ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲱⲣ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.. ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲛⲁⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲱⲡ ϣⲱⲡⲓ.. ⲅ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.. ⲇ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲉⲑⲣⲓϣⲉ ϩⲱ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ.. ⲉ̅ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲥⲉⲛⲥ.. ⲋ̅ ⲧⲁⲭⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣϯ⳿ⲫⲣⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲫⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.. ⲍ̅ ⳿ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲭⲏ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ.. ⲏ̅ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϣⲁ ϯⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ.. ⲑ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲟ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ.. ⲓ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧ⳿ϭⲛⲉ ϩⲟϯ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲛ ϣⲟϣϥ ⲙⲁϯ ⲫⲟϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ϯⲥⲟⲙⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲁⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲁϣⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙ ⳿ⲧⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ϭⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ.. ⲓ̅ⲇ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ.. ⲓ̅ⲉ̅ ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲁϣⲟⲩ ⲉⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ.. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϧⲟⲥⲓ.. ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲭⲁⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϭⲣⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲉⲕⲣⲱϥ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲩϯ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲁⲓⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲕⲩⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲓⲕⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ.. ⲕ̅ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲣⲓⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲙⲁⲣⲁⲛⲁⲑⲁ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲙⲏⲛ. ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲥ ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲭⲁⲓⲕⲟⲥ.