4
Jmo₄ 'nia'₂ 'io'₂ co₂tan₅₄ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄
Jaun₂ lë₃, rɨn'₅₄ jniog₄, 'nia'₂ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ́n₅ dsɨ₃ jɨng₅₄; 'nia'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ a₂ŋɨ́₄ dse₃ 'ei₅ dsɨ₃, 'nia'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ premio quió₃, juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ le₂në₅ jaun₂ në́₃, tión'₂ 'nia'₂ tiá₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄.
Chi₂len'₄ jniá₂ Evodia quian'₅₄ Síntique ján₃, jmo₄ 'nia'₂ caun₂ jág₁ jɨn₄ rɨ́ng'₂ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄. Quian'₅₄ 'ne₂, rɨn'₅₄ jniog₄ i₂co₂dsia₅ jmo₂ ta₁, juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂ a₂jme₁'ong'₁ dsa₂ mɨ́₂ rɨn'₅₄ jniog₄ në₅, ia₁ 'éi₂ ca₂quɨ́n'₃ bí₂ i₂quian'₄ jniá₂ jme₁ca₂'ë́₃ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, quian'₅₄ Clemente në́₃ quian'₅₄ guë́₄ rɨn'₅₄ sián'₂ ca₂jmo₃ ta₁ quian'₅₄ jniá₂. Ma₂le₁ton₅ lia'₂ chein₂ ne₄ si₂ a₂le₃chain₂ co₂tan₅₄.
'Io'₂ jmo₄ 'nia'₂ co₂tan₅₄ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. Cón'₂ siá'₂ juá'₅ táng₃, ¡'io'₂ jmo₄ 'nia'₂! Juɨ₁le₂jniá₂ a₂'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂ jë₄ quió'₅ le₃jɨ́n₃ dsa₂, ia₁ ma₂ja₂quián₃ guan'₂ Te₁gui'₅₄.
Tsá₃ jmo'₂ 'nia'₂ 'ɨ₅ 'au'₂ 'i₁caun₂. La₁ chi₂jua'₂ 'e₂ lë́₅, chi₂len'₄ 'nia'₂ Diú₄; mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ 'éi₂ ton'₂ ján₃ guë'₂ cuë'₅₄ 'nia'₂ ti₁'mag'₄ 'éi₂. Jaun₂ Diú₄ bá₄ jmo₃ 'í₁ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ a₂qui₂dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ në́₃, të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús. Diú₄ bá₄ jmo₃ a₂'ag₃ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂ ŋag₅₄ guë́₄ lɨn₃ con'₂ guë́₄ a₂lé₂ le₃ŋɨ́'₂ dsa₂.
Juɨ₁dsi₂jiog₅ 'au'₂ jmá'₃ a₂dse₃
Jaun₂ lë₃, rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁dsi₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ juɨ₁'e₂ a₂tí₅ dsón'₂, juɨ₁'e₂ a₂ca₂tɨ́n₂ jme₃gó'₃ dsa₂, juɨ₁'e₂ a₂dsi₂ten₅₄, juɨ₁'e₂ a₂le₁jë́₃, juɨ₁'e₂ a₂'io'₂, juɨ₁'e₂ a₂quen₅ jág₁ dse₃; chi₂jua'₂ cha₂ a₂jlá'₁ a₂ca₂tɨ́n₂ 'ag₃ dse₃ jág₁, a₂jaun₂ bá₄ juɨ₁dsi₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂. Jme₁dsau₅ 'nia'₂ caun₂ a₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂, a₂ma₂ca₂jme₁tag₅ a₂ma₂nei'₂ 'nia'₂ ma₂juá'₃ quian'₅₄ a₂qui₂ma₂të́₂ ne'₅₄ ma₂jag'₅₄ 'a₂ lia'₂ jmo₅ jniá₂: le₂jaun₂ jmo₄ 'nia'₂. Jaun₂ Diú₄ në́₃ i₂jmo₅ 'ag₅ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂, 'ein₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂.
Cuë₅ Pa₄ ti₁'mag'₄ cuë́'₅ dsa₂ Filipenses
10 'E₂ guë́₄ të₅ dsɨ₃ 'io'₂ jéin₅ guë́₄ lɨn₃ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë₃ a₂ca₂dsáu'₃ táng₃ 'au'₂ 'nia'₂ jniá₂. Tsá₃ 'nio₃ jniá₂ juá'₄ jua'₅₄ a₂ma₂i₂'én₂ 'au'₂ 'nia'₂ jniá₂, të₂le₃ ia₁ a₂tsá₃ ma₂cuɨn₃ jmɨg₄ jme₁'o'₁ bá₄. 11 On₃jua'₅₄ rë'₂ juá'₅ jniá₂ ia₁ a₂ca₂rë₃'nió'₃ quió₃; ia₁ jniá₂ në́₃ ma₂ca₂rë₃tɨ́n₃ bá₄ jniá₂ a₂'ei₅ dse₃ dsɨ₃ chi₂jua'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂chang₂. 12 Ma₂guion₄ bá₄ jniá₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jme₁rë₂chang₂ te₂ŋég₂, ján₃ guë'₂ guion₄ jniá₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂qui₂rë₂tsón₂ quió₃. Jaun₂ ma₂ca₂rë₃tɨ́ng₃ bá₄ a₂chéng'₅ tiá₂ juɨ₁lë́₄ bá₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chang₂. Cha₂ jme₁lɨn₅₄ qui₂rë₂tang₅₄ dse₃ lɨn₃, o₃ 'ong₅₄ 'e₂ jme₁lɨn₅₄. Cha₂ jme₁lɨn₅₄ qui₂rë₂tsón₂, o₃ a₂tsá₃ 'e₂ cha₂ mei'₂ 'e₂. 13 Ca₂le₃jë́₃ bá₄ quɨ'₅₄ jniá₂ jmɨg₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo i₂cuë₅ bí₂. 14 La₁ia₁, dse₃ bá₄ jaun₂ ca₂quen'₄ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ a₂quian₄ jniá₂.
15 Juɨ₁lia'₂ ma₂ŋi'₅₄ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄ i₂chan₂ juɨg₂ Filipos, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jme₁lióg₄ jniá₂ ca₂'ë́₃ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, jme₁ca₂o₃'ɨ́n₃ jniá₂ 'uë₃ Macedonia, 'i₁caun₂ guá'₅ tsá₃ ca₂jme₃quen'₄ të₂le₃ quian'₅₄ cu₄; jŋia'₅₄ lia'₂ 'nia'₂ bá₄. 16 Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁'en₅₄ jniá₂ juɨg₂ Tesalónica, on₃jua'₅₄ co₂ráun₂ ca₂jme₁'o'₁ 'nia'₂ jniá₂, ca₂chen'₂ 'nia'₂ cu₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂rë₃'nió'₃ quió₃. 17 On₃jua'₅₄ rë'₂ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ₃ a₂jŋia'₅₄ caun₂ le₃cha₂ a₂ca₂tɨ́n₂ jniá₂ a₂qui₁gue₅₄; a₂jaun₂ bá₄ 'nio₃ jniá₂ a₂le₃cha₂ 'uɨg₅₄ a₂jme₃'mag'₂ Diú₄ quián'₂ 'nia'₂. 18 La₁ ma₂gue₃ bá₄ jniá₂ le₃jë́₃, të₂le₃ lë́₅ guë́₄. Quian'₅₄ a₂ca₂chen'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ Epafrodito, ma₂rë₂tsón₂ bá₄ quió₃. A₂ca₂chen'₂ 'nia'₂ jaun₂ quió₃, lë́₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ a₂rë₂jen'₅₄ ne₄ Diú₄ a₂ja₂ mɨ₂juɨg₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄ guéi'₅. 19 Diú₄ quiáng₃ në́₃, 'éi₂ bá₄ cuë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jlá'₁ a₂rë₂tsón₂ quió'₅, cuë́'₃ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús. 20 ¡Juɨ₁jme₂juɨn'₂ bá₄ dsa₂ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄! A₂méi₃.
21 Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ o₄quió₃, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tén₅a le₃quió'₅ Cristo Jesús. Dsa₂ rɨn'₅₄* i₂quian'₄ jniá₂ në́₃, cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. 22 Cuɨn₅ 'nia'₂ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ jŋió₅, la₁ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dsen₅₄ cuag₅ Diú₄ dsa₂ i₂tián'₅ dsi₂néi₂ quió'₅ gui'₅₄ rag₅₄ emperador.
23 Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂. A₂méi₃.
Co₂në₅.
* 4:21 lit. “dsa₂ jŋió₅.” 4:23 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “A₂méi₃.”