4
Jág₅ bá₄ Diú₄ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃ i₂lë́₅ jág₁ jŋió'₂ ja₃goin₂, i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ i₂chan₂ lia'₂ i₂ma₂dsan₃ në́₃. Jaun₂ lë́₃ chi₂quian₅₄ jniá₂ jmɨg₄ 'ne₂: 'Ë́₃ jág₁ dse₃. Ma₂rë₂jáng'₁ 'nio'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jme₁tɨng'₂ dsa₂ jme₁cuɨn₅ jmɨg₄ o₃ tsá₃ cuɨn₅ jmɨg₄ 'e₂. Jmó'₂ jme₁'uang'₅₄ dsɨ́₅ dsa₂, të₂jén₃ dsa₂, tioin'₂ jág₁ dse₃, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jmó'₂ a₂tsá₃ jme₁juɨn'₂ 'au'₂ quiain'₅₄ jë₁jme₂tɨ́in'₂. Ia₁ já₅ jmɨg₄ a₂tsá₃ ma₃jmo₃ dsa₂ tió'₅ dsɨ́₅ quian'₅₄ juá'₅ dse₃. Të₂le₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ́₅ guioin₅₄ qui₃'nai'₂ juɨn₅ lɨn₃ të₅ i₂jme₃tag₅ jmá'₃ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ guioin₅₄ nag₃ bá₄. Cau₅ bá₄ jéin'₃ táng₃ juɨ₁lia'₂ ja₁jme₂tag₅ dsa₂ jág₁ tí₅ dsón'₂. Cang₂ jaun₂ në́₃, tóin'₃ juɨ₅ dsɨ₃léin₂ nag₃ ca₂lia'₂ 'ei₅ ne₄ jág₁ cuento ga₂ a₂'én₂ dsa₂. La₁ 'ne₂ në́₃, 'en₅₄ 'au'₂ jmo₄, tiang'₃ jmo₄ ŋag'₅₄ uɨg₅. Caun₂ qui₂'ë́₃ bá₄ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂. Jme₁ti₁ dse₃ ta₁ quiáng'₂.
Jniá₂ në́₃, ca₂të́₂ jmɨg₄ jë₁o₃'ɨng₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ia₁ në₃ guë́₄ jŋag'₃ dsa₂ juɨ₁lia'₂ ja₁jŋɨ'₂ dsa₂ já'₂ i₂jén'₂ dsa₂ ne₄ Diú₄. Ma₂ca₂quɨ́n'₃ jniá₂ bí₂, ma₂jmo₃ a₂dse₃ juɨ₁lia'₂ ja₁jmo₅ jan₂ 'lióg₂ ne₄ 'nei₂; ma₂ca₂ŋɨ₃ jniá₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄, ca₂dsióg₃ jniá₂ të₂ jë₁ca₂tó'₂ juɨ₅; ma₂ca₂jmá'₃ tiá₂ a₂'éng₂. Në₃ guë́₄ në́₃ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ ja₁le₃chang₃ dse₃, co₂'nió'₄ caun₂ corona a₂cuë₃ Te₁gui'₅₄ jmɨg₄ jaun₂. Ia₁ Te₁gui'₅₄ 'éi₂ bá₄ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ co₂rë₂ jmɨg₄ jaun₂, on₃jua'₅₄ a₂cuë₃ jmá'₃ jan₂ jniá₂ corona; a₂cuë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂le₁jŋiog₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ jaun₂ a₂guain'₂ táng₃.
Cuë́'₅ jág₁ rɨin'₅₄ con'₂ ca₂tɨ́in₂ guioin₅₄
Jmo₄ dsen₅₄ 'au'₂ a₂i₁jag'₄ jniá₂ ŋi'₅₄ ta₁ la₂. 10 Ia₁ i₂chen₂ Demas ma₂téi₂ bá₄ 'uɨg₅₄ ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ cosa a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, jaun₂ ma₂ŋó₅ juɨ₅ juɨg₂ Tesalónica. I₂chen₂ Crescente guë'₂ në́₃, ma₂ŋó₅ juɨ₅ 'uë₃ Galacia; Tito guë'₂ në́₃ ma₂ŋó₅ juɨ₅ Dalmacia. 11 Jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ Lucas bá₄ i₂quian'₅₄ guë́₄ jniá₂ ja₁lá₃. 'Nia'₂ Marcos ia₁jaun₂ jain'₅₄ ŋe'₅₄ quiain'₅₄, ia₁ téin₅ ta₁ jme₃ti₃. 12 Tíquico guë'₂ në́₃ ca₂tsɨ́in₂ juɨ₅ juɨg₂ Efeso. 13 Jë₁ma₂të́₂ rë₁ŋe'₅₄, quian₂ co₂nio₄ tsɨ₁'mɨ'₂ dsiog₂ quió₃ a₂ca₂dsia₃ juɨg₂ Troas ja₁quió'₄ Carpo. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ quian₂ si₂ rë₂bɨn₅ quió₃. La₁ 'ŋio₅ guë́₄ dsen₅₄ 'nió'₅ nɨ₁lo₁ já'₂ a₂lë́₅ tsɨ₁mɨ₂si₂.
14 Alejandro i₂lɨ́n₅ të₅ŋí₁ 'ŋio₅ lɨn₃ tsá₃ 'e₂ dse₃ ma₂jmóg'₂. Te₁gui'₅₄ bá₄ quí₃ quió'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ma₂jmo₃. 15 'Í₁ jmo₄ 'ne₂ ján₃ ia₁jaun₂ tsá₃ jo₅₄, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ ma₂nau₂ quein₅ a₂'io'₅₄ jág₁ dse₃ quián₂.
16 Le₂'uɨg₅₄ con'₂ jme₁ca₂chei'₃ dsa₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ jë₁ca₂cáun₃ dsa₂ le₂'uɨg₅₄ jág₁ dsau₅ quió₃, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ca₂jme₃quiong'₅₄, ca₂téi₂ ca₂le₃jɨ́n₃. Tsá₃ juɨ₁quion₂ bá₄ Diú₄ 'í₁ quió'₅ ia₁ ca₂jmóg'₂ le₂jaun₂. 17 La₁ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂cuë₃ bí₂ ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ jniá₂ ca₂rë₃ti₃ ca₂jme₁tɨng₂₃ dsɨ₂nau₂, ca₂lia'₂ rë₂'ŋia₅ jág₁ dse₃. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂lió₂ Te₁gui'₅₄ jniá₂ mɨ₂'o₄ dsɨ₂'ia'₂. 18 La₁ Te₁gui'₅₄ bá₄ caun₂ lió₂ guë́₄ ia₁jaun₂ tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́g₂ ca₂le₃jë́₃ cosa 'lɨg'₅₄, jaun₂ jniá₂ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅, të₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁goin₂. ¡Juɨ₁jme₂juag'₂ bá₄ dsa₂ co₂tan₅₄! ¡A₂méi₃!
'Ág'₅ jág₁ jë₁ca₂tó'₂, cuag₂₃ Diú₄ në́₃
19 Dsian'₄ jniá₂ jág₁ cuɨ́ng₅ Diú₄ Priscila* quian'₅₄ Aquila në́₃, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Onesíforo në́₃. 20 Juɨg₂ Corinto bá₄ ca₂jŋia₃ Erasto. I₂chen₂ Trófimo guë'₂ ca₂të₁'ŋiá₄ dso'₅₄ jme₁o₃'ɨ́ng₃ juɨg₂ Mileto. 21 Quen'₂ bí₂ ŋe'₅₄ ŋi'₅₄ ta₁ né'₃ a₂të₅₄ jein₂ güɨ́g₂. Eubulo quiain'₅₄ Pudente, Lino quiain'₅₄ Claudia në́₃ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ jniog₄ dsiáin'₂ jág₁ ne'₅₄ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'ne₂.
22 Juɨ₁'en₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo ja₁con₂ jme₂dsí₂ quiáng'₂; juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ 'nia'₂.
Co₂në₅.
* 4:19 griego: Prisca.