23
Na'su pilato Jesúsma iñajampaña'cho
(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Jn 18.28-38)
Tsomba tse'i poiyi'cco bo'fa'chondeccu fae'ngae jangipa Jesúsma anga'fa Na'su Pilatonga. Tseni napipa Jesús ma'caen tsincon'choma condaseye ashaemba su'fa:
—Ingija va a'ima attepa gi indi'fa. Tiseja ingi aindeccuma afopoemba atesian'jen. Ingima tsu se'pi Na'su César iñajan'cho impuestoma afeye. Tiseja Cristo qquen tsu su, ande na'su qquen su'cho.
Tsonsi Pilatoja Jesúsma iñajampaña:
—¿Queta ti qui israe'su na'su?
Jesúsja conda:
—Que suqquia'caen, ña gi.
Tsonsi Pilatoja Chigama afa'su nasundeccuma, a'i bo'fa'chondeccuma'qque su:
—Ñajan tisene shacapave attembi gi.
Tsa'ma tise'paja ti'tsse iyicca'yepa qquen su'fa:
—Tiseja poiyi'cco Judea aindeccuma qquejeccoen'su tsu. Nane Galileani atesiañe ashaemba ja'ñojan va canqqueni'qque tsa'caen atesian'jen.
Herodes Jesúsma iñajampaña'cho
Pilatoja tsama pañamba qquen iñajampaña: “¿Jesústa ti Galilea'su?” “Ju,” qquen susi Pilatoja Jesúsma angaye manda Herodesnga. Galilea ande na'su Herodesja tsequi a'ta Jerusaléni can'jen. Herodesja Jesúsma attepa ñoa'me avuja. Osha'choma tisene pañamba bo'tssingae tisema atteye ñombi'ye. Toya'caen tsu in'jan cuintsu Jesús majan sefani'su canjaen'choma attiansi atteye. Tsa'caen in'jamba tsain'bitsse Jesúsma iñajampaña. Tsa'ma Jesúsja afambi. 10 Chigama afa'su nasundeccu, Chiga Tevaen'jema atesu'chondeccu Herodesnga fae'ngae ccutsupa ñoa'me Jesúsne osha'cho egave conda'fa. 11 Herodes, tise sundarondeccu'qque Jesúsma chi'gapa afase feña'jen'fa. Ñotssia na'su sarupa'cain'ccu tisema ondiqquiamba toequi Pilatonga maña. 12 Tayoeja Herodesja Pilatoi'ccu iyiccaye'su. Tsa'ma tsequi a'ta tsu ñoquicco'fa.
Jesúsma fi'ttiye manda'cho
(Mt 27.15-26; Mr 15.6-15; Jn 18.39–19.16)
13 Tsomba tse'i Pilatoja Chigama afa'su nasundeccuma, israe'su nasundeccuma, poiyi'cco a'ima'qque ttu'se boñamba 14 su:
—Tiseja aindeccuma quejeccoen'su qquen supa qui va a'ima ñanga i'fa. Que'i caña'jen'ni gi tisema iñajampaña'ma que'i suqquia'caen egae tsincon'chove attembi. 15 Toya'caen Herodes'qque tisema iñajampaña'ma shacapave attembipa tisema toequi moen. Va a'ija jongoesuma'qque egae tsincombi tisema fi'ttiya'chove. 16 Tsa'cansi gi tisema ma'ppipa ccupaya.
17 Poi canqque'fa Chiga panshaen'cho injienge'cho fiestama panshaen'jenqui tsu na'su Pilatoja fae indiye'choma ccupaye atesu. 18 Jesúsma ccupaye qquen susi poiyi'cco a'i fae'ngatsse fundondo'e afa'fa:
—¡Va a'ima fi'ttipa Barrabásma ccupaja!
19 Nane voeyi Jerusaléni tsa Barrabásja nasundeccuma joqquitssiañe in'jamba a'ima fi'ttisi tisema indipa piccopa an'bian. 20 Pilatoja toya Jesúsma ccupaye in'jamba ccase aindeccunga tsa'caen su. 21 Tsa'ma ti'tsse fundondo'e su'fa:
—¡Avuja'cconga otija! ¡Avuja'cconga otipa fi'ttija!
22 Ccase, tres se Pilatoja aindeccunga su:
—¿Jongoesune qui tisema fi'ttiye in'jan'fa? ¿Jongoesian tsu egaeta tsincon? Attembi gi jongoesuve egae tsincon'choma tisema fi'ttiya'chove. Tsa'camba gi tisema ma'ppipa ccupaya.
23 Tsa'ma aindeccuja iyicca'yepa quia'me fundondo'e afapa Pilatoma manda'fa cuintsu avuja'cconga Jesúsma fi'ttiye. Tsa'caen fundo'jepa Pilatoma patsu'fa. 24 Tsonsi Pilatoja Jesúsma fi'ttiye manda tise'pa in'janqquia'caen. 25 Tsomba indiye'cho Barrabásma, tsa nasundeccuma joqquitssiañe in'jamba a'ima fi'tti'su, tsama tiseja ccupa. Tsa'ma Jesúsma a'inga afe cuintsu tise'pa in'janqquia'caen tson'faye.
Avuja'cconga fi'tti'cho
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Jn 19.17-27)
26 Tsonsi sundarondeccu Jesúsma fi'ttiye angaji'fa'ni Simón, Cirene ande'su a'i, canqquenga ca'nisi cachuiccopa tisema indi'fa. Indipa manda'fa cuintsu Jesús avuja'ccoma andupa Jesús sepaccofae jiye. 27 Toya'caen tsain'bio a'i Jesús sepaccofae jiña'fa. Tsain'bio pushesundeccu'qque jiñamba ñombi'yepa ina'jen'fa. 28 Tsa'ma Jesúsja piyicamba tise'pama su:
—Jerusaléni'su pushesundeccu, ñane i'na'fajama. Tsa'ma que'ine, que'i dushundeccune i'na'faja. 29 Nane jai'ngae napisi tsu a'ija qquen su'faya: “Avujatssiya tsu majan pushesu du'shu mechoaja. Nane majan du'shuve isumbi'ta, majan du'shuma chochoembi'ta avujatssiya tsu.” 30 Tsequi a'ta tsu a'ija paye in'jamba ccotta'cco tisenga amppipa a'tuye ñombi'ye'faya. Tsa'caen in'jamba tsu ccotta'ccoma qquen su'faya: “¡Inginga amppi otssija!” 31 Nane cuna ttemba re'riccoe si'ngenga ju'ruqquia'caen ñajan ja'ño vanaña. Tsa'ma quini'cco samba quia'me ju'ruqquia'caen qui que'ija ti'tsse'tsse vana'faya'cho.
32 Toya'caen faesu dos a'i, egae tsinconsundeccuma'qque Jesúsi'ccu fae'ngae fi'ttiye anga'fa. 33 “Tsove tsu'tta” qquen su'cho ccotta'cconga napipa tse'ttinga Jesúsma avuja'cconga otipa ccutsian'fa. Tsa dos egae tsinconsundeccuma'qque faesu avuja'cconga otipa ccutsian'fa fa'emajan Jesús tansinfanga, faesumajan Jesús pavefanga. 34 Ccutsiansi Jesúsja su:
—Yaya, tise'pa'ye va egae tsincon'choma joqquitssianjan. Va aindeccuja tise'pa tson'jen'choma atesu'fambi.
Toya'caen sundarondeccuja gana qquen cofe'je'fa Jesús ondiccu'je'cho sarupama attufaenccoye. 35 Aindeccuja can ccutsu'fa. Toya'caen nasundeccuja tisema afase'fa qquen supa:
—Tiseja faesuma ccushaen. Cuintsu faesuma ccushaenqquia'caeñi tisuma'qque tsa'caen ccushaenjan. Tiseja ñoa'me Chiga in'jan'cho Cristota tsa'caen tsu canjaeña'cho.
36 Sundarondeccu'qque tisenga catsepa inzatssia o'fa tsaja tsa'ccuma cui'ña qquen co'fe'fa. 37 Toya'caen afasepa tsu qquen su'fa:
—¡Queja ñoa'me israe'su na'suta tisuma ccushaenjan!
38 Toya'caen Jesús tsove omba'ttinga qquen tevaen'choma avuja'cconga ancaen'fa.
Vaja israe'su na'su.
39 Fa'e egae tsincon'su Jesúsi'ccu pporotsse avuja'cconga otiye'choja Jesúsma afasepa su:
—¡Queja ñoa'me Cristota Tisuma ccushaemba ingima'qque ccushaenjan!
40 Tsa'ma faesu otiye'choja tise faenga'suma iyu'upa su:
—¿Dyombi ti qui Chiganejan? Que'qque va a'ia'caen paya. 41 Ingija egae tsincomba gi ja'ño vanamba tsane afepoen'jen'fa. Nane manda'cho mandaqquia'caen gi pa'faya. Tsa'ma va a'ija egae tsincombi.
42 Tsomba tiseja Jesúsma su:
—Jesús, que na'suve da'ta ñama injan'jenjan.
43 Jesúsja tisema su:
—Ñoa'me gi su, ja'ño a'ta qui ñai'ccu Chiga ñotssiani can'jeña.
Jesús pa
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Jn 19.28-30)
44 Tayo chiga tansia'ni pa'cco ande'ye sintsse coseqquia'ca'en da. Nane chiga ondu'setsse tsa'caen sintsse da. 45 Tsa'caen coejechiga da'je'ni Chiga etti'su Chigai'ccu cachuicco'je'cho cuartoma picco'je'cho sarupa'qque chittain ja. 46 Tsonsi Jesúsja quia'me afapa su:
—¡Yaya, ña qquendya'pama gi quenga afe'je!
Qquen susi tise qquendya'pa somboin jasi pa.
47 Tsonsi sundaro capitán tsa'caen da'choma attepa Chigama ñotsse afapa su:
—Ñoa'me va a'ija egae tsincombi.
48 Tsain'bio a'i avuja'cconga fi'tti'choma atteye bopa Jesús tayo pasi attepa tise'pa utu'choma tssai'fa ñombi'ye'choma canjaeñe. Tsa'caen ñombi'yepa tise'pa tsaoni jaja'fa. 49 Toya'caen Jesús amigondeccu'qque biapieyi ccutsupa pa'tssima atte'fa. Majan pushesundeccu'qque, Jesúsi'ccu fae'ngae Galileane ji'chondeccu'qque tsendeccui'ccu fae'ngae ccutsupa atte'fa.
Jesúsma a'tu'fa'cho
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Jn 19.38-42)
50-51 Israe'su nasundeccu bopa Jesúsma fi'ttiye mandasi fa'eja tansintsse in'jamba fi'ttiye se'pi. Tsaja ño'a a'i, tise iniseja José. Judea ande'su Arimatea canqque'su a'i tsu. Tiseja in'jamba Chiga tisu aindeccuma ccushaemba mandaya'chove ronda'je. 52 Tise tsu Pilatoni japa Jesús ai'vove iñajan. 53 “Isupa angaja” qquen susi avuja'cco'ye andiamba totoa sarupai'ccu findipa ñoña'cho fattocco chango atu'ttinga ccuiña'fa. Tseccungaja faesu pa'choma toya a'tumbi'choa. 54 Sema'ma'qquia a'ta tayo napijisi toya tsu ñoña'jen'cho a'ta.
55 Tsonsi pushesundeccu'qque Jesúsi'ccu fae'ngae Galileane ji'chondeccu omboe jipa atu'ttima atte'fa. Ai'voma ma'caen ccuiña'choma'qque attepa 56 toequi Jerusaléni ja'fa. Tsa'caen japa pa'chombe ai'voma onjoenqque'su ñome'bama'qque ñoña'fa Jesús ai'voma onjoeñe. Manda'cho mandaqquia'caen sema'ma'qquia a'ta tseni ño'fá can'jen'fa.