2
'A₂ lia'₂ ca₂jmo₃ Cristo sioin₅, 'a₂ lia'₂ ca₂rë₃juɨin'₂ táng₃
Jaun₂ le₂në₅, chi₂jua'₂ qui₂gue'₂ 'nia'₂ lián'₂ le₃quió'₅ Cristo, chi₂jua'₂ 'a₂ lia'₂ 'nio₃ 'éi₂ 'nia'₂ qui₂'ag₂₃ bá₄ dse₃ 'au'₂, chi₂jua'₂ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅, chi₂jua'₂ cha₂ a₂'ua₁ ŋéi₂ 'au'₂ 'nia'₂ rɨ́ng'₂: jme₁'ŋia₅ 'nia'₂ o₂'ŋió₃ dsɨ₃ jniá₂, a₂tión'₂ 'nia'₂ 'ei₅ caun₂ jág₁, quian'₅₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ 'nió'₃ 'nia'₂, të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ Jme₂dsí₂, ca₂ne₅₄ bá₄ ta₁ tión'₂ 'nia'₂. 'I₁caun₂ tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂jŋia'₅₄ dse₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ on₃ guë'₂ jmo₂ 'nia'₂ róng'₂. Jmo₄ bá₄ 'nia'₂ meg'₂, jmo₄ 'nia'₂ 'au'₂ ja₂lɨn₃ guë́₄ dsen₃ rɨ́n'₂ 'nia'₂ con'₂ guë́₄ guion'₅₄ 'nia'₂. 'I₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ ca₂ne₅₄ 'no'₂ jua'₅₄ a₂jŋia'₅₄ con'₂ dse₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄, 'nio'₂ bá₄ 'nia'₂ a₂dse₃ quió'₅ ja₁con₂ i₂sián'₂ ján₃.
Juɨ₁le₅₄ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂lë₃ dsɨ́₅ Cristo Jesús:
Ia₁ o₁jŋia'₅₄ la₂ lɨ́n₅ 'éi₂ nió'₄ quió'₅ Diú₄,
on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂jmo₃ dsɨ́₅ a₂ca₂tɨ́in₂ tion₅₄
a₂léin₂ co₂rɨin₂ quiain'₅₄ Diú₄,
të₂le₃ ca₂jmo₃ bá₄ 'éi₂ cau₅ a₂jme₁tɨ́in₂ në́₃,
në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ quein₅,
ca₂can₃ juɨ₅ ca₂já₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃,
jme₁ca₂rë₃cháin₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
Jme₁ma₂ca₂rë₃jniái₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ në́₃,
ca₂jmo₃ mei'₂.
Jaun₂ guë́₄ ca₂lɨin₃ jan₂ i₂ca₂rë₃ne'₅₄,
ca₂jme₃ti₃ në́₃,
ca₂le₃jë́₃ ca₂guein₃ 'mú₃,
ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ lia'₂ ca₂dsióg₃ 'mú₃ të₃toin₅₄ cróg₄.
'Uɨg₅₄ jaun₂, Diú₄ në́₃, ja₂lɨn₃ guë́₄ ŋei₅ ca₂jme₃juag'₂,
ján₃ guë'₂ ca₂dsiog₃ a₂lɨ́in₅ ta₁ juë'₂ a₂goin₂
a₂quein₅ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ con'₂ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃,
10 ia₁jaun₂ të₂le₃ ne₄ 'éi'₃ a₂gon₂ Jesús,
juɨ₁chi₂jné₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tion'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃,
quian'₅₄ i₂tion'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃,
quian'₅₄ i₂tion'₅₄ le₃né'₃ 'uë₃ në́₃;
11 ia₁jaun₂ tion₃ ca₂le₃jë́₃ le₁tsɨ'₂ dsa₂
a₂dsón'₂ bá₄ lɨ́n₅ Jesucristo Te₁gui'₅₄,
jaun₂ le₂në₅ le₃juɨn'₂ Diú₄ Jmei₂.
Lɨ́n₅ dsa₂ quián₅ Cristo në₂jag₄ bá₄ si₂ të₂le₃ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
12 'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ ma₂ja₂nóg'₅ ma₂rë₂ten'₅₄ tián₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂, të₂le₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ nág'₁ gau₂ rë₂në́₃, të₁lia'₂ 'eng₅₄ uɨ́ng₂. Jme₁le₅₄ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ juɨ₁lia'₂ ta₁ a₂ma₂lóng'₂, jmo₂ 'nia'₂ meg'₂ 'ei₅ gau₂. 13 Ia₁ Diú₄ bá₄ i₂jmo₅ ta₁ ja₁con'₂ 'nia'₂, a₂qui₂lë́₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂dse₃, a₂qui₂lë́₂ ta₁ ján₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅.
14 Jmo₄ ca₂le₃jë́₃, la₁ tsá₃ jmo₂ jua'₅₄ tsá₃ dsáu₅ 'au'₂ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ a₂chi₂'ɨ́in'₄ 'nia'₂, on₃ guë'₂ jmo₂ 'nia'₂ mɨ'₅₄, 15 ia₁jaun₂ bá₄ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ le₃bóg'₂ dso₄ on₃ guë'₂ jua'₅₄ cha₂ a₂rë₂cán'₄ 'nia'₂, jmo₄ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄ i₂tsá₃ 'e₂ rë₂cán'₄, i₂tsá₃ 'e₂ rë₂'ŋió₄ jë₄ quió'₄ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂rë₂gán₃ dsɨ́₅. 'Nia'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ juɨ₁lia'₂ nei₅, a₂jmo'₂ tág₅ ne₄ quió'₅ caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ qui₁né'₃, 16 ja₁o₂can'₄ 'nia'₂ jág₁ dse₃ a₂le₃chan₂ dsa₂. Le₂në₅, jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Cristo, lé₂ le₃jmo₅₄ jniá₂ dsɨ₃ në₂jag₄ a₂rë₃tan₅₄ jniá₂ o₄quián'₂ 'nia'₂, jë₁ma₂cha₂ caun₂ léi₄ a₂tsá₃ jua'₅₄ a₂lë₁ca₂ŋɨ₃ co₂chi'₅₄, on₃ guë'₂ jua'₅₄ ca₂jmo₃ ta₁ a₂tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄. 17 La₁ juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ ca₂quɨ́ng₂ a₂léng₂ rë₂jeng'₅₄ ne₄ Diú₄, o₄quió'₄ a₂'én'₂ 'nia'₂, 'ŋio₅ lɨn₃ 'io'₂ jéin₅ jniá₂, quian'₅₄ bá₄ jniog₄ rɨn'₅₄ a₂jmó₁ 'io'₂ ca₂le₃jág₃. 18 Jmo₄ 'nia'₂ 'io'₂ ján₃, jme₁quiong'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jniá₂ a₂jéin'₅ jniá₂ 'io'₂.
Timoteo quian'₅₄ Epafrodito
19 Në₁jua'₂ 'nio₃ Te₁gui'₅₄ Jesús, 'ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ tsɨng₅₄ ŋi'₅₄ ta₁ Timoteo dsɨ₃jɨin₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ 'io'₂ jmo₅₄ jë₁ma₂ca₂rë₃guion₅₄ jniá₂ 'a₂ lia'₂ chan'₂ 'nia'₂. 20 Ia₁ 'i₁jan₂ i₂sián'₂ tsá₃ chan₂ i₂lë́₅ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ co₂rë₂ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ₃ jniá₂, jua'₅₄ i₂'ɨ₅ dsɨ́₅ të₃dsón'₂ a₂dse₃ të₂le₃ ja₁con'₂ 'nia'₂; 21 ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ 'no'₂ a₂dse₃ quió'₅ guioin₅₄, tsá₃ dsan₂ dsɨ́₅ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ ja₁con₂ Cristo Jesús. 22 La₁ ca₂le₃jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ ma₂ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ ma₂ca₂jme₃jnia₅ Timoteo a₂tɨin₂ a₂ŋi₅ a₂ma₂ja₂náu₅ jnia'₅₄ quiain'₅₄ a₂jme₂tí₁ a₂qui₂'ë́₅ jág₁ dse₃, ma₂já₅ jme₂ti₃ co₂lë₅ ne₄ Te₁gui'₅₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ chi'₂ i₂jme₂'on₅₄ jmei₂. 23 Le₂në₅ 'ɨ́n₂ dsɨ₃ caun₂ jmɨg₄ a₂tsɨin₅₄ dsi₁jɨin₁₂ 'nia'₂ jë₁ma₂ca₂rë₃guion₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ të₂le₃ quió₃ ja₁lá₃. 24 La₁ia₁ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄, 'nio₃ bá₄ jniá₂ dsióg₄ ŋi'₅₄ ta₁ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂.
25 La₁ tion₅₄ 'nió'₅ ján₃, lɨ́n₂ jniá₂, dsiang'₅₄ Epafrodito, i₂lɨ́n₅ i₂quiang'₅₄ jmo₂₃ ta₁ quen'₂ jnia'₅₄ bí₂ co₂dsia₅ quiain'₅₄, i₂ca₂chen'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ o₃can₅ a₂'nió'₅ quió₃. 26 'Éi₂ në́₃ 'ŋio₅ lɨn₃ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jɨ́in₂ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂, 'ŋio₅ 'ɨ₅ dsɨ́₅ ia₁ ca₂rë₃ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂ca₂rë₃dso'₅₄ 'éi₂. 27 Dsón'₂ bá₄ jaun₂ ca₂rë₃dso'₅₄, jŋia'₅₄ mei'₂ tsá₃ ca₂join₃; la₁ ca₂dsia₃ bá₄ Diú₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ quió'₅, on₃jua'₅₄ rë'₂ jmá'₃ ja₁con₂ 'éi₂, ia₁ ca₂dsia₃ bá₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ jniá₂ në́₃, ia₁jaun₂ tsá₃ ŋɨ́₄ lë₃ 'lia'₂ dsɨ₃ tsá₃ len₅ 'a₂ con'₂ ma₂chang₂ quian₅₄ o₂i₁ dsɨ₅. 28 'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃ 'ŋio₅ guë́₄ lë́₂ dsɨ₃ dsiain'₅₄, ia₁jaun₂ jmó'₂ 'nia'₂ 'io'₂ jɨin'₅₄ táng₃, ia₁jaun₂ tsá₃ ŋɨ́₄ lë₃ chang₂ 'ɨ₅ dsɨ₃. 29 Guein₅₄ 'nia'₂ ca₂lia'₂ a₂'ŋio₂ 'au'₂ guë́₄ lɨn₃, a₂lɨ́n₅ 'éi₂ jan₂ rɨ́n'₂ 'nia'₂ të₂le₃ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄, jme₁gon'₃ bá₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ 'éi₂; 30 ia₁ ca₂juɨg₄ bá₄ mei'₂ tsá₃ ca₂join₃ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Cristo. Ca₂can₃ caun₂ juɨ₅ go'₂ ja₁lé₂ le₃quɨn₃ jme₂dsí₂ quió'₅ a₂jme₃'ŋiai₂₃ jme₃'o₅₄ a₂tsá₃ lé₂ le₃jme₁'o'₁ 'nia'₂.