3
'A₂ lia'₂ niog₅ lén₂ dsa₂ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂
'Nió'₅ le₃ŋi'₅₄ 'ne₂ ján₃, jë₁ma₂ja₂quián₃ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂, 'ŋio₅ lɨn₃ le₃gau₂, quian₅ ta₁ lé₂. Jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ le₃chan₂ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ 'nioi₃ guioin₅₄ bá₄ quian'₅₄ cú₁; le₃chan₂ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ jme₃jlán'₁ jmo₃ róin₂ guioin₅₄; le₃chan₂ dsa₂ i₂lë₁të₂'o'₂ të₂'oin'₂ rɨin'₅₄; le₃chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ ma₃jme₃gan₃ Diú₄, i₂tsá₃ ma₃jme₃gan₃ chog₅₄-jmei₂ në́₃. Le₃chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ ti₁'mag'₄ cha₂ ja₁coin₂, on₃ guë'₂ ma₃jme₃gó'₃ juá'₅ quió'₅ Diú₄. Le₃chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'nio₃ rɨn'₅₄, i₂tsá₃ ma₃'e₂ ŋéi₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄; le₃chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ ma₃jme₃ti₃ 'e₂ jág₁ lɨ'₅₄ quian'₅₄ rɨin'₅₄; le₃chan₂ dsa₂ të₂jág₁ i₂lë₁qui₃'nɨ₃ rɨn'₅₄; le₃chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ ŋi₅, tsá₃ tɨin₂ 'a₂ lia'₂ jme₃'uán₂ dsɨ́₅; le₃chan₂ dsa₂ i₂lén₂ juɨ₁lia'₂ já'₂ tsau₂ dsɨ́₅; le₃chan₂ dsa₂ i₂le₃'io'₅₄ ca₂le₃jë́₃ cosa dse₃. Le₃chan₂ dsa₂ i₂qui₃jɨ́n'₂ rɨn'₅₄; le₃chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'en₅₄ dsɨ́₅ jmo₃ të₂le₃ dséi₂ në₁'e₂ caun₂ cosa jmo₃ juɨ₁le₅₄ bá₄ 'e₂ ca₂lë₃; 'ŋio₅ cain'₅₄ 'ŋio₅ ŋi₅ jmo₃; le₃chan₂ dsa₂ i₂'no'₂ jmá'₃ juɨ₅ ja₁le₃chain₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅ bá₄ 'nió'₄ jme₁'niai'₂ Diú₄. Le₃chan₂ dsa₂ i₂jmo₃ a₂ŋɨ́₄ lë₃ cuɨin₂₃ Diú₄, la₁ le₃léi₄ bá₄ 'a₂ lia'₂ të₁i₃nioi₅₄ le₃chain₂, tsá₃ 'e₂ bí₂ quió'₅ Diú₄ cha₂ ja₁coin₂.
Co₂dsia₅ jŋiag'₃ cau₅, tsá₃ lë₁'ú₅ quian'₅₄ dsa₂ i₂le₂'éi₂. Jë₄ quió'₅ dsa₂ le₂'éi₂, chan₂ i₂lɨn₅₄ i₂qui₂dsɨ₂ton'₅₄ tsɨ₁'né₅, qui₂jme₂gain₂₃ 'io₅₄ 'uan₅₄ i₂qui₂rë₂cán'₄ dsáu₁ 'ŋio₅ lɨn₃, i₂ma₂lë́₅ dsɨ́₅ jmo₃ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ cosa 'lɨg'₅₄. Co₂tan₅₄ bá₄ jmo₂₃ lia'₂ jmo₅ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nio₃ le₃tɨn₂ jág₁, la₁ tsá₃ a₁jaun₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ le₃cuɨ́'₅ jág₁ tí₅ dsón'₂. Juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ on₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂jme₁chen₂ Janes quian'₅₄ Jambres ca₂rë₃'ŋiai₅₄ Moisés, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'io'₅₄ dsa₂ 'éi₂ jág₁ dsau₅ dsón'₂. Dsa₂ i₂le₂'éi₂ në́₃ co₂dsia₅ ma₂ŋɨ́'₂ të₂le₃ jen₅ bá₄ dsɨ́₅, 'uɨg₅₄ jaun₂ tsá₃ ma₂'e₂ tió'₅ a₂le₃ŋɨ́'₂ dse₃ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ ja₁ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ i₂'én₂. La₁ tsá₃ jua'₅₄ ja₁uɨ́ng₂ dsi₁léin₂, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ le₃cuɨg₅ a₂lɨ́in₅ dsa₂ co₄, juɨ₁lia'₂ ca₂i₃ŋɨ́₂ le₃on₃ i₂ca₂jme₃'ŋia₅₄ Moisés.
Jág₁ jë₁ca₂tó'₂ a₂ca₂cuë₃ guë́₄ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ Timoteo
10 La₁ 'ne₂ në́₃ ma₂ca₂rë₃tɨ́ng'₃ bá₄ dse₃ jë₂ lia'₂ lë́₅ juá'₅ a₂ca₂jme₁tag₅ jniá₂; ma₂ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ lɨ́ng₅, chang₂ ma₂guio₃; ma₂cuɨng'₂ bá₄ 'e₂ ta₁ ma₂guio₃ jniá₂ jmo₂₃; 'éng'₂ bá₄ ján₃ 'a₂ lia'₂ 'én₂ jniá₂; jme₂juɨ́ng'₁ bá₄ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂jme₁juɨn'₂ jniá₂ dsɨ₃; jme₂'nióg'₃ bá₄ rɨ́ng'₂ juɨ₁lia'₂ ma₂jmo₃ jniá₂; tiang'₃ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ ca₂tió₃ jniá₂. 11 Ma₂qui₂ma₂'ein₃ dsa₂, ma₂qui₂ma₂ŋag₅₄ uɨg₅, juɨ₁lia'₂ ca₂i₃ŋɨ́g₂ juɨg₂ ciudad Antioquía, juɨg₂ Iconio quian'₅₄ juɨg₂ Listra në́₃. Qui₂ca₂co₃'ein₃ dsa₂, la₁ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, ca₂lió₂ bá₄ Te₁gui'₅₄. 12 Jaun₂ a₂dsón'₂ bá₄ jaun₂, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'nio₃ le₃chan₂ lë́₅ 'í₁ quián₅ Cristo Jesús, tion₅₄ le₂jaun₂ dsɨ₃ŋɨ́i₂ uɨg₅ co₂'ein₃ dsa₂. 13 La₁ dsa₂ 'lɨn'₅₄ në́₃ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂qui₂jme₂gau₅, tsá₃ ma₂'e₂ dse₃ jua'₅₄ le₃chain₂, ia₁ caun₂ le₃'lɨin'₅₄ bá₄, qui₂jme₃gau₂₃, qui₂rë₂gain₂ guioin₅₄ në́₃.
14 La₁ 'ne₂ në́₃, nau₂ tiá₂ a₂ma₂ca₂rë₃tɨ́ng'₃, caun₂ bá₄ 'ei₅ 'au'₂ jág₁ a₂ma₂ca₂rë₃'éng'₂. 'Ŋiag'₂ bá₄ ŋi'₅₄ 'ein₂ ca₂jme₃tag₅. 15 Lia'₂ con'₂ bɨng'₅₄ bá₄ ma₂ŋe'₃ cuɨng'₂ Si₂ jŋió₅ quió'₅ Diú₄. Si₂ në₅ bá₄ a₂jiog₃ quiáng'₂, a₂tɨ́ng'₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús ia₁ 'éng'₂. 16 Ca₂le₃jë́₃ bá₄ Si₂ quió'₅ Diú₄ ca₂lë₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅, a₂tí₅ ta₁ jme₃tag₅ a₂dse₃, të₂jí₂, chein'₂ dsa₂ caun₂ juɨ₅ rë₂, jme₃tag₅ 'a₂ lia'₂ i₂nio₄ dsa₂ juɨ₅ co₂dsau₅, 17 ia₁jaun₂ lén₂ dsa₂ quián₅ Diú₄ jan₂ dsa₂ ma₂ron₂, rë₂ rë₂qui₂rë₂'an₂ dsɨ́₅, rë₂'ŋia₅ ca₂le₃jë́₃ a₂'nió'₅ quió'₅ jaun₂ jmo₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃.