ⲅ̅
ⲁ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲡϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⳿ⲡϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ. ⲃ̅ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲅ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲏ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲕⲉⲣϥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲇ̅ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲣⲟ ⲉⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ. ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϩⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲡⲉ ⲫϯ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ. ⲋ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲱⲥ ⲫϯ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲁⲡ ⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲡϩⲁⲡ. ⲑ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲁⲛ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉⲙ ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲁϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲁⲧϣⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲡⲉ ⲧⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲃⲓ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲑⲟⲩⲓ ⳿ⲛϩⲟϥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲣⲱⲟⲩ ⲙⲉϩ ⳿ⲛⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲛϣⲁϣⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲥⲉⲓⲏⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲫⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲡϧⲟⲙϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲓⲁ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲙⲱⲓⲧ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲙⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲕ̅ⲃ̅ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲫⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϣⲁⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱϯ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲉ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲭⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲉⲥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲩⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲱϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲁ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲡ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲑ̅ ϣⲁⲛ ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁϩⲁ ⲫⲁ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲗ̅ ⲓⲥϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲉⲣϥ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ