2
Diú₄ bá₄ con₂ 'í₁ co₂rë₂ 'a₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsón'₂
Jaun₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃jua'₅₄ 'ne₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨng'₂, 'ne₂ guë'₂ i₂con₂ 'í₁ ja₁con₂ i₂sián'₂, tsá₃ a₂nag₅₄ juɨ₁'ein₂ guë́₃ lɨ́ng'₅. Ia₁ në₁jua'₂ cáun'₂ 'í₁ ja₁con₂ rɨ́ng'₂, jaun₂ co₂'nió'₄ ma₂qui₂dsɨ́'₁ 'éi'₃ ja₁con'₂ 'ŋiag'₂, ton'₂ ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jmo'₂ 'ne₂ 'ŋiag'₂ a₂cáun'₂ 'í₁ jaun₂. Ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄ jaun₂, Diú₄ bá₄ i₂con₂ 'í₁ rë₂ 'a₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsón'₂, ja₁con₂ dsa₂ i₂jmo₅ le₂në₅. Jaun₂ 'ne₂ në́₃ i₂cáun'₂ 'í₁ ja₁con₂ i₂sián'₂ ton'₂ a₂le₂jaun₂ bá₄ guë'₂ jmo'₂ 'ŋiag'₂, ¿'e₂ lɨ́ng'₂? ¿A₂lióng'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁con₂ Diú₄ 'í₁ ja₁cong'₂? ¿O₃ bá₄ tsá₃ dsáu₅ 'au'₂ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dse₃ 'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄, a₂jmo₂₃ tió'₃ dsɨ́₅, a₂jme₂juɨin'₂ dsɨ́₅ në́₃? ¿Tsa₁ len'₅₄ 'ne₂, ta₁ a₂quí'₅ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄ a₂jaun₂ bá₄ jiog₂₃ a₂dsɨ₃quén'₅ 'au'₂? La₁ 'ŋio₅ 'ua'₂ 'au'₂ tsá₃ 'niog'₂ jme₁tsɨ́ng'₄ 'au'₂; 'uɨg₅₄ jaun₂ në́₃ caun₂ jme₁juɨ́'₁ bá₄ a₂jme₂'ne₅₄ Diú₄ ne₄ quiáng'₂ 'ŋiag'₂ a₂tɨng'₃ jmɨg₄ jaun₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jniai₂₃ a₂'nei₂, jë₁qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃ co₂rë₂. Ia₁ jma₃quén₅ qui₃ bá₄ Diú₄ 'lian'₅₄ le₂jan₂ le₂jan₂ 'a₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ma₂ca₂jmo₃.* Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ tió'₃ dsɨ́₅ jmo₂₃ a₂dse₃, a₂qui₂'no'₂ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅, ton'₂ 'no'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jme₃gu'₅₄ Diú₄ quian'₅₄ caun₂ a₂dse₃, ton'₂ 'no'₂ juɨ₅ a₂tsá₃ dsiáin₃, 'éi₂ bá₄ cuë́'₃ Diú₄ a₂le₃chain₂ co₂tan₅₄. La₁ quian'₅₄ a₂'nei₂ cuë́'₃ uɨg₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂dsia₅ mɨ'₅₄, i₂tsá₃ 'nio₃ cán₂ caun₂ juɨ₅ a₂nag₃ gau₂ jág₁ tí₅, i₂jmá'₃ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ bá₄ 'nio₃ cán₂. Le₃cha₂ uɨg₅ o₂i₁ dsɨ₅ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄, jë₁le₂'uɨg₅₄ të₂le₃ quió'₅ dsa₂ judíos, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ le₃ja₁con₂ dsɨ₂nau₂. 10 La₁ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂ i₂jmo₅ a₂dse₃, cuë₃ Diú₄ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅, ton'₂ cuë₃ caun₂ a₂dse₃, jmo₃ 'ei₅ tei₄, jë₁le₂'uɨg₅₄ quió'₅ dsa₂ judíos, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ le₃ja₁con₂ dsɨ₂nau₂.
11 Ia₁ tsá₃ jma₃quén₅ jɨ́n₂ Diú₄ dsa₂ lia'₂ ca₂ton₂ ca₂ton₂; 12 ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'no₅ dso₄ i₂tsá₃ ca₂tɨ́n₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, dsiáin₃ të₃ tsá₃ 'Éi'₃ jaun₂ ca₂tɨ́in₂; la₁ ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ dsa₂ i₂'no₅ dso₄ në₁jua'₂ ron₅ bá₄ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés në́₃, të₃dsɨ₅₄ bá₄ 'éi'₃ quió'₅, jióg'₂ 'í₁ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ jaun₂. 13 Ia₁ on₃jua'₅₄ dsa₂ i₂nag₅ 'Éi'₃ i₂jɨ́n₂ Diú₄ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃; dsa₂ i₂jmo₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ bá₄, i₂'éi₂ bá₄ i₂jɨ́n₂ Diú₄ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃. 14 Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂nau₂ në́₃, i₂tsá₃ 'Éi'₃ cha₂ ja₁coin₂, la₁ në₁jua'₂ chain₂ juɨ₅ a₂jme₂ti₃ con'₂ jaun₂ ma₂tɨn₂ dsɨ́₅, guion₅₄ bá₄ dsa₂ 'éi₂ ŋi₅ të₂dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ lë́₅ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄, o₁jŋia'₅₄ tsá₃ a₂jaun₂ ron₅ quió'₅. 15 Ia₁ cuë₂₃ léi₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chain₂, a₂rë₂ton₅ të₂dsɨ́₅ ta₁ a₂quí'₅ 'Éi'₃. Jaun₂ të₂dsɨ́₅ guioin₅₄ bá₄ jáng'₅ jág₁ dsau₅ o₄quió'₄, jaun₂ tsá₃ quɨn₅ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ guioin₅₄; a₂lɨn₅₄ jáng'₂, a₂lɨn₅₄ guë'₂ të₂le₃ lió₂. 16 Le₂në₅ bá₄ lé₂ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ jaun₂ a₂con₂ Diú₄ 'í₁ ca₂le₃jë́₃ a₂'ma₄ jlë₅ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo, lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ a₂qui₂'ë́₅ jniá₂.
Dsa₂ judíos, quian'₅₄ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés
17 La₁ chi₂jua'₂ lɨ́n'₅ 'ne₂ dsa₂ judío jaun₂ dsia'₂ a₂chéng'₅ tiá₂ quian'₅₄ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, jaun₂ jmo'₂ táng'₅ ia₁ a₂cuɨng'₂ Diú₄; 18 chi₂jua'₂ ma₂ca₂jme₃tɨn₅ dsa₂ 'ne₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ 'Éi'₃, jaun₂ ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ 'nio₃ Diú₄, ton'₂ tɨng'₂ caun'₅₄ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂dse₃; 19 jaun₂ chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ lɨ́ng'₂ a₂tɨng'₂ jang'₅₄ dsa₂ ten₄, chi₂jua'₂ ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ téi'₄ si₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ jë₄ qui₁né'₃, 20 chi₂jua'₂ ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ jme₁rë'₂ juɨ₅ a₂quian₅ dsa₂ co₄, chi₂jua'₂ ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ cuë'₅₄ jág₁ i₂'nió'₄ i₂lɨ́n₅ chi'₂, ia₁ a₂ron₅ 'Éi'₃ ja₁cong'₂, a₂tén₅ ne₄ 'Éi'₃ 'a₂ lia'₂ 'nió'₅ le₃ŋi₅ dsa₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ dsau₅; 21 'ne₂ guë'₂ i₂jme₂tɨ́ng'₂ i₂sián'₂, ¿'e₂ guë'₂ 'uɨg₅₄ tsá₃ jme₂tɨ́ng'₁ guë'₂ 'ŋiag'₂? Chi₂jua'₂ 'ne₂ guë'₂ 'ë́'₅ jág₁ a₂tsá₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ 'ang₃, ¿tsa₁ 'ang'₂ 'ŋiag'₂? 22 Chi₂jua'₂ 'ne₂ juá'₂ tsá₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ nió'₃ jág₁ quiain'₅₄ i₂tsá₃ lë́₅ dsɨ₂i₂gu₂, ¿tsa₁ nióg'₅ guë'₂ 'ne₂ jág₁ jaun₂ 'ŋiag'₂? Chi₂jua'₂ 'ne₂ 'ŋio₅ lɨn₃ 'ŋiag'₅₄ diú₄ lag₄, ¿tsa₁ 'ang'₂ 'ne₂ a₂quen₅ a₂te₁'i₁ dsi₂néi₂ 'né₅ quió'₅? 23 'Ne₂ guë'₂ i₂jmo'₂ táng'₅ ja₁con₂ 'Éi'₃, ¿tsa₁ 'lɨg'₅₄ tsɨ́ng'₂ Diú₄ ia₁ tsá₃ jme₂tí'₁ 'Éi'₃ jaun₂? 24 Ia₁ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
'Ag₅ dsɨ₂nau₂ 'ɨin₂₃ 'lɨg'₅₄ Diú₄
'uɨg₅₄ quián'₂ 'nia'₂.
25 Dsón'₂ bá₄ dsau₅ quen₅ a₂ti₃ dsa₂ lo₅₄ në₁jua'₂ jme₂ti₃ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ jme₂ti₃ dsa₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃, në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ rë₂uɨng₄ bá₄ quió'₅. 26 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ ma₂rë₂uɨng₄ quió'₅, la₁ në₁jua'₂ jme₂ti₃ 'e₂ ta₁ quí'₅ 'Éi'₃, co₂jaun₂ bá₄ jɨ́n₂ Diú₄ dsa₂ 'éi₂ në₂jag₄ bá₄ i₂ma₂rë₂uɨng₄ quió'₅ o₁jŋia'₅₄ tsá₃ ma₂rë₂uɨng₄. 27 Dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ rë₂uɨng₄ lo₄, la₁ në₁jua'₂ jme₂ti₃ 'a₂ lia'₂ juá'₂ 'Éi'₃, i₂'éi₂ bá₄ chen'₅ Diú₄ ne₄ juɨ₅ a₂con₂ 'í₁ ja₁con'₂ 'ne₂, ia₁ tsá₃ jme₂tí'₁, juɨ₁'e₂ guë́₃ ron₅ Si₂ tio'₅₄ 'Éi'₃ quiáng'₂, juɨ₁'e₂ guë́₃ rë₂uɨng₄ quiáng'₂ në́₃. 28 Ia₁ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ judío dsón'₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ jŋia'₅₄ lɨ́n₅ dsa₂ léi₄ jmá'₃ le₃co'₅₄, on₃ guë'₂ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ ta₁ dsón'₂ a₂quí'₅ a₂qui₂rë₂uɨng₄ lo₄ dsa₂, on₃jua'₅₄ jŋia'₅₄ rë₂uɨng₄ lɨ́in₅ léi₄ jmá'₃ le₃co'₅₄ nɨ₁ŋɨ́₅. 29 Të₂le₃ a₂ca₂tɨ́n₂ bá₄ dsa₂ jmo₃, a₂lɨ́in₅ të₃dsón'₂ dsa₂ judío, a₂lɨ́in₅ ca₂të₂ dsɨ́₅; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂lɨ́n₅ dsa₂ léi₄ a₂rë₂uɨng₄ quió'₅, a₂lë́₅ ca₂të₂ dsɨ́₅ bá₄ dsa₂; ton'₂ a₂gu₂dsí₂ bá₄ a₂jaun₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ lia'₂ con'₂ le₁ton₅ ne₄ Si₂ 'Éi'₃. Dsa₂ i₂lɨ́n₅ le₂në₅ chéin'₅ rë₂ quian'₅₄ Diú₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ quiain'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
* 2:6 'Nio'₂ ja₁ton₅ Salmo 62:12; Proverbios 24:12. 2:24 Isaías 52:5; Ezequiel 36:22.