ⲋ̅
ⲁ̅ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲡⲉ. ⲃ̅ ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲱϣ. ⲅ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲇ̅ ⲛⲓⲓⲟϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪. ⲉ̅ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϭⲓⲥⲉⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡ⳪. ⲋ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ. ⲍ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ. ⲏ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥⲛⲁϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲓⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⲓⲧⲉ ⲣⲉⲙϩⲉ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓϭⲓⲥⲉⲩ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⲛⲁϩⲣⲁϥ. ⲓ̅ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲛϯ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟϩⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲏⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϯⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲙⲁ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲃϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲱϣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ϩⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲕ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲉⲣ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲕ̅ⲅ̅ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲉⲫⲉⲥⲓⲟⲩⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ