21
Tsaa Pablo ca Jerusalén
Nguxtyanu ya jiꞌi̱ tyaꞌa ya liꞌ. Nduꞌu ya ndyaa ya neꞌ yaca niꞌi̱ ca loyuu su cuentya Cos. Ca chaca tsa̱ ndyalaa ya ca quichi̱ Rodas, loꞌo liꞌ ndyalaa ya ca quichi̱ Pátara. La cuiꞌ quichi̱ biꞌ ngujui chaca yaca niꞌi̱ jiꞌi̱ ya nu cua tsaa ti nde loyuu su cuentya Fenicia. Ndyatí̱ ya neꞌ yaca niꞌi̱ biꞌ, nduꞌu ya ndyaa ya liꞌ. Cua nteje tacui ya cacua ti loyuu su cuentya Chipre, laꞌa tsuꞌ coca ndyanu yuu btyi biꞌ, chaꞌ tsaa liñi ya ca loyuu su cuentya Siria. Ntsuꞌu chaꞌ tsaa yaca niꞌi̱ ca quichi̱ Tiro chaꞌ tyanu yuꞌba jiꞌi̱ ndejua. Loꞌo ndyalaa ya quichi̱ biꞌ nduꞌu ya neꞌ yaca niꞌi̱ biꞌ, ndyaa ya slo taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ quichi̱ biꞌ; ndyanu ya cati tsa̱ loꞌo nguꞌ biꞌ liꞌ. Nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ loꞌo Pablo chaꞌ ná tsaa yu ca quichi̱ Jerusalén, chaꞌ cua nguaꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ ngua cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ biꞌ ñiꞌya̱ nu caca jiꞌi̱ Pablo ca quichi̱ biꞌ. Loꞌo ndye cati tsa̱, liꞌ nduꞌu ya ndyaa ya. Nguxtyucua lcaa tyaꞌa nguꞌ jiꞌi̱ ya tyucui̱i̱ su ndyaa ya toꞌ tyujoꞌo; loꞌo juaꞌa̱ lcaa nu cunaꞌa̱ loꞌo nu sube jiꞌi̱ nguꞌ, ndyaa nguꞌ loꞌo ya. Liꞌ ngutu̱ sti̱ꞌ lcaa ya ca toꞌ tyujoꞌo chaꞌ stuꞌba ti chcuiꞌ ya loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Ngusalyaꞌ nguꞌ loꞌo ya, ngüityi nguꞌ jiꞌi̱ ya, liꞌ ndyatí̱ ya neꞌ yaca niꞌi̱; cuati nguxtyu̱u̱ nguꞌ ya̱a̱ nguꞌ nde toniꞌi̱ jiꞌi̱ nguꞌ.
Nduꞌu ya quichi̱ Tiro ndyaa ya ca quichi̱ Tolemaida. Xaꞌ nduꞌu ya neꞌ yaca niꞌi̱ liꞌ; nchcuichaꞌ ya jiꞌi̱ ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo tyaꞌa na nu ndiꞌi̱ quichi̱ biꞌ, juaꞌa̱ ndyanu ya loꞌo nguꞌ sca talya ti. Ca chaca tsa̱ nduꞌu ya ndyaa ya tyucui̱i̱ ca quichi̱ Cesarea; ndyalaa ya toꞌ tyi Felipe liꞌ, la cuiꞌ Felipe nu nchcuiꞌ loꞌo nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na. Ngaꞌa̱ Felipe jiꞌi̱ nu cati tyaꞌa nguꞌ nu laca cña jiꞌi̱ ñati̱ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesús tya clyo. Ndyanu ya slo yu liꞌ. Ntsuꞌu jacua tyaꞌa sñiꞌ Felipe, xcuiꞌ cunaꞌa̱ nu ntucua ycuiꞌ ti laca sñiꞌ yu. Cua nda ycuiꞌ Ndyosi chacuayáꞌ jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ biꞌ, chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ loꞌo ñati̱. 10 Cua ngutiꞌi̱ ya slo nguꞌ tyu̱u̱ tsa̱, loꞌo liꞌ ndyalaa sca nu quiꞌyu nu naa Agabo; ca loyuu su cuentya Judea nduꞌu yu biꞌ. Sca nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca yu biꞌ, tii tsaa yu. 11 Loꞌo ndyalaa yu ca slo ya, liꞌ ngulo yu juata nu ndyaaca̱ꞌ siiꞌ Pablo, liꞌ yaꞌ yu loꞌo quiyaꞌ yu ngusca̱ꞌ yu loꞌo juata biꞌ.
―Cua nchcuiꞌ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi loꞌo naꞌ chaꞌ ñiꞌya̱ nu ndyaaca̱ꞌ ycuiꞌ naꞌ, juaꞌa̱ sca̱ꞌ nguꞌ judío tyaꞌa na jiꞌi̱ ñati̱ nu ca jiꞌi̱ juata re ca Jerusalén ―nacui̱ Agabo jiꞌi̱ ya―. Tsaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ slo nguꞌ xaꞌ tsuꞌ chaꞌ xcubeꞌ nguꞌ jiꞌi̱ yu ―nacui̱.
12 Ndyuna ya chaꞌ nu nchcuiꞌ Agabo, loꞌo liꞌ ca taꞌa ya loꞌo nguꞌ Cesarea tyaꞌa na, tyaꞌna nchcuiꞌ ya loꞌo Pablo chaꞌ ná tsaa yu ca Jerusalén.
13 ―¿Ni chaꞌ laca nxiꞌya ma̱? ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱ ya liꞌ―. ¿Ni chaꞌ laca ndyuꞌni ma̱ chaꞌ ca xñiꞌi̱ tiꞌ naꞌ? ―nacui̱―. Cua laca chaꞌ tsaꞌa̱ ca Jerusalén; tyajaꞌa̱ naꞌ tsaꞌa̱, masi loꞌo sca̱ꞌ nguꞌ jnaꞌ, masi loꞌo cujuii nguꞌ jnaꞌ cajua xquiꞌya Jesucristo nu Xuꞌna na.
14 Ngua cuayáꞌ tiꞌ ya liꞌ chaꞌ ná ngua jiꞌi̱ ya cuaꞌa ya jiꞌi̱ yu.
―Tsoꞌo si caca ñiꞌya̱ nu nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca lacua ―nacui̱ ya liꞌ.
15 Loꞌo nguaꞌni choꞌo ya jiꞌi̱ ya, liꞌ nduꞌu ya ndyaa ya ca Jerusalén. 16 Tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ tyaꞌa na ndyaa loꞌo jiꞌi̱ ya chaꞌ culuꞌu nguꞌ jiꞌi̱ ya macala ndiꞌi̱ chaca yu tyaꞌa na nu naa Mnasón. Nguꞌ Chipre laca nu Mnasón biꞌ. Cua ngusñi yu chaꞌ jiꞌi̱ Jesús tya saꞌni la, loꞌo nu juani ntucua tyi yu ca Jerusalén. Slo yu biꞌ ndyanu ya liꞌ.
Ndyacua tyaꞌa Pablo loꞌo Jacobo
17 Tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo tyaꞌa na chaꞌ cua ndyalaa ya ca Jerusalén. 18 Nguxee chaca tsa̱ ndyaa Pablo loꞌo ya ca slo Jacobo. Cajua ndyuꞌu tiꞌi̱ lcaa nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo quichi̱ biꞌ. 19 Nchcuichaꞌ Pablo jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, liꞌ nchcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ, ndachaꞌ yu lcaa ñaꞌa̱ cña nu nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ngutiꞌi̱ ya slo nguꞌ xaꞌ tsuꞌ. 20 Nu loꞌo cua ndyuna nguꞌ chaꞌ biꞌ, liꞌ nguaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo Pablo liꞌ:
―Tsoꞌo tsa lacua ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu―. Juani ni, jlo tiꞌ nuꞌu̱ chaꞌ cua ntsuꞌu tyu̱u̱ mil tyaꞌa nguꞌ judío tyaꞌa na nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesús tya tsubiꞌ la. Nacui̱ nguꞌ chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ taquiyaꞌ lcaa na loꞌo tyaꞌa na cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ cusuꞌ nu nguxtyanu jyoꞌo Moisés jiꞌna cua saꞌni la ―nacui̱ nguꞌ―. 21 Loꞌo juaꞌa̱ cua nquijeloo chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ nguluꞌu nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ judío tyaꞌa na nu ndiꞌi̱ xaꞌ quichi̱, chaꞌ ngaꞌaa ntsuꞌu chaꞌ taquiyaꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ chaꞌ cusuꞌ nu nguscua jyoꞌo Moisés biꞌ, ni ná ntsuꞌu chaꞌ xiꞌyu nguꞌ quiji̱ sñiꞌ nguꞌ chaꞌ culacua̱ nguꞌ; nguluꞌu nuꞌu̱ chaꞌ ná ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ biꞌ ñiꞌya̱ nu nduꞌni na chaꞌ laca na nguꞌ judío, nacui̱ nguꞌ. 22 ¿Na laca cuaꞌni na lacua? Ná tyiqueeꞌ tyuꞌu tiꞌi̱ lcaa nguꞌ judío tyaꞌa na, loꞌo caja chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ cua ndyalaa nuꞌu̱ quichi̱ re. 23 Biꞌ chaꞌ ta ya sca cui̱i̱ loꞌo nuꞌu̱ ñiꞌya̱ nu cuaꞌni nuꞌu̱ juani. Cua ndiꞌi̱ jacua tyaꞌa nguꞌ quiꞌyu re nu cua ngüiñi sca chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. 24 Tsaa loꞌo nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ stuꞌba ti cuaꞌni lyiji ma̱ chaꞌ nu cua ngüiñi jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Nuꞌu̱ cuiꞌya lcaa na nu ngaꞌa̱ chaꞌ caca msta̱ jiꞌi̱ nguꞌ neꞌ laa. Liꞌ taca xiꞌyu nguꞌ quicha̱ꞌ hique nguꞌ loꞌo cua ndye chaꞌ biꞌ. Caca cuayáꞌ tiꞌ lcaa nguꞌ liꞌ, chaꞌ loꞌo nuꞌu̱ ndaquiyaꞌ nuꞌu̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu nguxtyanu jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna, chaꞌ siꞌi chaꞌ liñi nu cua nchcuiꞌ ñati̱ jinuꞌu̱ liꞌ. 25 Loꞌo nu nguꞌ xaꞌ tsuꞌ nu cua ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo ni, cua nguscua ya sca quityi chaꞌ tsaa slo nguꞌ biꞌ, chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ ná ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni nguꞌ lcaa lo chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ judío tyaꞌa na. Nguscua ya chaꞌ ndiꞌya̱: ná tsoꞌo cacu nguꞌ cuañaꞌ naꞌni nu cua nda nguꞌ chaꞌ caca msta̱ jiꞌi̱ joꞌó, ni ná tsoꞌo cacu nguꞌ tañi, ni ná tsoꞌo cacu nguꞌ naꞌni nu ná ndyalú tsoꞌo tañi niꞌ loꞌo ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱, ni ná tsoꞌo chcaꞌa̱ nguꞌ loꞌo ñati̱ nu siꞌi clyoꞌo nguꞌ.
Ngusñi nguꞌ jiꞌi̱ Pablo preso toꞌ laa tlyu
26 Ca chaca tsa̱, liꞌ ndyaa loꞌo Pablo jiꞌi̱ nu jacua tyaꞌa ñati̱ biꞌ, nguaꞌni lubii nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Liꞌ ndyaa nguꞌ neꞌ laa tlyu, chaꞌ cachaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ ni tsa̱ tye tyucoꞌo tsa̱ jiꞌi̱ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ, chaꞌ liꞌ taca ca̱a̱ nguꞌ neꞌ laa jua, ca̱a̱ loꞌo nguꞌ msta̱ nu ta nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi liꞌ.
27 Cua tyaꞌa ti cati tsa̱, cua tye ti cña jiꞌi̱ nguꞌ. Pana cua ntsuꞌu xi nguꞌ judío nu laca tyi ca Asia, loꞌo juaꞌa̱ cua naꞌa̱ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ Pablo su ndyaꞌa̱ yu neꞌ laa tlyu biꞌ. Hora ti nguaꞌni cui̱i̱ nguꞌ biꞌ sca cuentyu loꞌo nguꞌ quichi̱, chaꞌ caca ñasi̱ꞌ nguꞌ jiꞌi̱ Pablo liꞌ. 28 Ngusiꞌya nguꞌ judío biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ liꞌ:
―Cuꞌma̱ nguꞌ Israel tyaꞌa na ―nacui̱ nguꞌ―, xtyucua ma̱ jiꞌi̱ ya ―nacui̱ nguꞌ―. Cua nguluꞌu nu quiꞌyu re jiꞌi̱ nguꞌ lcaa quichi̱ su ngutaꞌa̱ yu chaꞌ ná tsoꞌo na nu laca na nguꞌ judío; ná tsoꞌo chaꞌ cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ chaꞌ nu nguscua jyoꞌo Moisés, loꞌo juaꞌa̱ ná tsoꞌo laa tlyu re, nacui̱ yu re. Loꞌo chaca chaꞌ ni, cua ndyaa loꞌo yu re jiꞌi̱ nguꞌ xaꞌ tsuꞌ neꞌ laa tlyu re chaꞌ cuaꞌni ñuꞌu̱ nguꞌ jiꞌi̱ laa su nduꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi.
29 Nchcuiꞌ nguꞌ juaꞌa̱ chaꞌ cua naꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ Pablo ndyaꞌa̱ lquichi̱ loꞌo Trófimo, sca nguꞌ Efeso. Ngua tiꞌ nguꞌ liꞌ, chaꞌ cua ndyaa loꞌo yu jiꞌi̱ neꞌ laa tlyu biꞌ.
30 Nxna lijya̱ lcaa nguꞌ quichi̱ liꞌ, chaꞌ tejeyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ Pablo. Hora ti nguloꞌo nguꞌ jiꞌi̱ yu neꞌ laa, ndacu̱ꞌ nguꞌ toꞌ laa liꞌ. 31 Ngua tiꞌ nguꞌ cujuii nguꞌ jiꞌi̱ Pablo; pana ndyaa xi xaꞌ la nguꞌ slo nu xuꞌna sendaru nguꞌ romano, ndyaa cachaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ lye tsa nxu̱u̱ tyaꞌa lcaa nguꞌ quichi̱. 32 Biꞌ chaꞌ ngulo nu xuꞌna sendaru biꞌ cña jiꞌi̱ capitán jiꞌi̱ chaꞌ tsaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ ñaꞌa̱ latya sendaru, tsaa nguꞌ loꞌo ycuiꞌ xuꞌna nguꞌ biꞌ ca su ndiꞌi̱ nguꞌ quichi̱. Ngusna nguꞌ ndyaa nguꞌ su ndyuꞌu tiꞌi̱ lcaa nguꞌ quichi̱ liꞌ. Ngaꞌaa ngujuiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ jiꞌi̱ Pablo loꞌo naꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ sendaru loꞌo xuꞌna sendaru biꞌ lijya̱. 33 Liꞌ ndyaa xuꞌna sendaru biꞌ cacua ti slo nu Pablo biꞌ; ngulo cña chaꞌ tejeyaꞌ sendaru jiꞌi̱ yu, chaꞌ sca̱ꞌ nguꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo tucua tyaꞌa carena chcua̱. Liꞌ nchcuane xuꞌna sendaru biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱, chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ ycuiꞌ tilaca laca preso biꞌ jiꞌi̱, ñiꞌya̱ laca quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu. 34 Pana nxiꞌya tsa nguꞌ quichi̱ ndiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; nxiꞌya tsaca nguꞌ loꞌo nxiꞌya chaca nguꞌ, biꞌ chaꞌ ná jlo tiꞌ xuꞌna sendaru biꞌ na laca ngua jiꞌi̱ nguꞌ. Liꞌ ngulo cña chaꞌ tsaa loꞌo sendaru jiꞌi̱ Pablo ca toꞌ tyi sendaru. 35 Loꞌo cua ndyalaa sendaru su tyacui̱ lo ndyiyaꞌ toꞌ niꞌi̱ jiꞌi̱ nguꞌ, liꞌ ngusñi sendaru jiꞌi̱ Pablo, ngüiꞌya cua̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ ñasi̱ꞌ tsa nguꞌ quichi̱ jiꞌi̱ yu. 36 Tlyu tsa taju ñati̱ nu ndyaa lcaꞌa̱ jiꞌi̱ sendaru.
―Cujuii clya ma̱ jiꞌi̱ ―nacui̱ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ sendaru biꞌ.
Nda Pablo chaꞌ loꞌo nguꞌ quichi̱ ñiꞌya̱ ngua jiꞌi̱ yu
37 Cua tyatí̱ ti nguꞌ toniꞌi̱ jiꞌi̱ sendaru, liꞌ nchcuiꞌ Pablo loꞌo xuꞌna sendaru biꞌ:
―Cusuꞌ, cuaꞌni chaꞌ tsoꞌo ta nuꞌu̱ chacuayáꞌ chcuiꞌ naꞌ xi ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱.
―¿Ha nchca jinuꞌu̱ chcuiꞌ chaꞌ griego? ―nacui̱ xuꞌna sendaru jiꞌi̱ Pablo liꞌ.
―Nchca ꞌna ―nacui̱ Pablo.
38 ―¿Ha siꞌi nuꞌu̱ laca nu nguꞌ Egipto nu ngua loo jiꞌi̱ nguꞌ nu ngusu̱u̱ tyaꞌa loꞌo gobierno tsubiꞌ? ―nacui̱ jiꞌi̱ Pablo―. ¿Ha siꞌi nuꞌu̱ ndyaa loꞌo jiꞌi̱ jacua mil tyaꞌa ñati̱ cuxi ca lo nati̱ꞌ btyi?
39 ―Siꞌi naꞌ ―nacui̱ Pablo―. Nguꞌ judío laca naꞌ. Tarso naa quichi̱ tyi naꞌ, la cuiꞌ sca quichi̱ tlyu xi ca loyuu su cuentya Cilicia ―nacui̱―. Cuaꞌni nuꞌu̱ chaꞌ tsoꞌo ta nuꞌu̱ chacuayáꞌ jnaꞌ chcuiꞌ naꞌ xi loꞌo nguꞌ quichi̱ re juani.
40 Liꞌ nda xuꞌna sendaru chacuayáꞌ chcuiꞌ Pablo, biꞌ chaꞌ ndatu̱ yu lo ndyiyaꞌ quee biꞌ liꞌ, ngutacui yaꞌ yu chaꞌ ca ti̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ. Loꞌo ngua ti̱ nguꞌ, liꞌ chaꞌ hebreo nchcuiꞌ Pablo loꞌo nguꞌ, chaꞌ biꞌ laca chaꞌcña jiꞌi̱ nguꞌ judío.