3
Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂'én₂ jmo₃.
Chei'₅₄ 'ne₂ juɨ₁dsiog'₂ bá₄ dsɨ́₅ juɨ₁tioin'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄ dsa₂ can'₅₄, juɨ₁nei₅₄ gau₂ jág₁ quió'₅, juɨ₁chain₂ co₂jŋiai₅₄ a₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ ta₁ dse₃. Tsá₃ juɨ₁'ɨin₁₂ 'lɨg'₅₄ 'i₁jan₂ dsa₂, tsá₃ 'ein₂ 'en₄ jmái'₂ mɨ'₅₄ në́₃. Juɨ₁lein₅₄ bá₄ dsa₂ juɨn'₂ dsɨ́₅, 'ua₁ dsɨ́₅ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂.
Ia₁ le₂në₅ bá₄ jme₁lág₄ jniog₄ guio₅₄ le₂jŋiá₅ ján₃, tsá₃ 'en₅₄ dsɨ₅, tsá₃ né'₂ jniog₄ ja₁con₂ Diú₄. I₂jme₁ma₂i₂cón'₅ bá₄ jniog₄ jme₁i₂nio₄. Jme₁i₂nio₄ jniog₄ qui₂rë₂'ŋei'₅₄ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ cosa 'lɨg'₅₄ jme₁'ɨ́n₅ dsɨ₅ jniog₄ jmó₁. 'Ŋio₅ 'lag'₅₄ jniog₄ jme₁chong₂. Jme₁uɨg₅ dsɨ₅ jniog₄, jme₁'iog₅₄ dsa₂ jniog₄, ton'₂ jme₁'ŋia₅₄ jniog₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂. La₁ jme₁ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ quián₂ i₂lió₂ ca₂jmo₃ léi₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅, a₂'nioi₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, jaun₂ ca₂lió₂ jniog₄, on₃jua'₅₄ ia₁ 'e₂ dse₃ a₂ma₂jmó₁. Të₂le₃ 'ŋiog₅ bá₄ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ jniog₄ ca₂lió₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂qui₂ca₂chéi₂ jniog₄, a₂ca₂rë₃chóng₃ táng₃, a₂le₃chong₂ quián₁ caun₂ juɨ₅ 'mɨ́₂, ca₂jmo₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ca₂tein₃ lia'₂ rë₂tsón₂ ne₄ quián₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo i₂lió₂. Të₂le₃ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ ma₂ca₂juá'₂ në́₃, dsa₂ ma₂le₁jɨ́n₃ bá₄ jniog₄, jaun₂ guéi'₂ bá₄. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ guéi₁ ja₁le₃chong₂ co₂tan₅₄.
Jág₁ dsau₅ dsón'₂ bá₄ në₅, jaun₂ 'nio₃ jniá₂ caun₂ 'éi₂ 'au'₂ caun₂ jme₁tɨin'₅ jág₁ në₅, ia₁jaun₂ i₂'én₂ le₃quió'₅ Diú₄ quɨ́n'₃ bí₂ jmo₃ a₂dse₃. Ca₂le₃jë́₃ cosa në₅ dse₃, tí₅ ta₁ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃. La₁ tsá₃ lë₁cuë₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂lë₁qui₃ŋag₃ dsa₂ jág₁ a₂tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄, juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂'ɨn₅ dsa₂ dsa₂ i₂qui₂ma₂ŋɨ́₂ ma₂lɨ́g'₂, juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂tsɨn₅ dsa₂ a₂nio₅ mɨ'₅₄, juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂já₅ o₄quió'₄ Si₂ 'Éi'₃ në́₃. Ia₁ tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃, tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄.
10 Në₁jua'₂ chan₂ jan₂ i₂jmo₅ le₁dson'₅₄ dsa₂, te'₂ co₂ráun₂, tɨn₃ ráun₂, 'ë́₃ jág₁ chei'₅₄ tsá₃ dse₃ jmo₃ le₂jaun₂. Chi₂jua'₂ tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ quiáng'₂, co₂dsia₅ dsein₅₄ jë₄ quián'₂ 'nia'₂. 11 Jŋia'₅₄ lia'₂ co₂në₅ bá₄ ma₂ca₂rë₃ŋi'₅₄ 'ne₂, dsa₂ i₂le₂'éi₂ në́₃ tsá₃ ma₃'e₂ dse₃ dsɨ₂jein₃ dsɨ́₅; të₂le₃ quian'₅₄ dsáu₁ 'ŋiog₅ bá₄ a₂'liog'₅ quió'₅.
Cuë́'₅ jág₁ rɨin'₅₄ con'₂ ca₂tɨ́in₂ guioin₅₄
12 Jë₁ma₂të́₂ rë₁tsɨn₅₄ jniá₂ i₂chen₂ Artemas ne'₅₄, o₃ i₂chen₂ Tíquico 'e₂, në₅ i₂ŋe'₂ dsɨ₂juɨ₅ i₁jag'₄ juɨ₅ Nicópolis, ia₁ ja₁jaun₂ ma₂i₂jiog₅ dsɨ₃ ŋɨg₅₄ jein₂ güɨ́g₂. 13 Zenas i₂chén'₅ ne₄ jág₁, quian'₅₄ Apolos në́₃, 'a₂ con'₂ lé₂ quiáng'₂ jme₁'oin₁₂ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ len₅ quió'₅ tioin'₅₄ juɨ₅. 14 Juɨ₁le₂tɨn₂ bá₄ dsa₂ quián₂ jniog₄ jmo₃ a₂dse₃ jme₂'oin₅₄ rɨin'₅₄ juɨ₁lia'₂ jme₁'nió'₅, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁tsá₃ 'e₂ dse₃ ca₂rau₂ lia'₂ chain₂.
'Ág'₅ jág₁ jë₁ca₂tó'₂, cuag₂₃ Diú₄ në́₃
15 Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂quian'₅₄ jniá₂ ja₁lá₃ chein₂₃ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'ne₂. Cuɨn₅₄ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'nio₃ jniog₄ i₂'én₂. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃.
Co₂në₅.