3
Juɨ₅ a₂të₃dsón'₂ dsau₅
Në₃ në́₃, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, jmo₄ 'nia'₂ 'io'₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. Të₂le₃ ja₁con₂ jniá₂, 'i₁ca₂juɨg₄ o₂me'₅₄ dsɨ₅ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂juá'₄ táng₃ jniá₂ a₂ma₂juá'₃ ne₄ si₂, ia₁ con'₂ lë́₅ co₂jŋia₅₄ të₂le₃ ja₁con'₂ 'nia'₂.
Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂chan₂ jmo₅ lɨ́in₅ lia'₂ lɨ́n₅ dsɨ₂jɨ'₅₄, i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄, dsa₂ i₂qui₂ti₅ nɨ₁ŋɨ₁₂; ia₁ jniog₄ bá₄ i₂të₃dsón'₂ lág₅ dsa₂ co₂'nió'₄ i₂ma₂qui₂rë₂uɨng₄ lo₄, jniog₄ con'₂ i₂jme₂juɨ́n'₁ Diú₄ a₂gu₂dsí₂. Jaun₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅ jniog₄ ia₁ lág₅ i₂quián₅ Cristo Jesús, tsá₃ jaun₂ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ dsa₂ co'₅₄ nɨ₁ŋɨ́₅, o₁jŋia'₅₄ jniá₂ rë'₂ ján₃ jme₁ca₂tɨ́ng₂ jme₁jmo₁₂ 'ɨ́n₂ dsɨ₃ a₂në₅.
Chi₂jua'₂ 'ein₂ lɨ́n₂ cha₂ 'uɨg₅₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ́₅, të₂le₃ lë́₅ guë́₄ tson₂ bí₂ chan₂ jniá₂ 'uɨg₅₄ a₂jaun₂: jme₁ca₂dsɨn₃ jŋia₃ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃cháng₃ bá₄ ca₂ti₃ dsa₂ lo₃; ia₁ lɨ́ng₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ israelitas, téng₅ le₃quió'₅ co₂nió'₃ dsa₂ quián₅ tsɨ₁jon₂ Benjamín; lɨ́ng₅ hebreo ia₁ ja₁jaun₂ chang₂ lɨ́ng₅ chi'₂ quián₅ dsa₂ hebreos. Fariseo bá₄ jme₁lɨ́ng₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁ŋɨ́'₂ dsɨ₃ Si₂ 'Éi'₃; juɨ₁lia'₂ a₂dsen₅₄ dsɨ₃ guë'₂, ca₂lia'₂ qui₂ca₂co₃'én₃ jniá₂ dsa₂ quián₅ guá'₅; ton'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁chang₂ quian₅₄ juɨ₅ dse₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ Juá'₅, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃jme₁bóg'₂ dso₄.
La₁ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ le₃jua'₅₄ jág₁ a₂të₁dsɨ₅₄ le₃quió₃ jniá₂, a₂jaun₂ jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ a₂ma₂i₃'én₂ le₃quió'₅ Cristo. Dsón'₂ bá₄ jaun₂, të₂le₃ lë́₅ guë́₄ jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂i₂'én₂ ca₂le₃jë́₃, ia₁ tsá₃ quɨn₅ 'a₂ con'₂ quen₅ a₂ma₂ca₂rë₃cuɨ́ng₅ Cristo Jesús Te₁gui'₅₄ quiáng₃. 'Uɨg₅₄ quió'₄ Cristo bá₄ ma₂i₂'én₂ jë₂ a₂jaun₂ quió₃. Jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ në₂jag₄ bá₄ jme₁qui₅ a₂jaun₂, ia₁ 'nio₃ jniá₂ léi₂ ja₁con₂ Cristo; 'nio₃ jniá₂ dsióg₄ ja₁con₂ 'éi₂, on₃jua'₅₄ a₂chang₂ quian₅₄ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂tɨng₂ 'ŋió₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ Juá'₅, të₂le₃ ia₁ a₂quian₄ jniá₂ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂cuë₅ Diú₄ cuë́'₅ i₂'én₂ le₃quió'₅ Cristo. Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, a₂chan₂ dsa₂ quian₅ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂já₅ le₃quió'₅ Diú₄ 'uɨg₅₄ cho'₅₄ të₂le₃ ia₁ a₂'én₂ bá₄ dsa₂. 10 A₂'nio₃ jniá₂ le₃cuɨ́ng₅ Cristo bá₄, 'nio₃ jniá₂ can₅₄ juɨ₅bí₂ a₂ca₂jein'₅₄; ján₃ guë'₂ can₅₄ juɨ₅ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂can₃ 'éi₂, ján₃ guë'₂ a₂dsióg₄ jniá₂ léng₂ juɨ₁lia'₂ jme₁lɨ́n₄ 'éi₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂join₃, 11 ia₁jaun₂ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ dsióg₄ jniá₂, chi₂jua'₂ lé₂, a₂jeng'₅₄ jɨn₄ 'lag₄.
Juɨ₅ ja₁ca₂tág₂ i₁no₁ ja₁lë́₄ léi₄ dsi₁no₃
12 On₃jua'₅₄ guë'₂ a₂ma₂ca₂dsióg₃ jniá₂, on₃ guë'₂ ma₂ca₂rë₃'ŋia₅ quió₃. La₁ caun₂ nei₅₄ bá₄ ne₄ juɨ₅ jme₁'ŋió'₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₃, juɨ₁lia'₂ ca₂jme₃'ŋió'₃ Cristo jniá₂. 13 Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ jua'₅₄ a₂ma₂ca₂jme₁'ŋió'₄ jniá₂ a₂jaun₂. La₁ia₁ caun₂ la₂ bá₄ jmo₅ jniá₂: a₂qui₂dsɨ₃'én₂ dsɨ₃ a₂qui₂ma₂ŋɨ́₂, a₂quɨ́n'₄ bí₂ a₂tió₄ nei₅₄ le₃ne₄ juɨ₅, 14 a₂dsióg₄ jniá₂ ja₁lë́₄ léi₄ ja₁ca₂tɨ́ng₂ dsióg₄, ja₁i₁gue₃ jniá₂ premio a₂të́₂ Diú₄ cuë₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ a₂cuë́'₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 15 Ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ i₂ma₂le₁'ŋia₅ quián₂, ca₂tág₂ dsɨ₃jŋia₅ dsɨ₅ le₂jaun₂. Në₁jua'₂ cha₂ ja₁lɨn₅₄ a₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ le₂siá'₂, Diú₄ bá₄ jmo₃ jnio₂ ne'₅₄ 'nia'₂ a₂jaun₂ ján₃. 16 Jŋia'₅₄ lia'₂ ca₂tág₂ jniog₄ a₂i₁nio₁ lia'₂ ma₂ja₂náu₅.
17 Rɨn'₅₄ jniog₄, quian₂ 'nia'₂ juɨ₅ co₂lë₅ con'₂ lë́₅ juɨ₅ ma₂guio₃ jniá₂, jag₄ 'nia'₂ rë₂ ján₃ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂chan₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ 'nia'₂. 18 Ia₁ juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ 'lióng₂ ráun₂, con'₂ siá'₂ juá'₅ bá₄ guë́₄ cón'₂ táng₃ ca₂le₃jë́₃ dsá₂ jmɨg₂ jme₁ne₃, ia₁ juɨn₅ i₂chan₂ co₂'nió'₄ i₂'io'₅₄ a₂ca₂jmo₃ Cristo ne₄ cróg₄. 19 Jë₁ca₂tó'₂ dsi₁lein₃ ja₁dsɨ₃'éin₂. Ia₁ i₂co₂'nió'₄ i₂lɨ́n₅ diú₄ quiáin₅ co₂'nió'₄ a₂lag₃ në₁rë₂can'₂ tú'₅ bá₄, 'ŋio₅ róin₂ jmo₂₃ a₂'nió'₄ jme₁cán₂ o₂guí'₃. Jmá'₃ lia'₂ quió'₅ a₂cha₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂ bá₄ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅. 20 La₁ jniog₄ në́₃ lág₅ dsa₂ i₂tén₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ le₁jŋia₁ jniog₄ dsen₅₄ dsɨ₅ a₂jŋió'₂ ja₁jaun₂ jan₂ i₂lió₂, i₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo. 21 'Éi₂ bá₄ jme₃tsɨ́n₃ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄ a₂dsɨ₃'én₂ la₂, ia₁jaun₂ lé₂ lia'₂ jlá'₁ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅. Jmo₃ bá₄ a₂jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ bí₂ a₂'io₂₃ a₂tɨin₂ dsia₃ o₄gú₃ 'ŋiog₅ ca₂le₃jë́₃.