2
Juɨ₁lia'₂ juá'₅ tí₅ dsón'₂
La₁ 'ne₂ në́₃, chei'₅₄ dsa₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₅ dse₃. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ can'₅₄, juɨ₁jmo₁₂ 'en₅₄ dsɨ́₅, tsá₃ caun₂ lë₁lɨ́in₅, juɨ₁jmo₁₂ li'₅₄ quió'₅, juɨ₁le₂'éin₂ bá₄ juá'₅ dse₃, juɨ₁jme₂'nioi₃ rɨin'₅₄, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ juɨn'₂ dsɨ́₅. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ të₂le₃ quió'₅ dsa₂ mɨ́₂ ma₂can'₅₄, juɨ₁i₂nioi₅₄ jŋió₅, tsá₃ juɨ₁'ɨin₁₂ rɨin'₅₄ jua'₅₄ a₂lë₁bóg'₂ dso₄, on₃ guë'₂ 'nió'₅ jme₂tɨin₂₃ dsɨ́₅ 'ɨ́n'₂ ti₁jmɨ́g₃, të₂le₃ ca₂tɨ́in₂ 'ë₃ caun₂ juɨ₅ dse₃, ia₁jaun₂ lé₂ le₃jme₃tɨin₂₃ juɨ₁lia'₂ 'io₅₄ chi'₂ 'a₂ lia'₂ jme₃'nioi₃ dsɨ₂i₂gu₂, a₂jme₃'nioi₃ chi'₂-guein₂ quiáin₅ në́₃, 'a₂ lia'₂ jmo₃ 'en₅₄ dsɨ́₅, 'a₂ lia'₂ jmo₃ léi₄ a₂ma₂le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅, 'a₂ lia'₂ jmo₃ 'í₁ dse₃ dsi₂néi₂ quió'₅, 'a₂ lia'₂ jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅, 'a₂ lia'₂ tóin'₃ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂i₂gu₂ në́₃, ia₁jaun₂ bá₄ tsá₃ 'ein₂ juá'₂ 'lɨg'₅₄ 'ë₃ jág₁ quió'₅ Diú₄.
Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ chei'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ chi'₂ ca₂tɨ́in₂ jmo₃ 'en₅₄ dsɨ́₅. Jŋiá₅ de'₂ 'ne₂ ca₂tɨ́ng'₂ 'ë'₅₄ juɨ₅ dse₃ 'a₂ lia'₂ ca₂tɨ́in₂ jmo₃: A₂jme₁tɨin'₅ on₃jua'₅₄ a₂cha₂ 'e₂ 'ɨ́n₂ 'au'₂, on₃jua'₅₄ a₂caun₂ lë₁lɨ́ng'₄, chei'₅₄ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ jág₁ rë₂ a₂tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃'ë₃ 'lɨg'₅₄, ia₁jaun₂ le₃gui'₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nau₂ quen₅, ia₁ tsá₃ 'e₂ cha₂ a₂'ag₃ 'lɨg'₅₄ jniog₄.
Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ juɨg₅₄, tioin'₂ jág₁ dse₃ juɨ₁jme₂ti₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ta₁ te₂néi'₂ dsa₂ juɨg₅₄, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ jë₂ a₂të₅ dsɨ́₅ juɨg₅₄, tsá₃ 'nió'₅ a₂caun₂ lë₁qui₂ŋag₃ ne₄ 'éi₂. 10 Tsá₃ 'nió'₅ qui₃jŋiá'₂ 'e₂ cha₂ quió'₅ juɨg₅₄. Ca₂le₃jë́₃ bá₄ 'nió'₅ jmo₃ tí₅ jág₁ quió'₅ ia₁jaun₂ bá₄ rë₂ jniá₂ qui₂rë₂lag₄ juá'₅ quió'₅ Diú₄ quián₂ jniog₄ i₂lió₂.
11 Ia₁ ma₂ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅, a₂lióin₂ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 12 jme₂tag₂₃ a₂tí₄ jniog₄ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄, ca₂le₃jë́₃ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂; a₂le₃chong₂ jniog₄ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ 'en₅₄ dsɨ₅, quián₁ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅, qui₂rë₂jɨn'₅₄ jniog₄ ja₁con₂ Diú₄ në́₃. 13 Jme₂tag₂₃ ján₃, a₂'io₁ jniog₄ chi₂jŋia₁ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ a₂le₃ti₃ jág₁ jlá'₁ jaun₂, a₂le₃jniá₂ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅ Diú₄ 'uan'₂, Cristo Jesús* i₂lió₂ jniog₄. 14 'Éi₂ në́₃, ca₂jɨ́in'₂ 'ŋiog₅ o₄quián₂ jniog₄, ca₂quí₃ ca₂lió₂ jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄, ca₂chéi₂ jniog₄ ia₁jaun₂ léi₂ jniog₄ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅ 'ŋiog₅, a₂dsen₅₄ dsɨ₅ jmó₁ jmá'₃ a₂dse₃.
15 Jág₁ në₅ bá₄ dsia₄ tiá₂ 'au'₂ jmo₄ 'éi'₃ chei'₅₄ dsa₂ qui₁cuë'₅₄ bí₂, a₂të₁jéin'₄ në́₃. Tsá₃ lë₁cuë₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ jme₃go₃ dsa₂.
* 2:13 o₃, “Jesucristo.”