6
Jme₂tag₅ Jesús jág₁ juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ dsa₂ dse₃
’Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ dsen₃ jŋia'₅₄ lia'₂ jmá'₃ jë₄ jág₃ dsa₂. Në₁jua'₂ le₂në₅ jmo'₂ 'nia'₂, Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ tsá₃ 'e₂ 'lian'₅₄ 'nia'₂ cuë₃ 'i₁caun₂.
’'Uɨg₅₄ jaun₂, jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₁'on'₁ 'nia'₂ 'ein₂ jme₁'ong'₁ juɨ₁lia'₂ i₂'nió'₅ quió'₅, tsá₃ jmó'₂ jua'₅₄ uɨ́ng₂ ma₂dsɨ₂'ag₅ jág₁ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂lë₁jmo₅ o₁ne₁ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas juɨ₁lia'₂ jë₄ calles në́₃. Jmo₂₃ le₂jaun₂ a₂chein'₂ dse₃ guioin₅₄ ia₁jaun₂ 'ag₃ dsa₂ dse₃; la₁ia₁ a₂të₃dsón'₂ juá'₅ jniá₂ i₂ma₂gue₃ 'lian'₅₄ bá₄ i₂le₂'éi₂. La₁ 'ne₂ në́₃, jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₁'ong'₁ juɨ₁lia'₂ 'ein₂ jme₁'ong'₁, jmo₄ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ a₂mei₅₄ dsen₃ quiáng'₂ tsá₃ ŋi₅. Ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jmó'₂ jë₄ të₃co'₅₄. Jaun₂ Ŋéi'₅ i₂jág₅ a₂dse₃ jmo'₂ jë₄ të₃co'₅₄ jaun₂, cuë₃ 'liang'₅₄.*
Jme₂tag₅ Jesús 'a₂ lia'₂ chi₃lén'₂ dsa₂ Diú₄
(Lucas 11:2-4)
’Jë₁ma₂të́₂ rë₁chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂lë₁jmo₅-dsáu₅ o₁ne₁, a₂të₅ dsɨ́₅ chi₂léin'₂ Diú₄ të₃ tióin₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas jë₄ calles në́₃, ia₁jaun₂ jág₃ dsa₂. A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, i₂ma₂gue₃ 'lian'₅₄ bá₄ i₂le₂'éi₂. La₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁mɨ́'₁ 'ne₂ ne₄ Diú₄, jne₅₄ dsi₂néi₂ quiáng'₂. Ja₁jaun₂ chi₁len'₄ 'ne₂ Diú₄ Ŋéi'₅ i₂tsá₃ jniá₂. Jaun₂ në́₃ Ŋéi'₅ i₂ŋi₅ 'e₂ a₂jmo'₂ jë₄ të₃co'₅₄, cuë₃ 'liang'₅₄.
’Jë₁ma₂të́₂ rë₁juɨg'₅₄ Diú₄, tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂lë₁të₁'ɨ́'₁ jág₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsɨ₂nau₂ i₂tsá₃ 'én₂, ia₁ lɨ́in₂ nag₃ Diú₄ të₂le₃ ia₁ a₂'lióng₂ jág₁ juá'₂. Tsá₃ lë₁o₁len'₅₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ le₂'éi₂. Ia₁ i₂ma₂ŋi₅ bá₄ Ŋéi'₅ 'nia'₂ 'e₂ a₂'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂ né'₃ guë́₄ a₂mɨ́'₁. Jaun₂ në́₃, le₂la₂ bá₄ juɨg'₅₄ 'nia'₂ Diú₄:
Tia₅₄ quián₂ jniog₄, 'ne₂ i₂ŋéi'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃,
juɨ₁jme₂go₃ bá₄ dsa₂ a₂rë₂jŋió₄ a₂cheng'₂.
10 Juɨ₁le₅₄ bá₄ 'éi'₃ quiáng'₂,
juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'ne₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃,
juɨ₁lia'₂ lë́₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃.
11 Cuë₄ a₂'nió'₅ que₅₄ jnia'₅₄ jmɨg₄ në₃.
12 'Én₃ dso₄ quián₂ jnia'₅₄,
juɨ₁lia'₂ 'én₅ jnia'₅₄ dsáu₁ rɨn'₅₄.
13 'A₃ cuë₂ jmɨg₄ jiá₃ juɨ₅bí₂ a₂cáun₂ táu₂,
të₂le₃ lio₄ bá₄ o₄gú₃ i₂së₃dsen₃.
14 ’Ia₁ në₁jua'₂ 'én'₅ 'nia'₂ dsáu₁ rɨ́ng'₂ jë₁ma₂'náu₂ dso₄ ja₁cong'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ 'éin₂ dsáu'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. 15 La₁ në₁jua'₂ tsá₃ 'éng'₅ dsáu₁ rɨ́ng'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ 'én₂ Ŋéi'₅ dsáu'₂ 'nia'₂.
Jme₂tag₅ Jesús jág₁ juɨ₁lia'₂ a₂jme₂'ɨn₅₄ dsa₂
16 ’Jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₁'ɨn'₄ 'nia'₂, tsá₃ jme₁tsɨ́n₄ 'nia'₂ o₄-ne'₅₄ jua'₅₄ a₂jmó'₂ lë₁'ág₄ 'lia'₂ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂lë₁jmo₅-dsáu₅ o₁ne₁. Jmo₅ dsa₂ le₂'éi₂ le₂jaun₂ ia₁jaun₂ jág₃ dsa₂ a₂dsón'₂ bá₄ jme₂'ɨin₅₄. A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, i₂ma₂gue₃ 'lian'₅₄ bá₄ 'éi₂. 17 La₁ 'ne₂ në́₃, jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₁'ɨng'₄, sio₅ rë₂ dsei'₂, rang₂ ne'₅₄ në́₃, 18 ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ le₃lí'₄ a₂jme₂'ɨng'₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ Ŋéi'₅ i₂tsá₃ jniá₂ bá₄ ŋi₅. Jaun₂ Ŋéi'₅ i₂jág₅ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo'₂ jë₄ të₃co'₅₄ jaun₂, 'éi₂ bá₄ cuë₃ 'liang'₅₄.
Juɨ₁lia'₂ a₂quen₅ lɨn₃ a₂rë₂'ma₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃
(Lucas 12:33-34)
19 ’Tsá₃ lë₁dsia₂ 'nia'₂ lo'₂ le₁má'₂ a₂jmo'₂ 'nia'₂ a₂quen₅ lɨn₃ quiáng'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, ia₁ ja₁lá₃ ja₁lë₁qui₂rë₂juɨ₁ tón'₅ i₁cá₁ qui₂'éin₂, ján₃ bá₄ ja₁lá₃ ja₁qui₂dsɨ₂'én₂ qui₂rë₃'áu₁ cosas në́₃; ja₁lá₃ bá₄ chan₂ dsa₂ qui₂juɨin₂₃ 'e₂ qui₂juɨin₂₃ a₂tóin'₅ 'ang₂₃. 20 Guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ bá₄ 'nió'₅ dsiá'₁ 'nia'₂ lo'₂ quiáng'₂, ja₁tsá₃ 'e₂ lé₂ jua'₅₄ a₂qui₃'én₂ cá₁, on₃ guë'₂ 'e₂ rë₂'áu₁, on₃ guë́₄ lé₂ dsɨ₃ton'₅₄ 'ang₂. 21 Ia₁ juɨ₁lia'₂ jë₁tio'₅₄ a₂quen₅ quiáng'₂, ja₁jaun₂ bá₄ 'i₄ a₂'ɨ₅ 'au'₂.
Juɨ₁lia'₂ jme₁ne₁ dsa₂
(Lucas 11:34-36)
22 ’Lë́₅ jme₁ne₁ dsa₂ juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ si₂ nɨ₁tsɨ́₅ quió'₅ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂; 'uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, në₁jua'₂ dse₃ jme₁ne'₁, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ co₂'nió'₄ tág₅ bá₄ si₂ ta₁jang'₂; 23 la₁ në₁jua'₂ tsá₃ dse₃ jme₁ne'₁, ta₁jang'₂ bá₄ lë́₅ qui₁né'₃. Në₁jua'₂ si₂ quiáng'₂ në́₃, chí'₅ chi₁liá'₃, ¡'e₂ guë́₄ 'ŋio₅ juë'₂ lë́₅ qui₁né'₃ në₁jua'₂ le₂jaun₂!
Juɨ₁lia'₂ a₂'nio₃ dsa₂ Diú₄, a₂'ɨ́n₅ guë'₂ dsɨ́₅ cu₄ në́₃
(Lucas 16:13)
24 ’'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ jme₃ti₃ ta₁ ne₄ on₃ juɨg₅₄; ia₁ jme₃'ŋiai₅₄ jan₂, i₂jan₂ guë'₂ jme₃'nioi₃. O₃ náu₃ tiá₂ quian'₅₄ jan₂, i₂jan₂ guë'₂ tsá₃ le₃jein₅₄. Tsá₃ 'ein₂ lé₂ jme₃ti₃ ne₄ Diú₄, le₂jiog₅ ne₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ cu₄ në́₃.
Jmo₅ Diú₄ 'í₁ chi'₂-guein₂ quiáin₅
(Lucas 12:22-31)
25 ’Jaun₂ në́₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: Tsá₃ lë₁can₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ 'ɨ₅ 'au'₂ 'e₂ quë'₅₄, o₃ 'e₂ 'ag'₅₄ të₁lia'₂ chang'₂, on₃ guë'₂ o₄quió'₄ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂, 'e₂ 'mɨ'₂ a₂quɨ'₅₄. ¿Tsa₁ quen₅ guë́₄ jme₂dsí₂ a₂chan₂ dsa₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ má₃? 26 Jɨn₄ de'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ i₁tan₅ i₂i₂nio₄ guei'₅₄: tsá₃ 'e₂ jne₂₃, on₃ guë'₂ 'e₂ cág'₅, jua'₅₄ a₂dsia₂₃ lo'₂; la₁ Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ qui₂jme₂tau₅₄. Jaun₂ në́₃, ¿Tsa₁ quen'₅ guë́₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ já'₂ 'éi₂? 27 ¿'Ein₂ 'nia'₂, të₂le₃ ia₁ a₂ŋɨ́₄ 'ɨ₅ 'au'₂, lé₂ le₃jmó'₂ 'nia'₂ a₂lé₂ le₃chang'₂ caun₂ hora ŋag₅₄ guë́₄?
28 ’¿'E₂ 'uɨg₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ₅ 'au'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ o₄quió'₄ 'mɨ'₂ a₂quɨ'₅₄? Jag₄ de'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂cón₃ lí₁ a₂cha₂ ja₁nau₂; on₃jua'₅₄ i₂jmo₅ ta₁ 'ua'₂, on₃ guë'₂ 'me₂₃; 29 la₁ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ Rag₅₄ Salomón lia'₂ con'₂ jme₁quɨ́'₅ tsɨn'₅₄ a₂jlá'₁ guë́₄, tsá₃ ca₂rë₃jláin'₁ juɨ₁lia'₂ jlá'₁ lí₁. 30 Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ Diú₄ le₂në₅ jmo₂₃ jlá'₁ nau₂ a₂cha₂ jmɨg₄ në₃, la₁ 'ióg₃ guë'₂ dsɨ₃'én₂ dsi₂si₂, ¡'ë₂ guë́₄ bá₄ 'nia'₂ dsa₂ tsá₃ lɨn₄ 'én₂ jmo₃ 'í₁ qui₃chein'₃ 'nia'₂ dse₃! 31 Jaun₂ le₂në₅, tsá₃ lë₁can₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅, jua'₅₄ a₂qui₁ŋag'₅₄ 'nia'₂: “¿'E₂ que₅₄ jniog₄?” o₃ “¿'E₂ 'ne'₅₄ jniog₄?” o₃ “¿'E₂ 'mɨ'₂ qui'₅₄ jniog₄?” 32 Ia₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ i₂nio₄ qui₂'en₅ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. I₂ŋi₅ bá₄ Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄, a₂'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂ le₃jë́₃ a₂në₅. 33 La₁ jmo₄ de'₂ jŋiá₅ 'nia'₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ a₂jiá₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ ja₁cong'₂, quian'₅₄ a₂jmó'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂të₅ dsɨ́₅ 'éi₂, jaun₂ guë́₄ guéi'₁ 'nia'₂ le₃jë́₃ a₂në₅ a₂ŋag₅₄ guë́₄. 34 Tsá₃ lë₁can₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ jaun₂, o₄quió'₄ jmɨg₄ 'ióg₃, ia₁ jma₃quén₅ o₂i₁ dsɨ₅ cha₂ bá₄ lia'₂ co₂jmɨg₄ lia'₂ co₂jmɨg₄.
* 6:4 Juá'₂ a₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ le₂la₂ ján₃: “të₃ jɨn₄ juɨn₅ dsa₂.” 6:13 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “lio₄ bá₄ jnia'₅₄ ne₄ a₂'lɨg'₅₄;” a₂siá'₂ juá'₂ bá₄ ján₃: “ia₁ 'ne₂ bá₄ ca₂tɨ́ng'₂ gong'₂, qui₁dsɨ'₂ 'éi'₃, a₂jme₃juag'₂ dsa₂ në́₃, co₂tan₅₄.” 6:27 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “a₂lé₂ le₃i₃con'₅₄ 'nia'₂ caun₂ lë₂.”