ⲏ̅
ⲁ̅ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϯⲙⲁϯ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲥⲱⲣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲁⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ .. ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ .. ⲅ̅ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲏⲓ ⲉϥⲱϣϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲧⲉⲕⲟ .. ⲇ̅ ⲛⲏⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⲉⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ .. ⲉ̅ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲋ̅ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲍ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲏ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲭⲱ ⲉϥⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ .. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲓϣϯ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲉⲧϩⲓⲕ .. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲩϭⲓⲱⲙⲥ .. ⲓ̅ⲅ̅ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϫⲉ ⳿ⲁ ϯⲕⲉⲥⲁⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲏⲓ ϩⲱ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ⳿ⲉϯⲛⲁⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .. ⲕ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉ⳿ϫⲫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲟⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⲙⲫϯ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲕⲁⲕⲓⲁ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁ ⲡⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲕ̅ⲅ̅ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲛϣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁ Ⲡ⳪ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϯⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲅⲁⲍⲁ ⲫⲁⲓ ⲟⲩϣⲁϥⲉ ⲡⲉ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉⲑⲱϣ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛⲕⲁⲛⲇⲁⲕⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲩⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲅⲁⲍⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉ ⲁϥⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲉϥϩⲁⲣⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲧⲟⲙⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲁⲣⲙⲁ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲱϣ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲕⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲏⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲫⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϧⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ ⲧⲉϥⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϣⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ .. ⲗ̅ⲉ̅ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉϭⲓⲱⲙⲥ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲣⲙⲁ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ ϯⲱⲙⲥ ⲛⲁϥ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲉϥⲣⲁϣⲓ .. ⲗ̅ⲑ̅ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ ⲁⲍⲱⲧⲟⲥ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ.