ⲕ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲗⲓⲧⲓⲛⲏ .. ⲃ̅ ⲛⲓⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲱϫⲉⲃ .. ⲅ̅ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲗⲉⲡϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁϫⲱ ⲁⲥϫⲉⲕϩ ⲧⲉϥϫⲓϫ .. ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲁϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲭⲁϥ ⳿ⲉⲱⲛϧ .. ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲉϩ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲫⲱϫⲓ ⲓⲉ ⳿ϥⲛⲁϩⲉⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲧⲁϩⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ .. ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲓⲟϩⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲡⲗⲓⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ ϭⲓⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϣⲁⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲏ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲡⲗⲓⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲁⲛⲙⲁϧⲧ ⲉϥ⳿ϣⲧⲏⲟⲩⲧ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲁϥ ⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ .. ⲑ̅ ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲛⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲃⲟⲧ ⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲓ ⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁ ⲭⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲉⲥⲓⲣⲁⲕⲟⲩⲥⲁⲥ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲏⲅⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲑⲟⲩⲣⲏⲥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲃ̅ ⳿ⲉⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲗⲟⲩⲥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲑⲉⲧ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲏ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲁⲡⲡⲓⲟⲫⲟⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲃⲉⲣⲛⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁⲣϩⲏⲧ .. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲏⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲓϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲓⲉ ⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲥⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲉⲧϧⲱⲧ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲩⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ϣⲗⲱⲗ .. ⲕ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓⲗⲱⲓϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϯⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲁⲓϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ Ⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲕ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲁⲝⲓⲟⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲩϯⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉϯⲉⲝⲉⲛⲓⲁ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉϥⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϣⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲛⲁϩϯ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ⲁ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁϥⲟⲩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ϩⲣⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲧⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳿ϣϭⲟⲣ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲧⲟⲛ ⲁⲅⲓⲟⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲛ ⲉⲛ ⲓⲣⲏⲛⲏⲧⲱ ⲕ̅ⲱ̅ ⳿ⲁⲙⲏⲛⲀ ϯⲁⲡⲟⲅⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⲧⲟⲩ ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ