ⲏ̅
ⲁ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲁⲡ ϭⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲙⲟⲩ. ⲅ̅ ϯⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲑⲏ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲁ ⲫϯ ⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁϥϩⲓ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲇ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲉ̅ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲧⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲋ̅ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ϯ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲍ̅ ϫⲉ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲛⲉ ϫⲱϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲏ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ. ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲓ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲛϧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲱⲛϧ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛϧ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲱⲕ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲛ ⲉⲩϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ϭⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ϯⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲡϫⲓⲛⲥⲟⲙⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲛⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉϥϭⲛⲉϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯⲙⲉⲧⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϯⲛⲁⲕϩⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉϯⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ ⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲁϥⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲁϥϯⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲉⲧϫⲱⲃ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲱⲃϩ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲧ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲁϥⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ. ⲕ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ. ⲗ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲧϯ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲡⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥϯ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫϯ ⲡⲉⲧ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲫⲟⲣϫⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩⲧⲁⲧϩⲟ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲕⲟ ⲓⲉ ⲟⲩⲃⲱϣ ⲓⲉ ⲟⲩⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲟⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲟⲗϧⲉⲗ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϭⲣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ. ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϫⲟⲙ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲇⲉ ϭⲓⲥⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϣⲱⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲟⲣϫⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪