20
Tsaa Pablo ca Macedonia loꞌo ca Grecia
Nu loꞌo cua ndye chaꞌ ngunasi̱ꞌ nguꞌ quichi̱, liꞌ ngusiꞌya Pablo jiꞌi̱ lcaa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ quichi̱ biꞌ, chaꞌ tya̱a̱ nguꞌ ca slo. Liꞌ nguluꞌu yu la xi jiꞌi̱ nguꞌ; juaꞌa̱ ngusalyaꞌ yu loꞌo nguꞌ, nduꞌu yu ndyaa yu ca loyuu su cuentya Macedonia liꞌ. Ngutaꞌa̱ yu ca slo lcaa taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ loyuu biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ tlyu nguaꞌni tyiquee nguꞌ xquiꞌya lcaa chaꞌ nu nguluꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. Loꞌo liꞌ ndyaa yu chaca loyuu su cuentya Grecia; loyuu biꞌ ndyanu yu sna coꞌ. Liꞌ cua tsaa ti yu neꞌ yaca niꞌi̱ ca loyuu su cuentya Siria, loꞌo liꞌ ngua tii yu chaꞌ ngua tiꞌ tyaꞌa nguꞌ judío cuaꞌni cuxi loꞌo yu, biꞌ chaꞌ xaꞌ tyucui̱i̱ ndyaa yu liꞌ; ndyaa yu nguxtyu̱u̱ yu tyucui̱i̱ ndyaa nde Macedonia. Ndyaꞌa̱ Sópater nguꞌ Berea loꞌo ya, loꞌo juaꞌa̱ Aristarco loꞌo Segundo nguꞌ Tesalónica, loꞌo juaꞌa̱ Gayo nguꞌ Derbe, loꞌo Timoteo biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ Tíquico loꞌo Trófimo nguꞌ Asia; ca taꞌa ya ndyaꞌa̱ ya loꞌo yu liꞌ. Loꞌo liꞌ lcaa nguꞌ tyaꞌa ndyaꞌa̱ Pablo biꞌ, ndyaa nguꞌ nde loo la ca quichi̱ Troas; ndyanu Pablo loꞌo naꞌ ti (la cuiꞌ Lucas laca naꞌ nu nscua naꞌ quityi re). Ndyanu ya nde quichi̱ Filipos chaꞌ tyeje tacui taꞌa loꞌo ndacu nguꞌ xlyá nu ná loꞌo scua̱ tiyeꞌ ndyaꞌ. Nduꞌu ya ndyaa ya liꞌ, ndyatí̱ ya neꞌ yaca niꞌi̱ chaꞌ tsaa ya tyacua tyaꞌa ya loꞌo nguꞌ biꞌ ca quichi̱ Troas. Caꞌyu tsa̱ ngutiꞌi̱ ya neꞌ yaca niꞌi̱ chaꞌ tyaala ya chaca tsuꞌ tyujoꞌo biꞌ, loꞌo liꞌ cati tsa̱ ngutiꞌi̱ lcaa ya quichi̱ biꞌ.
Ndyalaa Pablo ca quichi̱ Troas
Loꞌo ngua tsa̱ domingo, liꞌ ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesús chaꞌ stuꞌba ti cacu nguꞌ si̱i̱. Nclyuꞌu Pablo chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; hasta ca claꞌbe talya nclyuꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ, xquiꞌya chaꞌ chaca tsa̱ cua tyaa ti ya liꞌ. Ndyuꞌu tiꞌi̱ ya sca baꞌa niꞌi̱ nde cua̱ su nchca tyuna baꞌa niꞌi̱ biꞌ. Quiñaꞌa̱ quiiꞌ ntsuꞌu neꞌ niꞌi̱ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ ngaꞌa̱ sca nu quiꞌyu cuañiꞌ nu naa Eutico, nu ntucua nde tyuniꞌi̱ ventana. Ndyuꞌu tsa xcalá yu cuañiꞌ biꞌ, chaꞌ tyiqueeꞌ tsa nchcuiꞌ Pablo. Liꞌ nguaꞌya xcalá yu, ndyú yu lo yuu nde liyaꞌ. Ndyaa nguꞌ chaꞌ xatu̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu, pana cua ngujuii yu. 10 Liꞌ hora ti nguaꞌya Pablo lo ndyiyaꞌ, ndyaa ngüityi Pablo jiꞌi̱ yu nu ngujuii biꞌ, loꞌo ntejeyaꞌ Pablo jiꞌi̱ yu biꞌ liꞌ.
―Ná ca xñiꞌi̱ tiꞌ ma̱, na luꞌú yu re juani ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ.
11 Xaꞌ ndyacuí̱ Pablo ndyaa lo ndyiyaꞌ, liꞌ nguaꞌni yu si̱i̱. Loꞌo liꞌ xaꞌ nguxana nguluꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ ñaꞌa̱ cuayáꞌ nguxee chaca tsa̱. Nduꞌu ya ndyaa ya liꞌ. 12 Loꞌo nu yu cuañiꞌ nu ngua tsoꞌo ca ti ni, ndyaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ yu ca toꞌ tyi yu. Tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee nguꞌ chaꞌ cua ndyuꞌú yu chaca quiyaꞌ.
Nduꞌu nguꞌ quichi̱ Troas, ndyaa nguꞌ ca Mileto
13 Loꞌo liꞌ nduꞌu ya ndyaa ya nde loo la, ndyatí̱ ya neꞌ yaca niꞌi̱ chaꞌ tsaa ya ca quichi̱ Asón, pana ndyanu ycuiꞌ Pablo chaꞌ tsaa yu xaꞌ tyucui̱i̱ nde lo yuu btyi. 14 Xaꞌ ndyacua tyaꞌa yu loꞌo ya ca quichi̱ Asón biꞌ, ndyatí̱ yu neꞌ yaca niꞌi̱ loꞌo ya, ndyaa ya ca quichi̱ Mitilene liꞌ. 15 Xaꞌ nduꞌu ya ndyaa ya liꞌ, nteje tacui ya loyuu su cuentya Quío; ca chaca tsa̱ liꞌ ndyalaa ya ca quichi̱ Samos. Nde loo la ndyanu ya xi nde quichi̱ Trogilio, loꞌo juaꞌa̱ ca chaca tsa̱ ndyalaa ya ca quichi̱ Mileto. 16 Ná ndyaa ya ca quichi̱ Efeso, chaꞌ ná ntajaꞌa̱ Pablo tyanu yu tyiqueeꞌ ca loyuu su cuentya Asia biꞌ; ngua tiꞌ yu tsaa clya yu ca Jerusalén chaꞌ tyiꞌi̱ yu quichi̱ biꞌ loꞌo caca tsa̱ taꞌa Pentecostés, si caca jiꞌi̱.
Nguluꞌu Pablo jiꞌi̱ nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ quichi̱ Efeso
17 Laja loꞌo ndyanu ya ca Mileto biꞌ, nda Pablo sca chaꞌ ndyaa slo nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo ca quichi̱ Efeso, si tya̱a̱ nguꞌ slo yu. 18 Nu loꞌo ndyalaa nguꞌ, liꞌ nguluꞌu Pablo xi jiꞌi̱ nguꞌ:
―Cua jlo tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu nguaꞌni naꞌ lcaa tsa̱ loꞌo ngutiꞌi̱ naꞌ ca loyuu su cuentya Asia re, su ndiꞌi̱ naꞌ quichi̱ tyi ma̱ ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱ nguꞌ―. 19 Jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ lcaa tsa̱ nguaꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Jesús tyucui tyiquee naꞌ; ná nguaꞌni tyucuaa tiꞌ naꞌ loꞌo ma̱. Loꞌo juaꞌa̱ ngusiꞌya tsa naꞌ xquiꞌya ñati̱ cuxi loyuu re. Ngua quicha tiꞌ naꞌ nu loꞌo ngua tiꞌ nu nguꞌ judío tyaꞌa naꞌ cuaꞌni cuxi nguꞌ loꞌo naꞌ. 20 Jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ lcaa tsa̱ tsa cuꞌ ti ncluꞌu naꞌ lcaa chaꞌ tsoꞌo biꞌ jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ taca tyiꞌi̱ tsoꞌo la cresiya jiꞌi̱ ma̱, masi nguluꞌu naꞌ jiꞌi̱ ma̱ nu loꞌo ndyuꞌu tiꞌi̱ ma̱ tsa tlyu ti, masi nguluꞌu naꞌ jiꞌi̱ ma̱ ca toꞌ tyi scaa ti ma̱. 21 Sca ti cuayaꞌ nchcuiꞌ naꞌ loꞌo lcaa nguꞌ, masi loꞌo nguꞌ judío tyaꞌa naꞌ, masi loꞌo xaꞌ la ñati̱; sca ti chaꞌ nguluꞌu naꞌ jiꞌi̱ lcaa ma̱, chaꞌ ngaꞌa̱ chaꞌ culochu̱ꞌ ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱ loꞌo xñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na. 22 Loꞌo nu juani tsaꞌa̱ ca Jerusalén, chaꞌ juaꞌa̱ cua ndatsaa Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni ꞌna chaꞌ tsaꞌa̱ ca ndacua, masi ná nchca cuayáꞌ tiꞌ naꞌ ñiꞌya̱ nu caca jnaꞌ loꞌo tyalaa naꞌ cajua. 23 Tsa biꞌ ti chaꞌ jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ lcaa quichi̱ su ndyaꞌa̱ naꞌ nacui̱ nguꞌ chaꞌ cua tejeyaꞌ ti nguꞌ jnaꞌ, chaꞌ suꞌba nguꞌ jnaꞌ neꞌ chcua̱; nacui̱ nguꞌ chaꞌ lye tsa ca quicha tiꞌ naꞌ ca quichi̱ Jerusalén biꞌ. Tsa lo cua ti chaꞌ jlo tiꞌ naꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ laca chaꞌ nu cua nda Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi loꞌo naꞌ. 24 Pana ná ntsi̱i̱ naꞌ xquiꞌya chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ, ná nduꞌni chaꞌ jnaꞌ masi cujuii nguꞌ jnaꞌ. Sca ti chaꞌ ntiꞌ naꞌ, chaꞌ tsoꞌo ti tye cña nu nda ycuiꞌ Jesús jnaꞌ, chaꞌ ta naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo xaꞌ ñati̱, chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu.
25 ’Cua ngutaꞌa̱ naꞌ loꞌo cuꞌma̱, cua nguluꞌu naꞌ jiꞌi̱ ma̱ lcaa ñaꞌa̱ cña nu nclyo ycuiꞌ Ni; pana juani chañi chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ re, chaꞌ ngaꞌaa ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ chaca quiyaꞌ. 26 Biꞌ chaꞌ nchcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱ juani, chaꞌ ná ndacui naꞌ quiꞌya si chcunaꞌ cresiya jiꞌi̱ sca ñati̱ tyaꞌa cuꞌma̱. 27 Cua nda naꞌ chaꞌ loꞌo ma̱, lcaa cha nuꞌ ngua tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi cuaꞌni Ni loꞌo ma̱; ni sca chaꞌ ná ndyuꞌu cuaana ti tyiquee naꞌ. 28 Nu juani ntsuꞌu chaꞌ ñaꞌa̱si̱i̱ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ma̱, loꞌo juaꞌa̱ ñaꞌa̱si̱i̱ ma̱ jiꞌi̱ ca taꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo ca quichi̱ tyi ma̱, chaꞌ cua nda Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi cña jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ caca ma̱ loo jiꞌi̱ taju ñati̱ biꞌ. Tlyu tsa cña nu nguaꞌni ycuiꞌ nu Xuꞌna na chaꞌ ca ti̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna tya loꞌo ngujuii yu lo crusi, nu loꞌo ndyalú tañi ycuiꞌ ca yu. 29 Jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ nu loꞌo ngaꞌaa ndyaꞌa̱ naꞌ ca nde, liꞌ ca̱a̱ ñati̱ cuiñi chaꞌ cuaꞌni ñuꞌu̱ jiꞌi̱ taju ñati̱ tyaꞌa ma̱; ñiꞌya̱ nduꞌni tyaala boꞌo jiꞌi̱ sca taju xlyaꞌ, juaꞌa̱ cuaꞌni ñuꞌu̱ nu nguꞌ cuiñi biꞌ jiꞌi̱ taju ñati̱ tyaꞌa ndyaꞌa̱ ma̱. 30 Loꞌo juaꞌa̱ laja ycuiꞌ nguꞌ tyaꞌa ma̱ tyuꞌu tucua xi nguꞌ cuiñi biꞌ; chaꞌ cuiñi ti culuꞌu nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ lcaa tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo, chaꞌ ngaꞌaa tyiꞌu tiꞌ nguꞌ ni sca chaꞌ liñi nu cua nchcuiꞌ ma̱ loꞌo nguꞌ. 31 Cuiꞌya ma̱ cuentya lacua. Tyiꞌu tiꞌ ma̱ chaꞌ cua ndyaꞌa sna yija̱ nguluꞌu naꞌ jiꞌi̱ ma̱ tsa̱ loꞌo talya, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu quiyaꞌ ngusiꞌya tsa naꞌ xquiꞌya cuꞌma̱.
32 ’Xtyanu naꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱ yaꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ xtyucua Ni jiꞌi̱ ma̱ juani. Taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ma̱, la cuiꞌ chaꞌ laca nu nduꞌni chaꞌ caca nguula tiꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ tlyu tsa laca chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Juaꞌa̱ caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tsoꞌo tyacua jiꞌi̱ ma̱ stuꞌba ti loꞌo lcaa ñati̱ nu ngusubi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱. 33 Ná ngua tiꞌ naꞌ xñi naꞌ cñi jiꞌi̱ nguꞌ; ni lateꞌ nu ta nguꞌ ꞌna, ná ntajaꞌa̱ naꞌ xñi naꞌ jiꞌi̱. 34 Jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ ycuiꞌ naꞌ nguaꞌni naꞌ cña loꞌo yaꞌ ti naꞌ chaꞌ caja cñi chaꞌ tyiji̱ yuꞌu jnaꞌ chalyuu. Loꞌo juaꞌa̱ tya nda naꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ nguꞌ nu ndyaꞌa̱ loꞌo naꞌ. 35 Nguaꞌni naꞌ juaꞌa̱ chaꞌ culuꞌu naꞌ jiꞌi̱ ma̱ ñiꞌya̱ nu cuaꞌni ma̱ loꞌo nguꞌ nu ntsuꞌu tsa chaꞌ nu lyiji jiꞌi̱. La cuiꞌ juaꞌa̱ ntsuꞌu chaꞌ tyiꞌu tiꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Jesús nu Xuꞌna na loꞌo na ndiꞌya̱: “Tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee ma̱ si ta nguꞌ sca chaꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ ma̱, pana tlyu la chaꞌ tsoꞌo laca si ta ma̱ sca chaꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱”, nacui̱ Jesús jiꞌna.
36 Loꞌo cua ndye nchcuiꞌ Pablo loꞌo nguꞌ, liꞌ ngutu̱ sti̱ꞌ ya chaꞌ chcuiꞌ ya loꞌo ycuiꞌ Ndyosi; stuꞌba ti nchcuiꞌ lcaa ya loꞌo ycuiꞌ Ni liꞌ. 37 Loꞌo juaꞌa̱ nxiꞌya tsa nguꞌ biꞌ laja loꞌo ngüityi nguꞌ jiꞌi̱ Pablo, nchcuichaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo nchcuiꞌ salyaꞌ nguꞌ loꞌo. 38 Xñiꞌi̱ tsa tiꞌ nguꞌ chaꞌ nchcuiꞌ Pablo chaꞌ ngaꞌaa ñaꞌa̱ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ yu. Liꞌ ndyaa loꞌo latya nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ ya tyucui̱i̱ chaꞌ tya̱a̱ ya neꞌ yaca niꞌi̱ chaca quiyaꞌ.