7
Caun₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ a₂jau'₂ juɨ₁lia'₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂rë₂jen'₂ gu₂
Rɨn'₅₄ jniog₄, 'nia'₂ dsa₂ i₂cuɨ́'₅ 'a₂ lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂ 'Éi'₃, ¿tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂'io₅ bí₂ 'Éi'₃ ja₁con₂ jan₂ dsa₂ jmá'₃ të₁lia'₂ chain₂? Juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂chan₂ dsɨ₂i₂gu₂, co₂'nió'₄ a₂chi₁'ŋei'₅₄ bá₄ quiain'₅₄ dsɨ₂i₂gu₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ne₄ Si₂ 'Éi'₃, të₁lia'₂ chan₂ dsa₂ ŋe'₂. La₁ në₁jua'₂ ca₂jon₃ dsɨ₂i₂gu₂ në́₃, ca₂tsɨn'₂ bá₄ dsa₂ mɨ́₂ 'éi₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi'₃ a₂jme₁le₁quian₅ quió'₅ quiain'₅₄ dsɨ₂i₂gu₂. Në₁jua'₂ ca₂guá₂ 'io₅₄ quiain'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ sián'₂ të₃ chan₂ dsɨ₂i₂gu₂, dso₄ bá₄ 'no₂₃; la₁ në₁jua'₂ ca₂jon₃ dsɨ₂i₂gu₂ në́₃, ca₂tsɨn'₂ bá₄ 'io₅₄ të₂le₃ quió'₅ 'éi'₃, ma₂lé₂ bá₄ jéin'₂ táng₃ gu₂ quiain'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ sián'₂, tsá₃ ma₃dso₄ 'no₂₃.
Le₂në₅ bá₄ ján₃, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, ma₂dsan'₃ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'Éi'₃ të₂le₃ quian'₅₄ ŋɨ₄ Cristo, ia₁jaun₂ téng'₄ ja₁con₂ i₂sián'₂: ja₁con₂ 'éi₂ i₂ca₂jen'₅₄ táng₃ ne₄ 'mú₃. Le₂në₅ ca₂lë₃ ia₁jaun₂ le₃chong₂ jniog₄ téi₅ ta₁ ne₄ Diú₄. Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁chong₂ jniog₄ lia'₂ jme₁jiog₅ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄, ta₁ jaun₂ ca₂quí'₃ 'Éi'₃ a₂ca₂ŋei₃ juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄ a₂ca₂lë₃ dsɨ₅ jmó₁ a₂'lɨg'₅₄, ca₂quí'₃ ta₁ a₂ca₂i₁jo₅₄ ne₄ 'mú₃. La₁ rë₂në́₃ në́₃, ma₂dsau₃ le₃quió'₅ Si₂ 'Éi'₃ a₂jme₁jiog₅ jme₁le₁'ŋei'₅₄, a₂jme₁ti₁ ne₄ Diú₄ juɨ₅ 'mɨ́₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ quiáin₅. Jaun₂ tsá₃ ma₃tio'₅₄ jniog₄ le₁'ŋei'₅₄ ne₄ 'Éi'₃ a₂chi₁ton₅ ne₄ si₂.
Dso₄ a₂'i₄ ja₁con₂ jniá₂
¿'E₂ jua'₅₄ jniog₄ jaun₂ në́₃? ¿A₂lë́₅ dso₄ bá₄ 'Éi'₃ jaun₂? ¡Dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂jaun₂! La₁ jniá₂ në́₃ tsá₃ ca₂rë₃guion₅₄ 'e₂ jaun₂ dsáu₅, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ 'Éi'₃ ron₅. Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, tsá₃ 'e₂ ca₂rë₃guion₅₄, juɨ₁lia'₂ a₂'ɨ́n₅ dsɨ₃ a₂cha₂ quió'₅ i₂sián'₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ a₂juá'₂ 'Éi'₃ ne₄ Si₂: “Tsá₃ lë₁jmo₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ a₂quió'₅ dsa₂ sián'₂.”*
La₁ dsáu₁ në́₃ ca₂jme₃'ŋiói'₃ bá₄ jág₁ në₅; 'ŋiog₅ bá₄ 'Éi'₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ ca₂ŋei₃ të₂dsɨ₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ₃ a₂cha₂ quió'₅ i₂sián'₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ ja₁tsá₃ 'Éi'₃ ron₅, tsá₃ léi₄ jniá₂ a₂cha₂ dsáu₅. Ján₃ bá₄ jme₁chang₂ caun₂ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ tsá₃ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés ma₂ca₂tɨ́ng₂. La₁ jme₁ca₂já₃ 'Éi'₃, co₂'nió'₄ a₂ca₂jen'₅₄ bá₄ táng₃ dsáu₁; jniá₂ guë'₂, co₂'nió'₄ a₂ca₂jong₃. 10 Le₂në₅ bá₄ ca₂lë₃ quian'₅₄ 'ŋiog₅ 'Éi'₃ jaun₂; 'nió'₄ a₂jme₁cuë₃ bí₂ a₂le₃chan₂ jniá₂, të₂le₃ ca₂jiog₃ juɨ₅ 'mú₃ bá₄ a₂jaun₂. 11 Ia₁ dsáu₁ në́₃, ca₂jme₃'ŋiói'₃ bá₄ ne₄ 'Éi'₃ ja₁con₂ jniá₂, ca₂jme₃gau₂₃. Jaun₂ quian'₅₄ 'ŋiog₅ bá₄ 'Éi'₃, ca₂cuë₃ 'mú₃.
12 Jaun₂ në́₃, a₂jŋió₅ bá₄ Si₂ 'Éi'₃; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ tio'₅₄, a₂jŋió₅, con₂ 'í₁ con'₂ dsi₂ten₅₄, a₂dse₃ lɨn₃ bá₄ a₂jaun₂. 13 ¿'E₂ bá₄ jaun₂ në́₃? ¿Juɨ₁lia'₂ a₂dse₃ jaun₂ ca₂lë₃ 'mú₃ ja₁con₂ jniá₂? ¡Dsón'₂ on₃jua'₅₄ jaun₂! 'Uɨg₅₄ dsáu₅ bá₄ jniá₂ jaun₂, ca₂jiog₃ juɨ₅ 'mú₃, le₂në₅ ca₂cuë₃ léi₄ a₂lë́₅ dso₄ a₂jaun₂ a₂jme₁jmo₅ jniá₂; ca₂jmo₃ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃, jaun₂ le₂në₅ ca₂jme₃jnia₅ 'Éi'₃ 'e₂ a₂lë́₅ a₂juɨ₁si 'lɨg'₅₄ a₂lë́₅ dsáu₁.
14 Ne₄ bá₄ jniog₄ jaun₂ a₂lë́₅ a₂gu₂dsí₂ bá₄ 'Éi'₃, la₁ dsa₂ nɨ₁ŋɨ́₅ bá₄ jniá₂; co₂'nió'₄ a₂rë₂'nɨ₅₄ bá₄ jniá₂ ne₄ dso₄. 15 Ia₁ tsá₃ ŋɨ́'₂ dsɨ₃ 'e₂ lë₃ jmo₂₃ 'e₂ jmo₂₃, ia₁ tsá₃ lé₂ jmo₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ₃ jmo₅₄, ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂'io₄ jniá₂ a₂tsá₃ 'nio₃ jmo₅₄, a₂jaun₂ dé₄ dsón'₂ jmo₂₃. 16 Ia₁ chi₂jua'₂ jmo₅ jniá₂ a₂tsá₃ të₅ dsɨ₃ jmo₅₄, jaun₂ jmo₅ jniá₂ dsɨ₃ a₂dse₃ bá₄ 'Éi'₃. 17 Le₂në₅ bá₄ jaun₂, on₃jua'₅₄ jniá₂ 'ŋió₃ 'no₂₃ dso₄; dsáu₅ jniá₂ a₂'i₄ të₂dsɨ₃ bá₄, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅. 18 Ia₁ guion₄ jniá₂, 'i₁caun₂ a₂dse₃ tsá₃ cha₂ të₂dsɨ₃ jniá₂, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lɨ́ng₅ dsa₂ nɨ₁ŋɨ́₅, ia₁ 'ɨ́n₅ bá₄ dsɨ₃ jmo₅₄ a₂dse₃, la₁ tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₅₄. 19 Tsá₃ qui₂jmo₅ jniá₂ a₂dse₃ a₂'nio₃ jmo₅₄; caun₂ jmo₅ bá₄ jniá₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂tsá₃ 'nio₃ jmo₅₄. 20 Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ jmo₅ jniá₂ a₂tsá₃ të₅ dsɨ₃ jmo₅₄, on₃jua'₅₄ jniá₂ 'ŋió₃ jmo₂₃ a₂jaun₂; dsáu₅ jniá₂ a₂'i₄ të₂dsɨ₃ bá₄, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅.
21 Jaun₂ ma₂ca₂rë₃léi₄, cha₂ caun₂ 'éi'₃: jë₁ma₂të́₂ rë₁'nio₃ jmo₅₄ a₂dse₃, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂'lɨg'₅₄ bá₄ cha₂ ja₁cong₂. 22 Né'₃ jme₂dsí₂ quió₃, të₅ bá₄ dsɨ₃ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄; 23 la₁ jág₅ jniá₂ ja₁con₂ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ₃, cha₂ caun₂ 'éi'₃ siá'₂ a₂jmo₅ 'nei₂ quian'₅₄ 'éi'₃ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsi₃, a₂të₂ chi₁'ŋeg'₁ ne₄ 'éi'₃ quió'₅ dso₄ a₂jmo₅ ta₁ ja₁con₂ a₂tén₅ nɨ₁ŋɨ₃.
24 ¡'E₂ guë́₄ juɨ́g₂ jniá₂! ¿'Ein₂ bá₄ jiá₃ lió₂ ne₄ nɨ₁ŋɨ₃ a₂jiog₅ 'mú₃ la₂? 25 Ti₁'mag'₄ Diú₄, cha₂ bá₄ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ lé₂ të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄.
Jaun₂ në́₃, 'ŋió₃ bá₄ jniá₂ quian'₅₄ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsi₃, jme₂tí₁ ta₁ ne₄ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄, la₁ lia'₂ con'₂ lɨ́ng₅ dsa₂ nɨ₁ŋɨ́₅, jme₁tí₁ jniá₂ ne₄ 'éi'₃ quió'₅ dso₄.
* 7:7 Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21.