3
Jaun₂ në́₃, ¿'e₂ ta₁ jmo₅ a₂quen₅ guë́₄ a₂lɨ́n₅ dsa₂ dsa₂ judío? ¿O₃ 'e₂ ta₁ jmo₅ a₂lɨ́n₅ dsa₂ léi₄ a₂rë₂uɨng₄ nɨ₁lo₁₂? 'Lióng₂ bá₄ 'uɨg₅₄ cha₂. Jë₁le₂'uɨg₅₄, ca₂dsia₃ Diú₄ jág₁ dse₃ quió'₅ o₄gú₃ dsa₂ judíos. ¿La₁ 'e₂ bá₄ lé₂ në́₃ në₁jua'₂ chan₂ i₂lɨn₅₄ i₂tsá₃ ca₂rë₃ti'₅₄?* ¿O₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ ján₃ a₂tsá₃ le₃ti'₅₄ Diú₄ jág₁ quió'₅ ia₁ a₂tsá₃ ca₂rë₃ti'₅₄ dsa₂ 'éi₂? ¡Dsón'₂ bá₄ tsá₃ le₂jaun₂! Juɨ₁le₂lei₅₄ bá₄ jniog₄, Diú₄ në́₃ jmo₃ bá₄ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ tí₅ quió'₅, juɨ₁'e₂ guë́₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ tsá₃ tí₅ jág₁ quió'₅; ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂:
ia₁jaun₂ le₃lí'₄ dsa₂ a₂lɨ́ng'₅ i₂dsen₃
juɨ₁lia'₂ jë₁dsia'₂ jág₁,
ia₁jaun₂ bá₄ léng'₂
jë₁ma₂të́₂ rë₁con₂ dsa₂ 'í₁ ja₁cong'₂.
La₁ në₁jua'₂ tí₅ ta₁ dsáu₁ jniog₄ a₂rë₂jniá₂ Diú₄ a₂lɨ́in₅ i₂dsen₃, ¿'e₂ le₃jua'₅₄ jniog₄ në́₃? ¿'An₁ tsá₃ rë₂ qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃ në₁jua'₂ ca₂rë₃'néi₃ 'ë́₂ uɨg₅ ja₁con₂ jniog₄? (A₂lë₁juá'₅ jniá₂ lia'₂ jë₁juá'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄.) ¡Dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂në₅! Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ rë₂ qui₂dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ le₃con₂ 'í₁ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃?
La₁ në₁jua'₂ jág₁ të₂jág₁ quió₃ tí₅ ta₁ ia₁jaun₂ lë́₅ a₂rë₂jniá₂ guë́₄ jág₁ dsau₅ quió'₅ Diú₄ ia₁jaun₂ të₂le₃ dse₃ guë́₄ chéin'₅, ¿'e₂ lë₃ qui₂dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃ a₂rɨn₂ jniá₂ dso₄? ¿Ja₁lɨn₃ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ caun₂ a₂jmo₅₄ a₂'lɨg'₅₄, ia₁jaun₂ jiá₃ a₂dse₃? A₂le₂në₅ bá₄ chi₂'ag₅ i₂lɨn₅₄ 'ag₂₃ jnia'₅₄ a₂jme₂tɨ́n₂ jnia'₅₄ dsa₂. La₁ gue₃ bá₄ uɨg₅ dsa₂ i₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ le₂në₅ 'a₂ con'₂ ca₂tɨ́in₂.
Ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ rë₂cáu'₄ dso₄
¿'E₂ jaun₂ në₃? ¿A₂dse₃ guë́₄ tióng₂ jnia'₅₄ dsa₂ judíos? ¡Dsau₅ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂jaun₂! Ia₁ ma₂të₂tsɨ'₅₄ jág₁, co₂jaun₂ bá₄ dsa₂ judíos con'₂ dsɨ₂nau₂, caun₂ bá₄ juɨ₅ tioin'₅₄ 'uɨg₅₄ dsáu₁. 10 Lë́₅ juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂:
Ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ tsá₃ chan₂
i₂jme₂ti₃ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄,
ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ chan₂;
11 tsá₃ i₂chan₂ jua'₅₄ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅,
'i₁jan₂ tsá₃ chan₂ jua'₅₄ i₂'nio₃ 'na'₂ Diú₄.
12 Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ma₂i₂nio₄ cau₅ juɨ₅ ma₂i₂cóin'₅,
co₂dsia₅ bá₄ ma₂i₃léin₂ juɨ₅ ja₁tsá₃ ta₁ tí₄.
Tsá₃ 'ein₂ chan₂ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂
jua'₅₄ i₂qui₂jmo₅ a₂dse₃,
ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ chan₂.
13 'Uë́'₅ jág₁ 'lɨg'₅₄ le₂'o₅₄
juɨ₁lia'₂ ja₂ dsí₂ 'lɨg'₅₄ a₂'uë́'₅ tau₂ 'ŋio₅ a₂rë₂na₄;
quian'₅₄ le₁tsɨ'₂ jmo₂₃ a₂juɨ₁gain₂.§
Në₂jag₄ bá₄ náu₁ dsɨ₂mɨ'₂ 'a₄ mɨ₂'o₅₄;*
14 Jmá'₃ caun₂ a₂jaun₂ bá₄ juá'₂ dsa₂,
a₂uɨg₅ dsɨ́₅, a₂jme₃dsi'₃ ja₁con₂ rɨin'₅₄;
15 Ma₂në₃ bá₄ i₂ŋɨi₂₃ cán₂ tag₅₄
a₂dsɨ₃jme₁dsiain₂₃ rɨin'₅₄.
16 Léi₄ jë₁ca₂ŋɨi₅ ca₂quiog₂ caun₂ juɨ₅ a₂o₂i₁ dsɨ₅,
ja₁i₃'én₂ 'a₂ lia'₂ chan₂ dsa₂;
17 ia₁ tsá₃ cuɨ́'₅ dsa₂ 'éi₂ juɨ₅ 'ei₅ tei₄;
18 Tsá₃ a₂jaun₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅
jua'₅₄ a₂gain₃ Diú₄.§
19 A₂ne₄ bá₄ jniog₄, ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂tio'₅₄ ne₄ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄, a₂juá'₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ca₂tɨ́n₂ 'Éi'₃ jaun₂, ia₁jaun₂ jmo₃ tei₄ mɨ₂'o₄ ca₂le₃jɨ́n₃, ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ të₃tsɨin'₅₄ rë₂cáin'₄ ne₄ Diú₄. 20 Ia₁ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ jɨ́n₂ Diú₄ a₂tsá₃ dso₄ rë₂cáin'₄ jua'₅₄ a₂jme₃ti₃ a₂juá'₂ 'Éi'₃, ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ 'Éi'₃ quí'₅ ta₁ a₂le₃ne₄ jniog₄ a₂lág₅ dsa₂ cha₂ dsáu₁.
A₂lión₂ dsa₂ të₂le₃ a₂jŋia'₅₄ quian'₅₄ a₂'éin₂ bá₄
21 La₁ në₃ në́₃, ma₂ca₂jme₃jnia₅ bá₄ Diú₄ juɨ₅ a₂tsá₃ ma₃dso₄ rë₂cáu'₄ jniog₄, on₃jua'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ Si₂ 'Éi'₃, juɨ₁'e₂ guë́₃ jáng'₅ jág₁ dsau₅ juɨ₅ jaun₂ a₂juá'₂ ne₄ Si₂ tio'₅₄ 'Éi'₃, quian'₅₄ Si₂ a₂qui₂ca₂jmo₃ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ në́₃. 22 Jáng'₅ jág₁ dsau₅ juɨ₅ dse₃ quió'₅ Diú₄ a₂tsá₃ dso₄ rë₂cán'₄ dsa₂, jŋia'₅₄ lia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Jesucristo; tsá₃ jma₃quén₅ jmo₂₃ ja₁con₂ juɨ₁'ein₂ guë́₃; 23 ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ma₂qui₂ma₂'náu₂ dso₄, jaun₂ uɨ́ng₂ lɨn₃ bá₄ tióin₂ ja₁qui₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅ Diú₄. 24 La₁ Diú₄ në́₃, ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ bá₄ 'ë́₂ jág₁ a₂tsá₃ dso₄ rë₂cáin'₄, on₃jua'₅₄ a₂'nió'₅ quí₃ 'lia'₅₄. A₂lë₁lió₂ bá₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús i₂ca₂quí₃ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂. 25 Ca₂chen'₃ Diú₄ ja₁ŋi'₅₄ ia₁jaun₂ dsian₅ dsáu₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄ a₂ca₂tein₃. A₂lë₁gue₅ bá₄ dsa₂ a₂jaun₂ jmá'₃ të₂le₃ quian'₅₄ a₂'éin₂. Le₂në₅ ca₂rë₃jniá₂ Diú₄ i₂lɨ́n₅ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ rë₂, ia₁ a₂ma₂ca₂jme₃juɨin'₂ dsɨ́₅ a₂ma₂ca₂ŋág₃ bá₄ dsáu₁ dsa₂ a₂jme₁'no₂₃ ma₂lɨ́g'₂. 26 Le₂në₅ ca₂jmo₃ Diú₄ a₂ca₂jme₃jniai₂₃ a₂rë₂ qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃, a₂ca₂jme₃jniai₂₃ a₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ Jesús në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jme₃ti₃.
27 ¿'E₂ bá₄ ca₂lë₃ jaun₂ në́₃ quian'₅₄ a₂jmo₅ dsa₂ táin'₅? Co₂dsia₅ të₂tsɨ'₅₄ cau₅ bá₄ a₂jaun₂. ¿'E₂ 'uɨg₅₄? ¿'An₁ 'uɨg₅₄ a₂jme₃ti₃ dsa₂ 'Éi'₃? Jan₂'ón₄. 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂'én₂ bá₄ dsa₂. 28 Ma₂në₂quiong₅₄ bá₄ jniog₄ 'í₁ jaun₂ në́₃, a₂jɨ́n₂ Diú₄ dsa₂ në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jme₃ti₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂, jaun₂ tsá₃ 'e₂ 'í₁ con₂ guë́₄ jua'₅₄ a₂ca₂jme₃ti₃ o₃ tsá₃ ca₂jme₃ti₃ 'e₂, con'₂ lë́₅ 'Éi'₃.
29 ¿O₃ bá₄ lɨ́n₅ Diú₄ ca₂ne₅₄ jmá'₃ i₂quián₅ dsa₂ judíos? ¿On₁jua'₅₄ i₂quián₅ dsɨ₂nau₂ ján₃? Ján₅. I₂quián₅ 'éi₂ bá₄ ján₃, 30 ia₁ jan₂ tan₅₄ bá₄ Diú₄ chan₂; jaun₂ 'éi₂ bá₄ jág₃ jɨ́n₂ dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ nɨ₁lo₁ në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jme₂ti₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jág₃ jɨ́in₂ dsa₂ i₂tsá₃ rë₂uɨng₄ nɨ₁lo₁ në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jme₃ti₃, o₄quió'₄ a₂'éin₂. 31 ¿'E₂ jua'₂ jniog₄ jaun₂ në́₃? ¿A₂tsá₃ ta₁ tí₄ 'Éi'₃ ia₁ a₂'éin₂ jniog₄? ¡Dsón'₂ tsá₃ le₂jaun₂! 'Nió'₄ të₂le₃ cuë₂ bá₄ jniog₄ bí₂ a₂quen₅ 'Éi'₃.
* 3:3 o₃, “i₂tsá₃ ca₂rë₃'én₂.” 3:4 Salmo 51:4. 3:12 Salmo 14:1-3; 53:1-3; Eclesiastés 7:20. § 3:13 Salmo 5:9. * 3:13 Salmo 140:3. 3:14 Salmo 10:7. 3:17 Isaías 59:7-8. § 3:18 Salmo 36:1.