27
Ca₂jɨ́n'₂ dsa₂ Jesús o₄gú₃ Pilato
(Marcos 15:1; Lucas 23:1-2; Juan 18:28-32)
Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ gui'₅₄ can'₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂ ca₂jmo₃ caun₂ jág₁ a₂jŋɨi'₃ Jesús. Qui₂ca₂'néi₂ tioin'₅₄, jaun₂ ca₂tág₃ ca₂i₁jang'₂ ne₄ Dsi₄má'₂ Poncio Pilato.
Ca₂jon₃ Judas
(Hechos 1:18-19)
Jme₁ma₂të₅ ne₄ Judas i₂ca₂'nag₃, a₂ma₂në₂dsí₃ dsa₂ 'éi'₃ a₂jŋɨi'₃ Jesús, jaun₂ ca₂tá'₂ quɨ'₂ dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂i₁con₂ táng₃ ta₁guiog₃-guiá₂ 'éi'₃ cu₄tiog₂ jaun₂, ca₂jɨ́in'₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ gui'₅₄ can'₅₄. Jaun₂ ca₂juá'₂:
―Ma₂në₂'no₃ jniá₂ dso₄, ia₁ në₂jɨng'₅₄ ne₄ 'mú₃ jan₂ i₂tsá₃ dso₄ rɨn₂.
La₁ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂:
―Tsá₃ 'e₂ a₂jaun₂ dsan₂ dsɨ₅ jnia'₅₄. A₂ca₂tɨ́n'₂ 'ne₂ bá₄ jaun₂.
Con'₂ ca₂i₁guia'₂ jaun₂ bá₄ Judas cu₄ jaun₂ dsi₂néi₂ ja₁jŋió₅ guá'₅ templo, jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ ca₂i₁tiá₄ ché₂ dsɨ₂lag₅₄ ca₂jŋɨi'₃ 'ŋiog₅. Juɨg₅₄ jme₂dsa₂ në́₃ ca₂i₁cag'₂ cu₄ jaun₂, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ dsɨ₃to'₅₄ cu₄ la₂ 'ŋió'₃ gu₅ ja₁tio'₅₄ cu₄ quió'₅ guá'₅, ia₁ cu₄ a₂ca₂quɨ́n₂ jmɨ₂ bá₄ la₂.
Jaun₂ ca₂jmo₃ caun₂ jág₁ a₂lá₃ caun₂ 'uë₃ quian'₅₄ cu₄ jaun₂ quió'₅ jan₂ dsa₂ i₂jme₁jmo₅ nɨ₁dsɨg₁ gua'₅₄, ja₁jmo₃ 'uë₃ ja₁'óin₂ jmá'₃ lia'₂ dsɨ₂nau₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂ chei₂ ja₁jaun₂ ca₂të₂ jmɨg₄ në₃, 'Uë₃ Jmɨ₂. Le₂në₅ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ca₂juá'₂ Jeremías, dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, jme₁ca₂juá'₂: “Ca₂can₃ dsa₂ guióg₂-guiá₂ cu₄tiog₂, con'₂ 'ma'₅₄ a₂ca₂dsi₂ dsa₂ juɨg₂ Israel quió'₅ 'éi₂. 10 Quian'₅₄ cu₄ jaun₂ ca₂lá₃ caun₂ 'uë₃ quió'₅ dsa₂ i₂jmo₅ nɨ₁dsɨg₁, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄.”*
Chén'₅ Jesús ne₄ Pilato
(Marcos 15:2-5; Lucas 23:3-5; Juan 18:33-38)
11 Të₁lia'₂ jaun₂, chén'₅ Jesús ne₄ dsi₄má'₂, jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂ŋag₃:
―¿Dsón'₂ lɨ́ng'₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Le₂në₅ bá₄, juɨ₁lia'₂ juá'₂ 'ne₂ në₅.
12 Jaun₂ caun₂ qui₂ca₂'nag₃ bá₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ gui'₅₄ can'₅₄ tioin'₅₄. La₁ tsá₃ ma₃'e₂ ca₂ŋag₃ Jesús. 13 Jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato:
―¿Tsa₁ nag'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ i₁juá'₄ dsa₂ në₅ 'nɨi₂₃ 'ne₂?
14 La₁ tsá₃ ma₃'e₂ ca₂ŋag₃ Jesús 'i₁caun₂; jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ Pilato.
Ca₂o₃'ág₃ 'éi'₃ a₂jón₂ Jesús
(Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25; Juan 18:38 ― 19:16)
15 Jmɨg₄ jaun₂ jme₁chí'₄ tag₄ quió'₅ dsi₄má'₂ a₂lióin₂ ca₂le₃jë́₃ ŋi₂, jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ né'₃ 'má₃, jme₁të₅ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, 'ein₂ ca₂'ɨn₃ dsa₂ juɨg₂ i₂lión₂. 16 Jmɨg₄ jaun₂ jme₁rë₂jnɨ́₅ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Barrabás, ca₂le₂con₂ bá₄ 'ei₅ jág₁ quió'₅ a₂'lɨin'₅₄. 17 Të₃jë₄ le₁ŋɨ'₂ dsa₂ jaun₂, ca₂ŋag₃ Pilato ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ juɨg₂:
―¿I₂'ein₂ 'niog'₂ 'nia'₂ lon₄ jniá₂ quián'₂ 'nia'₂? ¿Barrabás, o₃ Jesús i₂të́'₂ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄ 'e₂?
18 Ia₁ ca₂rë₃lí'₄ bá₄ Pilato 'ŋiog₅, a₂'iog₅₄ uɨg₅ dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ ca₂jɨ́in'₂ Jesús ne₅₄.
19 Të₁lia'₂ guá₅ Pilato ne₄ta₁ quió'₅, ja₁qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃, të₃jë₄ jaun₂ ca₂chen₃ 'io₅₄ quiáin₅ jág₁ ne₅₄ a₂ca₂juá'₂: “Tsá₃ lë₁tián₅ 'ne₂ cuente quió'₅ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ rɨn₂ në₅. Ia₁ 'ŋio₅ gau₂ qui₂chóg₂ i₃ŋɨ́g₂ ca₂néi₃ o₄quió'₄.”
20 La₁ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, ca₂toin'₂ jág₁ dsa₂ juɨg₂ ia₁jaun₂ mɨ₃ dsa₂ tsɨ́'₃ Pilato a₂lióin₂ Barrabás bá₄, jaun₂ jŋɨi'₃ bá₄ Jesús. 21 Jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato ca₂tsɨ́'₃ dsa₂:
―¿I₂'ein₂ dsa₂ on₃ la₂ 'niog'₂ 'nia'₂ lon₄ jniá₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ juɨg₂ tioin'₅₄:
―Barrabás bá₄.
22 Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pilato ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ juɨg₂:
―¿'E₂ guë'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ jmo₅₄ jniá₂ quian'₅₄ Jesús i₂të́'₂ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ co₂dsia₅ ca₂le₃jɨ́in₃ tioin'₅₄:
―¡Tióin₃ cróg₄!
23 Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pilato:
―¿'E₂ 'uɨg₅₄ në́₃? ¿'E₂ guë'₂ dso₄ ma₂'náu₂?
La₁ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ co₂mɨ'₅₄ ca₂tóin'₂, ca₂juá'₂:
―¡Tióin₃ cróg₄!
24 La₁ ca₂rë₃lí'₄ bá₄ Pilato tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃ jág₁ quió'₅, ia₁ të₂le₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ juɨ₁si co₂mɨ'₅₄ ca₂tóin'₂. Jaun₂ lë₃, ca₂chein₃ jan₂ dsa₂ i₁quian₅₄ jmɨg₂, jaun₂ ca₂rang₃ gu₂ të₃ne₄ dsa₂ juɨg₂, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Tsá₃ 'e₂ rë₃cán'₄ jniá₂ jmɨ₄ dsa₂ në₅; guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ rë₂cáng'₄ në₁'e₂ ca₂jmai'₅₄.
25 Jaun₂ ca₂ŋag₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ tioin'₅₄:
―¡Jmɨ₄ 'mú₃ quió'₅ i₂në₅, juɨ₁dsi₂ŋag₂ jnia'₅₄ 'e₂ dsɨ₃ŋág₂, quian'₅₄ tsɨ₁jon₂ quián₂ jnia'₅₄ i₂në₃ guë́₄ të₁ja₃lén₂!
26 Jaun₂ ca₂lión₂ bá₄ Pilato Barrabás i₂mɨ₅ dsa₂ lión₂; jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂bán₂ dsa₂ Jesús, jaun₂ guë́₄ ca₂jáng'₂ o₄gú₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂ tion₃ cróg₄.
27 Jme₁co₂lág₂ jaun₂, 'lióg₂ quián₅ dsi₄má'₂ ca₂jŋiai₃ Jesús juɨ₅ i₁dsi₅ ne₄ta₁ jaun₂. Jaun₂ ca₂ŋɨ'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lióg₂ le₃lág'₃ quió'₅ Jesús. 28 Jaun₂ guë́₄ ca₂dsi₂ tsɨn'₅₄ Jesús, ca₂quei'₃ caun₂ tsɨ₁'mɨ'₂ guéin₂ 'uɨ'₃, 29 jaun₂ ca₂jmo₃ caun₂ corona quian'₅₄ chi₁uɨ́ng₃ taun₅, ca₂tó'₂ mɨ₂dsi₄ Jesús. Ca₂chong'₂ ca₂'nau₅₄ guë'₂ nɨ₁'ma₂ ta₅ gu₂ ne₁. Jaun₂ guë́₄ ca₂chi₃jné₃ ne₄ Jesús tioin'₅₄, a₂lë₁qui₂co₂jmóg'₂, ca₂juá'₂:
―¡Sian'₃ 'ne₂, Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos!
30 Ján₃ qui₂ca₂'ŋéi₂ dsa₂, qui₂ca₂bá₂ dsa₂ mɨ₂dsi₅₄ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ a₂ca₂chong'₃ jaun₂. 31 Jme₁ca₂lë₃ a₂lë₁co₂jmóg'₂ jaun₂, ca₂dsei₂₃ táng₃ tsɨ₁'mɨ'₂ 'uɨ'₃ a₂jme₁ca₂quei'₃, jaun₂ ca₂quei'₃ táng₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ a₂jme₁qui'₂. Jaun₂ guë́₄ ca₂jiog₃ ca₂të₂ ja₁të₃toin₅₄ cróg₄.
Ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄ Jesús
(Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)
32 A₂ca₂'uɨin₂ jaun₂, ca₂jein'₂ jan₂ dsa₂ i₂chan₂ Cirene, i₂chen₂ Si₂mu₅₄. Jaun₂ ca₂chi₃quiáin₂ jmɨg₄ 'éi₂ a₂cán₂ cróg₄.
33 Jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ jme₁dsi₃léin₂ caun₂ ja₁chei₂ Gólgota, co₂'nió'₄ ja₁të́'₂ dsa₂ Dsɨ₂con'₂ Nɨ₁mu₅ Mɨ₂dsi₄ 'Lag₄. 34 Ja₁jaun₂ ca₂jén'₃ dsa₂ ne₄ Jesús vino a₂rë₃cón'₅ quian'₅₄ dsɨ́'₁ já'₂; la₁ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂tí₂ Jesús 'o₅₄, tsá₃ ma₃ca₂'ɨn'₃.
35 Jme₁ca₂lë₃ tion₂₃ cróg₄, 'lióg₂ në́₃ ca₂jmo₃ dsióg₁ tsɨn'₅₄ Jesús, ca₂co₃ o₁ne₄ 'ein₂ lí'₂.§ 36 Ja₁jaun₂ ca₂tiáin'₂ jmo₂₃ 'í₁. 37 Dsi₄ cróg₄ ca₂tióng₃ dsa₂ letra ja₁juá'₂ 'e₂ dso₄ a₂bóin'₂ Jesús, a₂juá'₂ le₂la₂: “I₂LA₂ BÁ₄ JESÚS, I₂LƗ́N₅ RAG₅₄ QUIÁN₅ DSA₂ JUDÍOS”.
38 Ján₃ bá₄ ca₂tioin₃ guë́₄ on₃ dsa₂ 'ang₂ co₂lë₅ quiong'₅₄, jan₂ të₂le₃ gu₂ ne₁, jan₂ guë'₂ të₂le₃ gu₂ jen₅. 39 Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂qui₂ca₂ŋɨ́₃ juɨ₅ jaun₂ qui₂ca₂jnáu'₂ jág₁ uɨg₅, qui₂bí₂ dsi₅₄, 40 ca₂juá'₂:
―'Ne₂ guë'₂ i₂juá'₂ a₂'éng'₄ guá'₅, con'₂ siá'₂ tɨng'₂ jmog'₅₄ táng₃ quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄, në₃ në́₃, lion₄ 'ŋiag'₂. Sión₅ ja₁tong'₂ në₅, chi₂jua'₂ dsón'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.
41 Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ a₂lë₁qui₂co₂jmóg'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ të₅juá'₅, gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, dsia₂₃ jág₁ qui₂tsɨ́'₅ rɨin'₅₄, juá'₂:
42 ―Ca₂lióin₂ bá₄ i₂sián'₂, la₁ 'ŋiog₅ bá₄ tsá₃ lé₂ le₃lióin₂. Chi₂jua'₂ i₂në₅ lɨ́n₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂ Israel, juɨ₁sióin₄ cróg₄ ia₁jaun₂ bá₄ le₃'éin₂ jniog₄ le₃quió'₅. 43 I₂në₅ guë'₂ juá'₂ 'ei₅ caun₂ dsɨ́₅ ne₄ Diú₄; në₃ në́₃ 'éi₂ juɨ₁lio₅₄ chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ bá₄ 'nioi₃ i₂në₅; ia₁ 'ŋiog₅ guë'₂ ma₂juá'₂ lɨ́in₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.
44 Le₂jiog₅ dsa₂ 'ang₂ i₂le₁ton₅ quian'₅₄ Jesús qui₂ca₂juá'₂ uɨg₅.
Ca₂jon₃ Jesús
(Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)
45 Jme₁ca₂të́₂ dsi₂ŋí'₃,* ca₂'ág₂ nei₂ le₂tan₅₄ le₂con₂ 'uë₃ jaun₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ hora ŋí₁ 'nɨ₅ të₂le₃ ca₂'láu₂. 46 Hora jaun₂, ca₂'ŋia₂ guë́₄ Jesús, jág₁ ca₂juá'₂ tiá₂:
―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―co₂'nió'₄ a₂juá'₂: Diú₄ quiáng₃, Diú₄ quiáng₃, ¿'e₂ lë₃ ma₂në₂téi'₃ jniá₂?
47 I₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂jme₁tión₂ cau₅ jaun₂ ca₂nág₂, jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄:
―Nei₂ 'nia'₂. Elías, i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, të́'₂.
48 Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ŋó₃ jan₂ co₂chi'₅₄ i₁quian₅₄ caun₂ nɨ₁jau₂ guion₅ jmɨg₂. Jaun₂ ca₂guioin₃ vino dsi'₃, jaun₂ ca₂chi₃dsí₂ nei'₅₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ ta₅, jaun₂ ca₂jén'₃ ne₄ Jesús ia₁jaun₂ jme₁'ɨ́n'₂. 49 La₁ ca₂juá'₂ rɨin'₅₄:
―Tsá₃ lein'₅₄; o₁ne₄ chi₂jua'₂ jiá₃ Elías ja₃lio₅₄ quió'₅.
50 Con'₂ bá₄ ca₂'ŋióg₂ guë́₄ Jesús tiá₂ lɨn₃, jaun₂ guë́₄ ca₂jáng'₃ jme₂dsí₂ quió'₅. 51 Hora jaun₂ dé₄ dsón'₂ co₂dsia₅ ca₂chen₃ ca₂të₂ guei'₅₄ ca₂të₂ 'uë₃ ca₂lë₃ tɨn₃ tsɨ́n'₅ tsɨ₁'mɨ'₂ pa₁ a₂jme₁'ei₅ dsi₂néi₂ guá'₅ templo. 'Uë₃ guë'₂ në́₃ ca₂i₁bi₅₄, nɨ₁'lau₂ a₂te₁'i₁ ja₁jaun₂ qui₂ca₂dsón₂; 52 tau₂ 'ŋio₅ në́₃ qui₂ca₂niá₃ ca₂lë₃; ján₃ bá₄ qui₂ca₂jen'₅₄ juɨn₅ 'lag₄ jŋió₅ quián₅ Diú₄ i₂ma₂dsan₃ le₂jŋiá₅. 53 Qui₂ca₂'uɨin₂ tau₂ 'ŋio₅; ca₂i₃toin'₅₄ Jerusalén ciudad jŋió₅ jme₁ca₂jen'₅₄ Jesús, ton'₂ ca₂jme₃jniai₂₃ në́₃ ne₄ juɨn₅ dsa₂.
54 Jaun₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ jmo₂₃ 'í₁ Jesús, jme₁ma₂të₅ ne₅₄ dsɨ₂bi₅₄ 'uë₃ ma₂lë́₂ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ a₂ca₂lë₃ jaun₂, jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃; jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂:
―Të₃dsón'₂ bá₄ jme₁lɨ́n₄ i₂në₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.
55 Jme₁tion'₅₄ juɨn₅ 'io₅₄ ja₁jaun₂ jág₅, tióin₂ uɨ́ng₂. 'Éi₂ ma₂ja₂léin₂ jme₂ti₃ ne₄ Jesús le₂tan₅₄ 'uë₃ Galilea. 56 Jɨn₄ 'io₅₄ 'éi₂ jme₁'en₅₄ María i₂chan₂ Magdala, quiain'₅₄ María chog₅₄ Jacobo quian'₅₄ Së́₄; quian'₅₄ chog₅₄ chi'₂ quián₅ Zebedeo.
Ca₂'on₃ Jesús
(Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)
57 Jme₁ca₂tó'₂ nei₂ jmɨg₄ jaun₂, guan₃ jan₂ dsa₂ cha₂ cu₄ i₂chen₂ José, i₂chan₂ juɨg₂ Arimatea, ia₁ ján₃ bá₄ ca₂rë₃'éin₂ le₃quió'₅ Jesús. 58 'Éi₂ në́₃, ŋei₅₄ i₂jɨin₁₂ Pilato, ca₂i₁mɨi'₄ 'lag₄ Jesús. Jaun₂ ca₂jmo₃ Pilato 'éi'₃ a₂jáng'₂ dsa₂. 59 Jaun₂ në́₃ ca₂tág₃ Së́₄, ca₂lio₃ rë₂ quian'₅₄ caun₂ tsɨ₁'mɨ'₂ le₁jë́₃. 60 Jaun₂ ca₂i₁tio'₂ 'ŋió'₃ caun₂ tau₂ 'ŋio₅ 'mɨ́₂ quió'₅ 'ŋiog₅, a₂jme₁ma₂guéi₃ dso'₂ nɨ₁'lau₂. Jaun₂ ca₂jŋiói'₃ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ lɨ'₂ pa₁, ca₂jlë́₂ 'o₄ tau₂ 'ŋio₅, jaun₂ guë́₄ ca₂ŋái'₃. 61 La₁ María i₂chan₂ Magdala quiain'₅₄ María jan₂ 'éi₂, jaun₂ bá₄ jme₁tiáin'₄ të₂le₃ ja₁jniá₂ o₄'né₄ tau₂ 'ŋio₅.
Jmo₅ 'lióg₂ 'í₁ tau₂ 'ŋio₅
62 Jme₁jnia₃ táng₃ jaun₂, co₂'nió'₄ jme₁ca₂dsan₃ tion'₅₄ dsa₂ jmo₂₃ co₂jŋia₅₄ a₂'nió'₅ quió'₅ jmɨg₄, jaun₂ ca₂i₁len₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsa₂ fariseos në́₃ ca₂ŋɨi'₂ ne₄ Pilato, 63 ca₂i₁jua'₄:
―Gui'₅₄, dsáu'₅ dsɨ₅ jnia'₅₄, a₂ca₂juá'₂ të₂jág₁ 'éi₂ lia'₂ con'₂ jme₁chain₂ guë́₄, a₂jein'₅₄ táng₃ a₂'nɨ₅ jmɨg₄. 64 'Uɨg₅₄ jaun₂, chen₅ 'lióg₂ juɨ₁dsi₂jmó₂ 'í₁ tau₂ 'ŋio₅ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ 'nɨ₅, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ja₂lén₂ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ të₂, jaun₂ táun₂ jág₁ cang₂, lé₂ le₃juá'₂: “Ma₂ca₂jein'₅₄ bá₄ táng₃.” Ia₁ në₁jua'₂ ca₂lë₃ le₂jaun₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ juë'₂ lé₂ jág₁ të₂jág₁ jë₁ca₂tó'₂ në₅, con'₂ guë́₄ jág₁ të₂jág₁ le₂'uɨg₅₄.
65 Jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato:
―Në₅ tión₂ co₂nió'₃ i₂në₅. O₂nó'₅ 'nia'₂ quiain'₅₄, o₂jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ tian'₃ 'nia'₂ jmó'₂.
66 Jaun₂ ca₂i₃léin₂ jaun₂ në́₃, i₁jmo₅₄ 'í₁ dse₃ lɨn₃ tau₂ 'ŋio₅, ca₂tióng₃ caun₂ sello dso'₂ nɨ₁cang₁ a₂chi₁jnɨ₅, jaun₂ ca₂chein'₃ co₂nió'₃ 'lióg₂ i₂jmo₃ 'í₁.
* 27:10 Jeremías 32:6-9; Zacarías 11:12-13. 27:28 Guéin₂ 'uɨ'₃ jme₁jniá₂ tsɨn'₅₄ rag₅₄ jme₁quɨ́'₅ jmɨg₄ jaun₂. 27:34 co₂'nió'₄ caun₂ mɨ́₅ a₂jŋia'₃ uɨg₅ quió'₅ dsa₂. § 27:35 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ a₂ca₂lë₃ guë́₄ cang₂ juá'₂ le₂la₂ ján₃: “Le₂në₅ ca₂lë₃ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ca₂juá'₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, ja₁juá'₂: ‘Ca₂dsión'₂ dsa₂ nɨ₁tsɨ́n'₅; ca₂co₃ dsa₂ o₁ne₄ 'ein₂ lí'₂ 'mɨ'₂ quió₃’.” Salmo 22:18. * 27:45 lit. “hora jŋéi₂.” 27:45 lit. “hora ŋi₃.” 27:46 Salmo 22:1.