7
Tsá₃ lë₁cáun₂ 'nia'₂ 'í₁ quió'₅ i₂sián'₂
(Lucas 6:37-38, 41―42)
’Tsá₃ lë₁cáun₂ 'nia'₂ 'í₁ quió'₅ rɨ́ng'₂, ia₁jaun₂ tsá₃ con₂ Diú₄ 'í₁ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. Ia₁ le₂në₅ bá₄ con₂ Diú₄ 'í₁ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ juɨ₁lia'₂ cáun'₂ 'nia'₂ 'í₁ ja₁con₂ rɨ́ng'₂. Quian'₅₄ 'éi'₃ a₂dsia'₂ 'nia'₂, 'éi'₃ jaun₂ bá₄ dsiog₃ Diú₄ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄.
’¿'A₂ lia'₂ jniag'₃ 'ne₂ jag'₅₄ jme₁qui₅ pí'₁ a₂'i₄ jme₁ne₁ rɨ́ng'₂, ton'₂ tsá₃ leng'₅₄ guë'₂ a₂'i₄ ca₂'nau₅₄ nɨ₁chá₅ pa₁ jme₁ne'₁ 'ŋiag'₂? ¿O₃ 'a₂ lia'₂ lé₂ le₃juɨg'₅₄ rɨ́ng'₂: “Cuë₄ jmɨg₄ dsi₄ jniá₂ jme₁qui₅ pí'₁ a₂'i₄ jme₁ne'₁,” ton'₂ në₅ bá₄ chi₁'i₁ ca₂'nau₅₄ nɨ₁'ma₂ chá₅ jme₁ne'₁ 'ŋiag'₂? ¡'Ne₂ dsa₂ i₂lë₁jmo₅ o₁ne₁! Dsi₄ de'₂ jŋiá₅ nɨ₁'ma₂ chá₅ mɨ₂ne'₅₄ 'ŋiag'₂, jaun₂ guë́₄ lé₂ le₃jag'₅₄ rë₂, jaun₂ guë́₄ lé₂ dsí'₁ qui₅ pí'₁ jme₁ne₁ rɨ́ng'₂.
’Tsá₃ cuë'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂jɨ'₅₄ a₂lë́₅ a₂jŋió₅ quió'₅ jme₂dsí₂, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ja₂dsɨ́in₂ a₂jmo₃ le₁juɨg₁ quiáng'₂. Ján₃ bá₄ tsá₃ dsia₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ mɨ́g₂ jlá'₁ a₂quen₅ quiáng'₂ ne₄ i₁ŋí₅, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ qui₂ca₂tsó'₃, jme₃'ióg₃.
Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂mɨ₅, i₂'no'₂, i₂të́₂ në́₃.
(Lucas 11:9-13; 6:31)
’Mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ Diú₄, jaun₂ guéi'₁ 'nia'₂; 'nio'₂ 'nia'₂, jaun₂ bá₄ dsiang'₂; té₃ 'nia'₂ o₄'né₄, jaun₂ bá₄ niá₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂mɨ₅, gue₃ bá₄; juɨ₁lia'₂ i₂'no'₂, dsio'₂ bá₄ ján₃; ján₃ bá₄ le₂jaun₂, quió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂të́₂ o₄'né₄, niá₂ bá₄.
’¿O₃ chan₂ juɨ₁lia'₂ 'ein₂ 'nia'₂, jme₁mɨ₅ chi'₂ quiáng'₂ i₁ŋí'₄, cuë'₂ 'nia'₂ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁? 10 ¿O₃ chan'₂ 'nia'₂ jë₁ma₂ca₂mɨ₃ chi'₂ quiáng'₂ quió'₅ ju₄, cuɨ́in'₄ 'nia'₂ dsɨ₂mɨ'₂? 11 Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂rë₂cán'₄ dso₄ tɨng'₂ cuë'₂ cosa dse₃ chi'₂-guein₂ quiáng'₂, ¡'ë₂ guë́₄ bá₄ Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄ cuë₃ a₂dse₃ cuë́'₃ juɨ₁lia'₂ i₂mɨ₅ ja₁coin₂!
12 ’'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, jmo₄ bá₄ 'nia'₂ quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂ juɨ₁lia'₂ 'e₂ a₂'niog'₂ 'nia'₂ jmo₃ 'éi₂ quian'₅₄ 'nia'₂; ia₁ a₂në₅ bá₄ ta₁ quí'₅ ca₂le₃jë́₃ Si₂ 'Éi'₃, quian'₅₄ guë́₄ Si₂ a₂qui₂ca₂jmo₃ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄.
O₄juɨ₅ dsag₂
(Lucas 13:24)
13 ’Tión'₂ 'nia'₂ të₂le₃ o₄juɨ₅ dsag₂. Ia₁ a₂'ɨ́₂ juë'₂ bá₄ ja₁dsɨ₂ton'₅₄ dsa₂ juɨ₅ a₂jiog₅ ja₁dsɨ₃'éin₂. Ja₂lɨn₃ guë́₄ juɨn₅ dsa₂ i₂dsɨ₂ton'₅₄ juɨ₅ jaun₂; 14 ia₁ caun₂ o₄juɨ₅ dsag₂ rë₂quɨ́'₅ bá₄ ja₁i₂nio₄ dsa₂ a₂dsi₁lein₅ ja₁le₃chan₂ jme₂dsí₂, jaun₂ tsá₃ lɨn₄ juɨn₅ i₂dso'₂ juɨ₅ jaun₂.
Të₂le₃ quian'₅₄ mɨ́g₂ a₂'ag₅ bá₄ nɨ₁'ma₂, jáng'₅ léi₄
(Lucas 6:43-44)
15 ’Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ jaun₂ tsá₃ jme₃gau₅ dsa₂ i₂i₂nio₄ 'ë́₂ jág₁ a₂juɨ₁gain₂, i₂ja₂lén₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ qui₂rë₂lɨin₅₄ a₂lɨ́in₅ já'₂ cha'₂, la₁ të₂le₃ né'₃ të₂dsɨ́₅ lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ dsɨ₂jɨ'₅₄ náu₂ tsau₂ dsɨ́₅. 16 La₁ të₂le₃ 'a₂ lia'₂ jmo₅-dsáu₅ bá₄ le₃cuɨin'₂ 'nia'₂; ia₁ tsá₃ guei'₅₄ chi₁uɨ́ng₃ taun₅ quɨn₅ dsa₂ juɨ₁lia'₂ mɨ́g₂ uvas. On₃ guë'₂ lé₂ le₃quɨn₃ dsa₂ mɨ́g₂ higos guei'₅₄ 'ma₂ taun₅ jmɨ'₅₄. 17 Jaun₂ në́₃, ca₂le₃jë́₃ 'ma₂ dse₃, mɨ́g₂ dse₃ bá₄ 'ag₅; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ nɨ₁'ma₂ 'lɨg'₅₄, mɨ́g₂ 'lɨg'₅₄ bá₄ 'ag₅. 18 Juɨ₁lia'₂ nɨ₁'ma₂ dse₃, tsá₃ lé₂ le₃'ag₃ mɨ́g₂ 'lɨg'₅₄; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ tsá₃ lé₂ le₃'ag₃ mɨ́g₂ dse₃ juɨ₁lia'₂ nɨ₁'ma₂ 'lɨg'₅₄. 19 Ca₂le₃jë́₃ nɨ₁'ma₂ a₂tsá₃ 'ag₅ mɨ́g₂ dse₃, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂uɨ́n'₂ bá₄, dsɨ'₂ dsi₂si₂. 20 Jaun₂ le₂në₅ bá₄ le₃cuɨin'₂ 'nia'₂: të₂le₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₂₃.
Tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ tɨ́n'₄ ja₁gon₂ Diú₄.
(Lucas 13:25-27)
21 ’Tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂të́₂ jniá₂: “Te₁gui'₅₄, Te₁gui'₅₄,” dsi₁lein₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁gon₂ Diú₄; jŋia'₅₄ lia'₂ jmá'₃ i₂jmo₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Ŋe'₃ i₂guá₅ guei'₅₄ bá₄ dsi₁len₅. 22 Juɨn₅ dsa₂ lé₂ jmɨg₄ jaun₂ i₂juá'₂ tság₃ jniá₂: “Te₁gui'₅₄, Te₁gui'₅₄, ma₂qui₂ca₂'ë́₄ jnia'₅₄ jág₁ o₄quián'₂ 'ne₂. Quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ quiáng'₂ në́₃, ma₂qui₂ma₂'uɨn'₅₄ jnia'₅₄ je₂na'₅₄, ma₂qui₂ma₂jmó₁ jnia'₅₄ 'lióng₂ léi₄ juë'₂ në́₃.” 23 La₁ jaun₂ guë́₄ në́₃ juɨg₅₄ jniá₂: “O₁lɨ́g'₂ tsá₃ 'nia'₂ ca₂rë₃cuɨ́ng₅. Cau₅ jŋia'₃ 'nia'₂ i₂jmo'₂ a₂'lɨg'₅₄.”
Ta₁tɨn₃ ne₅₄ 'uɨg₅₄
(Marcos 1:22; Lucas 6:47-49)
24 ’Jaun₂ në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nag₅ jág₁ quió₃, jmo₂₃ a₂juɨ́g₂ jniá₂, lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ i₂ca₂jmóg'₃ 'ne₄ ne₄ 'lau₂. 25 Ca₂já₃ jmɨ́₅, qui₂ca₂juë'₂ jmɨg₂ cuá₃, ca₂'ág₂ dsí₂ tiá₂ lɨn₃ ca₂jnáu₃ 'né₅ jaun₂; la₁ tsá₃ ca₂quɨ'₃, ia₁ jme₁chí'₄ bá₄ 'uɨg₅₄ ne₄ 'lau₂. 26 La₁ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nag₅ jág₁ quió₃, tsá₃ jmo₂₃ guë'₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂, lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ co₄ i₂tsá₃ 'en₅₄ dsɨ́₅, ca₂chi'₃ 'né₅ quió'₅ ne₄ ti₁tsag₁. 27 Jme₁ca₂já₃ jmɨ́₅, ca₂juë'₂ jmɨg₂ cuá₃, ca₂'ág₂ dsí₂ tiá₂ ca₂jnáu₃ dso'₂ tsɨ₁'né₅ jaun₂; jaun₂ ca₂quɨ'₃ ca₂gon₃ gau₂ lɨn₃.
28 Jme₁ca₂lë₃ juá'₂ Jesús jág₁ le₂në₅, 'ŋio₅ lɨn₃ qui₂dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ a₂jme₂tag₂₃, 29 ia₁ jme₂tag₂₃ juɨ₁lia'₂ jan₂ i₂quian₅ 'éi'₃ dsón'₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ lia'₂ të₅juá'₅ quiáin₅.