6
Nda nguꞌ cña jiꞌi̱ nu cati tyaꞌa ñati̱
Tyempo biꞌ ngua quiñaꞌa̱ la nguꞌ tyaꞌa nguꞌ judío nu cua ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo, pana ná stuꞌba ntsuꞌu tyiquee nguꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌ griego loꞌo nguꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌcña jiꞌi̱ nguꞌ judío:
―Ná stuꞌba ndacha nguꞌ na cacu nu cunaꞌa̱ tiꞌi ―nacui̱ nguꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌ griego―. Ná tsoꞌo nduꞌni nguꞌ, chaꞌ nda nguꞌ jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ tiꞌi nu nchcuiꞌ chaꞌcña jiꞌi̱ nguꞌ judío, loꞌo juaꞌa̱ ná nda nguꞌ jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ tiꞌi tyaꞌa ya nu nchcuiꞌ chaꞌ griego ―nacui̱ nguꞌ.
Biꞌ chaꞌ nguane nu tii tyucuaa tyaꞌa nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ tyuꞌu tiꞌi̱ lcaa nguꞌ nu laca ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo, chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ loꞌo ñati̱ biꞌ:
―Ntsuꞌu cña jiꞌi̱ ya chaꞌ culuꞌu ya chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ lcaa ñati̱ ―nacui̱ nguꞌ nu ngua tsaꞌa̱ jiꞌi̱ Jesús biꞌ―, biꞌ chaꞌ ná tsoꞌo si xcuiꞌ ndyaꞌa̱ tyiquee ya jiꞌi̱ na cacu nguꞌ re ―nacui̱ nguꞌ biꞌ―. Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na, tsoꞌo la si subi ma̱ tya chcati tyaꞌa nguꞌ tyaꞌa ma̱ nu caca cña biꞌ, chaꞌ stuꞌba ti xtyucua nguꞌ jiꞌi̱ lcaa nguꞌ tiꞌi tyaꞌa na. Ngaꞌa̱ chaꞌ caca nguꞌ biꞌ ñati̱ nu tsoꞌo tsaa nchcuiꞌ nguꞌ jiꞌi̱, ñati̱ nu nclyacua tsoꞌo tiꞌ, ñati̱ nu ntsuꞌu Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌi̱ chaꞌ ta la juersa jiꞌi̱, chaꞌ taca cñaꞌa̱si̱i̱ tsoꞌo nguꞌ lcaa na nu ntsuꞌu jiꞌna. Tsoꞌo si juaꞌa̱ laca ñati̱ nu cuaꞌa̱ lo ma̱ cña jiꞌi̱ chaꞌ caca nguꞌ cña biꞌ. Liꞌ caja la xi tyempo chaꞌ chcuiꞌ ya loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ culuꞌu ya chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱.
―Tsoꞌo lacua ―nacui̱ lcaa nguꞌ―, juaꞌa̱ cuaꞌni ya.
Liꞌ ngusubi nguꞌ jiꞌi̱ Esteban, sca yu nu jlya tsa tiꞌ jiꞌi̱ Jesucristo; chañi chaꞌ ntsuꞌu Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌi̱ yu biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ ngusubi nguꞌ jiꞌi̱ Felipe, loꞌo jiꞌi̱ Prócoro, loꞌo jiꞌi̱ Nicanor, loꞌo jiꞌi̱ Timón, loꞌo jiꞌi̱ Parmenas, loꞌo jiꞌi̱ Nicolás nu nguꞌ quichi̱ Antioquía. Ñiꞌya̱ nu jlya tiꞌ nguꞌ judío, juaꞌa̱ jlya tiꞌ Nicolás nu ngua tya clyo la. Liꞌ ndyaa loꞌo lcaa ñati̱ nu ndiꞌi̱ biꞌ jiꞌi̱ nu cati tyaꞌa nguꞌ biꞌ slo nu tii tyucuaa tyaꞌa nguꞌ nu ngua tsaꞌa̱ jiꞌi̱ Jesucristo tya clyo. Loꞌo nu tii tyucuaa tyaꞌa nguꞌ biꞌ ni, nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ jiꞌi̱ nu cati tyaꞌa nguꞌ biꞌ. Cuati ngusta yaꞌ nguꞌ hique nu cati tyaꞌa nguꞌ biꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ tyanu nguꞌ lo cña biꞌ.
Lcaa tsa̱ nda nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo quiñaꞌa̱ la ñati̱ nu ntajaꞌa̱ cuaꞌa̱ jyaca̱ jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ. Juaꞌa̱ ngua quiñaꞌa̱ la nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nde quichi̱ Jerusalén, loꞌo juaꞌa̱ ngua tyu̱u̱ tyaꞌa sti joꞌó jiꞌi̱ nguꞌ judío nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo liꞌ.
Ngusñi nguꞌ jiꞌi̱ Esteban
Tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee nu Esteban biꞌ xquiꞌya Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi. Cua nda ycuiꞌ Ndyosi chacuayáꞌ chaꞌ nguaꞌni yu tyu̱u̱ tyaꞌa cña tonu chaꞌ cube tsa tiꞌ xaꞌ ñati̱. Pana ntsuꞌu ñati̱ nu lijya̱ ngutuꞌu nde xaꞌ loyuu nu naa Cirene, loꞌo nguꞌ quichi̱ Alejandría, loꞌo nguꞌ Cilicia, loꞌo nguꞌ Asia; ca taꞌa nguꞌ ndyaꞌa̱ nguꞌ neꞌ laa jiꞌi̱ nguꞌ libertades, su ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ nu ngua preso jiꞌi̱ nguꞌ tsubiꞌ la. Liꞌ nguxana nguꞌ biꞌ nxu̱u̱ tyaꞌa tsa nguꞌ loꞌo Esteban. 10 Ná ngua jiꞌi̱ nguꞌ cuaꞌni nguꞌ ngana jiꞌi̱ Esteban, chaꞌ cua nda Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi juersa jiꞌi̱ yu chaꞌ caja ñiꞌya̱ xtyacui yu chaꞌ loꞌo nguꞌ biꞌ. 11 Liꞌ nguane nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ chaꞌ ta nguꞌ xi chaꞌ cuiñi loꞌo nguꞌ quichi̱. Nacui̱ nguꞌ cuiñi biꞌ chaꞌ cua ndyuna nguꞌ chaꞌ subaꞌ nu nchcuiꞌ Esteban jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; loꞌo juaꞌa̱ jiꞌi̱ jyoꞌo Moisés nchcuiꞌ yu chaꞌ cuxi, nacui̱ nguꞌ cuiñi biꞌ. 12 Nda nguꞌ cuiñi biꞌ chaꞌ biꞌ loꞌo lcaa nguꞌ quichi̱, masi loꞌo nguꞌ cusuꞌ, masi loꞌo nguꞌ nu nclyuꞌu chaꞌ joꞌó neꞌ laa. Ndyuna nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ nu nguꞌ cuiñi biꞌ loꞌo nguꞌ, ngunasi̱ꞌ tsa nguꞌ jiꞌi̱ Esteban liꞌ. Ngusñi nguꞌ jiꞌi̱ yu, ndyaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ yu slo nguꞌ nu laca loo chaꞌ caca cuayáꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo nguꞌ. 13 Loꞌo juaꞌa̱ ndacua ngaꞌa̱ nguꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌ cuiñi biꞌ:
―Lcaa tsa̱ chiyaꞌa̱ nchcuiꞌ nu quiꞌyu re ―nacui̱ nguꞌ cuiñi biꞌ―. Nchcuiꞌ caꞌa̱ yu jiꞌi̱ laa tonu re, loꞌo juaꞌa̱ nchcuiꞌ caꞌa̱ yu jiꞌi̱ quityi nu nscua cña lo, la cuiꞌ cña nu ngulo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna ―nacui̱. 14 Cua ndyuna ya loꞌo nchcuiꞌ yu re chaꞌ cuaꞌni ñuꞌu̱ Jesús jiꞌi̱ laa tonu re, la cuiꞌ Jesús Nazaret ni. Loꞌo juaꞌa̱ xaꞌ la chaꞌ nguluꞌu yu jiꞌi̱ ñati̱, nu ná stuꞌba loꞌo chaꞌ nu nguscua jyoꞌo Moisés cua saꞌni la; pana cua nguscua liñi jyoꞌo Moisés lcaa ñaꞌa̱ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni na ―nacui̱ nu nguꞌ cuiñi biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ.
15 Ñaꞌa̱ tsa nguꞌ cusuꞌ nu laca loo biꞌ jiꞌi̱ Esteban liꞌ, chaꞌ ñiꞌya̱ ñaꞌa̱ loo xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, juaꞌa̱ ñaꞌa̱ loo Esteban, chaꞌ laca yu sca ñati̱ nu lubii tsa cresiya jiꞌi̱.