⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲔⲞⲖⲀⲤⲤⲒⲀⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ. ⲃ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲕⲟⲗⲁⲥⲥⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭ̅ ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ. ⲇ̅ ⳿ⲉⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲁⲓⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲍ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲉⲡⲁⲫⲣⲁ ⲡⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲓ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲛⲁϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲓⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϭ̅ ⲥ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϯⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟϩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉϩⲱⲧⲡ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ ̇⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏ ⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ. ⲕ̅ⲇ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓϭⲣⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⲧⲉ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲑⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁϥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲓⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ