12
'A₂ lia'₂ i₂nio₄ dsa₂ i₂rë₂tson₄ quián₅ Diú₄
Le₂në₅ bá₄ jaun₂ rɨn'₅₄ jniog₄, të₂le₃ quian'₅₄ a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄, mɨ₅ jniá₂ ne'₅₄ 'nia'₂, co₂dsia₅ jɨn'₄ 'nia'₂ nɨ₁ŋɨ'₁ guiong'₅₄, co₂'nió'₄ a₂rë₂jeng'₅₄ le₁jén'₃ ne₄ Diú₄, a₂rë₂tsong'₅₄, a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, a₂dsi₂ten₅₄ jme₁ti'₄ ne₅₄. Tsá₃ i₁nio'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ i₂nio₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. Të₂le₃ cuë₄ jmɨg₄ a₂jme₃tsɨ́n₃ Diú₄ 'a₂ lia'₂ qui₂dsɨ₂jŋia₅ 'au'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ bá₄ qui₃le₃'mag'₂ táng₃ 'au'₂, ia₁jaun₂ lé₂ le₃caun'₅₄ 'nia'₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, a₂dse₃, a₂të₅ dsɨ́₅, a₂rë₂'ŋia₅ në́₃.
Ia₁ o₄quió'₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ a₂ma₂dsia₃ gu₃ jniá₂, juɨ́g₂ jniá₂ le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂: tsá₃ lë₁juɨ₁qui₂dsi₂jŋia₅ 'au'₂ a₂lɨ́ng'₅ dseng'₅₄ ŋag₅₄ guë́₄ con'₂ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ dsɨ₃jŋia₅ 'au'₂; të₂le₃ juɨ₁qui₂dsi₃jiog₅ bá₄ 'au'₂ a₂'en₅₄ 'au'₂ 'nia'₂, 'a₂ con'₂ tí₅ ma₂ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ a₂ma₂cuë₃ Diú₄. Ia₁ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ caun₂ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄ le₂jau₂ le₂jau₂, 'lióng₂ a₂chei₂ le₂caun₂ le₂caun₂ a₂tén₅ quió'₅, tsá₃ ca₂ne₅₄ ta₁ jme₂ti₃, le₂në₅ bá₄ jniog₄ ján₃, juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ juag₅ jniog₄, caun₂ bá₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ jniog₄ lág₅ le₃quió'₅ Cristo, téi₅ jniog₄ le₂jau₂ le₂jau₂ quian'₅₄ rɨn'₅₄.
Jma₃quén₅ bá₄ qui₂'au₂ jniog₄ bí₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂cuë₃ Diú₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂tág₂ jniog₄ jmo'₄ ta₁ juɨ₅bí₂ a₂ma₂cuë₃. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂cuë₃ Diú₄ bí₂ a₂tɨin₂ a₂'ë́₂ jág₁ dse₃ a₂gue₂₃ quió'₅ Diú₄, juɨ₁'ë₅₄ bá₄ jág₁ 'a₂ con'₂ tí₅ a₂'éin₂; juɨ₁lia'₂ i₂ma₂cuë́'₃ juɨ₅bí₂ jme₃'o₅₄, juɨ₁jme₂'o₅₄; juɨ₁lia'₂ i₂'io₅ bí₂ jme₃tag₂₃, juɨ₁jme₂tɨin₂₃ bá₄ dsa₂; juɨ₁lia'₂ i₂tɨn₂ jmo₃ lián'₂ dsɨ́₅ i₂sián'₂, ca₂tɨ́in₂ bá₄ jmo₃ le₂jaun₂; juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ dsióg₁, juɨ₁cuë₁₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅, on₃jua'₅₄ rë'₂ cha₂ a₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅ 'ŋiog₅; juɨ₁lia'₂ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ a₂dsen₅₄ dsɨ́₅; juɨ₁lia'₂ i₂dsia₅ ŋéi₂ dsɨ́₅, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ quian'₅₄ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ́₅.
'A₂ lia'₂ ca₂tɨ́n₂ le₃chan₂ dsa₂ quián₅ Cristo
Juɨ₁le₂chan'₂ 'nia'₂ të₃dsón'₂ bá₄ a₂'nió'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Co₂dsia₅ jmo₄ 'nia'₂ 'ŋiag'₅₄ co₂ŋei'₅₄ a₂'lɨg'₅₄; chan'₂ bá₄ 'nia'₂ tiá₂ juɨ₁lia'₂ a₂dse₃. 10 Jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ a₂'ŋio₂ 'au'₂; jmo₄ 'nia'₂ a₂dsen₅₄ guë́₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂.*
11 Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ juɨ́ng'₅, 'ag₃ caun₂-tɨn₃ 'au'₂, të₂le₃ jme₁ti₁ ne₄ Te₁gui'₅₄ ca₂lia'₂ dsen₅₄ jme₂dsí₂ quiáng'₂.
12 Juɨ₁chan'₂ 'nia'₂ o₂jŋia₃ 'au'₂, ia₁ ma₂lë́₅ bá₄ co₂jŋia₅₄ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ 'nia'₂. Jmo₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂ jmɨg₄ jme₁chan'₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅. O₁nió'₄ bá₄ 'nia'₂ co₂tan₅₄ a₂chi₂leng'₅₄ Diú₄.
13 Jme₁'on₁ 'nia'₂ dsa₂ 'én₂ rɨ́ng'₂ chi₂jua'₂ 'e₂ niog₅ cha₂ a₂'nió'₅ quió'₅. Dse₃ guen₅₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ 'ein₂ niog₅ qui₂dsɨ₂jag₅₄ 'nia'₂.
14 Jme₁gu'₅₄ bá₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ i₂jmóg'₂. Jua'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jág₁ dse₃ on₃jua'₅₄ jág₁ uɨg₅.
15 Jmo₄ 'nia'₂ 'io'₂ quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ 'io'₂; ján₃ guë'₂ quɨ'₂-'o₄ 'nia'₂ quian'₅₄ i₂'o₅.
16 Juɨ₁le₂chan'₂ bá₄ 'nia'₂ a₂jeng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ róng'₂, co₂rɨn'₂ bá₄ 'nia'₂ jmo₄ quiang'₅₄ dsa₂ te₂ŋé₂. Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ cuɨng'₂.
17 Tsá₃ jein'₅₄ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ quian'₅₄ a₂'lɨg'₅₄. Quen'₂ 'nia'₂ bí₂ jmó'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ ja₁të₃ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃. 18 Jmo₄ 'nia'₂ bí₂, 'a₂ con'₂ ca₂tɨ́ng'₂, 'a₂ con'₂ ja₁quɨ'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄, 'nau'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁'ag₃ tei₄ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃. 19 Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ lë₁jen'₅₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ juɨ₁lia'₂ quió'₅ i₂jmóg'₂, të₂le₃ dsia₄ 'nia'₂ o₄gú₃ Diú₄ a₂jaun₂. Ia₁ ma₂rë₂ton₅ ne₄ Si₂: “Jniá₂ bá₄ ca₂tɨ́ng₂ jein'₅₄ uɨg₅; jniá₂ bá₄ quɨ́₄, juá'₂ Te₁gui'₅₄.” 20 La₁: “Chi₂jua'₂ i₁cón'₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'iog₅₄, cuë'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂guë́'₃. Chi₂jua'₂ ŋɨ₂₃ rë₂quein₂ dsɨ́₅, cuë'₅₄ a₂'ɨ́n'₂. Ia₁ jë₁ma₂ca₂jmo'₅₄ le₂në₅, jmai'₅₄ tsáu₃ dséi₂ dsɨ₂ne₅₄, jéin'₄ o₂guí'₃.”§ 21 Tsá₃ cuɨ́n₅ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jo₃ a₂'lɨg'₅₄; të₂le₃ quen'₂ bí₂, tión₃ 'uë₃ a₂'lɨg'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃.
* 12:10 o₃, “jme₁li₅₄ të₃jŋiá₅ a₂jme₂gan'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂.” 12:19 Deuteronomio 32:35. 12:20 lit. “jmó'₂ nio₃ nɨ₁ta'₂ le₁guí'₂ si₂ ne₄ mɨ₂dsi₅₄.” § 12:20 Proverbios 25:21-22.