8
'A₂ lia'₂ chan₂ dsa₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄
Në₃ në́₃ jaun₂, tsá₃ ma₂'e₂ uɨg₅ 'ë́₂ Diú₄ ne₄ quió'₅ dsa₂ i₂ma₂'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Cristo Jesús.* Ia₁ bí₂ a₂'io₅ 'éi'₃ quió'₅ Jme₂dsí₂ ma₂cuë₅ jmɨg₄ a₂chan₂ jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús, ia₁ ma₂ca₂lió₂ jniá₂ ne₄ 'éi'₃ quió'₅ dso₄, quió'₅ 'mú₃ në́₃. Ia₁ ma₂ca₂jmo₃ Diú₄ a₂tsá₃ ca₂quɨ'₅₄ jmɨg₄ Si₂ 'Éi'₃ jmo₃ ia₁ ca₂'uán₂ bá₄ 'Éi'₃ 'uɨg₅₄ dsáu₁ dsa₂ nɨ₁ŋɨ́₅: ca₂chein₃ ja₁ŋi'₅₄ 'ŋiog₅ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂; ca₂jmo₃ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ dsa₂ chi₁dsáin₃ lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂'no₅ dso₄, jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂'ë́₂ uɨg₅ ne₄ dso₄, ia₁ a₂lɨ́in₅ dsa₂ chi₁dsáin₃. Le₂në₅ ca₂jmo₃ ia₁jaun₂ le₃ti₃ 'Éi'₃ a₂con₂ 'í₁ con'₂ dsɨ₂ten₅₄, ja₁con₂ jniog₄, i₂i₂nio₄, on₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, i₂i₂nio₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ bá₄.
Ia₁ dsa₂ i₂chan₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ nɨ₁ŋɨ₁ qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ juɨ₅ quió'₅ nɨ₁ŋɨ́₅, la₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂chan₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ a₂quió'₅ jme₂dsí₂ bá₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ juɨ₅ quió'₅ nɨ₁ŋɨ́₅, a₂lë́₅ 'mú₃ bá₄ jaun₂; la₁ juɨ₁lia'₂ a₂qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂le₃chan₂ dsa₂ dse₃, a₂'ag₃ tei₄ dsɨ́₅ dsa₂ në́₃. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ juɨ₅ quió'₅ nɨ₁ŋɨ́₅, i₂'ŋia₅₄ Diú₄ bá₄ i₂le₂'éi₂, ia₁ tsá₃ 'nio₃, on₃ guë'₂ lé₂ jme₃ti₃ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄, juɨ₁lia'₂ i₂i₂nio₄ lia'₂ con'₂ jiog₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, tsá₃ lé₂ le₃jmo₃ a₂të₅ dsɨ́₅ Diú₄.
La₁ juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ në́₃, tsá₃ ma₃i₂nio'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ jiog₅ nɨ₁ŋɨ́₅, ia₁ ma₂quian'₅₄ bá₄ 'nia'₂ Jme₂dsí₂, në₁jua'₂ guá₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ të₂'au'₂ 'nia'₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'en₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Cristo të₂dsɨ́₅, tsá₃ lɨ́in₅ i₂quián₅ 'éi₂. 10 La₁ në₁jua'₂ 'en₅₄ Cristo të₂'au'₂ 'nia'₂, jaun₂ chan₂ bá₄ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂jɨ́n₂ Diú₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂jme₂tí'₂ 'nia'₂, o₁jŋia'₅₄ 'io₅ 'mú₃ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂ o₄quió'₄ dso₄. 11 Chi₂jua'₂ chan₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ i₂ca₂jme₃jen'₅₄ Cristo Jesús ne₄ 'mú₃, 'ŋiog₅ bá₄ 'éi₂ cuë₃ jme₂dsí₂ 'mɨ́₂ ne₄ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ 'mú₃, të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂guá₅ të₂'au'₂ 'nia'₂.
12 Le₂në₅ bá₄ jaun₂, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, cha₂ a₂ca₂tág₂ jniog₄ jmó₁, la₁ on₃jua'₅₄ rë'₂ ne₄ nɨ₁ŋɨ́₅ jua'₅₄ a₂'nió'₅ le₃chong₂ jniog₄ 'io₄ táng₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁. 13 Ia₁ në₁jua'₂ chan'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ mɨ₅ nɨ₁ŋɨ'₁, dsián'₃ bá₄ 'nia'₂; la₁ në₁jua'₂ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂, jŋɨ́'₅ 'nia'₂ a₂jmo₅ nɨ₁ŋɨ'₁, jaun₂ le₃chan'₂ bá₄ 'nia'₂.
14 Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂i₂nio₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, lɨ́in₅ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. 15 Ia₁ Jme₂dsí₂ i₂ma₂guen'₅₄ 'nia'₂ on₃jua'₅₄ i₂lɨ́n₅ jme₂dsí₂ i₂qui₃'nei'₂ táng₃ jua'₅₄ a₂jmo₃ a₂le₃gan'₃ táng₃ 'nia'₂. Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄ i₂ma₂guen'₅₄ 'nia'₂ i₂jmo₃ a₂lén'₂ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. Jme₁jua'₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂: “¡Abba! ¡Tia₅₄ quiáng₃!”, 16 jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ në₅ jme₂quiain'₅₄ jme₂dsí₂ quián₂ jniog₄, jáng'₅ jág₁ dsau₅ juá'₂ a₂ma₂lág₅ jniog₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. 17 Jaun₂ chi₂jua'₂ lág₅ jniog₄ ja₁ŋi'₅₄, ján₃ bá₄ ca₂tág₂ jniog₄ guéi₁ a₂dse₃ a₂ma₂lë́₅ jág₁ cuë₃ Diú₄ a₂cuë́'₃ chi'₂-guein₂ quiáin₅; guéi₁ jniog₄ a₂në₅ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo, chi₂jua'₂ quein'₅₄ jniog₄ quian'₅₄ jmɨ₁uɨg₅ quió'₅ ia₁jaun₂ quein'₅₄ jniog₄ cang₂ jë₄ co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅.
18 Ia₁ lɨ́n₂ jniá₂ on₃jua'₅₄ cha₂ 'e₂ uɨg₅ a₂ŋag₄ jniog₄ rë₂në́₃ on₃jua'₅₄ a₂quɨn₃ quian'₅₄ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅ a₂jiá₃ a₂le₃jniá₂ ja₁con₂ jniog₄. 19 Ia₁ ma₂chi₁jŋia₅ chi₁quian₅₄ jmɨg₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmo₃ Diú₄, a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jmɨg₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁le₃jniá₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. 20 Ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmo₃ Diú₄ në́₃ ma₂qui₂le₁'ŋei'₅₄ ne₄ juɨ₅ ja₁tsá₃ ta₁ tí₄, on₃jua'₅₄ ia₁ a₂ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ guioin₅₄, ia₁ le₂jaun₂ 'éi'₃ ca₂jmo₃ Diú₄ 'ŋiog₅ bá₄. A₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, 21 jmɨg₄ a₂lió₂ Diú₄ a₂qui₂chi₁'ŋei'₅₄ ne₄ juɨ₅ a₂siá'₃ quió'₅, ia₁jaun₂ jme₃quiain'₅₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄ jë₄ co₂tág₅ co₂'né'₅ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂qui₂ca₂lón₂. 22 Ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄, ca₂lia'₂ jŋió₄ jmɨg₄ në₃, ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmo₃ Diú₄, qui₂'ŋióg₂ qui₂'ŋia₂₃ co₂lë₅ chain₂ uɨg₅. 23 On₃jua'₅₄ jmá'₃ a₂jaun₂; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniog₄ në́₃, i₂'io₅ a₂le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂ráu₃ quió'₅ Jme₂dsí₂, qui₂'ŋióg₅ qui₂'ŋia₂ të₂dsɨ₅ jniog₄ të₁lia'₂ chi₁jŋia₁ a₂'ɨ́n₅ dsɨ₅ jmɨg₄ jaun₂, a₂jme₃jnia₅ a₂lág₅ jniog₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄, jmɨg₄ a₂lióin₂ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄ la₂. 24 Ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨg₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ në₅ bá₄ ca₂lió₂; la₁ në₁jua'₂ ma₂jág₅ dsa₂ a₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅, on₃jua'₅₄ ma₃le₃'ɨ́n₂ dsɨ́₅ dsa₂ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂jág₅, tsá₃ ma₃tion₅₄ 'nió'₅ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅. 25 La₁ në₁jua'₂ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ caun₂ a₂tsá₃ ma₂ne₅₄, juɨn'₂ bá₄ dsɨ₅ jŋia₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅.
26 Ján₃ bá₄ le₂në₅ jme₂'o₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ a₂'uan₅₄ dsɨ₅ jniog₄. Ia₁ tsá₃ tag₂ chi₂len'₄ Diú₄ 'a₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, la₁ 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ në́₃ mɨ₂₃ ne₄ Diú₄ o₄quián₂ jniog₄, ca₂le₃jë́₃ qui₂'ŋióg₂ qui₂'ŋia₃ on₃jua'₅₄ a₂lé₂ le₃'ŋióg₃ jniog₄ quian'₅₄ jág₁. 27 La₁ Diú₄ në́₃ i₂të₂li₅ të₂dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 'éi₂ bá₄ ŋi₅ 'e₂ 'nio₃ Jme₂dsí₂ 'éi₂ juá'₂; ia₁ mɨ₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, o₄quió'₄ dsa₂ jŋió₅ quiáin₅.
Të₂le₃ ŋag₅₄ guë́₄ léi₂ jniog₄
28 Ne₄ bá₄ jniog₄, Diú₄ bá₄ i₂jmo₅ ne₄ ca₂le₃jë́₃, a₂dse₃ quió'₅ dsa₂ i₂'nio₃ Diú₄, quió'₅ dsa₂ i₂ma₂të́'₃ Diú₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂i₂jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃. 29 Ia₁ i₂ma₂cuɨg₅ Diú₄ ca₂le₂jŋiá₅, ján₃ bá₄ ca₂chei'₃ ca₂'ɨin₃ 'éi₂ a₂léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ Ja₁ŋi'₅₄, ia₁jaun₂ lén₂ Ja₁ŋi'₅₄ i₂le₂ne₁ jë₄ quió'₅ rɨin'₅₄ i₂juɨn₅. 30 Dsa₂ i₂con'₂ ma₂ca₂chen'₃ Diú₄ lia'₂ ca₂le₂jŋiá₅, ca₂të́'₃ 'éi₂ ján₃; dsa₂ i₂con'₂ ca₂të́'₃ 'éi₂ në́₃, ján₃ bá₄ ca₂jág₂ në₂jag₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨin₂; dsa₂ i₂con'₂ ca₂jág₂ Diú₄ a₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨin₂ në́₃, ján₃ bá₄ ca₂jme₃jláin'₁.
31 ¿'E₂ le₃jua'₅₄ jniog₄ në́₃, quian'₅₄ a₂në₅? Chi₂jua'₂ chén'₅ Diú₄ ne₄ jág₁ quián₂ jniog₄, ¿'ein₂ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmóg'₂ jniog₄? 32 Tsá₃ ca₂jmo₃ Diú₄ jua'₅₄ tsá₃ jme₁cuɨin₂₃ Ja₁ŋi'₅₄ 'ŋiog₅, të₂le₃ ca₂jáng'₂ bá₄, ca₂ŋó₃ 'éi₂ ne₄ 'mú₃ o₄quián₂ jniog₄; ¿'a₂ bá₄ lia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ cuë₃ jniog₄ ján₃ co₂dsia₅ quian'₅₄ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃? 33 ¿'Ein₂ bá₄ lé₂ le₃'nɨ₃ dsa₂ i₂ma₂quión'₂ Diú₄? Ton'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ juá'₂ a₂tsá₃ 'e₂ rɨin₂. 34 ¿'Ein₂ i₂lé₂ le₃'ë́₂ uɨg₅? Ia₁ Cristo Jesús bá₄ i₂ca₂jon₃; të₂le₃ lë́₅ bá₄ guë́₄, a₂ca₂jein'₅₄ táng₃, ton'₂ ma₂guá₅ le₃gu₂ ne₁ quió'₅ Diú₄, mɨ₂₃ o₄quián₂ jniog₄. 35 ¿'Ein₂ bá₄ i₂lé₂ 'liog'₃ jniog₄ cau₅ ne₄ a₂'nio₃ Cristo? ¿O₃ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ juɨ₁lia'₂ caun₂ jmɨ₁uɨg₅, o₃ juɨ₁lia'₂ caun₂ o₂i₁ dsɨ₅, o₃ jmɨg₄ juɨ₁lia'₂ a₂co₂'ein₅ dsa₂, o₃ jmɨg₄ juɨ₁lia'₂ jme₁'ɨn₂ a₂que₅₄, o₃ ia₁ a₂tsá₃ cha₂ a₂qui'₅₄ 'e₂ jniog₄, o₃ 'e₂ caun₂ a₂gau₂ cha₂, o₃ a₂go₃ jniog₄ a₂jme₃dsiog₅ dsa₂ quian'₅₄ ŋi₁tág₂? 36 Juɨ₁lia'₂ rë₂ton₅ ne₄ Si₂:
O₄quián'₂ 'ne₂ bá₄ guei₂ jnia'₅₄ 'mú₃ co₂tan₅₄.
Jmo₅ dsa₂ dsɨ́₅ a₂lág₅ jnia'₅₄
në₂jag₄ bá₄ já'₂ cha'₂
i₂ma₂le₁te₂ dsa₂ a₂jme₃dsiog₂₃.
37 La₁ jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, tson₂ guë́₄ léi₂ tián₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ i₂ma₂ca₂rë₃'nio₃ quián₂ jniog₄. 38 Ia₁ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃, 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃'liog'₃ cau₅ ne₄ a₂'nio₃ Diú₄ jniog₄. Tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ 'mú₃, on₃ guë'₂ a₂chong₂, on₃ guë'₂ ángeles, on₃ guë'₂ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ jme₂dsí₂, on₃ guë'₂ a₂cha₂ rë₂në́₃, on₃ guë'₂ a₂cha₂ jmɨg₄ ne₄ juɨ₅ në́₃, on₃ guë́₄ juɨ₅bí₂, 39 on₃ guë'₂ i₂tion'₅₄ ja₁ŋei₅ lɨn₃, on₃ guë'₂ i₂tion'₅₄ ja₁'uɨn₃ lɨn₃, on₃ guë'₂ juɨ₁'e₂ guë́₃ a₂siá'₂ a₂ca₂jmo₃ Diú₄, jua'₅₄ le₃quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃ jua'₅₄ a₂tsá₃ ma₃jme₃'nio₃ Diú₄ jniog₄, të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄.
* 8:1 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ a₂ca₂lë₃ cang₂ guë́₄, juá'₂ le₂la₂ ján₃: “i₂i₂nio₄, on₃jua'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, i₂i₂nio₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂ bá₄.” 8:15 Abba: co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄: “Tia₅₄” quian'₅₄ jág₁ jmei₅ arameo. 8:36 Salmo 44:22.