ⲋ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲟⲩⲧⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉϭⲓϩⲁⲡ ϩⲓ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲛ.. ⲃ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲑⲛⲁϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ.. ⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲏⲧⲓⲅⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ.. ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϣⲏϣ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲁ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲱⲟⲩ.. ⲉ̅ ⲉⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩ⳿ϫⲫⲓⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ.. ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉϥϭⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ϩⲓ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ.. ⲍ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲙⲉⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲧⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲉϥⲱϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ.. ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϥⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ.. ⲑ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲟⲩⲧ.. ⲓ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥⲑⲓϧⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϯϣⲱϣ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲕⲉ ⲧⲁⲩⲧⲁ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲉⲕⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲛⲉ⳿ϣ ⳿ϩⲗⲓ ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲉⲣϣⲓϣⲓ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛϯⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲫϯ ⲛⲁⲕⲟⲣϥⲟⲩ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲛϯ ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲱⲗⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ.. ⲓ̅ⲋ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲧⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲃ̅ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲏⲇⲉ ⲉⲧⲧⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲁⲓϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.. ⲓ̅ⲑ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ.. ⲕ̅ ⲁⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ.