14
Ttun'dundu'je'e dapa paji'cho
Fae sema'ma'qquia a'ta Jesúsja fariseo in'jan'cho na'sumbe tsaoni añe ja. Cca'i fariseondeccu Jesúsma camba ronda'je'fa egae afaye. Toya'caen tsa tsaoni tsu can'jen a'i ttun'dundu'je'e dapa paji'cho. Jesúsja Chiga Aya'fama atesu'chondeccuma, fariseondeccuma'qque su:
—¿Chiga manda'chota ti se'pi sema'ma'qquia a'ta a'ima ccushaeñe'ja? Tsambi'ta ¿se'pimbi ti?
Tsa'ma tisema pañasundeccuja ziyapa afa'fambi. Tsonsi Jesúsja paji'choma pporaemba tisema ccushaen. Ccushaemba tisema manda mañamba fariseondeccuma su:
—¿Majan que'i'su qui tisupa vaura, tisupa boro tsa'ccu posonga amppi ca'ni'ninda junde somboen'fambi? Nane ¿sema'ma'qquia a'ta'qque ti qui somboen'fambi?
Tsa'caen susi paña'ma jongoesu qquen suye osha'fambi.
Casara'cho fiestane condase'cho
Añe ttu'sesi ji'chondeccuja bopa poiyi'cco tsu ttatta'fa ti'tsse joccapitssia dyaini dyaipa añe. Tsama attepa Jesúsja va condase'choma tise'panga conda:
—A'i casara'cho fiestanga que'ima ttu'sesi ja'ta ti'tsse joccapitssia dyaipa'chonga dyaijama. Tsa'caen dyai'ninda faesu que'ima ti'tsse joccapitssia jisi ttuse'suja queni jipa condaya: “Joqquitssija cuintsu va a'i dyaiye.” Tsonsi qui ansangepa utu'ccoa dyaipa'chonga dyaiya. 10 Tsa'ma ttuseyepa ja'ta utu'ccoa dyaipa'chonga dyaija cuintsu ttuse'su jipa quenga suye: “In'jan'cho, bove ñotssianga dyaija.” Tsonsi tsu fae'ngae mesani dyaisundeccu attepa quene ñotsse afa'faya. 11 Poiyi'cco majan patsuye in'jan'da utu'ccoe tsu da'faya. Tsa'ma poiyi'cco majan patsuye in'jambi'ta ti'tsse joccapitssia've tsu da'faya.
12 Tsomba Jesúsja tisema ttuse'suma qquen su:
—Queja fiestaemba a'ima o'fiañe in'jan'da que in'jan'chondeccuve'yi ni que antiandeccuve'yi ni pporotsse canjen'su ricondeccuveyi ttu'sejama. Tsendeccuja tise'pa fiestani ccane'qque quema ttu'sepa afepoeñe osha'faya. 13 Tsa'ma fiestaen'jen'da va'chandeccuma ttu'seja. Toya'caen dañonge'chondeccu, ccareshendeccu, binindeccuma'qque ttu'seja. 14 Tsendeccuja ccane'qque quenga afepoeñe oshambisi qui ñoa'me avujatssi'faya. Toya'caen Chigaja ño'andeccuma ccase qquendyaemba que'inga'qque ñotsse afepoeña.
Na'su fiestane condase'cho
(Mt 22.1-10)
15 Tsama pañamba fae a'i mesani an dyai'su Jesúsma su:
—Majan a'i Chiga aindeccuve dapa tseni'su anqque'suma an'jen'da ñoa'me avujatssiya'cho tsu.
16 Tsa'ma Jesúsja tisema su:
—A'ija tayoe rande fiestave fiestaemba tsain'bio a'ima ttu'se. 17 Fiesta pan napijisi tisema shondo'suma manda cuintsu ttuseye'chondeccuma qquen conda'ngaye: “Tayo tsu ñoña osha'choma. Junde ji'faja.” 18 Tsa'ma ttuseye'chondeccuja pañamba poiyi'cco ccaningae tsoña'chove condaseye ashaen'fa. Fa'eja tisema su: “Ñajan jiye oshambi. Nasipama chavapa gi can'su jayi. Chigáne ñama anttéja ña jimbecañe.” 19 Faesuja su: “Diez sema'jen'cho vaurama chavapa gi jayi tise'pama semoencañe. Chigáne ñama anttéja ña jimbecañe.” 20 Cca'ija su: “Voeyi pushepa gi jiye oshambi.” 21 Tsa'caen su'fasi na'suma shondo'suja jipa na'sunga conda. Tsonsi tsa'o na'suja iyicca'yepa tisema shondo'suma su: “Canqqueni japa poi tsaiquima tta'ttapa va'chandeccu, dañonge'chondeccu, binindeccu, ccareshendeccuma'qque ttu'sepa ija.” 22 Shondo'suja tsa'caen tsomba su: “Na'su, que suqquia'caen tso'ma toya on'bambi tsu que tsa'o.” 23 Tsonsi na'suja shondo'suma manda: “Joccani'su tsaiquinga, nasipanga'qque japa majama cachui'ta ttu'seja cuintsu a'i bosi ña tsa'o on'baye. 24 Ñoa'me tsu o'tie ttuseye'chondeccuja ña aña'choma an'faya'bi.”
Cca'ima catipa Jesúsveyi in'jaña'cho
(Mt 10.37-38)
25 Ñoa'me tsain'bio a'i Jesúsi'ccu jacan'fasi tiseja piyicamba tsendeccuma su:
26 —Majan a'i ñani ji'ta cca'ima tsu chi'ga'faya'cho. Nane tisu yaya, tisu mama, tisu pushe, du'shu, quindyandeccu, quinshingendeccu, shesheyendeccu, quetteyendeccu, nane tisuma'qque chi'gambi'ta ñoa'me ñama shondo'suve daye oshambi. 27 Majan ña'caen vanañe tise avuja'ccoma opi angambi'ta ñama shondo'suve daye oshambi. 28 Majan que'i'suja se'fatssia tsa'ove tsao'ñañe in'jan'da o'tie tsu dyaipa bare'choma agattoya'cho naniñe'me'se qquen atesuye. 29 Tsambi'ta dyaiña'choma dyaiñamba ti'tsse tsao'ñamba naniñe oshambian'da poiyi'cco a'i tsu can'boemba 30 su'faya: “Tsaja tsa'ove tsao'ñañe ashae'ma naniñe oshambi.” 31 Toya'caen majan ande na'su faesu na'sui'ccu geraeñe tson'jen'da o'tie tsu dyaipa asi'ttaeña'cho. Tisema fuitesundeccui'ccu condasecco'faya'cho atesuye tise'paja diez mil sundarondeccui'ccu faesu na'su veinte mil sundarondeccuma patsuve'se. 32 Asi'ttaemba oshambi qquen in'jan'da faesu na'su toya catsembi'te tsu aindeccuma moeña'cho tisema ñoquiañe cuintsu antte'faye. 33 Tsa'cansi que'i'qque majan tisumbe osha'choma chi'gambi'ta ñama shondo'suve daye osha'fambi qui.
Ega ansine condase'cho
(Mt 5.13; Mr 9.50)
34 Patu ansinjan ñotssi tsu. Tsa'ma patu ansi'ñe ansin tssutssu catiye'ninda ¿ma'caen tsu ccase ansinpave daya? 35 Ñoa'me barembi tsu. Andema tsu daño'jen. Ni vaura ccopa'caen andema fuitembi. Injanga tsu catiya'cho. Majan tsosinapa'ta ñotsse paña'faja.