ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ .. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ .. ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉϭⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧⲕⲱⲃ .. ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲟⲡϥ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⳿ⲉⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ .. ⲉ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲁⲥⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ϩⲁ Ⲫϯ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ .. ⲋ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲃ̅ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲃ̅ϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ .. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ .. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲣⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁ ⲡⲉⲕⲥⲩⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲟⲗϩⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲓ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲡⲩⲗⲏ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲑⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲁⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓϧⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ .. ⲓ̅ⲁ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏϫⲉ ⳿ⲁ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲗϩ ⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲣⲱⲇⲏ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲑⲱⲙ ⳿ⲉⲧⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲗⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲋ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⲉϥⲕⲱⲗϩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉⲕⲉⲙⲁ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ .. ⲓ̅ⲑ̅ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙϥ ⲁϥϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ .. ⲕ̅ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲓⲇⲱⲛ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϣⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲉⲧ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲥⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲩϣⲁⲛϣ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲑⲏϣ ⳿ⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϣⲁⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϭⲓϥⲉⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲁϣⲁⲓ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ .