ⲕ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲓⲉⲣⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲃ̅ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ .. ⲅ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯϫⲟⲓ ⲉⲧⲟϣϫ ⳿ⲛⲕⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲕⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲕϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ .. ⲇ̅ ⲛⲏⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲉ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲕϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ .. ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲁ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲁ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ .. ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ .. ⲏ̅ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ .. ⲑ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ .. ⲓ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲉⲣⲱⲙⲏ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲧⲁⲣⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱ ϣⲁⲧⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲁⲛⲁϣ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲁⲛⲧⲁⲣⲕⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϣⲁⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲓ̅ⲉ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉϯϫⲟⲣϫⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲁϥ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥϭⲓⲧϥ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ϣⲁ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲁⲕ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲏⲓ .. ⲕ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲃϩⲕ ⳿ⲛⲣⲁⲥϯ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲕⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲣⲕⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱ ϣⲁⲧⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲡⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉ ϣⲁ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲟ̅ ⳿ⲛϩⲓⲡⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲥ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓⲗⲟⲅⲭⲏ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕ⳿ⲉⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩⲙⲉϥ ϣⲁ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲭⲉⲣⲉ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲁⲓϣ⳿ⲉⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲓⲛⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲡⲉ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ⲁⲓ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓϫⲉⲙϥ ⲉⲩϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ .. ⲗ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲁⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲁⲩⲑⲁϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓⲡⲉⲩⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϣ⳿ⲉⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏⲁϥϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛ⳿ⲉⲡⲁⲣⲭⲓ⳿ⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲉⲓ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ .