in₃, lé₂ ti₁'liog₂ quió'₅.§
45 Jme₁ca₂nág₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsa₂ fariseos jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ në₅, ca₂rë₃lí'₄ bá₄ guioin₅₄ a₂'ɨn₅ 'éi₂ bá₄ Jesús. 46 Jaun₂ jme₁'nio₃ jme₁tsáun'₂, la₁ ca₂rë₃gain₃ bá₄ dsa₂ juɨn₅ i₂quian'₅₄ Jesús, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ jmo₂₃ dsɨ́₅ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ bá₄.
* 21:5 Zacarías 9:9. 21:9 lit. “Hosana”, a₂jein₅ jág₁ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ arameo: “Lio₄ jnia'₅₄”, co₂'nió'₄ a₂qui₂mɨ₅ dsa₂ ne₄ Diú₄ a₂jiá₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅; la₁ cang₂ jaun₂ táng₃ ca₂jein₃ jág₁ a₂jme₂juɨn'₂ dsa₂ jan₂ dsa₂. Ján₃ bá₄ le₂në₅ 21:9 Salmo 118:26. § 21:13 Isaías 56:7. * 21:13 Jeremías 7:11. 21:16 Salmo 8:2. 21:42 Salmo 118:22-23. § 21:44 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ rë₂ton₅ versículo 44.