ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲕⲱ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲇⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲧⲁⲣⲁ .. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲛⲁⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⳿ⲉϯⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏⲁⲛ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲅ̅ ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲛⲥⲟϫⲡⲥ ⲥⲁϫⲁϭⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲦⲩⲣⲟⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲟⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ .. ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲉ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲩ⳿ⲧⲫⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ϣⲁ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲁⲛⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ .. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲉⲣⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲛ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲏⲇⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ .. ⲍ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲏ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ .. ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ .. ⲓ̅ ⲉⲧⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ Ⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛϯ ⲍⲱⲛⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲙⲟϫϧ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛϯϩⲟ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲥⲟⲛϩⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲱⲧ ⲁⲛ ⲭⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲀⲛⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲱⲓⲗⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ ⲟⲩⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϣⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϫⲉ ⳿ⲕϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲩⲭⲏ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ .. ⲕ̅ⲇ̅ ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟⲕ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϭⲉ ⲇⲁⲡⲁⲛⲏ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲉⲕ ϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϩⲁⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⳿ⲕϯⲙⲁϯ ϩⲱⲕ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱϫϩ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ϣⲁⲧⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϯⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲉⲩⲛⲁϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲉϥϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲟⲫⲏⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲗϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ .. ⲗ̅ ⲁⲥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⲛⲛⲓⲣⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ϧⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲁ ⲡⲓϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲡⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲗ̅ⲃ̅ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⲁⲩⲗⲟϫⲟⲩ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ ⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲃ̅ϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ .. ⲗ̅ⲇ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏ .. ⲗ̅ⲉ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲉⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲥϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲣⲱ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ .. ⲗ̅ⲏ̅ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲉⲧϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲓⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϯⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ .. ⲙ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲭⲁⲣⲱϥ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ .