11
Dsa₂ Israel i₂tɨ́n'₄
Jaun₂ në́₃ ŋag₄ jniá₂, ¿O₃ bá₄ ma₂chen'₃ cau₅ Diú₄ dsa₂ juɨg₂ Israel quiáin₅? ¡On₃jua'₅₄ le₂jaun₂! Ia₁ 'ŋió₃ bá₄ jniá₂ lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ israelita, jan₂ chi'₂ dsio₄ Abraham, jan₂ tsɨ₁jon₂ Benjamín. Ca₂le₂jŋiá₅ ma₂lɨ́g'₂ lɨn₃ bá₄ ca₂quión'₂ Diú₄ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅; jaun₂ rë₂në́₃ në́₃ tsá₃ jua'₅₄ ma₂ca₂téi₂. ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂ ja₁'ɨin₂₃ Elías, 'a₂ lia'₂ ca₂chi₃léin'₂ Diú₄ a₂ca₂'nɨi₃ dsa₂ Israel? Ca₂juá'₂: “Te₁gui'₅₄, ma₂ca₂jme₃dsian₅ bá₄ dsa₂, dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáng'₂, ma₂qui₂ma₂'éin₂ ne₄chei₂ quiáng'₂ në́₃; jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ jniá₂ bá₄ chang₂ guë́₄, qui₂co₂'ein₅ dsa₂, ján₃ guë'₂ 'nio₃ jŋag'₃.”*
Jaun₂, ¿'E₂ jág₁ ca₂jéin'₃ Diú₄? “Ma₂ca₂tsón₃ jniá₂ guion₃ mei₅ dsa₂ të₂le₃ quió₃ i₂tsá₃ ma₂qui₂ca₂jón'₂ mɨ₂jne₄ ne₄ Ba'al.” Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ján₃ rë₂tsón₂ ca₂dsion₄ dsa₂ 'éi₂ rë₂në́₃, jaun₂ Diú₄ në́₃ të₂le₃ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ ma₂quióin'₂ 'éi₂. Chi₂jua'₂ të₂le₃ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄, on₃jua'₅₄ jaun₂ ia₁ a₂jmo₅ dsa₂ 'e₂ jmo₂₃. Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂në₅ në́₃, tsá₃ le₃jua'₅₄ jua'₅₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄. ¿'E₂ jaun₂ në́₃? Tsá₃ ca₂tió'₃ dsa₂ juɨg₂ Israel dsio'₂ a₂jme₁'no'₂, la₁ dsa₂ i₂ca₂quión'₂ Diú₄ 'ŋiog₅ bá₄ ca₂dsáu'₂. I₂sián'₂ guë'₂ qui₂ca₂rë₃'uá'₃ dsɨ́₅, juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Ca₂jmo₃ Diú₄ a₂le₃tɨn₄ dsa₂ 'éi₂ le₃quió'₅ jme₂dsí₂;
ca₂cuë₃ mɨ₂ne₅₄ a₂tsá₃ jniá₂,
ca₂cuë₃ rë₂gua₅₄ a₂tsá₃ nag₅,
le₂jŋió₄ jmɨg₄ në₃.
Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂ David:
Ca₂le₃jë́₃ a₂i₂tsón₃ jme₁cha₂ quió'₅
juɨ₁le₅₄ co₂'nió'₄ tsɨ₁liá₂ o₃ 'má₅ 'e₂,
ia₁jaun₂ qui₃niói₃, gue₃ 'liain'₅₄.
10 Juɨ₁le₅₄ tsá₃ jnió'₅ mɨ₂ne₅₄
juɨ₁guen'₅₄ mɨ₂ca'₅₄ co₂ŋei'₅₄.§
Dsɨ₂nau₂ i₂tɨ́n'₄
11 Ŋag₅ jniá₂ në́₃, ¿O₃ bá₄ co₂ŋei'₅₄ con'₂ ca₂sén'₂ jaun₂ bá₄ dsa₂ judíos jme₁ca₂niói₃? ¡On₃jua'₅₄ le₂jaun₂! Të₂le₃ jen₅ bá₄, jme₁ca₂i₃lén₂ dsa₂ judíos ca₂i₁juɨin₅₄, ca₂jmo₃ Diú₄ a₂ca₂dsó'₂ dsɨ₂nau₂ juɨ₅ ja₁tɨ́in'₄, ia₁jaun₂ le₃dsí'₅ 'éi₂.
12 La₁ chi₂jua'₂ a₂ca₂i₁juɨn₅₄ 'éi₂ jaun₂, ca₂dsióg₃ të₂le₃ dse₃ bá₄ o₄quió'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ chi₂jua'₂ a₂ca₂i₃'én₂ quió'₅ 'éi₂, ca₂dsióg₃ a₂të₁dsɨ₅₄ quió'₅ dsɨ₂nau₂, ¡'e₂ guë́₄ dse₃ lé₂, jë₁ma₂ca₂rë₃'ŋia₅ táng₃ 'éi₂!
13 La₁ a₂juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂ i₂lɨ́n'₅ dsɨ₂nau₂: Ia₁ dsón'₂ lɨ́n₅ jniá₂ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂, jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ 'ŋio₅ lɨn₃ dsen₅₄ ta₁ quió₃, 14 con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂rë₃dsí'₅ dsa₂ go₃ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, jaun₂ lé₂ lión₂ i₂lɨn₅₄ 'éi₂. 15 Chi₂jua'₂ jme₁ca₂téi₂ Diú₄ quió'₅ dsa₂ judíos, ca₂lɨ́'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂ca₂'ág₂ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄, ¿'e₂ bá₄ lé₂ jaun₂ në́₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁guéi'₂ Diú₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂? Lé₂ co₂'nió'₄ ca₂gue₃ táng₃ jme₂dsí₂ dsa₂ i₂jme₁ma₂rë₂'lɨn₄.
16 Chi₂jua'₂ lë́₅ 'í₁ juɨ₁lia'₂ i₁ŋí'₄ a₂le₂'uɨg₅₄ a₂jén'₅ dsa₂ ne₄ Diú₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ lë́₅ 'í₁ ta₁jë₂ ti₁can₁; ján₃ bá₄ chi₂jua'₂ lë́₅ 'í₁ le₃quió'₅ Diú₄ juɨ₁lia'₂ jmú₄ caun₂ nɨ₁'ma₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ lë́₅ 'í₁ nɨ₁gu'₂ nei'₅₄ nɨ₁'ma₂ ján₃.
17 Dsa₂ judíos i₂ca₂téi₂ Diú₄ 'éi₂ në́₃, lɨ́in₅ co₂'nió'₄ gu'₂-nei'₅₄ nɨ₁'ma₂ olivo a₂chein'₅₄, a₂ca₂uɨ́n'₂ a₂lɨn₅₄ nɨ₁gu'₂; në₃ në́₃, chi₂jua'₂ lɨ́n'₅ 'ne₂ jan₂ dsɨ₂nau₂ i₂ma₂rë₂'lión₅, në₂jag₄ bá₄ caun₂ nɨ₁gu'₂ olivo a₂cha₂ ja₁nau₂, ma₂qui₂ma₂guión'₃ jmɨ'₅₄ nɨ₁'ma₂ olivo a₂qui₂jme₂tan₅₄ nɨ₁gu'₂, 18 tsá₃ jmó'₂ táng'₅ ja₁con₂ nɨ₁gu'₂ siá'₂. Chi₂jua'₂ le₂jaun₂ jmó'₂, dsá₂ 'au'₂ jmo₄, on₃jua'₅₄ 'ne₂ jme₂tang'₅₄ jmú₄; jmú₄ bá₄ jme₂tau₅₄ 'ne₂.
19 Mei'₂ tsá₃ le₃ŋag'₅₄ 'ne₂, jaun₂ në́₃: “Ján₅, dsau₅ bá₄ në₅. La₁ia₁ a₂ca₂uɨ́n'₂ nɨ₁gu'₂ jaun₂ ia₁jaun₂ lén₂ jniá₂ jan₂ i₂rë₂'lión₅ ja₁jme₁ca₂tɨ́in₂.” 20 Dse₃, la₁ ca₂uɨ́n'₂ nɨ₁gu'₂ jaun₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ jme₁'éin₂, la₁ 'ne₂ guë'₂ në́₃ të₂'ŋiág'₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éng'₂. Le₂në₅ bá₄ jaun₂, juɨ₁le₁gan'₃ 'nia'₂, tsá₃ lë₁jmo₂ róng'₂. 21 Ia₁ chi₂jua'₂ tsá₃ ca₂dsia₃ Diú₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁con₂ nɨ₁gu'₂ quió'₅ të₃dsón'₂ nɨ₁'ma₂ jaun₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁con'₂ 'ne₂ ján₃.
22 Jag₄ jaun₂, 'e₂ guë́₄ dsen₃ Diú₄, la₁ ján₃ bá₄ rë₂ qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃. Ia₁ ma₂qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃ ja₁con₂ i₂ma₂ca₂sén'₂, la₁ dsein₃ bá₄ quian'₅₄ 'ne₂, chi₂jua'₂ caun₂ náu'₁ tiá₂ juɨ₅ ja₁'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄. Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ le₂jaun₂, ján₃ bá₄ quéin'₂ 'ne₂.
23 Juɨ₁lia'₂ 'éi₂ në́₃, në₁jua'₂ ca₂rë₃'éin₂ táng₃, lé₂ bá₄ le₃'lióin₃. Ia₁ 'io₅ Diú₄ bí₂ chóng'₃ táng₃. 24 Ia₁ në₁jua'₂ 'ne₂, jan₂ dsɨ₂nau₂, co₂'nió'₄ caun₂ nɨ₁gu'₂ nau₂, ca₂queng'₃ dse₃ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ olivo a₂chein'₅₄, o₁jŋia'₅₄ lɨ́ng'₅ nɨ₁gu'₂ nɨ₁'ma₂ siá'₂, ¡'e₂ guë́₄ tson₂ lé₂ le₃quen'₃ 'éi₂, i₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ nɨ₁gu'₂ a₂caun₂ ne₅₄ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ olivo jaun₂!
A₂tɨ́n'₄ dsa₂ juɨg₂ Israel
25 Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ 'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ jág₁ a₂jme₁rë₂'ma₄ la₂, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂ róng'₂ quian'₅₄ a₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. Juɨ₁lia'₂ ma₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ juɨg₂ Israel, ca₂rë₃'uá'₃ dsɨ́₅, ca₂lia'₂ ca₂rë₃'ŋia₅ dsɨ₂nau₂ i₂con'₂ ca₂tɨ́n₂ tón'₃. 26 Jaun₂ guë́₄ lión₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ Israel, ia₁ juá'₂ ne₄ Si₂:
O₃'ɨn₅ dsa₂ i₂lió₂ juɨg₂ Sión,*
co₂dsia₅ jŋiá'₂ a₂tsá₃ dse₃ jmo₅ tsɨ₁jon₂ Jacob.
27 Jaun₂ a₂la₂ bá₄ jág₁ quió₃ jmo₅₄ quiang'₅₄ dsa₂ 'éi₂:
jë₁ma₂të́₂ rë₁'éng₄ dsáu₁.
28 Juɨ₁lia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, lɨ́in₅ co₂'nió'₄ dsa₂ i₂'ŋia₅₄ Diú₄, o₄quián'₂ 'nia'₂; la₁ lia'₂ ma₂'nio₃ jaun₂ bá₄ Diú₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, ia₁ a₂ca₂quióin'₂ dsa₂ can'₅₄ quiáin₅ ma₂lɨ́g'₂. 29 Ia₁ tsá₃ dsɨ₂quén'₅ dsɨ́₅ Diú₄ juɨ₁lia'₂ a₂cuë₂₃, on₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ a₂të́₂. 30 Juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ në́₃, i₂tsá₃ jme₁ne'₅₄ ja₁con₂ Diú₄ le₂jŋiá₅, ma₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄ rë₂në́₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ne'₅₄ dsa₂ 'éi₂, 31 ján₃ bá₄ le₂në₅ tsá₃ ne'₅₄ dsa₂ 'éi₂ rë₂në́₃, ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄ a₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂, tɨin₅₄ ján₃ a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄. 32 Ia₁ Diú₄ në́₃ co₂rë₂ bá₄ 'ɨin₃ dsa₂ a₂tsá₃ ne'₅₄ dsa₂ le₂jain₂ le₂jain₂, ia₁jaun₂ co₂dsia₅ bá₄ dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃.
33 ¡'E₂ guë́₄ 'ŋio₅ 'ei₄ lë́₅ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ cha₂ quió'₅ Diú₄,
ca₂le₃jë́₃ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, a₂ŋi₅ në́₃!
Ca₂lia'₂ tsá₃ lé₂ le₃quiong₅₄ 'í₁ a₂niog₅ dsɨ́₅,
on₃ guë'₂ lé₂ le₃ŋág'₂ dsɨ₅ juɨ₅ quió'₅.
34 “¿'Ein₂ bá₄ cuɨ́'₅ 'e₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄,
o₃ 'ein₂ i₂ma₂tió'₃ cuë₃ jág₁ dse₃ cuë́'₃ 'éi₂?”
35 “¿'Ein₂ bá₄ ca₂cuë₃ 'e₂ ca₂cuë́'₃ 'éi₂ le₂'uɨg₅₄
ia₁jaun₂ jéin'₃ quí₃ quió'₅?”§
36 Ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ cha₂, ca₂lë₃
ja₁con₂ 'éi₂, të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, o₄quió'₄ 'éi₂ në́₃.
¡Juɨ₁jme₂juag'₂ bá₄ dsa₂ co₂tan₅₄! A₂méi₃.
* 11:3 1 Reyes 19:10,14. 11:4 1 Reyes 19:18. 11:8 Deuteronomio 29:4; Isaías 19:10. § 11:10 Salmo 69:22-23. * 11:26 Sión: co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, juɨg₂ Jerusalén. 11:27 Isaías 59:20-21; 27:9. 11:34 Isaías 40:13. § 11:35 Job 41:11.