24
Ndachaꞌ Pablo jiꞌi̱ Félix ñiꞌya̱ ngua jiꞌi̱ yu
Loꞌo cua ndyaꞌa caꞌyu tsa̱, liꞌ ndyalaa Ananías nu xuꞌna sti joꞌó biꞌ; ndyalaa yu loꞌo nguꞌ cusuꞌ loꞌo sca ñati̱ nu laca tuꞌba nu naa Tértulo. Liꞌ ndyaa nguꞌ biꞌ slo gobernador chaꞌ sta nguꞌ quiꞌya jiꞌi̱ Pablo, biꞌ chaꞌ ngulo gobernador cña jiꞌi̱ sendaru chaꞌ ca̱a̱ loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ Pablo ca slo. Liꞌ nchcuiꞌ Tértulo biꞌ loꞌo Félix nu laca gobernador biꞌ:
―Chaꞌ clyu tiꞌ tyuꞌu jinuꞌu̱, cusuꞌ, chcuiꞌ ya xi loꞌo nuꞌu̱ ―nacui̱ Tértulo―. Tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee ya chaꞌ xcuiꞌ cña tsoꞌo nduꞌni nuꞌu̱ loꞌo laca nuꞌu̱ loo loyuu chalyuu re. Tsoꞌo ti ndiꞌi̱ ya, chaꞌ tsoꞌo tsa jlo tiꞌ nuꞌu̱ ñiꞌya̱ culo nuꞌu̱ cña jiꞌi̱ ya ―nacui̱―. Biꞌ chaꞌ tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee ya, nxñi ya cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ tsoꞌo nu ndyuꞌni nuꞌu̱ loꞌo ya, macala ndyuꞌni nuꞌu̱ cña. Loꞌo nu juani ndyuꞌni chi̱ ya loo nuꞌu̱, cusuꞌ ―nacui̱―. Cuiꞌya chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ya, masi sca hora ti culo laja nuꞌu̱ xi; cuaꞌni nuꞌu̱ sna Ndyosi cuna xi loꞌo chcuiꞌ naꞌ sca chaꞌ re loꞌo nuꞌu̱. Cua lijya̱ ya ca nde chaꞌ cachaꞌ liñi ya jinuꞌu̱ lcaa ñaꞌa̱ cña cuxi nu nguaꞌni yu re. Nslo ya jiꞌi̱ yu re chaꞌ subaꞌ tsa nchcuiꞌ yu, lyaꞌ tsa tiꞌ yu. Nsuꞌba yu chaꞌ cusu̱u̱ jiꞌi̱ ñati̱ lcaa quichi̱ su ndyaꞌa̱ yu slo nguꞌ judío tyaꞌa ya, chaꞌ yu re laca loo jiꞌi̱ taju nguꞌ nazareno. Ngua tiꞌ yu tsaa loꞌo yu jiꞌi̱ xi nguꞌ xaꞌ tsuꞌ ca neꞌ laa jiꞌi̱ cuare, ca su ná ntsuꞌu chacuayáꞌ chaꞌ tsaa xaꞌ ñati̱; biꞌ chaꞌ ntejeyaꞌ ya jiꞌi̱ yu, ndyaa loꞌo ya jiꞌi̱ yu chaꞌ ca cuayáꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo ya xquiꞌya chaꞌ cusuꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ya. Liꞌ ndyalaa Lisias nu xuꞌna sendaru quichi̱ biꞌ. Tyaala tsa ngua biꞌ loꞌo nguxlyaá jiꞌi̱ nu Pablo biꞌ yaꞌ ya, ndyaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ. Ngulo Lisias cña jiꞌi̱ ya chaꞌ ca̱a̱ ya slo nuꞌu̱ chaꞌ sta ya quiꞌya jiꞌi̱ yu ca nde. Tsoꞌo la si xcuane nuꞌu̱ jiꞌi̱ yu si chaꞌ liñi nchcuiꞌ ya jiꞌi̱ yu.
Loꞌo juaꞌa̱ nchcuiꞌ nu nguꞌ judío nu ndu̱ loꞌo Tértulo biꞌ, chaꞌ liñi tsa chaꞌ nu nchcuiꞌ Tértulo cuentya jiꞌi̱ Pablo. 10 Nda gobernador chacuayáꞌ chcuiꞌ ycuiꞌ Pablo liꞌ:
―Tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee naꞌ si caca cuaꞌni lyaá naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca naꞌ laja loꞌo chcuiꞌ naꞌ loꞌo nuꞌu̱ ―nacui̱ Pablo jiꞌi̱ Félix biꞌ―. Cua jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ cua tyu̱u̱ yija̱ laca nuꞌu̱ loo jiꞌi̱ nación re ―nacui̱―. 11 Liñi chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ re, taca ca cuayáꞌ tiꞌ nuꞌu̱ chaꞌ liñi tsa laca chaꞌ biꞌ. Cua tii tyucuaa ti tsa̱ ntsuꞌu loꞌo ndyalaa naꞌ nde quichi̱ Jerusalén chaꞌ cuaꞌni tlyu naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 12 Ná nguxlyú naꞌ chaꞌ hichu̱ꞌ ñati̱; ná nguaꞌni cuxi naꞌ loꞌo ñati̱, masi neꞌ laa tonu, masi xaꞌ neꞌ laa, masi laja quichi̱ ti, ná nchcuiꞌ naꞌ chaꞌ cuxi loꞌo ñati̱ liꞌ. 13 Quiꞌya laja ti ngusta nguꞌ re ꞌna. Ná tucui ndu̱ nu taca chcuiꞌ chaꞌ liñi laca chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ re jnaꞌ. 14 Chañi laca chaꞌ nduꞌni tlyu naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, la cuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi biꞌ laca nu nguaꞌni tlyu jyoꞌo cusuꞌ jiꞌi̱ ya jiꞌi̱ Ni. Loꞌo juaꞌa̱ cua ngusñi naꞌ chaꞌ cucui nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na nu ngua tsubiꞌ ti, masi nchcuiꞌ nguꞌ re chaꞌ chaꞌ cuiñi laca biꞌ. Pana ñaꞌa̱ ti tya ndaquiyaꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu nguscua jyoꞌo Moises lo quityi saꞌni, loꞌo juaꞌa̱ ndaquiyaꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcaa quityi nu nguscua jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ngua saꞌni. 15 Ñiꞌya̱ nu jlya tiꞌ nguꞌ judío re, juaꞌa̱ jlya tiꞌ naꞌ. Chañi chaꞌ cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tyuꞌú lcaa jyoꞌo chaca quiyaꞌ, masi ñati̱ tsoꞌo ngua jyoꞌo biꞌ, masi ñati̱ cuxi ngua nguꞌ; 16 biꞌ chaꞌ ntiꞌ naꞌ cuaꞌni naꞌ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo laja loꞌo ndiꞌi̱ naꞌ chalyuu, chaꞌ ná caja ñiꞌya̱ nu cutsi̱i̱ naꞌ ca slo ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo juaꞌa̱ ná cutsi̱i̱ naꞌ slo ñati̱ ti liꞌ.
17 ’Tyu̱u̱ yija̱ ndyaꞌa̱ naꞌ xaꞌ quichi̱ tyijyuꞌ la, loꞌo tsubiꞌ ti nguxtyu̱u̱ naꞌ ndyalaa naꞌ nde loyuu su ndiꞌi̱ quichi̱ tyi ya chaca quiyaꞌ, chaꞌ ta naꞌ sca msta̱ nu xtyucua xi jiꞌi̱ nguꞌ tiꞌi nde jua, la cuiꞌ msta̱ nu cua nda nguꞌ tyijyuꞌ chaꞌ tsaa slo nguꞌ tiꞌi biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ naꞌ, ngua tiꞌ naꞌ chaꞌ ta naꞌ sca msta̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 18 Ñiꞌya̱ nu nscua chaꞌ cuaꞌni ya chaꞌ laca ya nguꞌ judío, juaꞌa̱ nguaꞌni lubii naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca naꞌ chaꞌ tsaꞌa̱ neꞌ laa. Ngaꞌa̱ naꞌ neꞌ laa tonu liꞌ, nda naꞌ msta̱ biꞌ; ti̱ ti ngutiꞌi̱ naꞌ neꞌ laa, ná ndiꞌi̱ quiñaꞌa̱ ñati̱. Loꞌo liꞌ ndyalaa xi nguꞌ judío tyaꞌa ya nu ca tyi loyuu su cuentya Asia, naꞌa̱ nguꞌ biꞌ jnaꞌ liꞌ. 19 ¿Ni chaꞌ laca ná ñaa nguꞌ biꞌ ca nde chaꞌ sta nguꞌ quiꞌya jnaꞌ lacua, si chañi chaꞌ ntsuꞌu quiꞌya ꞌna loꞌo nguꞌ? 20 Masi ná ñaa nguꞌ biꞌ, pana taca xcuane nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ re ñiꞌya̱ laca quiꞌya nu ntsuꞌu jnaꞌ, nu nquijeloo jiꞌi̱ nguꞌ tisiya nu loꞌo ndu̱ naꞌ slo nguꞌ nu laca loo biꞌ. 21 Ná jlo tiꞌ naꞌ si chcuiꞌ nguꞌ chaꞌ cuxi ngua chaꞌ biꞌ, nu loꞌo cui̱i̱ nchcuiꞌ naꞌ loꞌo nguꞌ ndiꞌya̱: “Ndyuꞌni cuayáꞌ ma̱ jnaꞌ juani xquiꞌya chaꞌ jlya tiꞌ naꞌ chaꞌ chañi, cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tyuꞌú lcaa jyoꞌo chaca quiyaꞌ”, nacui̱ naꞌ jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ.
22 Ndyuna Félix lcaa chaꞌ nu nchcuiꞌ Pablo, loꞌo liꞌ ná ntajaꞌa̱ yu cuaꞌni cuayáꞌ yu jiꞌi̱ Pablo la cuiꞌ tsa̱ biꞌ; jlo tiꞌ Félix ñiꞌya̱ nu nchca jiꞌi̱ ñati̱ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesucristo, biꞌ chaꞌ ca tiyaꞌ la ngua tiꞌ yu.
―Tsoꞌo la si xaꞌ chcuiꞌ ma̱ loꞌo naꞌ chaca quiyaꞌ loꞌo tyalaa Lisias, nu xuꞌna sendaru biꞌ ―nacui̱ Félix jiꞌi̱ nguꞌ.
23 Liꞌ nchcuiꞌ Félix loꞌo capitán jiꞌi̱ sendaru nu ngaꞌa̱ cua̱ jiꞌi̱ Pablo, chaꞌ ta chacuayáꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ cuaꞌni yu ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ti yu, masi ñaꞌa̱ ti tya chcaꞌa̱ nguꞌ cua̱ jiꞌi̱ yu; juaꞌa̱ nda chacuayáꞌ chaꞌ ca̱a̱ nguꞌ tyaꞌa ndyaꞌa̱ yu ca slo yu chaꞌ ta nguꞌ na laca nu lyiji xi jiꞌi̱. Nduꞌu Félix ndyaa liꞌ.
24 Loꞌo nteje tacui la xi tsa̱, liꞌ ndyalaa Félix quichi̱ biꞌ chaca quiyaꞌ; stuꞌba ti ndyalaa nu cusuꞌ biꞌ loꞌo clyoꞌo nu naa Drusila, nguꞌ judío laca nu cunaꞌa̱ biꞌ. Liꞌ ngulo Félix cña chaꞌ ca̱a̱ loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ Pablo slo, chaꞌ culuꞌu Pablo ñiꞌya̱ nu ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni nguꞌ si xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. 25 Liꞌ nguluꞌu Pablo jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ liñi ti cuaꞌni ñati̱ chalyuu, chaꞌ cuaꞌa nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ chaꞌ ngaꞌaa cuaꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi, biꞌ laca cña nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi; juaꞌa̱ nguluꞌu yu chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni cuayáꞌ Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu loꞌo cua ndye chalyuu. Ndyutsi̱i̱ xi Félix liꞌ.
―Tyaa nuꞌu̱ juani ―nacui̱ nu cusuꞌ biꞌ jiꞌi̱ Pablo―. Xiꞌya naꞌ jinuꞌu̱ chaca quiyaꞌ si ntsuꞌu sca hora nu laja xi jnaꞌ.
26 Ndiꞌya̱ ngulacua tiꞌ Félix: si tyiqueeꞌ tyanu Pablo neꞌ chcua̱, liꞌ ta yu cñi chaꞌ culaá Félix jiꞌi̱ yu; biꞌ chaꞌ luꞌba ti nxiꞌya Félix jiꞌi̱ yu chaꞌ ca̱a̱ yu ca slo. 27 Juaꞌa̱ ti nteje tacui tucua yija̱. Liꞌ ngutsaꞌa̱ nu laca loo; ngaꞌaa siꞌi Félix laca gobernador liꞌ, Porcio Festo naa gobernador cui. Pana nguxtyanu Félix jiꞌi̱ Pablo neꞌ chcua̱ chaꞌ caca tsoꞌo tyiquee nguꞌ judío ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Félix, ngua tiꞌ nu cusuꞌ biꞌ.