25
Jág₁ jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ guian₃ chi'₂ dsa₂ mɨ₄
'Jmɨg₄ jaun₂ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, lé₂ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ guian₃ chi'₂ dsa₂ mɨ₄ jme₁ca₂can₃ nɨ₁tsɨ́₅ le₁guí'₂ si₂ quió'₅. Ca₂i₃léin₂ ca₂i₁jme₁jein'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂jen'₂ gu₂. 'Ŋiá₂ chi'₂ dsa₂ mɨ₄ 'éi₂ jme₁coin₅₄; 'ŋiá₂ guë'₂ i₂'ŋio₄, i₂dse₃ niog₅ dsi₄. Dsa₂ mɨ₄ i₂co₄ 'éi₂ në́₃, jmá'₃ nɨ₁tsɨ́₅ chi₁guí'₂ si₂ bá₄ ca₂can₃; tsá₃ ca₂can₃ guë'₂ nɨ₁dsɨg₁ a₂'a₄ aceite. La₁ dsa₂ mɨ₄ i₂niog₅ dse₃ dsi₄ në́₃ ca₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ quió'₅, jme₁le₁quian₅ nɨ₁tsɨ́₅ le₁guí'₂ si₂, ton'₂ jme₁le₁quian₅ rë₂tsón₂ aceite 'a₄ nɨ₁dsɨg₁. La₁ ca₂rë₃'ɨn₄ bá₄ guë'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂lë₅ jág₁ jen'₂ gu₂, jaun₂ le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ mɨ́₂ 'éi₂ në́₃ ca₂tá'₂ i₁güɨ́in₃, jaun₂ ca₂güɨin₂ bá₄. Jaun₂ jme₁ca₂të́₂ dsi₃nei₅, ca₂né'₂ tiá₂ i₁juá'₄ dsa₂: “¡Në₅ jón'₅ dsa₂ ŋe'₂ i₂jen'₂ gu₂! ¡'Uɨn'₂ 'nia'₂ o₂jme₁jein'₂!” Jaun₂ qui₂ca₂nau₂ ca₂le₃jɨ́in₃, ca₂jmo₃ dse₃ mecha tsɨ́₅ quió'₅. Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂'ŋiá₂ i₂co₄ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄ i₂'ŋio₄: “Cuë́'₁ 'nia'₂ ca₂juɨg₄ aceite quiáng'₂, ia₁ ma₂i₁ei₃ si₂ tsɨ́₅ quián₂ jnia'₅₄.” La₁ ca₂ŋag₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂'ŋio₄: “Jan₂'ón₄. Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tɨ́n'₂ quián₂ jnia'₅₄ guio₅₄, on₃ guë'₂ quián'₂ 'nia'₂ tɨ́n'₂ në́₃. Co₂ŋei'₅₄ guë́₄ dse₃ o₂nó'₅ 'nia'₂ guiong'₅₄ o₂liá₃ quiáng'₂ ja₁'nag₅ dsa₂.” 10 La₁ të₁lia'₂ i₂lén₂ 'éi₂ i₂lia₅ aceite, të₃jë₄ jaun₂ ca₂guán'₃ dsa₂ ŋe'₂ i₂lë₅ jág₁ jen'₂ gu₂. Dsa₂ mɨ́₂ i₂tián'₅ lë́₅ co₂jŋia₅₄ ca₂i₃toin'₅₄ bá₄ co₂lë₅ quiong'₅₄ i₁guë'₂ ja₁niog₅ jmɨg₄ a₂jen'₂ gu₂ dsa₂. Jaun₂ ca₂jnág₃ o₄'né₄ jme₁ca₂jnág₃. 11 Jme₁co₂lág₂ jaun₂, o₃len₅ i₂'ŋiá₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂tóin'₂ ca₂të₃, ca₂juá'₂: “¡Te₁gui'₅₄, Te₁gui'₅₄! ¡Nia₄ o₄'né₄ jaun₂ tió'₄ jnia'₅₄!” 12 La₁ jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ ŋe'₂: “A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅, tsá₃ cuɨ́ng₅ 'ein₂ 'nia'₂.”
13 'Jaun₂ le₂në₅, chan'₂ 'nia'₂ co₂jŋiag'₅₄, ia₁ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ 'ió'₄, 'e₂ hora guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
Jág₁ jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ca₂jmo₃ ún₂ dsa₂ quian'₅₄ a₂ca₂dsia₃ juɨg₅₄ o₄gú₃
(Lucas 19:11-27)
14 ’Con'₂ siá'₂ lë́₅ ja₁gon₂ Diú₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ juɨ₅ dsó₃ dsɨ₃ŋɨ́₃ uɨ́ng₂ juɨg₂ siá'₂. Jaun₂ ca₂të́'₃ dsa₂ i₂jme₁jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄, jaun₂ o₄gú₃ 'éi₂ ca₂dsia₃ cu₄. 15 Jan₂ i₂ca₂cuë́'₃ 'ŋiá₂ mei₅ 'éi'₃ cu₄ talentos; jan₂ guë'₂ i₂ca₂cuë́'₃ tɨn₃ mei₅, jan₂ guë'₂ caun₂ mei₅. Ca₂cuë́'₃ le₂jan₂ dsa₂ 'éi₂ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄. Jaun₂ guë́₄ ŋó₃ i₁ŋɨ́₃. 16 Dsa₂ i₂ca₂gue₃ 'ŋiá₂ mei₅ 'éi'₃ cu₄ në́₃, ca₂jmói'₂ ta₁ cu₄ jaun₂, jaun₂ ca₂lɨ́'₃ con'₂ guë́₄ 'ŋiá₂ mei₅ jmá'₃ a₂dsɨ́₂. 17 Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂jmo₃ i₂ca₂gue₃ tɨn₃ mei₅, ca₂lɨ́'₃ con'₂ guë́₄ tɨn₃ mei₅ táng₃ a₂të₁dsɨ₅₄. 18 La₁ dsa₂ i₂ca₂gue₃ caun₂ mei₅ në́₃, ca₂'ma₃ bá₄ a₂caun₂ mei₅ a₂ca₂cuë₃ juɨg₅₄, ca₂i₁'ó₄ né'₃ 'uë₃.
19 ’Uë́₂ lɨn₃ bá₄ i₁ŋɨ₂ juɨg₅₄ në́₃; la₁ ca₂guáin'₃ jme₁ca₂guáin'₃ cang₂. Jaun₂ ca₂cáun₃ 'í₁ ca₂chein'₃ cuentas quió'₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ i₂ca₂cuë́'₃ cu₄. 20 Jaun₂ ca₂dsióg₃ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂ca₂gue₃ 'ŋiá₂ mei₅, jaun₂ ca₂jɨ́in'₂ juɨg₅₄ con'₂ guë́₄ 'ŋiá₂ mei₅ a₂të₁dsɨ₅₄ a₂ca₂lɨ́'₃, jaun₂ juá'₂ tsɨ́'₃ juɨg₅₄: “Te₁gui'₅₄, ca₂cuë'₅₄ 'ne₂ 'ŋiá₂ mei₅; jag₄, la₂ ron₅ con'₂ guë́₄ 'ŋiá₂ mei₅ táng₃ a₂ca₂lág₃.” 21 Jaun₂ ca₂juá'₂ juɨg₅₄: “'Ŋio₅ dse₃ ca₂jmo'₅₄. Lɨ́ng'₅ bá₄ jan₂ dsa₂ dsen₃ i₂ca₂rë₃ti'₅₄; ca₂rë₃teng'₅₄ bá₄ quian'₅₄ a₂ca₂juɨg₄ a₂ca₂dsia₃ jniá₂ gog'₂, në₃ në́₃ 'lióng₂ guë́₄ a₂dsia₅₄ jniá₂ gog'₂. 'Ú₅ dsi₂néi₂, o₁quián₁ o₂'ŋió₃ dsɨ₅ co₂dsia₅.” 22 Jme₁co₂lág₂ jaun₂ ca₂dsióg₃ i₂ca₂gue₃ tɨn₃ mei₅, jaun₂ ca₂juá'₂: “Te₁gui'₅₄, ca₂cuë'₅₄ 'ne₂ tɨn₃ mei₅; jag₄, la₂ ron₅ con'₂ guë́₄ tɨn₃ mei₅ táng₃ a₂ca₂lág₃.” 23 Jaun₂ ca₂juá'₂ juɨg₅₄, “'Ŋio₅ dse₃ ca₂jmo'₅₄. Lɨ́ng'₅ bá₄ jan₂ dsa₂ dsen₃ i₂ca₂rë₃ti'₅₄; ca₂rë₃teng'₅₄ bá₄ quian'₅₄ a₂ca₂juɨg₄ a₂ca₂dsia₃ jniá₂ gog'₂, në₃ në́₃ 'lióng₂ guë́₄ a₂dsia₅₄ jniá₂ gog'₂. 'Ú₅ dsi₂néi₂, o₁quián₁ o₂'ŋió₃ dsɨ₅ co₂dsia₅.”
24 'La₁ jme₁ca₂dsióg₃ i₂ca₂gue₃ caun₂ mei₅, ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ juɨg₅₄: “Te₁gui'₅₄, guion₄ jniá₂ a₂lɨ́ng'₅ jan₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ ŋéi₂ dsɨ́₅, 'aun'₂ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂jŋí'₂, ton'₂ cag'₅₄ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂séi'₃. 25 'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂rë₃gó₅ jniá₂, ca₂i₁'ó₄ bá₄ jniá₂ cu₄ quiáng'₂ né'₃ 'uë₃. La₁, la₂ bá₄ ron₅ quiáng'₂.” 26 Jaun₂ ca₂ŋag₃ juɨg₅₄: “¡Dsa₂ 'lɨn'₅₄ juɨ́'₅! 'An₁, ŋi'₅₄ bá₄ jaun₂ në́₃ a₂'on₂₃ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂jan₃, ton'₂ cag'₅₄ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂séi₃. 27 'Uɨg₅₄ jaun₂, jua'₅₄ banco bá₄ co₂ŋei'₅₄ ca₂i₁tio'₂ cu₄ quió₃, ia₁jaun₂ jme₁guéi'₄ cu₄ quió₃ jë₁ma₂guáng'₃ lia'₂ jma₃quian'₅₄ a₂të₁dsɨ₅₄. 28 Jŋiá'₃ 'nia'₂ a₂caun₂ mei₅ chan'₂ i₂në₅ jaun₂ në́₃, o₂cuë'₅₄ i₂chan'₂ guia₃ mei₅. 29 Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂le₁'io₅ 'lióng₂, të₂le₃ 'lióng₂ guë́₄ ŋei₂ bá₄, ia₁jaun₂ le₃cha₂ quió'₅ lia'₂ qui₂rë₂tsón₂; la₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'e₂ le₁'io₅, le₂jiog₅ a₂ca₂juɨg₄ a₂ma₂le₁'io₂₃, co₂dsia₅ jŋia'₃ bá₄. 30 Jaun₂ dsa₂ i₂tsá₃ ta₁ tén₄ la₂, dsein₅₄ ca₁'né₄ tioin'₂ 'nia'₂ jë₄ qui₁né'₃, ja₁quɨ'₂-'o₃ quɨ́g'₃ jan₅₄ në́₃.”
Jë₁ma₂të́₂ rë₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
31 ’Jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂lɨ́in₅ rag₅₄ jlán'₁ lɨn₃, a₂qui₂le₁lio₃ ángeles quiáin₅, jaun₂ guë́₄ guá₃ ne₄ta₁ quió'₅ a₂'uain'₂ lɨn₃, 32 jaun₂ ŋɨ'₂ ne₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ juɨg₂ ca₂le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃. Jaun₂ guë́₄ në́₃ jmo₃ jma₃quén₅ con'₂ ca₂tɨ́n₂ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ quian'₅₄ rɨin'₅₄, juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂, jmo₂₃ jma₃quén₅ já'₂ cha'₂ quian'₅₄ chein₄ lau₂. 33 Të₂le₃ gu₂ ne₁ quió'₅, chein'₃ já'₂ cha'₂; chein₄ lau₂ guë'₂ të₂le₃ gu₂ jen₅. 34 Jaun₂ në́₃, juá'₂ Rag₅₄ tsɨ́'₅ i₂tión₂ të₂le₃ gu₂ ne₁: “I₂no'₄ 'nia'₂ i₂ma₂rë₂gon'₅₄ quián₅ Ŋe'₃; gue₄ 'nia'₂ a₂ca₂tɨ́ng'₂ ja₁gon₂ Diú₄, ja₁ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ quián'₂ 'nia'₂ ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. 35 Ia₁ ca₂ŋɨ₃ jniá₂ 'ong₅₄, 'nia'₂ bá₄ i₂ca₂cuë'₅₄ a₂ca₂guë'₃; ca₂ŋɨ₃ a₂rë₂quein₂ dsɨ₃ i₁guɨ'₄ jmɨg₂, 'nia'₂ bá₄ i₂ca₂cuë'₅₄ jmɨg₂ ca₂guɨ'₃; ca₂ŋɨ₃ jniá₂ 'no₂₃ ja₁jan₁₂, 'nia'₂ bá₄ i₂ca₂cuë'₅₄ dsi₂néi₂ quiáng'₂ ca₂jan₅₄. 36 Ca₂ŋɨ₃ jniá₂ 'ɨn₂ tsɨ́n'₅, 'nia'₂ bá₄ i₂ca₂cuë'₅₄ tsɨ́n'₅ ca₂quɨ́'₃; ca₂tsán₂ dsong₅₄, 'nia'₂ bá₄ i₂ca₂jmo'₅₄ 'í₁; ca₂i₁'ú₄ né'₃ 'má₃, ca₂i₁jag'₄ bá₄ 'nia'₂.” 37 Jaun₂ në́₃, ŋag₃ dsa₂ dsen₃ 'éi₂: “Te₁gui'₅₄, ¿lɨ́g'₂ bá₄ jaun₂ ca₂né₄ jnia'₅₄ 'ne₂ a₂ŋɨ'₂ i₁cuang'₃ jaun₂ ca₂cuë́₁ jnia'₅₄ a₂ca₂qué'₂? ¿O₃ lɨ́g'₂ jaun₂ ca₂né₄ jnia'₅₄ 'ne₂ a₂ŋɨ'₂ rë₂quein₂ 'au'₂, jaun₂ ca₂cuë́₁ jnia'₅₄ jmɨg₂ ca₂'én'₂? 38 ¿O₃ lɨ́g'₂ jaun₂ ca₂né₄ jnia'₅₄ 'ne₂ a₂ŋɨ'₂ 'náu'₂ ja₁jan'₄, jaun₂ jnia'₅₄ bá₄ ca₂cuë́₁ dsi₂néi₂ ca₂jŋia'₅₄, o₃ ca₂ŋɨ'₅₄ 'ɨn₂ tsɨ́n'₂, jaun₂ jnia'₅₄ bá₄ ca₂cuë́₁? 39 ¿O₃ lɨ́g'₂ jaun₂ ca₂né₄ jnia'₅₄ 'ne₂ a₂rong'₂ dsong'₅₄ o₃ lia'₂ con'₂ ca₂'ú'₃ né'₃ 'má₃, jaun₂ ca₂i₁jag₅₄ jnia'₅₄?” 40 Jaun₂ në́₃, ŋag₃ Rag₅₄: “A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂ ca₂jmo'₅₄ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂ rɨ́ng'₃ la₂ i₂jɨ́n₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'uɨn₃, o₄quió₃ jniá₂ bá₄ a₂ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂.”
41 ’Jaun₂ juá'₂ táng₃ Rag₅₄ tsɨ́'₃ i₂tión₂ të₂le₃ gu₂ jen₅: “Jŋia'₃ 'nia'₂ ja₁con₂ jniá₂, 'nia'₂ i₂tiong'₅₄ 'éi'₃ o₁nóg'₅ dsi₂si₂ ja₁tsá₃ ton₅ jmɨg₄ éi₃, ja₁lë́₄ co₂jŋia₅₄ quió'₅ i₂së₃dsen₃ quian'₅₄ ángeles quiáin₅. 42 Ia₁ ca₂ŋɨ₃ jniá₂ i₁cón₅, 'nia'₂ në́₃ tsá₃ 'e₂ ca₂cuë'₅₄ a₂guë'₅₄; ca₂ŋɨ₃ rë₂quein₂ dsɨ₃ i₁guɨ'₄ jmɨg₂, tsá₃ 'e₂ jmɨg₂ ca₂cuë'₅₄ 'nia'₂. 43 Ca₂ŋɨ₃ jniá₂ 'no₂₃ ja₁jan₁₂, tsá₃ ja₁ca₂cuë'₅₄ 'nia'₂ jan₅₄. Ca₂ŋɨ₃ 'ɨn₂ tsɨ́n'₅, tsá₃ 'e₂ tsɨ́n'₅ ca₂cuë'₅₄ 'nia'₂. Ca₂tsán₂ dsong₅₄, jme₁ca₂'ú₃ né'₃ 'má₃ në́₃, tsá₃ ca₂i₁jag'₄ 'nia'₂.” 44 Jaun₂ në́₃, ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: “Te₁gui'₅₄, ¿lɨ́g'₂ bá₄ jaun₂ ca₂né₄ jnia'₅₄ 'ne₂ a₂ŋɨ'₂ i₁cuang'₃, o₃ rë₂quein₂ 'au'₂ o₃ ca₂ŋɨ'₅₄ 'náu'₂ ja₁jan'₄, o₃ ca₂ŋɨ'₅₄ tsá₃ tsɨ́n'₂ cha₂ quɨ'₅₄, o₃ jme₁ca₂rë₃dsong'₅₄, o₃ lia'₂ con'₂ ca₂'ú'₃ né'₃ 'má₃, tsá₃ ca₂jme₁'o₁ jnia'₅₄?” 45 Jaun₂ ŋag₃ Rag₅₄: “A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂tsá₃ ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂ rɨ́ng'₃ la₂ i₂jɨ́n₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'uɨn₃, o₄quió₃ jniá₂ bá₄ tsá₃ 'e₂ ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂.” 46 Jaun₂ dsa₂ 'éi₂ dsɨ₃léin₂ ja₁dsɨ₃ŋag₅₄ uɨg₅ co₂tan₅₄, la₁ dsa₂ dsen₃ në́₃, dsɨ₃lein₅ ja₁le₃chain₂ co₂tan₅₄.