ⲍ̅
ⲁ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳪ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲟⲛϧ. ⲃ̅ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲁ ϩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ⲁⲥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ. ⲅ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲕⲉϩⲁⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲏ ⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲕⲉϩⲁⲓ. ⲇ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲙⲫϯ. ⲉ̅ ⲉⲛϣⲟⲡ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲡⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϯⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ. ⲋ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲁⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϯ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ. ⲏ̅ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲁⲧϭⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲱⲛϧ. ⲓ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧϭⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲑⲁⲓ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲉⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲏⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϯⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉϯⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁⲓ ϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ. ⲕ̅ⲁ̅ ϯϫⲓⲙⲓ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ϯϯⲙⲁϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ϯⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϧⲏⲕ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲉϥⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲡⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲙⲟⲩ ⲫⲁⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏ ⲧ ⲙⲉⲛ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ