ⲑ̅
ⲁ̅ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ .. ⲃ̅ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϣⲁ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ .. ⲉ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ .. ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲁⲓϥ .. ⲍ̅ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲧⲱⲙⲧ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ .. ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲏⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ .. ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲱ .. ⲓ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ Ⲡ⳪. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲓϧⲓⲣ ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲕⲱϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲑⲁⲣⲥⲟⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲃϩ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ϩⲓϫⲱϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲉⲙⲁ ⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲡⲁⲥⲟⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲱⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲏⲕⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲁϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ .. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲩⲗⲏ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲓⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁϥϭⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥ⳿ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ϣⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲑ̅ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ .. ⲗ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲑⲁⲣⲥⲟⲥ .. ⲗ̅ⲁ̅ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲏⲛ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲇⲇⲁ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲁϥϫⲉⲙ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲁ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣ ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥ⳿ϣⲧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲇ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲁ ⳿ϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛⲕ ⲫⲱⲣϣ ϧⲁⲣⲟⲕ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲣⲱⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪. ⲗ̅ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯϭⲁϩⲥⲓ ⲑⲁⲓ ⲛⲁⲥⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟ⳿ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥϣⲱⲛⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲣⲉ ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲡⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϣⲑⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯϭⲁϩⲥⲓ .. ⲙ̅ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⲁϥϯⲧⲟⲧⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲥⲟⲛϧ .. ⲙ̅ⲃ̅ ⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪. ⲙ̅ⲅ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏϧⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ .