13
Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ca₂tɨ́n₂ tón'₃ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄ i₂gon₂. Ia₁ 'i₁jan₂ dsɨ₂tan₅₄ i₂chan₂, jua'₅₄ tsá₃ ca₂chei'₃ Diú₄. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂tan₅₄ i₂chan₂ në́₃, i₂dsián₁ quián₅ Diú₄ bá₄ 'éi₂. Jaun₂ le₂në₅, juɨ₁lia'₂ i₂nau₂ quen₅ ja₁con₂ dsɨ₂tan₅₄, nau₂ quein₂₃ ja₁con₂ i₂dsián₁ quián₅ Diú₄ bá₄. Jaun₂ gue₃ uɨg₅ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ le₂jaun₂. Ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ dsián₄ dsɨ₂tan₅₄ a₂jmo₃ gó'₅ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ a₂dse₃; a₂jmo₃ gó'₅ dsa₂ i₂jmo₅-dsáu₅ a₂'lɨg'₅₄ bá₄. ¿'Niog'₂ 'ne₂ le₃chang'₂ a₂tsá₃ gang'₃ dsɨ₂tan₅₄? Jmo₄ bá₄ a₂dse₃, jaun₂ con₂ 'í₁ dsɨ₂tan₅₄ ja₁cong'₂, a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ dsen₃. Ia₁ ta₁ jaun₂ tiáin'₅ jme₂ti₃ ne₄ Diú₄ bá₄, a₂dse₃ quiáng'₂. La₁ në₁jua'₂ ca₂jmo'₅₄ a₂'lɨg'₅₄ në́₃, ca₂tɨ́ng'₂ le₃gang'₃, ia₁ on₃jua'₅₄ a₂lë₁lë́₄ 'io₅ dsɨ₂tan₅₄ 'éi'₃ a₂chain₂ bí₂ cuë₃ uɨg₅. Jan₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ Diú₄ bá₄ 'éi₂, a₂'ë́₂ uɨg₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄. Jaun₂ lë₃, tion₅₄ bá₄ 'nió'₅ tón'₃ dsa₂ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂jŋia'₅₄ ia₁jaun₂ tsá₃ gue₃ uɨg₅; të₂le₃ ia₁ a₂lë́₅ dsɨ́₅ le₂jaun₂ jmo₂₃ a₂dse₃. 'Uɨg₅₄ në₅ bá₄ quɨ́'₂ 'nia'₂ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄, ia₁ ca₂ne₅₄ jme₂ti₃ dsɨ₂tan₅₄ ta₁ a₂lɨ́in₅ ne₄ Diú₄.
Cuë'₅₄ bá₄ 'nia'₂ dsa₂ 'e₂ niog₅ qui₂ca₂tɨ́in₂. Chi₂jua'₂ ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄ 'lia'₅₄, qui₄ 'lia'₅₄; chi₂jua'₂ ca₂tɨ́in₂ mɨ₃ cu₄ te₁'éng'₂, cuë'₅₄ cu₄ jaun₂; chi₂jua'₂ 'ein₂ ca₂tɨ́n₂ jme₃go₃ dsa₂, jme₁gan₃ bá₄ 'éi₂; chi₂jua'₂ 'ein₂ ca₂tɨ́n₂ jme₃juag'₂ dsa₂, jme₁juɨin'₂ bá₄. Ja₁con₂ 'i₁jan₂ tsá₃ juɨ₁le₅₄ jua'₅₄ cha₂ a₂qui₂le₂rɨn'₂ 'nia'₂ uë́₂, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂qui₂le₂rɨng'₂ a₂'nióg'₃ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ bá₄; ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄, ma₂ca₂jme₃ti₃ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄. Juá'₂ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄: “Tsá₃ nióg'₄ jág₁ quian'₅₄ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gog'₂; tsá₃ jŋɨ́g'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂; tsá₃ 'áng'₁; tsá₃ jmó'₂ jág₁ të₂jág₁; tsá₃ jmó'₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ a₂quió'₅ i₂sián'₂.”* 'Éi'₃ në₅ quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ siá'₂ në́₃, qui₂rë₂tan₅₄ quian'₅₄ jág₁ la₂: “Jme₁'nió₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂ juɨ₁lia'₂ 'nióg'₃ 'ŋiag'₂.”
10 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'nio₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄, tsá₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ jmo₂₃ ja₁coin₂. Le₂në₅ bá₄ jaun₂ ja₁'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄, co₂'nió'₄ ca₂rë₃ti₃ bá₄ 'Éi'₃ quí'₅ Si₂.
11 Jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ në́₃, jmo₄ a₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ chong₂ rë₂në́₃, a₂ma₂ca₂të́₂ hora a₂ŋéi₂ jniog₄ jë₄ le₁guág₃. Ia₁ jë₁lió₂ jniog₄ caun₂ ma₂ja₂quián₃ co₂ŋɨ́₂ bá₄ rë₂në́₃ lia'₂ con'₂ guë́₄ jme₁ca₂rë₃'éin₂ jniog₄ le₂'uɨg₅₄. 12 Juɨ₁lia'₂ jë₄ 'uë₂ la₂ caun₂ qui₂dsɨ₂juɨn₅₄ bá₄; caun₂ ma₂ja₂quián₃ jnia₅₄ bá₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ ca₂tág₂ jniog₄ tí₄ a₂tsá₃ ma₃jmó₁ juɨ₁lia'₂ a₂lë́₂ jë₄ qui₁né'₃, a₂quián₁ qui'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂'nió'₅ quián₂, a₂jmo₅ 'í₁, a₂i₁nio₁ juɨ₁lia'₂ 'lióg₂ i₂i₂nio₄ jë₄ jniá₂ si₂. 13 Juɨ₁i₁nio₁ jniog₄ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, juɨ₁lia'₂ i₂nio₄ dsa₂ a₂jmɨ₂. Tsá₃ ma₃'nió'₅ le₃chong₂ i₁nio₁ le₁'ein₅, on₃ guë'₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅, on₃ guë'₂ nió'₄ jniog₄ jág₁ quian'₅₄ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂ jniog₄, on₃ guë'₂ jmó₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄, on₃ guë'₂ dsiá₁ mɨ'₅₄, on₃ guë'₂ qui₁jɨn₁ uɨn₅ dsɨ₅ rɨn'₅₄ në́₃. 14 Të₂le₃ qui'₂ 'nia'₂ co₂'nió'₄ a₂qui₂rë₂lión'₃ 'nia'₂ lë́₅ 'í₁ të₂le₃ quian'₅₄ 'ŋiog₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, tsá₃ ma₃juɨ₁dsi₂jiog₅ guë́₄ 'au'₂ 'a₂ lia'₂ mag'₂ dsɨ́₅ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂.
* 13:9 Éxodo 20:13-15,17; Deuteronomio 5:17-19,21. 13:9 Levítico 19:18.