24
Ca₂'ë́₂ Jesús jág₁ a₂dsɨ₃'én₂ bá₄ guá'₅ templo
(Marcos 13:1-2; Lucas 21:5-6)
Jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo ja₁jme₁'ein₅₄. Jme₁ma₂'ein₅₄ juɨ₅ ŋái'₅, ca₂jme₃quián₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ të́₂, ca₂juá'₂:
―Jag₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ guá'₅.
La₁ jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―¿Jág'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅? A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, já₅ jmɨg₄ lia'₂ 'i₁ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ tsá₃ ma₃'e₂ jua'₅₄ a₂le₁juɨ́₄ guë́₄ lé₂ quian'₅₄ rɨn'₅₄. Ca₂le₃jë́₃ bá₄ 'én₂.
Léi₄ a₂lé₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂
(Marcos 13:3-23; Lucas 21:7-24; 17:22-24)
Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús Má'₂ Olivos; ja₁jaun₂ ca₂guá₂. Jaun₂ ca₂i₁len₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ con'₂ jë₄ jmá'₃ guioin₅₄, ca₂nɨ́i'₃ Jesús:
―'Niog₂ jnia'₅₄ le₃ne₄ lɨ́g'₂ lé₂ a₂juá'₂ 'ne₂ në₅. ¿'E₂ léi₄ lé₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁ŋeg'₅₄ táng₃? ¿'E₂ bá₄ léi₄ lé₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₅₄ jmɨg₄ jaun₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ jme₃gau₅. Ia₁ juɨn₅ i₂të₁i₃nio₄ a₂juá'₂ i₂nioi₅₄ o₄quió₃ jniá₂, juá'₂: “Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄”; jaun₂ juɨn₅ dsa₂ i₂qui₂jme₃gain₂₃. Jë₁ma₂nei'₂ 'nia'₂ 'ei₅ jág₁ a₂nio₃ 'nei₂ a₂quɨ́n'₂ dsa₂ ja₁lá₃ ja₁ó₃, la₁ tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ gang'₃, ia₁ le₂jaun₂ dsón'₂ lé₂ bá₄. La₁ 'nió'₅ bá₄ guë́₄ a₂ŋɨ́₂ jein₂ jaun₂. Ia₁ nio₃ 'nei₂, qui₃quɨ́n'₂ dsa₂ le₂caun₂ le₂caun₂ juɨg₂ nación; dsɨ₂tan₅₄ guë'₂ në́₃ qui₃tóin'₃ mɨ'₅₄ quɨ́in'₂ quian'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ rɨin'₅₄ i₂chan₂ juɨg₂ siá'₂. Jaun₂ guë́₄ në́₃ 'lióng₂ ja₁qui₂i₂nio₄ dsa₂ 'oin₅₄ lé₂, ton'₂ 'lióng₂ ja₁qui₂dsɨ₃bi₅₄ 'uë₃ në́₃. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ lé₂ a₂le₂'uɨg₅₄ jmɨ₁uɨg₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ 'io₅₄ i₂rë₂chan₂ guein₂ quián₅.
’Jaun₂ guë́₄ në́₃, qui₃jɨ́n'₂ dsa₂ 'nia'₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ ia₁jaun₂ cuë₃ dsa₂ uɨg₅, jaun₂ guë́₄ jme₃dsian₅ dsa₂ 'nia'₂. Le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jme₃'ŋia₅₄ dsa₂ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂. 10 Jmɨg₄ jaun₂, juɨn₅ dsa₂ i₂tí₂ juɨ₅ quió'₅ Diú₄ a₂jme₁'éin₂, qui₂jme₃'ŋiai₅₄ bá₄ rɨin'₅₄, qui₃jáng'₂ në́₃. 11 Juɨn₅ dsa₂ le₃chan₂ i₂'ë́₂ jág₁ i₂juɨ₁gan₂, jaun₂ juɨn₅ dsa₂ i₂jme₃gain₂₃. 12 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ juɨ₁si ŋag₅₄ le₃'lɨn'₅₄ dsa₂, co₂dsia₅ le₃güɨ́g'₂ bá₄ 'a₂ lia'₂ jme₁'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂. 13 La₁ juɨ₁lia'₂ i₂náu₃ tiá₂ të₂ jë₁ca₂tó'₂, 'éi₂ bá₄ lión₂. 14 Jág₁ dse₃ la₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ja₁gon₂ Diú₄ qui₂dsɨ₃'ag₅ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ gua'₅₄ 'uë₃ jág₁ dse₃ jaun₂; jaun₂ guë́₄ në́₃ të₅₄ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂.
15 ’Jaun₂ në́₃, já₅ jmɨg₄ a₂të₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂ a₂náu₃ jan₂ dsa₂ i₂'lɨn'₅₄ guë́₄ lɨn₃, a₂jme₃'ióg₃ ja₁jŋió₅, a₂le₃ti₃ jág₁ a₂ca₂'ë́₂ Daniel i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄,* (jaun₂ juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ bá₄ i₂'ɨ₅ si₂ la₂), 16 jaun₂ në́₃, dsa₂ i₂tián'₅ le₂tan₅₄ 'uë₃ Judea, juɨ₁cuɨng₁₂ juɨ₅ má'₂. 17 Juɨ₁lia'₂ i₂'en₅₄ guei'₅₄ 'ne₄, tsá₃ ma₃juɨ₁sióin₄ jua'₅₄ a₂'uë́'₃ 'e₂ 'uë́'₃ dsi₂néi₂ quió'₅; 18 juɨ₁lia'₂ i₂'en₅₄ ja₁nau₂ quió'₅ táng₃, tsá₃ ma₃juɨ₁jŋioi'₅₄ jua'₅₄ a₂ja₃quián₂ tsɨ₁'mɨ'₂ dsiog₂ quió'₅. 19 ¡Juɨ́g₂ bá₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂le₁quian₅ guein₂, juɨ₁lia'₂ i₂le₁jŋia₅ guein₂ i₂'ɨ́n'₂ dsi'₅₄ në́₃, jmɨg₄ jaun₂! 20 Mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ Diú₄ ia₁jaun₂ tsá₃ o₁le₅₄ jua'₅₄ a₂cuɨ́ng'₂ 'nia'₂ jein₂ güɨ́g₂, on₃ guë'₂ jmɨg₄ sa₅₄ në́₃. 21 Ia₁ juá'₅ jniá₂, caun₂ o₂i₁ dsɨ₅ lɨn₃ a₂le₃chan₂ dsa₂ jmɨg₄ jaun₂, caun₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂tsá₃ ma₂ca₂rë₃chá₃ ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ ma₃niog₅ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂le₃cha₂ guë́₄ cang₂. 22 Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ Diú₄ tsá₃ ma₂ca₂jme₃të́₃ jmɨg₄ jaun₂, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ jme₁lión₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ le₂jaun₂. La₁ o₄quió'₄ i₂rë₂quion'₅₄ quiáin₅, jme₃të́₃ bá₄ jmɨg₄ jaun₂.
23 ’Në₁jua'₂ chan₂ i₂ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ 'nia'₂ jmɨg₄ jaun₂: “¡Jag₄ 'nia'₂! ¡La₂ bá₄ chén'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄!” o₃ në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂juá'₂: “Jó₄ 'ein₅₄”, tsá₃ o₁'en'₅₄ 'nia'₂ jág₁ jaun₂. 24 Ia₁ juɨn₅ dsa₂ i₂juɨ₁gan₂ ja₃lén₂ a₂juá'₂ a₂lɨ́in₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, a₂juá'₂ në́₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄; 'lióng₂ léi₄ juë'₂ a₂o₂dsain₂ jmo₃ a₂jme₃gain₂₃ dsa₂. Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lé₂, ca₂të₂ dsa₂ i₂quion'₅₄ quián₅ Diú₄ jme₃gain₂₃. 25 Jaun₂ në₅ ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ të₃jŋiá₅. 26 Jaun₂ në́₃, në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂tsɨ́'₃ 'nia'₂: “Ŋí₂ 'nia'₂, jó₄ 'ein₅₄ ja₁lë́₄ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅”, tsá₃ lë₁o₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁jaun₂; o₃ në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂juá'₂: “Ŋí₂ 'nia'₂, ja₁lá₃ rë₂'mai₅₄ dsi₂néi₂”, tsá₃ juɨ₁le₂'én'₂ 'nia'₂. 27 Ia₁ juɨ₁lia'₂ jme₁lë́₂ si₁ŋí'₃ ca₂taun₂ ca₂taun₂, le₂jaun₂ bá₄ lé₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 28 Ia₁ juɨ₁lia'₂ ja₁ron₅ 'lag₄, ja₁jaun₂ bá₄ ŋɨ'₂ i₁tú₃ tsɨn'₅₄.
'A₂ lia'₂ guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
(Marcos 13:24-37; Lucas 21:25-33; 17:26-30, 34―36)
29 ’Dsɨ₂juɨ₅ jë₁ma₂ca₂ŋag₅ jmɨg₄ o₂i₁ dsɨ₅ jaun₂,
'iog₂ në́₃ co₂dsia₅ le₃lia'₂,
tsɨ'₂ në́₃ tsá₃ ma₃tág₅ jnia₅₄;
nei₅ guë'₂ në́₃ qui₂tsɨ₃séi'₂,
ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ bí₂ cha₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃
qui₃guian'₃.
30 ’Të₃jë₄ jaun₂ guë́₄ në́₃, le₃jniá₂ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂ léi₄ quió'₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃ tóin'₃ quɨ'₃-'o₃. Jɨ́in₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, guain'₂ guei'₅₄ jë₄ jnei₅ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂ a₂'io₂₃ jláin'₁. 31 Jaun₂ qui₃chein₃ ángeles quiáin₅ jéi₂ ŋí₂ trompeta tiá₂ lɨn₃ a₂të₂ dsa₂ i₂quion'₅₄ quiáin₅ i₂chan₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃.
32 ’Jme₁tɨn₅ 'nia'₂, juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ nɨ₁'ma₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂ higos: jme₁chéi'₂ gu'₂ nei'₅₄, a₂ja₂'ŋio₃ mog'₅₄, ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂ma₂ja₂quián₃ jein₂ 'iog₂ bá₄ jaun₂. 33 Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ jaun₂ në́₃, jë₁ma₂të₅ ne'₅₄ a₂lë́₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, juɨ₁le₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂ma₂ja₂quiáin₃, në₂jag₄ bá₄ i₂ma₂chén'₅ o₄'né₄ bá₄ 'éi₂. 34 A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́₂ tsɨ₁jon₂ la₂, ca₂lia'₂ ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. 35 Já₅ jmɨg₄, guei'₅₄ dsi₂güɨg₂ quian'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ ŋag₅, la₁ jág₁ quió₃ o₁lɨ́g'₂ tsá₃ ŋag₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃ti₃.
36 ’La₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ŋi₅ 'e₂ 'ió'₄, 'e₂ hora lé₂ a₂jaun₂, on₃ guë'₂ ángeles i₂tion'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, on₃ guë'₂ 'ŋiog₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.§ Jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ Jmei₂ ŋi₅.
37 ’Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂lë₃ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁chan₂ Noé, le₂jaun₂ bá₄ lé₂ ján₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 38 Ia₁ jmɨg₄ jaun₂, né'₃ a₂can'₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ jmɨg₂, jme₁chan₂ dsa₂ qui₂guë́'₅, qui₂'ɨ́n'₂, qui₂jéin'₂ gu₂, qui₂cuɨin₂₃ ja₁mɨ́g₄ jme₁jéin'₂ gu₂ në́₃, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ jme₁ca₂'í₃ Noé 'ŋió'₃ nɨ₁barco; 39 la₁ con'₂ tsá₃ 'ein₂ rë₁ján₁ jme₁ca₂dság'₃ jmɨg₂ ca₂jiog₃ quió'₅ ca₂le₃jɨ́in₃. Le₂jaun₂ bá₄ lé₂ táng₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 40 Jmɨg₄ jaun₂, on₃ dsa₂ ŋe'₂ tion'₅₄ ja₁nau₂; jan₂ i₂dsán'₃, jan₂ guë'₂ i₂të₃'ŋiá₄. 41 On₃ guë'₂ dsa₂ mɨ́₂ tioin'₅₄ éi'₅ ne₄ nɨ₁to₂; jan₂ i₂dsán'₃, jan₂ guë'₂ i₂të₃'ŋiá₄.
42 ’Jme₁jnio₂ 'nia'₂ ne'₅₄ jaun₂, ia₁ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ hora jŋió'₂ juɨg'₂. 43 La₁ juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂la₂: jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ŋi₅ dsa₂ juɨg₅₄ caun₂ dsi₂néi₂ 'e₂ hora jiá₃ dsa₂ 'ang₂ të₂le₃ ca₂nei₂, jme₃jnio₅₄ ne₅₄, tsá₃ cuë₃ jmɨg₄ a₂'í₂ dsa₂, 'ang₃ dsi₂néi₂ quió'₅. 44 Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂, rë₂ján'₁ 'nia'₂ chang'₂; ia₁ con'₂ tsá₃ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
Dsa₂ dsen₃ i₂jme₂ti₃, quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ jme₂ti₃
(Lucas 12:41-48)
45 ’¿'Ein₂ dsa₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ jme₂ti₃ con'₂ dsi₂ten₅₄ ne₄ juɨg₅₄? Juɨg₅₄ në́₃ ca₂dsia₃ o₄gú₃ 'éi₂ dsi₂néi₂ quió'₅ lia'₂ jma₃quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨin'₅₄ i₂jme₂ti₃, a₂ŋɨi'₃ rɨin'₅₄ jë₁ma₂të́₂ hora a₂guë́'₃. 46 'E₂ guë́₄ dsen₃ 'éi₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁jo₅₄ juɨg₅₄ jë₁ma₂guáin'₅ jme₂ti₃ bá₄ ta₁ a₂chéin'₅. 47 A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, cuë₃ juɨg₅₄ ta₁ a₂nio₃ ne₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂ quió'₅. 48 La₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ lɨ́in₅ jan₂ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂tsá₃ tón'₂ juɨ₅ ta₁ a₂chéin'₅, ia₁ lɨ́in₂, “i₂le₃'ɨn₄ bá₄ juɨg₃”, 49 jaun₂ jme₂lióg₃ qui₂cuë́'₅ bá₄ rɨin'₅₄, dsó₂ qui₂dsɨ₂guë́'₃ qui₂dsɨ₂'én'₃ quian'₅₄ dsa₂ 'en₅ në́₃. 50 La₁ caun₂ jmɨg₄ con'₂ tsá₃ rë₂jáin₁, caun₂ hora con'₂ tsá₃ lí'₄ bá₄, dsián'₄ juɨg₅₄. 51 Juɨg₅₄ në́₃ cuë₃ uɨg₅,* 'liog'₃ ja₁jaun₂ bá₄ ján₃, ja₁ca₂tɨ́n₂ dsi₁len₅ i₂lë₁jmo₅-dsáu₅ o₁ne₁, ja₁quɨ'₂-'o₃, qui₃quɨ́g'₃ jan₅₄.
* 24:15 'Í₂ Daniel 9:27; 11:31; 12:11. 24:29 Isaías 13:10; 34:4. 24:34 o₃, “né'₃ a₂dsián₃ dsa₂ i₂lɨ́n₅ raza la₂.” § 24:36 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “on₃ guë'₂ 'ŋiog₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.” * 24:51 lit. “dsia₃ juɨg₅₄ le₁juɨg₁ le₁dsog'₅₄ quió'₅.”