6
Ma₂dsau₃ të₂le₃ quió'₅ dsáu₁, la₁ chong₂ le₃quió'₅ Cristo
¿'E₂ jua'₅₄ jniog₄ jaun₂ në́₃? ¿A₁caun₂ dse₃ 'nióg₁ bá₄ jniog₄ dso₄ ia₁jaun₂ caun₂ dsɨ₃tsón₃ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ quian'₅₄ jniog₄? ¡Dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂në₅! Ia₁ ma₂ca₂dsau₃ bá₄ jniog₄ le₃quió'₅ dsáu₁; ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ jaun₂ në́₃ jua'₅₄ a₂caun₂ chong₂ jniog₄ le₃quió'₅ dsáu₁? ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂tió'₄ jniog₄ jmɨg₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús, ca₂tió'₄ jniog₄ 'mú₃ quió'₅? Ia₁ jme₁ca₂tió'₄ jniog₄ jmɨg₂, co₂'nió'₄ bá₄ ja₁jaun₂ ca₂'o₃ jniog₄ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂dsau₃, ia₁jaun₂ jein'₅₄ táng₃ a₂le₃chong₂ caun₂ jme₂dsí₂ 'mɨ́₂, juɨ₁lia'₂ ca₂jen'₅₄ Cristo a₂jme₁rë₂join₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ Jmei₂.
Ia₁ chi₂jua'₂ ca₂jme₁quiain'₅₄ jniog₄ ne₄ 'mú₃ quió'₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tion₅₄ bá₄ jme₁quiain'₅₄ jë₁ma₂ca₂jein'₅₄ jniog₄ juɨ₁lia'₂ ca₂jen'₅₄ 'éi₂. Ne₄ bá₄ jniog₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁lág₄ le₂jŋiá₅, ne₄ cróg₄ bá₄ ca₂ŋó₃ a₂jaun₂ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo, ia₁jaun₂ dsɨ₃'én₂ juɨ₅bí₂ a₂'io₅ dsáu₁ ne₄ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃lë́₅ jua'₅₄ a₂qui₂rë₂'ŋei'₅₄ guë́₄ a₂chong₂ qui₂jme₂tí₁ ta₁ ne₄ dsáu₁, në₂jag₄ bá₄ ne₄ jan₂ juɨg₅₄ jniog₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂jon₅, tsá₃ ma₂'e₂ rë₂'ŋei'₅₄, ma₂lóin₂ bá₄ ne₄ dsáu₁. Chi₂jua'₂ ma₂ca₂dsau₃ jniog₄ quian'₅₄ Cristo, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'éin₂ a₂le₃chong₂ quian'₅₄ 'éi₂, ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄, con'₂ jme₁ca₂jen'₅₄ Cristo ne₄ 'mú₃, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃lé₂ le₃jóin₂; tsá₃ ma₂'e₂ juɨ₅bí₂ 'io₅ 'mú₃ ne₄ quió'₅ 'éi₂. 10 Ia₁ jme₁ca₂jon₃ Cristo, co₂ráun₂ bá₄ ca₂join₃ 'uɨg₅₄ dsáu₁ dsa₂; la₁ në₃ lia'₂ ma₂chain₂, chain₂ le₃quió'₅ Diú₄. 11 Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, jmo₄ bá₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂ma₂dsang'₃ të₂le₃ quió'₅ dso₄, la₁ chan'₂ bá₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús.
12 A₂jaun₂ në́₃, 'a₃ cuë₂ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂'io₃ guë́₄ juɨ₅bí₂ dsáu₁ ne₄ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂ a₂siá'₃, a₂qui₂chi₃quióng₂ jmɨg₄ a₂jme₁ti'₄ 'nia'₂ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ́₅. 13 'A₃ qui₁jɨn'₅₄ 'nia'₂ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ'₁ jua'₅₄ a₂'no₃ guë́₄ dso₄, co₂'nió'₄ a₂jmó'₂ ta₁ a₂jmo₃ a₂'lɨg'₅₄. Të₂le₃ ne₄ Diú₄ bá₄ jɨn'₅₄ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ dsa₂ i₂ma₂dsan₃, i₂ma₂jen'₅₄ táng₃. Jang'₅₄ 'nia'₂ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ'₁ le₃ja₁con₂ Diú₄, co₂'nió'₄ a₂jmó'₂ ta₁ a₂jmo₃ jmá'₃ a₂dse₃. 14 Ia₁ tsá₃ 'io₃ guë́₄ bí₂ dsáu₁ ne₄ quián'₂ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ jan₂ juɨg₅₄ 'nia'₂, ia₁ tsá₃ o₄gú₃ 'Éi'₃ tion'₅₄ 'nia'₂; të₂le₃ o₄gú₃ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ bá₄ tion'₅₄ 'nia'₂.
15 ¿'E₂ bá₄ jaun₂ në́₃? ¿A₁caun₂ 'nióg₁ dso₄ bá₄ ia₁ tsá₃ o₄gú₃ 'Éi'₃ tio'₅₄ jniog₄, ia₁ ja₁'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ bá₄ tióng₂? ¡Dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂në₅! 16 ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂, në₁jua'₂ ca₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ o₄gú₃ jan₂ juɨg₅₄ a₂jme₁ti'₄ ta₁ ne₅₄, ma₂lɨ́ng'₅ jan₂ i₂ma₂chi₁'ŋe'₅₄ i₂quián₅ dsa₂ 'éi₂? Ján₃ bá₄ le₂jaun₂, në₁jua'₂ ca₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ ne₄ dsáu₁, dsáu₁ jaun₂ i₂ma₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ 'nia'₂, jiog₅ juɨ₅ 'mú₃; o₃ në₁jua'₂ ca₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ ne₄ a₂nág'₁ gau₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, a₂jaun₂ bá₄ i₂ma₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ 'nia'₂, jiog₅ juɨ₅ co₂dsau₅. 17 Juɨ₁'e₂ guë́₃ jme₁rë₂qui₂rë₂'ŋe'₂ 'nia'₂ le₂jŋiá₅ ne₄ dsáu₁, la₁ rë₂në́₃ në́₃, ti₁'mag'₄ Diú₄, ma₂nei'₂ bá₄ 'nia'₂ gau₂ ca₂le₃jë́₃ jme₂dsí₂ quiáng'₂ jág₁ quen₅ a₂ma₂rë₂jɨn'₅₄ 'nia'₂, a₂jme₂tɨ́ng'₂. 18 Jaun₂ në́₃ ma₂lón'₂ 'nia'₂ o₄gú₃ dsáu₁, ma₂tion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ o₄gú₃ juɨ₅ co₂dsau₅. 19 (Juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ dsia₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁ dsón'₂ bá₄ quian₅ ta₁ le₃ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ dse₃ ia₁ të₂le₃ a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.) Ia₁ le₂jaun₂ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ qui₂ca₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ'₁ juɨ₅ ja₁tsá₃ nág'₂ gau₂, ja₁ca₂jme₁ti'₄ 'nia'₂ ta₁ ne₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄, le₂në₅ bá₄ guë'₂ jang'₅₄ táng₃ 'nia'₂ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ'₁ ja₁jme₁ti'₄ ta₁ ne₄ juɨ₅ jŋió₅ ja₁caun₂ le₃dsen'₃ 'nia'₂.
20 Lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́ng'₄ guë́₄ dsa₂ i₂qui₂rë₂'ŋe'₅₄ le₃quió'₅ dsáu₁, tsá₃ jme₁rë₂'ŋeg'₅₄ jua'₅₄ a₂jme₂ti'₄ guë́₄ 'nia'₂ ta₁ ne₄ juɨ₅ co₂dsau₅. 21 La₁ ¿'e₂ bá₄ a₂dse₃ ca₂lɨn'₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂, a₂caun₂ lë₁o₂guí'₃ quián'₂ 'nia'₂ rë₂në́₃? Ia₁ jmá'₃ lia'₂ ca₂ne₅₄ a₂dsióg₄ ne₄ juɨ₅ 'mú₃ bá₄ a₂jaun₂. 22 La₁ rë₂në́₃ në́₃, ma₂lón'₂ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁jme₁qui₂rë₂'ŋe'₅₄ 'nia'₂ 'nau'₂ dso₄, ma₂i₂ton'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁jme₁ti'₄ ta₁ ne₄ Diú₄, jaun₂ lén'₂ 'nia'₂ juɨ₅ jŋió₅ ja₁caun₂ le₃dsen'₃ 'nia'₂, juɨ₅ ja₁dsióg₄ a₂le₃chan'₂ 'nia'₂ dse₃ co₂tan₅₄. 23 Ia₁ jŋia'₅₄ lia'₂ 'mú₃ bá₄ lí'₂ dsa₂ co₂'nió'₄ 'lia'₅₄ dsáu₁, la₁ a₂lë₁cuë₅ bá₄ Diú₄ a₂le₃chan₂ dsa₂ dse₃ co₂tan₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús i₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄.