28
Jmɨg₄ a₂ca₂jen'₅₄ Jesús
(Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Ca₂ŋɨ́₂ bá₄ jmɨg₄ sa₅₄. Jaun₂ në́₃, të₂le₃ ca₂jnia₃ jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ semana, ca₂ŋe₄ María i₂chan₂ Magdala quiain'₅₄ María jan₂; ca₂i₁lein₅₄ i₁jag₅₄ tau₂ 'ŋio₅ quió'₅ Jesús. Con'₂ tsá₃ rë₂jáin₁ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ tiá₂ lɨn₃ ia₁ a₂ca₂sión₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄. Ca₂të₁tsɨin'₅₄ o₄'né₄ tau₂ 'ŋio₅, ca₂mói₂ nɨ₁cang₁ a₂jme₁chi₁jnɨ₅, jaun₂ ca₂guá₂ ne₄ jaun₂. Ca₂lia'₂ tág₅ 'ŋio₅ lɨn₃ jniái₂ juɨ₁lia'₂ tág₅ si₁ŋí'₃. Tsɨn'₅₄ a₂qui'₂ guë'₂ tiog₂ jau₂ lɨn₃. Jme₁ca₂jág₂ 'lióg₂ i₂tion'₅₄ jmo₅ 'í₁, ca₂rë₃gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂jlein₃ në₂jag₄ bá₄ tsá₃ dsɨ́₅ chan₂ ca₂jén'₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ ángel ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄:
―Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ gang'₃. Ia₁ guion₄ jniá₂ a₂'na'₂ Jesús i₂ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄ bá₄ 'nia'₂ i₂niog'₅₄. Tsá₃ 'éi₂ ma₃chan₂ ja₁lá₃; ma₂ca₂jein'₅₄ bá₄ táng₃ juɨ₁lia'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ 'ŋiog₅. La₂ i₂jag₄ de'₂ 'nia'₂ ja₁jme₁rë₂quiain₂₃. O₂nó'₅ 'nia'₂ i₂ŋáu'₂ o₂chei'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ a₂ma₂ca₂jein'₅₄ táng₃ ne₄ 'mú₃; ma₂'ein₅₄ juɨ₅ ŋó₅ jŋiái₅ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'nia'₂ juɨ₅ Galilea. Ja₁jaun₂ o₁jɨin'₄ 'nia'₂. Jág₁ në₅ ma₂në₂juɨ́g₂ 'nia'₂.
Jaun₂ në́₃ ca₂'uɨn₂ 'io₅₄ i₂ŋáu'₂, të₃ ma₂gó'₅, ton'₂ jén'₅ rë'₂ 'io'₂ ján₃. Jaun₂ ca₂i₃lein₃ co₂chi'₅₄ i₁con₂ jág₁ ne₄ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂. Të₃jë₄ i₂lein₃ jaun₂, con'₂ tsá₃ jáin₅ ca₂jme₃jnia₅ Jesús ne₅₄, ca₂juá'₂:
―¡Siang'₃!
Jaun₂ në́₃ ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Jesús, ca₂chi₃jné₃ ca₂jmo₃ i₁'áin₃ ca₂të₂ 'uë₃, ca₂quɨ́'₃ cu₅ tag₄ Jesús. 10 Jesús në́₃ ca₂juá'₂:
―Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃. O₂nó'₅ 'nia'₂ o₂con₄ jág₁ ne₄ rɨ́ng'₃ o₂chei'₅₄ 'nia'₂ juɨ₁dsi₂lein₅ juɨ₅ Galilea, jaun₂ ja₁jaun₂ jág₂ jniá₂.
Jág₁ a₂ca₂dsia₃ 'lióg₂
11 Të₁lia'₂ i₃len₃ 'io₅₄ 'éi₂ i₂con₃ jág₁, i₂lɨn₅₄ 'lióg₂ i₂jme₁jmo₅ 'í₁ i₃lein₃ jë₄ juɨg₂ i₁con₂ jág₁ ne₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ ca₂i₁jua'₄ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ niog₅ ca₂lë₃. 12 Juɨg₅₄ jme₂dsa₂ në́₃ ca₂ŋɨi'₂ quian'₅₄ gui'₅₄ can'₅₄ ca₂jmo₃ jág₁, jaun₂ ca₂cuë́'₃ 'lióng₂ cu₄ 'lióg₂ 'éi₂, 13 ca₂juá'₂:
―Le₂la₂ dsiá'₁ 'nia'₂ juɨg'₅₄ dsa₂: të₁lia'₂ jme₁rë₂güɨ́n'₃ 'nia'₂ a₂'uë₂ ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄, jaun₂ ca₂tág₃ 'lag₄. 14 Në₁jua'₂ ca₂rë₃ŋi₅ dsi₄má'₂ jág₁ në₅, la₂ bá₄ ne₄ jnia'₅₄ 'a₂ lia'₂ jme₁'uan₅₄ dsɨ́₅ ia₁jaun₂ tsá₃ cán'₁ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅. 15 Jaun₂ ca₂gue₃ bá₄ 'lióg₂ cu₄, jaun₂ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ con'₂ lë́₅ jág₁ ca₂to'₂ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ jág₁ 'ei₅ ca₂le₂con₂ le₁ŋi₅ dsa₂ judíos ca₂të₂ jmɨg₄ në₃.
Ca₂chen₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ a₂dsɨ₃'ë́₃ jág₁
(Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Hechos 1:6-8)
16 Jaun₂ në́₃ i₃len₃ bá₄ ta₁guia₃-ján₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ juɨ₅ Galilea, ca₂i₃léin₂ ja₁lë́₄ caun₂ má'₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂juá'₂ Jesús le₂jŋiá₅. 17 Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂jɨ́in₂ Jesús, ca₂chi₃jné₃ ca₂jmo₃ i₁'áin₃, la₁ i₂lɨn₅₄ në́₃ tsá₃ caun₂ jme₁ma₂le₁'ág₄ dsɨ́₅. 18 Jaun₂ ca₂jme₃quián₂ Jesús ja₁tióin₂, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Ca₂le₃jë́₃ bí₂ 'éi'₃ lia'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ lia'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ në́₃ ma₂ca₂ŋɨg₂. 19 Jaun₂ lë₃, o₂nó'₅ 'nia'₂ në́₃ ca₂le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃, o₂jme₁tɨn₅ 'nia'₂ dsa₂ a₂léin₂ dsa₂ quiáng₃, o₂qui₂o₂chon₄ 'nia'₂ dsa₂ jmɨg₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Ŋe'₃, quian'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄,* quian'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, 20 o₂jme₁tɨin₅ 'nia'₂ a₂nag₃ gau₂ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ a₂ma₂cuë́₃ jniá₂ 'nia'₂. Jaun₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂ në́₃, la₂ bá₄ 'eng₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄, ca₂lia'₂ ca₂'ŋia₅ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂.
Co₂në₅.
* 28:19 'Nio'₂ ja₁ton₅ Romanos 6:3; 1 Corintios 1:13; Gálatas 3:27.