5
Lé₂ le₃chong₂ jniog₄ 'ei₅ tei₄ quian'₅₄ Diú₄
Le₂në₅ jaun₂, ia₁ a₂ma₂'ë́₂ Diú₄ jág₁ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rë₂cáu'₄ jniog₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂, ma₂chong₂ jniog₄ 'ei₅ tei₄ quiain'₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂. Ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo 'éi₂ bá₄ ma₂i₁to'₅₄ jniog₄ ja₁jme₂gu'₅₄ Diú₄ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅, të₂le₃ ia₁ a₂'éin₂. Ja₁dse₃ në₅ në́₃, tióng₂ jniog₄ tiá₂ 'io'₂ jein₂, ia₁ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ a₂dsón'₂ jme₁quian'₅₄ Diú₄ jë₄ co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅. On₃ rë'₂ jua'₅₄ jmá'₃ a₂në₅; jmo₂ jniog₄ 'io'₂ ne₄ o₂i₁ dsɨ₅ a₂qui₂dsɨ₂ŋág₂; ia₁ ne₄ jniog₄, quian'₅₄ o₂i₁ dsɨ₅ bá₄ qui₂rë₂juɨn'₂ dsɨ₅ jniog₄. A₂juɨn'₂ dsɨ₅ jniog₄ jaun₂, jmo₅ a₂chei'₂ rë₂ jniog₄ 'a₂ lia'₂ lág₅; a₂tióng₂ jniog₄ rë₂ jaun₂ në́₃, jmo₅ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ jmɨg₄ a₂le₃ti₃. Jmɨg₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ jaun₂, tsá₃ lé₂ le₃jmo₃ jua'₅₄ jéin₂ jniog₄ o₂guí'₃, ia₁ 'ŋiog₅ Diú₄ ma₂ca₂jme₃cain'₂ jme₂dsí₂ quián₂ jniog₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nio₃ jniog₄, të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ma₂cuɨin₃.
Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁lág₄ jniog₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'uan₅₄ i₂tsá₃ cha₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ lion₄ guio₅₄, la₁ jme₁ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂ca₂tióng₃ Diú₄, jaun₂ ca₂jon₃ bá₄ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅ o₄quió'₄ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅. A₂quian₅ ta₁ lɨn₃ bá₄ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jan₂ dsa₂ lé₂ le₃guein₃ 'mú₃ o₄quió'₄ jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨin'₅₄, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ o₄quió'₄ jan₂ dsa₂ i₂jmo₅ rë₂; 'an₁ mei'₂ tsá₃ chan₂ jan₂ i₂lé₂ le₃tiá₂ dsɨ́₅ guen₃ 'mú₃ o₄quió'₄ jan₂ dsa₂ i₂dse₃ dsɨ́₅ dsón'₂. La₁ ma₂ca₂cuë₃ bá₄ Diú₄ léi₄ a₂dsón'₂ 'nio₃ jniog₄, ia₁ a₂ca₂jon₃ Cristo 'uɨg₅₄ quián₂, lia'₂ con'₂ jme₁lág₄ guë́₄ dsa₂ cha₂ dsáu₁. A₂jaun₂ në́₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂'ë́₂ Diú₄ jág₁ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₄ Cristo a₂ca₂tang₂, a₂tsá₃ ma₂dso₄ rag₂, jaun₂ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ lió₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ a₂gau₂ a₂'ne₂ Diú₄ a₂jiá₃ jë₁ca₂tó'₂. 10 Ia₁ chi₂jua'₂ ma₂ca₂'ág₂ Diú₄ caun₂ jág₁ quian'₅₄ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'mú₃ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ Ja₁ŋi'₅₄ lia'₂ con'₂ jme₁lág₄ guë́₄ jniog₄ dsa₂ i₂'ŋia₅₄ 'éi₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ lió₂ jniog₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂chain₂, në₃ lia'₂ ma₂'ei₅ caun₂ jág₁ quiain'₅₄. 11 Ia₁ on₃ guë'₂ jua'₅₄ jmá'₃ a₂në₅, ia₁ chong₂ jniog₄ jme₁'ŋió₄ dsɨ₅ ján₃ le₃quió'₅ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo bá₄ ca₂dsi₃náu₅ jniog₄ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄.
Adán quian'₅₄ Cristo
12 Le₂në₅ jaun₂, juɨ₁lia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ dsa₂ ca₂rë₃chá₃ dsáu₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 'uɨg₅₄ në₅ bá₄ ca₂já₃ 'mú₃, le₂në₅ bá₄ ján₃ ca₂ŋag₅ 'mú₃ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ca₂'náu₂ dso₄. 13 Le₂jŋiá₅, lia'₂ con'₂ tsá₃ 'Éi'₃ jme₁ma₂ron₅, ma₂qui₂'no₅ bá₄ dsa₂ dso₄ mɨ₂güɨ́g₃, la₁ tsá₃ lé₂ le₃jióg'₂ 'í₁ 'e₂ a₂rɨn₂ dsa₂ ja₁tsá₃ 'éi'₃ cha₂. 14 La₁ ca₂le₃ jme₁chan₂ Adán, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂jme₁chan₂ Moisés, ca₂'io₃ 'mú₃ juɨ₅bí₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ i₂qui₂ca₂'náu₂ dso₄, o₁jŋia'₅₄ dsáu₁ dsa₂ jaun₂ on₃jua'₅₄ a₂ca₂i₃juɨn₅₄ dsa₂ caun₂ 'éi'₃ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ Adán; jme₁lɨ́n₄ Adán co₂'nió'₄ caun₂ nió'₄ quió'₅ i₂jiá₃ chi₁quɨ́n₃.
15 La₁ dsáu₁ Adán në́₃, tsá₃ lé₂ le₃quɨn₃ quian'₅₄ a₂lë₁cuë₅ Diú₄ jniog₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ o₄quió'₄ dsáu₁ jan₂ dsa₂, juɨn₅ i₂ca₂dsan₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ a₂lió₂ a₂lë₁ma₂cuë́'₃ co₂ŋɨ́₂ dsa₂ juɨn₅ të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ tan₅₄ dsa₂ i₂'ua₁ dsɨ́₅. Dsa₂ 'éi₂ lɨ́n₅ Jesucristo. 16 Dso₄ a₂ca₂'náu₂ jan₂ dsa₂ tsá₃ lé₂ le₃quɨn₃ quian'₅₄ a₂lió₂ Diú₄ a₂cuë₂₃ jniog₄; ia₁ jme₁ca₂cáun₂ Diú₄ 'í₁ dso₄ a₂ca₂rë₃cán'₂ jan₂ dsa₂, jaun₂ ca₂já₃ juɨ₅ a₂ca₂qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; la₁ juɨ₁lia'₂ a₂lión₂ dsa₂ në́₃, a₂lë₁'ë́₂ Diú₄ co₂ŋɨ́₂ bá₄ jág₁ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨn₂ dsa₂, juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ qui₂ma₂'náu₂ 'lióng₂ dso₄. 17 Chi₂jua'₂ ca₂'io₃ bí₂ 'mú₃ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ o₄quió'₄ dsáu₁ jan₂ dsa₂, të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ 'ŋio₅ tson₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ ja₁con₂ dsa₂ i₂guéin'₂ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨin₂, a₂'io₂₃ bí₂ a₂le₃chain₂ dse₃ të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ dsa₂, i₂lɨ́n₅ Jesucristo.
18 Jaun₂ lë₃, juɨ₁lia'₂ dsáu₁ Adán ca₂chein'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨ₅ ja₁'ë́₃ Diú₄ uɨg₅, le₂në₅ bá₄ ján₃, ta₁ a₂quí'₅ a₂dse₃ a₂ca₂jmo₃ Jesucristo ca₂cain₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨ₅ ja₁lé₂ le₃chain₂ dse₃, ja₁guéi'₂ Diú₄ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨin₂. 19 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, ia₁ juɨ₁lia'₂ tsá₃ gau₂ ca₂nág₂ jan₂ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ juɨn₅ i₂ca₂rë₃chá₃ dsáu₁, ján₃ bá₄ le₂në₅, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂nág₂ gau₂ jan₂ tan₅₄ dsa₂, jaun₂ juɨn₅ i₂guén'₂ Diú₄ në₂jag₄ bá₄ i₂ca₂jme₃ti₃.
20 Ca₂të₁ron₅₄ 'Éi'₃ ia₁jaun₂ dsɨ₃juɨn₅₄ guë́₄ dso₄; la₁ ja₁'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ca₂i₁juɨn₅₄ dso₄, jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ca₂jmo₃ Diú₄ ca₂i₃tsón₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅. 21 Jaun₂ le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ ca₂tɨ́n₂ bí₂ dso₄ juɨ₅ a₂quian₅ 'mú₃, le₂në₅ bá₄ ján₃ ca₂'io₃ bí₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ a₂jág₂ jniog₄ në₂jag₄ bá₄ dsa₂ i₂ca₂jme₃ti₃, a₂cuë₃ a₂le₃chong₂ jniog₄ dse₃ co₂tan₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄.